Svi Srbi Sveta - Forum

Форум => Разно => Тему започео: Гога Јул 10, 2011, 19:42:03Наслов: Шта се то догађа са климом на Земљи
Порука од: Гога Јул 10, 2011, 19:42:03
Из­у­зет­но ви­со­ке тем­пе­ра­ту­ре, ко­је су до­сти­за­ле и 40 сте­пен Цел­зи­ју­со­ве ска­ле, по­го­ди­ле су це­лу Ср­би­ју про­те­клог ви­кен­да, а Бе­о­град је био нај­то­пли­ји град у Евро­пи. Због ви­со­ких тем­пе­ра­ту­ра у го­то­во свим ве­ћим гра­до­ви­ма за­бе­ле­жен је по­ве­ћан број ин­тер­вен­ци­ја Хит­не по­мо­ћи, а троп­ска вре­ли­на је нај­ве­ро­ват­ни­ји узрок смр­ти 10 осо­ба у Ср­би­ји.

(http://img190.imageshack.us/img190/8917/vrucina.jpg)

Од по­сле­ди­ца ве­ли­ких вру­ћи­на у Бе­о­гра­ду са­мо до по­по­днев­них ча­со­ва у не­де­љу пре­ми­ну­ле су две осо­бе. На трам­вај­ским ши­на­ма у Ули­ци Ива­на Ри­ба­ра око 10 ча­со­ва у Но­вом Бе­о­гра­ду пре­ми­нуо је 60-го­ди­шњи му­шка­рац. Сат ка­сни­је у Ули­ци Кне­за Ми­ло­ша, при­ли­ком ула­ска у згра­ду у ко­јој је жи­ве­ла, пре­ми­ну­ла је 80-го­ди­шња же­на. Са­мо до 15 са­ти Хит­на по­моћ је ин­тер­ве­ни­са­ла у 80 слу­ча­је­ва, а на јав­ним ме­сти­ма би­ло је ви­ше од 20 слу­ча­је­ва ко­ла­би­ра­ња, али се, на сре­ћу, они ни­су за­вр­ши­ли коб­но. Ле­ка­ри на­гла­ша­ва­ју да ул­тра­љу­би­ча­сто сун­че­во зра­че­ње има од­ло­же­но деј­ство, та­ко да у Хит­ној слу­жби оче­ку­ју по­ве­ћан број по­зи­ва у ве­чер­њим са­ти­ма.

Због ви­со­ких тем­пе­ра­ту­ра у Су­бо­ти­ци је би­ло 630 ин­тер­вен­ци­ја, а за­бе­ле­же­но је се­дам ср­ча­них уда­ра, са смрт­ним ис­хо­дом и две ре­а­ни­ма­ци­је, ка­ко са­зна­је­мо из Хит­не по­мо­ћи. Око 350 ин­тер­вен­ци­ја је оба­вље­но на те­ре­ну, док је у ам­бу­лан­ти су­бо­тич­ке Оп­ште бол­ни­це би­ло 280 пре­гле­да. Са­мо у пе­так еки­па Хит­не по­мо­ћи ин­тер­ве­ни­са­ла је чак 35 пу­та на те­ре­ну, док се њих 54 тог да­на ја­ви­ло у слу­жбу Хит­не по­мо­ћи.

– Еки­пе Хит­не по­мо­ћи у Но­вом Са­ду има­ле су од су­бо­те уве­че до не­де­ље у пре­по­днев­ним са­ти­ма 150 ин­тер­вен­ци­ја, што је чак тро­стру­ко ви­ше од уоби­ча­је­ног бро­ја ин­тер­вен­ци­ја, а си­ту­а­ци­ју сло­бод­но мо­же­мо ока­рак­те­ри­са­ти као ка­та­стро­фал­ну – ре­као је за „Прав­ду“ др Ми­лош Ле­вић, де­жур­ни ле­кар у овој слу­жби. У су­бо­ту је, нај­ве­ро­ват­ни­је због ве­ли­ке вру­ћи­не, пре­ми­нуо је­дан 40-го­ди­шњи му­шка­рац. Мно­го ин­тер­вен­ци­ја би­ло је на јав­ним ме­сти­ма, а по­ред троп­ских тем­пе­ра­ту­ра на то су ути­ца­ли и ал­ко­хо­ли­са­ни по­се­ти­о­ци „Ег­зи­та“, код ко­јих је до­ла­зи­ло до ко­лап­са због пре­ве­ли­ке ко­ли­чи­не ал­ко­хо­ла, али и по­вре­да услед гу­бље­на рав­но­те­же као по­сле­ди­ца пи­јан­ста­ва.

– Има­ли смо и по­ве­ћан број по­зи­ва хро­нич­них бо­ле­сни­ка, а за­бе­ле­жен је и ве­ћи број са­о­бра­ћај­них не­зго­да због де­кон­цен­тра­ци­је иза­зва­не ви­со­ким тем­пе­ра­ту­ра­ма. Све на­ше еки­пе су стал­но на те­ре­ну, а осо­бље бу­квал­но па­да с но­гу због пре­оп­те­ре­ће­но­сти. Због то­га по­но­во апе­лу­је­мо на Но­во­са­ђа­не да не из­ла­зе у вре­ме нај­ви­ших тем­пе­ра­ту­ра, а на по­се­ти­о­це „Ег­зи­та“ да не кон­зу­ми­ра­ју ал­ко­хол у ве­ли­ким ко­ли­чи­на­ма, док хро­нич­ни бо­ле­сни­ци тре­ба да се при­др­жа­ва­ју про­пи­са­не те­ра­пи­је – ка­же док­тор Ле­вић.

– Од су­бо­те у под­не до ју­че у под­не еки­пе Хит­не по­мо­ћи у Ни­шу има­ле су 114 ин­тер­вен­ци­ја, од ко­јих је го­то­во по­ло­ви­на би­ла на јав­ним ме­сти­ма због те­го­ба ко­је су гра­ђа­ни осе­ти­ли услед ви­со­ких тем­пе­ра­ту­ра – ре­кла је др Сне­жа­на Ми­тро­вић из ове ни­шке здрав­стве­не уста­но­ве. Она упо­зо­ра­ва да ви­со­ке тем­пе­ра­ту­ре сме­та­ју сва­ко­ме, али на­ро­чи­то хро­нич­ним бо­ле­сни­ци­ма, они­ма ко­ји кон­зу­ми­ра­ју ал­ко­хол, ра­де те­шке фи­зич­ке по­сло­ве и не во­де ра­чу­на о ис­хра­ни.

У де­жур­ној слу­жби ни­шког До­ма здра­вља ка­жу да су то­ком ви­кен­да има­ли ве­ћи број па­ци­је­на­та, на­ро­чи­то де­це, са сто­мач­ним те­го­ба­ма на­ста­лим кон­зу­ми­ра­њем на­мир­ни­ца ко­је су на ви­со­ким тем­пе­ра­ту­ра­ма ла­ко квар­љи­ве.

Ра­ни­јих го­ди­на па­ци­јен­ти и за­по­сле­ни у пре­сто­нич­ким здрав­стве­ним уста­но­ва­ма има­ли су про­бле­ма због ве­ли­ких вру­ћи­на. Слич­на си­ту­а­ци­ја је и ове.

У Ур­гент­ном цен­тру углав­ном су све со­бе кли­ма­ти­зо­ва­не и па­ци­јен­ти се не жа­ле на вру­ћи­ну. Слич­но је и у обли­жњем Ин­сти­ту­ту за алер­го­ло­ги­ју, ко­ји де­ли згра­ду са Ин­сти­ту­том за хе­па­то­ло­ги­ју и Ин­сти­ту­том за хе­ма­то­ло­ги­ју.

– Ни­су баш све со­бе кли­ма­ти­зо­ва­не, али ве­ћи­на је­сте. У свим со­ба­ма је при­јат­но и не мо­гу да се по­жа­лим – при­ча нам Дра­ган Јо­вић, па­ци­јент Ин­сти­ту­та за алер­го­ло­ги­ју ко­ји је иза­шао из згра­де на тре­ну­так и, ка­ко ка­же, је­два че­ка да се вра­ти уну­тра, јер је на­по­љу „па­као“.

Ме­ђу­тим, у обли­жњем Ин­сти­ту­ту за плућ­не бо­ле­сти ста­ње је сасвим дру­га­чи­је, јер па­ци­јен­ти ко­ји ле­же у тој бол­ни­ци о при­јат­ној тем­пе­ра­ту­ри мо­гу са­мо да са­ња­ју.

– Ка­ква кли­ма, не­ма је ниг­де. Че­кам кћер­ку да ми до­не­се пи­џа­му јер сам се сто пу­та пре­свла­чио ка­да се пре­зно­јим, а и ов­де у хла­до­ви­ни је при­јат­ни­је – док бри­ше зној са че­ла ка­же Бран­ко Стој­чић, па­ци­јент Ин­сти­ту­та за плућ­не бо­ле­сти.

За­што не­ма кли­ма­ти­за­ци­је у свим со­ба­ма, а не­где је не­ма уоп­ште, об­ја­сни­ла нам је др Дра­га­на Јо­ва­но­вић из ор­га­ни­за­ци­је „Док­то­ри про­тив ко­руп­ци­је“:

Рет­ко ко­ја бол­ни­ца у окви­ру Кли­нич­ког цен­тра има од­го­ва­ра­ју­ће ин­ста­ла­ци­је ко­је мо­гу да по­др­же по­ста­вља­ње кли­ма уре­ђа­ја. Кли­нич­ки цен­тар ни­је ула­гао у ре­но­ви­ра­ња и са­да се то осе­ћа. Чак и да их до­би­ју бес­плат­но, кли­ма уре­ђа­ји не мо­гу да се угра­ђу­ју.

У бол­ни­ца­ма ста­ње је углав­ном при­хва­тљи­во, али ка­ко је у во­зи­ли­ма хит­не по­мо­ћи ко­ја па­ци­јен­те до­во­зе до кли­ни­ка?

– Пре не­ко­ли­ко го­ди­на, док сам још био ди­рек­тор Хит­не по­мо­ћи, у са­рад­њи са гра­до­на­чел­ни­ком Дра­га­ном Ђи­ла­сом и град­ском упра­вом ус­пе­ли смо да у сва ста­ра во­зи­ла уве­де­мо кли­ма уре­ђа­је, а сва но­ва ку­по­ва­на су са кли­мом. Та­ко је би­ло до про­шле го­ди­не, а ве­ру­јем да је и сад – об­ја­шња­ва др Бра­ни­слав Ла­зић, ди­рек­тор Ин­сти­ту­та „Тор­лак“ и до про­шле го­ди­не ди­рек­тор Хит­не по­мо­ћи.

До­ста теч­но­сти и кач­кет на гла­ву

– Пр­ва по­моћ не­ко­ме ко ко­ла­би­ра на ули­ци тре­ба да бу­де пре­ме­шта­ње у хлад, по­ли­ва­ње хлад­ном во­дом и рас­хла­ђи­ва­ње, по­сле че­га тре­ба по­зва­ти Хит­ну по­моћ – ре­кла је др На­да Ма­цу­ра. По ње­ном са­ве­ту, да би лак­ше под­не­ли ви­со­ке тем­пе­ра­ту­ре, гра­ђа­ни тре­ба да но­се кач­кет или ше­шир, да пи­ју до­ста теч­но­сти, а ста­ри­је осо­бе и хро­нич­ни бо­ле­сни­ци не тре­ба да из­ла­зе на­по­ље од 11 до 17 ча­со­ва.

Е.П.

Е.П.Правда (http://www.pravda.rs/2011/07/10/vrelina-sirom-srbije-ubija/)


*****************************************


Београд је најтоплија престоница у Европи! Како год, у последње време смо увек
по нечему први, па ..................ко преживи, чуће се!!!


Наслов: Одг: Врелина широм Србије убија: Умрло 10 људи
Порука од: Ratnik Јул 11, 2011, 21:43:26
И вентилатор ми је умро од врућине...  преостале су ми сад само хладне облоге и повремени улазак у замрзивач који је празан па таман могу да станем


Наслов: Одг: Врелина широм Србије убија: Умрло 10 људи
Порука од: Гога Јул 11, 2011, 21:47:19
Најстрашније је што не можеш да функционишеш ни у кући, ни на улици, ама нигде.


Наслов: Одг: Врелина широм Србије убија: Умрло 10 људи
Порука од: Ekana Август 25, 2011, 01:44:12

Како преживети тропске врућине

На београдском Тргу републике измерено 42 степена


(http://www.blic.rs/data/images/2011-08-24/169690_toplo-vreme-42-stepena-017-foto-nebojsa-markovic_f.jpg?ver=1314195208)


ФотоБ. Гиговић | 24. 08. 2011. - 14:56 измена вести 22:10

Рекордних 42 степени ове године показао је сат на београдском Тргу републике. У 16 сати у мерној станици РХМЗ у Карађорђевој улици измерена је температура од 39,1 степен, а у 17 часова 39,2. Слично време и температуре до 38 степени очекују се до краја августа. И у септембру ће бити топло, односно температура ће се кретати од 28 до 30 степени Целзијусових.

Часлав Станојевић, метеоролог Републичког хидрометеоролошког завода каже да се високе температуре очекују у наредним данима у готово свим већим градовима у Србији, а нарочито јужније од река Саве и Дунава.

- У овим градовима температуре готово и да неће падати испод 35, а ићи ће до 39 степени Целзијусових. У централној и јужној Србији ноћне температуре падају испод 20 степени Целзијусових, што је јако добро за расхлађивање људи и опоравак природе - објашњава Станојевић.

(http://www.blic.rs/data/images/2011-08-24/169697_toplo-vreme-42-stepena-061-foto-nebojsa-markovic_ig.jpg)


Екипе београдске хитне помоћи су у току данашњег дана интервенисале 168 пута, од чега је 59 позива било упућено с јавног места. Агенцији Бета је у Хитној помоћи речено да је, што се тиче позива са јавних места, углавном било реч о колапсима, боловима у грудима и погоршању хроничних болести.

 Тропске врућине и температура до 40 степени Целзијусових данас је забележена и у земљама региона, тачније Хрватској и Босни и Херцеговини.


Због врућина промењено радно време полиције

У Дирекцији полиције због високих температура од данас је поново на снази наредба директора Милорада Вељовића, којом се старешинама полицијских управа широм Србије налаже прерасподела радног времена због екстремних врућина које су најављене и за наредне дане.

Вељовић је рекао Танјугу да је само активирао депешу упућену пре месец и по дана, када су у Србији, такође, владале тропске врућине. Он је напоменуо да је наредба у складу са Законом о раду и има за циљ прерасподелу рада, али не на уштрб, како је рекао, безбедности и штету грађана.

У депеши је посебно скренута пажња на бригу о запосленима - хроничним болесницима, трудницама и особама осетљивим на врућину.

Лекари саветују избегавање сунца, уношење течности и лагану исхрану

(http://www.blic.rs/data/images/2011-08-24/169696_toplo-vreme-42-stepena-060-foto-nebojsa-markovic_ig.jpg)

Због великих врућина,др Нада Мацура, портпаролка Градског завода за хитну медицинску помоћ, дала је следеће препоруке:

    Избегавајте излазак напоље у периоду од 10 17 сати, а ако сте приморани, са собом увек треба да имате флашицу с водом како бисте могли да се расхладите.
    Пијте доста течности, најбоље око 2,5 литара воде.
    Уносите што више воћа, посебно лубеница, а избегавајте тешку и масна храну.
    Уколико боравите у климатизованом простору, не правите велику температурну разлику, јер ће у супротном организам изласком на сунце доживети шок. Разлика не сме да буде већа од 10 степени у односу на спољашњу температуру.
    Обуците се адекватно - носите светле нијансе и памучну одећу.

Ниш данас најтоплији град у Србији

(http://www.blic.rs/data/images/2011-08-24/169708_vrucina-nis-koverta-glavu-cuva-na-38-k-kamenov_f.jpg?ver=1314198853)


И у четвртак ће бити сунчано и веома топло, најнижа температура ће бити око 24, а највиша око 38 степени. Максималне температуре у петак ће се кретати од 34 до 38 степени.

Осим Београда и у осталим градовима је јуче било 39 степени. Према подацима РХМЗ оволико је измерено у Крушевцу, Нишу и Крагујевцу и Смедеревској Паланци, а за степен мање је температура износила у Краљеву, Куршумлији, Лесковцу, Ваљеву и Великом Градишту.

У Димитровграду и Сомбору је у 16 сати било 35 степени, а "најсвежије" је било у Сјеници 33 степена, док је, када је реч о планинама, на Златибору температура износила 31, на Црном Врху 28, а на Копаонику 26 степени.

У Нишу, који је био најтоплији град, екипе Хитне помоћи имале су 40 интервенција, од чега је седам било због колапса на јавним местима.


- Људи су колабирали на јавним местима и то су углавном били због млађе популације из центра града - Обреновићеве улице и из кафића - каже др Снежана Митровић шеф дежурне екипе у нишкој Хитној помоћи.

(http://www.blic.rs/data/images/2011-08-24/169709_vrucina-novisad63-pakleno-i-toplo-vreme-foto-n-karlic_ff.jpg?ver=1314198814)

Многи Новосађани уточиште од летње жега пронашли су на Штранду

Служба Хитне медицинске помоћи у Новом Саду је, због великих врућина, данас и претходног дана имала за око 20 одсто више интервенција него обично, изјавио је Тањугу шеф смене у Хитној помоћи др Емил Кромбхолц.


Многи Новосађани уточиште од ових летњих жега налазе на Штранду, где се дневно окупи неколико хиљада посетилаца који, осим освежења у води Дунава, имају добре услове да се на тој плажи заштите од јаких сунчевих зрака у обиљу зеленила и под сунцобранима многобројних угоститељских објеката.

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/273189/Na-beogradskom-Trgu-republike-izmereno-42-stepena


Наслов: Одг: Врелина широм Србије убија: Умрло 10 људи
Порука од: Ekana Август 25, 2011, 02:14:33
Цитат
Због врућина промењено је радно време полиције што је у складу са Законом о раду и има за циљ прерасподелу рада...

Напокон је неко (овога пута Дирекција полиције Србије) дао до знања да поштује и примењује Закон о раду који регулише организацију рада у периоду тропских врућина, које такође потпадају под елементарне непогоде...

На жалост, многе фирме, па и државне установе, "прескачу" поменути члан закона, и дозвољавају да запослени штрапацирају по највећој врућини, и да их са улице "скупља" Хитна помоћ...Просто, не желе да се баве додатним радом на прерасподели радног времена које подразумева скраћење од 4 сата (која би се свакако надокнадила), што говори о "хуманој" црти како руководилаца, тако и државе уопште која доноси такав закон, а не примењује га...

Зашто се не угледају на медитеранске земље (Грчка, Кипар, нпр.) где је већ правило да у 12 сати престаје свака активност тамо где услови посла то дозвољавају...очигледно да им је потребнији радник који ће и сутрадан доћи на посао, а не потенцијални болесник...

Али, коме то уопште говорити када у овој земљи ништа не функционише како треба...а питање је и да ли ће икада (док су жуће на власти), с обзиром да се не обраћа пажња ни на много озбиљније проблеме који чине свакодневицу Србије! 


Наслов: Шта се то догађа са климом на Земљи?
Порука од: Гога Фебруар 01, 2012, 07:14:01
Зима оковала Србију: Ванредно стање од четвртка?

Ванредна ситуација проузрокована незапамћеним ниским температурама и снежним падавинама могла би од четвртка да се прошири на територију целе Србије! Метеоролози од четвртка најављују нове и обилне снежне падавине, а температура ће се кретати око минус десет.


(http://www.vesti-online.com/data/images/2012-01-26/211509_sneg_f.jpg?ver=1328060345)
Ветар и снег у комбинацији "убиће" Србију више него температуре од -20 степени

- С минималним температурама испод минус двадесет биће готово, зато што нам наилази облачно време. Али, надолазећа облачност ће нам донети много падавина с константним температурама око минус десет степени. Од четвртка нас очекује много новог снега и снежних наноса на територији целе Србије. Биће још горе него што је било, посебно у југозападним крајевима наше земље, где ће нови снежни наноси формирати слој до два метара висине. У Подунављу и понегде на планинама се очекује јак југоисточни ветар с најјачим ударима, који ће бити и до 20 метара у секунди - рекао је за “Ало!“ метеоролог Бранко Спаравало из “Метеоса“.

Начелник сектора за ванредне ситуације МУП-а Србије Предраг Марић је истакао да ће нови снег, који се најављује, само отежати ситуацију.
- Тренутни приоритет су евакуације болесних људи из свих угрожених крајева. Јуче смо морали да користимо и хеликоптер при евакуацији једне болесне особе. Мислим да ће нове падавине само погоршати ствар. Вероватно ће се појавити и проблем с несташицом нафте, која је потребна за машине које рашчишћавају терен од снега - наводи Марић за „Ало!“ и поручује да се грађани за помоћ могу јављати општинским штабовима за ванредне ситуације или најближој ватрогасној спасилачкој јединци на број 93. У 14 општина већ је на снази ванредно стање, а стотине села су такорећи одсечена од света, многе школе не раде, а најугроженија су старачка домаћинства по обронцима наших планина. Још увек није познато да ли ће у Србији, ако се овакво стање настави, бити проглашен степен катастрофе.


Основци без грејања на минус 20

Ученицима три градске школе у Чачку часови су скраћени, а настава се одржава у хладним учионицама. У време када је јуче почињао први час у првој смени, у Чачку је измерено минус 20 степени. Очекује се да се ситуација нормализује у току данашњег дана.

(http://www.alo.rs//_customfiles/Image/slike/2012/02/01/sneg-v.jpg)

Нове жртве смрзавања

- Спасоје Н. (70) из села Клока код Тополе је пронађен јуче ујутро мртав недалеко од своје куће. Старац, који се дуго лечио на психијатрији, највероватније је умро од хладноће, након што је прексиноћ побегао од куће у чарапама.
- Мештани села Срезојевац крај Чачка пронашли су тело Милутина Николића, за којим су трагали још од 24. јануара. Смрзнутог комшију пронашли су захваљујући чизми која је вирила из снега у близини куће.

- Прва жртва хладноће и ниских темперетура у општини Куршумлија је Бисерка Миленковић (50) из планинског села Преветица, коју је супруг јуче на километар и по од породичне куће пронашао завејану у снегу. Бисерка је јуче преподне отишла у суседно село Орловац да помогне једном старијем болесном брачном пару у кућним пословима, а у касним поподневним часовима кренула је ка својој кући. Она није успела да стигне кући због јаког снега и олује.
- Мештанин завејаног планинског села Пасјача, удаљеног 15 километара од Прокупља, избављен је јуче из снега на температури од минус 15 степени. Љ. М. (62) пронађен је с промрзлинама и одмах пребачен у прокупачку болницу, где је после указане помоћи дошао свести и његово стање је од тада стабилно.
- МУП-овим хеликоптером у Ивањици је избављено 11 људи из завејаних села. Вукоман Коматина (59), који се повредио секиром док је цепао дрва, пребачен је у ивањички дом здравља, где је смештена и болесна Босиљка Вујовић спасена у истој акцији. Хеликоптер се враћао неколико пута на подручје Медовина како би избавио и деветоро рођака породице Вукићевић, који су пре десет дана отишли да сахране стрица и више нису могли назад.

 
Минус заледио нафту?!

Седам аутобуса „Аутопревоза“ у Горњем Милановцу јуче није радило због залеђене нафте у доводним цевима мотора, због чега ђаци и радници нису стигли на посао. Отправник Милутин Гачић је изјавио овим поводом да је у овом граду јуче ујутро измерена температура од минус 21 степен, а аутобуси нису могли да се покрену у Каменици испод Маљена и Прањанима на падинама Сувобора, затим у рудничком селу Драгољ и у гружанском крају.

 
Пештер близу рекорда!

У ноћи између понедељка и уторка температура у Карајукића Бунарима, на Пештерској висоравни, спустила се до 36. подеока испод нуле, рекла је метеоролог Данка Џоговић, а очекује се да би могла да достигне и минус 38 у наредним данима. У Сјеници је јуче ујутро измерена температура од минус 29 степени, док је минус 24 било у Ћуприји, а степен топлије у Крушевцу, Крагујевцу и Лесковцу. У Димитровграду, Краљеву, Неготину и Смедеревској Паланци температура се кретала око минус 20 степени. Нешто топлије је било на северу земље, где су температуре износиле од минус 10 до минус 15 степени. Снега и даље највише има на Копаонику - 117 сантиметара, на Црном врху - 74, а Сјеници и Златибору по 65 сантиметра.

Вести (http://www.alo.rs/vesti/45856/U_Srbiji_vanredno_stanje_od_cetvrtka)


Наслов: Одг: Зима оковала Србију: Ванредно стање од четвртка?
Порука од: Гога Фебруар 01, 2012, 07:38:32
Ледени дани у Србији

Хладноћа и снег однели нове жртве. Уз помоћ хеликоптера МУП-а Србије у Ивањици у три лета са врхова Голије и Јавора спасено је дванаест животно угрожених људи. Наставља се потрага и за две старије особе у околини Медвеђе и Сувобора.

У 14 општина у Србији и даље је на снази ванредна ситуација, а снежна мећава однела је и нове жртве. Дванаесторо завејаних лица уз помоћ хеликоптера спасено на подручју Ивањице.

Доктор Дома здравља у Тополи Момчило Гојковић потврдио је да је у снегу пронађено тело Н.С. (72) из Клоке код Тополе. Гојковић је Бети рекао да је Н.С. био болестан, и да је његово тело пронађено смрзнуто у снегу.

Прва жртва хладноће у општини Куршумлија је 50-тогодишња Бисерка Миленковић из села Преветица, коју је супруг јутрос пронашао завејану у снегу километар и по од куће.

Мештани села Срезојеваца пронашли су тело Милутина Николића, за којим су трагали од 24. јануара.

"Тридесетак мештана данас је кренуло у потрагу и на једном месту у близини куће приметили смо чизму која је вирила из снега", рекао је за Фонет председник Месне заједнице Срезојевци Драган Вуковић.

Уз помоћ хеликоптера МУП-а Србије у Ивањици је спасено дванесторо лица која су била завејана у снежним сметовима.

Председник општине Ивањица Радомир Ристић рекао је да је Кризни штаб општине Ивањица јутрос  донео одлуку да затражи помоћ МУП-а и да евакуишу најугроженији.

"Обратили смо се директору полиције Вељовићу и веома брзо је у Ивањицу стигао специјални хеликоптер за реаговање у ванредним ситуацијама. Са Голије и Јавора успешном акцијом спасено је дванаест људи", рекао је Ристић.

Из села Смиљевца пребачена жена којој је била потребна хитна лекарска помоћ. Другим летом стигло седморо људи који су десет дана били завејани у селу Вучак. До вечери хеликоптер ће довести још једног повређеног човека из Ерчега.

Припадници одељења за ванредне ситуације Полицијске управе у Крушевцу до данас су спасли и евакуисали шест старих и болесних лица из удаљених планинских села која су била одсечена због великих снежних наноса и непроходних саобраћајница, саопштили су из Полицијске управе Крушевац.

Гостујући у Дневнику РТС-а, начелник Сектора за ванредне ситуације МУП-а Србије Предраг Марић рекао је да ће нови снег који се најављује отежати већ комликовану ситуацију.

"Сви припадници Сектора за ванредне ситуације ангажовани су на достављању помоћи болесним особама и њиховом превозу до здравствених установа и таквих акција је било више од 60 од Божића до данас", рекао је Марић.

Говорећи о потрази за двема особама које су нестале у сметовима, Марић је рекао да је потрага веома тешка зато што је неопходно помоћу механизације рашчистити снег, тако да ће и та акција потрајати и нови снег ће је учинити тешком.

Тренутно се трага за једном мушком особом у селу Врапце, у општини Медвеђа, за коју се сумња да није жива због великог мраза и ниске температуре. Друга особа нестала је на подручју Сувобора.

Марић је саветовао људима који живе у угроженим општинама, посебно старијима, да никако не напуштају своја домаћинства.

Предраг Марић је навео да се грађани за помоћ могу јављати општинским штабовима за ванредне ситуације или најближој ватрогасној спасилачкој јединици на број 93.

Сеоска домаћинства припремају се за зиму набавком хране, а увек постоји опција евакуације ако буду знатније угрожени људски животи и то је на општинским штабовима за ванредне ситуације да свакодневно процењују, рекао је Марић.

Неповољна прогноза

Метеоролози од четвртка најављују нове падавине и наставак температура испод нуле.

Данас у Србији најхладнији град је Сјеница са минус 29 степени целзијусових, а у Ћуприји и Крагујевцу измерена су минус 23 степена, Лесковцу и Пожеги минус 22 степена, Крушевцу и Зајечару минус 21, а у Краљеву, Ваљеву и Неготину 20 степени испод нуле.
(http://www.rts.rs/upload/storyBoxImageData/2012/01/31/9163268/Mecava-u-Srbiji.jpg)

Марић је упозорио да би евентуално нагло отопљавање потенцијално могло да доведе до бујичних поплава којих је у Србији било много у протеклих неколико година.

Седам аутобуса "Аутопревоза" у Горњем Милановцу јутрос није кренуло јер је заледила нафта у доводним цевима до мотора, због чега ђаци и радници нису стигли на посао, изјавио је отправник Милутин Гачић.

Он је за агенцију Бета рекао да је јутрос температура измерена од минус 21 степен, а аутобуси нису могли да се покрену у Каменици испод Маљена и Прањанима на падинама Сувобора, затим у рудничком селу Драгољ и у гружанском крају.

У селима прањанског краја возачи Микан Браловић и Бошко Петровић у току ноћи су укључивали моторе да би загрејали аутобусе како би путницима јутрос било топло, али чим су кренули заледила је нафта и они су стали.

РТС (http://www.rts.rs/page/stories/ci/story/56/%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B0+%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81/1036452/%D0%9B%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8+%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8+%D1%83+%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B8.html)


Наслов: Сибир се сели у Европу
Порука од: Гога Фебруар 01, 2012, 07:44:19
Сибир се сели у Европу

Централну и југоисточну Европу оковали снег и лед. Више од 50 људи умрло од хладноће. Наредних дана у појединим деловима Европе прогнозирају се температуре од минус 30, што се не памти годинама.

Више од 50 људи умрло је протеклих дана у централној и југоисточној Европи због ниских температура.

(http://www.rts.rs/upload/storyBoxImageData/2012/01/31/9166836/Ukrajina-zima.jpg)
У Кијеву минус 15

Према извештајима агенција, сибирска зима у Украјини у последњих пет дана је однела 30 живота пошто се земља суочила са незапамћеним хладноћама, потврдили су у службама за ванредне ситуације.

Већина грађана који су страдали су били бескућници, док је око 600 особа затражило лекарску помоћ. Власти су отвориле прихватилишта за 1.600 бескућница где могу да се угреју и добију храну пошто је температура већ пала на минус 28 степени. Више од 3.000 школа је привремено затворено, док 400 хиљада ђака упућено на непланирани школски распуст.

Полиција у Пољској саопштила је да се десет особа смрзло током викенда, где се температура спустила до 27 степени испод нуле. У Чешкој је један 26-годишњи младић нађен мртав код места Опава на истоку земље, а током викенда у Литванији због хладноће умрле су најмање три особе.

Хладноћа у Бугарској однела је пет људских живота прошлог викенда. У градовима Чирпан на југу и Севлиево у централном делу земље измерено је минус 24, односно минус 23 степена Целзијусових, а према прогнозама метеоролога температуре ће наредних дана и даље падати.


(http://www.rts.rs/upload/storyBoxImageData/2012/01/31/9166828/Bugarska-nevreme.jpg)
Хладноћа у Бугарској

Снежно невреме је последњих дана тешко погодило и Румунију, где је до сада однело четири људска живота. Са снегом и ниским температурама суочавају се и житељи Македоније, Црне Горе и Босне и Херцеговине.

Турска већ три деценије не памти тако хладну зиму. У Истанбулу жива у термометру показала је минус десет.

Хладни талас је захватио и северну Грчку где су температуре пале испод тачке мржњења. Јаки ветар пореметио је поморски саобраћај и многи бродови из Пиреја и других лука нису могли да исплове према острвима.

Метеоролози предвиђају нове снежне падавине и даљи пад температуре тако да се у појединим деловима Европе очекује сибирска зима са температурама до 30 степени испод нуле, што се не памти годинама.РТС (http://www.rts.rs/page/stories/ci/story/2/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82/1036972/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80+%D1%81%D0%B5+%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B8+%D1%83+%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%83.html)
Наслов: Одг:Европа, дан после сутра
Порука од: Гога Фебруар 02, 2012, 01:43:38
Европа, дан после сутра

Хладан талас широм Европе однео је неколико десетина живота. Најчешће жртве бескућници. Замрзло се и Црно море, све луке на њему затворене због ветра.

Сибирска зима заледила је Европу и однела више десетина живота. Жестоки мразеви у Пољској однели су 12 живота, а најниже температуре, 30 степени испод нуле, забележене су на југоистоку те земље.

На улицама Немачке, на минус 15, више од 22.000 бескућника чека помоћ, да им гостионице, пансиони и железничке станице отворе врата. У великим градовима "топли аутобуси" превозе их до преноћишта.

Украјинско министарство за ванредне ситуације позвало је на спасавање бескућника, јер је више од 40 људи умрло од хипотермије, а више стотина затражило медицинску помоћ због промрзлина. Власти су отвориле склоништа, а затвориле школе и вртиће.

Руске власти апеловале су на становништво да без потребе не излази напоље. У појединим деловима Сибира, температура је и до минус 50!

Екстремно ниске температуре су и у Италији: Болоњи, Фиренци и другим градовима у централном делу и на северу.

У Румунији је јак мраз однео најмање осам живота. Углавном су то старије особе и бескућници. У Букурешту је забележено минус 20 степени, а Црно море замрзло се на површини на око 30 метара од обале. Због јаког ветра затворене су све црноморске луке. У Бугарској су најниже температуре у последњих сто година, Словачка не памти тако хладну зиму.

(http://www.rts.rs/upload/storyBoxImageData/2012/02/01/9172270/Konstanca.jpg)
Лука Констанца у Румунији


Турска је окована снегом, око 2.000 села је одсечено од света. У Истанбулу има пола метра снега, саобраћајни је колапс, па многи грађани нису могли да оду на посао.

У Словенији у појединим деловима, ветар достиже брзину од 160 километара на час. Прекинут је поморски саобраћај. Снежно невреме и у Хрватској. На Велебиту су наноси преко метра. За разлику од унутрашњости, где су на зиму навикли, снег је изненадио житеље острва на северном Јадрану. И Црну Гору је захватило хладно време, са олујним ветром.

РТС (http://www.rts.rs/page/stories/ci/story/2/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82/1037356/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%2C+%D0%B4%D0%B0%D0%BD+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5+%D1%81%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B0.html)


Наслов: Одг: Зима не попушта
Порука од: Гога Фебруар 02, 2012, 01:56:07
Зима не попушта

Обилан снег и ниске температуре широм Србије и даље отежавају саобраћај и стварају проблем у снабдевању струјом. Хладноћа је донела и нове жртве, а беживотно тело Миладина Николића, после седмодневне потраге, пронађено је на падинама Сувобора.

У целој земљи, температура је и даље испод нуле, а због снега и ниских температура и даље је на снази ванредна ситуација у многим општина. Мештани села Срезојеваца на падинама Сувобора у снежним сметовима пронашли су тело Милутина Николића несталог 24. јануара.

Председник Месне заједнице Драган Вуковић рекао је да је двадесетак мештана јуче кренуло у потрагу, држећи се за руке и газећи снег, и да су синоћ наишили на леш у снежном наносу. Он каже да је Николић пронађен око 300 метара од куће, према једном потоку, потпуно завејан снегом.

Хеликоптером у Ивањицу је из села Смиљевца пребачена жена којој је хитно био потребан лекар. Из најудаљенијих села евакуисано је још 12 људи. У многим сеоским школама широм Србије нема наставе.

"Ноћас је старија жена срчани болесник у општини Лучани у селу Тополисница која је пала у кому збринута у болници, јер су екипе успеле да се пробију до ње кроз снежне сметове", изјавио је Танјугу Горан Николић из Сектора за ванредне ситуације МУП-а Србије.

(http://www.rts.rs/upload/storyBoxImageData/2012/02/01/9169884/N.Varos.jpg%20nn)
Нова Варош

Он је рекао да у Љубовији не ради шест истурених школских одељења у планинским селима, да у Бајиној Башти око 30 домаћинстава нема струју, а у Црној Трави око 50. Регионални и магистрални путеви су углавном проходни и проблема има на неким локалним путевима.

После четири дана поново је проходан пут  до полицијског пункта у копненој зони безбедности на планини Кукавици и до четири села у којима живи 450 људи. Педесетак села на Пештерској висоравни још је у снежној блокади са сметовима и до пет метара.

Штаб за вандредне ситуације у Ваљеву наложио је надлежним службама да појачају број мобилних екипа и ангажују сву расположиву механизацију, посебно у завејаним планинским селима и на Дивчибарама. Биће и строжија контрола чишћења тротоара, јер је неочишћен лед проузроковао и много прелома.

Зајечарци и становници зајечарског округа већ неколико дана живе уз хладноћу која је јутрос износила минус 18 степени, али се, према оцени Окружног штаба за ванредне ситуације у Зајечару, живот одвија нормално и све службе раде

(http://www.rts.rs/upload/storyBoxImageData/2012/02/01/9170802/Ivanjica%20o.jpg)
Ивањица

Начелник зајечарског округа Душан Иванић каже да нормално раде школе, предузећа, установе, да има довољно струје, воде и намирница и да су путеви проходни.

Ситуација узрокована последицама снежног невремена још је лоша у Новој Вароши. Председник општине Нова Варош Славиша Пурић је рекао да је досад тек половина некатегорисаних путева оспособљена за саобраћај због недостатка тешке механизације и честог кварења постојеће и да зато ни хитна медицинска помоћ не може нормално да функционише, па су угрожени мештани завејаних подручја у случају да је потребна хитна лекарска интервенција.

У Бајиној Башти где је на снази ванредно стање, нормализовано је снабдевање струјом. У Косјерићу, према речима заменика шефа за инфрастуктуру Милојка Лечића, ситуација је боља, јер су сви магистрални и регионални путеви и сви општински путни правци прве и друге категорије проходни, а струја се испоручује углавном без већих проблема.

Службе у Златиборском округу брине то што се од сутра очекују нове падавине. У Подрињу где је ванредно стање у брдско-планинском подручју Љубовије, Крупња и Малог Зворника настављено је уклањање снега са преосталих деоница локалних путева.

(http://www.rts.rs/upload/storyBoxImageData/2012/02/01/9170824/Sjenica.jpg%20nn)
Сјеница

Најтеже је у месним заједницама Радаљ и Велика Река где је настављено рашчишћавање локалних путева које ће бити брже помоћу тешке механизације Војске Србије чији се долазак данас очекује.

У Лозници где је јутрос у седам сати било минус 15, начелник Градског штаба за ванредне ситуације Петар Катанић је рекао Танјугу да су у Јадру сви магистрални, регионални и локални путеви проходни, а међуградски и локални сабраћај се одвија без већих тешкоћа.

"У Лозници нема поремећаја наставе у школама, а редовно се обављају све комуналне делатности и снабдевање струјом, водом, топлотном енргијом и намирницама", навео је Катанић.

(http://www.rts.rs/upload/storyBoxImageData/2012/02/01/9170240/Ivanjica2.jpg%20nns)
Ивањица

Начелник школске управе Министарства просвете у Косовској Митровици Предраг Стојчетовић изјавио је Танјугу да су снег и мразеви на Косову отежали наставу у појединим школама и да је посебно тешка ситуација на централном Косову у општини Липљан у селима Радево, Кузмин, Преоце и Угљаре, због нерашчишћеног снега.

"У тим срединама готово да и нема превоза па више од 20 одсто ученика са тог простора не похађа наставу", рекао је он.

На северу Косова на снази су редукције и грађани без струје на по сат остају након сваког другог сата.

Помоћ Војске Србије

Поред својих редовних задатака припадници Друге бригаде Копнене војске ангажовани су и на помоћи становништву у рашчишћавању снежних наноса у југозападном делу Србије.

У општинама Ивањица, Нова Варош, Сјеница и Пријепоље ангажовано је укупно 11 инжињеријских машина са пратећим људством, од чега је девет из 2. Бригаде Копнене војске у Краљеву и две машине као испомоћ из гарнизона Пожаревац које су ангажоване у Ивањици.

До данас је укупно на подручјима свих ових општина очишћено скоро 500 километара путева.

"Због веома тешке ситуације у Ивањици, од данас смо ангажовани и на подручју те општине са укупно три инжињеријске машине. Наше екипе укључене су у рад Штаба за ванредне ситуације и ангажују се у складу са њиховим захтевима", каже официр за односе са јавношћу 2. бригаде Копнене војске поручник Иван Обреза.

Он је додао да две машине рашчишћавају завејане путеве у селу Кушићи, а једна у селу Ковиљ, као и да су услови за рад веома тешки, а додатно их, како каже, отежавају и екстремно ниске температуре.

У целој Србији јутрос су забележене изузетно ниске температуре, а најхладније је било у Сјеници где је у шест сати измерено 26 степени испод нуле. У многим сеоским школама широм Србије нема наставе. Око 800 ученика шест сеоских основних школа у Краљеву, због ниских температура и снега, до понедељка неће ићи на наставу.

РТС (http://www.rts.rs/page/stories/ci/story/56/%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B0+%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81/1037188/%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%B0+%D0%BD%D0%B5+%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%88%D1%82%D0%B0.html)


Наслов: Одг: Снег завејава Србију
Порука од: Гога Фебруар 03, 2012, 14:55:03
Снег завејава Србију

У скоро целој земљи пада снег. Ванредна ситуација проглашена у 18 општина. Завејане хиљаде домаћинстава у брдско-планининском подручју. Поподне нема наставе у школама у Београду, а у неким местима настава је отказана за целу идућу седмицу. Отежан аутобуски саобраћај.

(http://www.mondo.rs/slike/vesti/002/328/v232838p0.jpg)

Снег који пада у скоро свим крајевима Србије отежава данас саобраћај, снабдевање струјом и рад школа, док је ванредна ситуација проглашена у 16 општина, јавили су дописници Танјуга.

Ванредна ситуација проглашена је синоћ и у општинама Сврљиг и Ражањ, изјавио је Танјугу Горан Николић из Сектора за ванредне ситуације МУП-а Србије.

На температури од минус 10 степени у Новом Саду снег је завејао улице, главне саобраћајнице су проходне, а у споредним улицама снег је утабан.

Температуре и до минус 20 степени у свих седам општина Пчињског округа стварају нове невоље, а начелник Регионалног штаба за ванредне ситуације Дракча Станојковић казао је да је у великом броју удаљених села нестало хране, да понестаје и огревног дрвета, нафте.

Осим школе у Кривој Феји, где је снег срушио кров, све друге школе на југу Србије раде, јер су на време обезбедиле огрев, а часови су скраћени у свим градским основним школама у Врању, као и у Средњој економској и само у три сеоске школе.

На магистралним и регионалним путевима у Нишавском, Пиротском и Топличком округу саобраћај се обавља отежано са повременим застојима на регионалним правцима у вишим пределима, рекли су данас путари.

Путари очекују да магистрални и регионални путеви у потпуности буду очишћени, уколико снег поново не буде почео да пада.

У општини Алексинац су донели одлуку о прекиду наставе у школама до стабилизације временских прилика.

У планинским селима на подручју Краљева снег и веома ниске температуре максимално су отежали живот, али за сада није било људи угрожених смрзавањем или недостатком хране, речено је на конференцији за новинаре у Штабу за ванредне ситуације.

Сви главни путеви ка селима су проходни, али је на десетине заселака данима завејано. Угроженим породицама се достављају храна и лекови.

У Лозници је ово шести узастопни ледени дан, јутрос је било минус 10 степени и снег од синоћ не престаје да пада, али су сви путеви у Јадру проходни, укључујући и правце према Републици Српској, а због снега на коловозима саобраћај се обавља отежано и спорије.

Начелник Штаба за ванредне ситуације општине Крупањ Павле Живановић рекао је да је јутрос пет села остало без електричне енергије због квара, да је поправка у току и да је редовна настава у школама, али су за основце скраћени часови.

На северу Косова и Метохије снег непрекидно пада дуже од 24 сата, али су главне саобраћајнице јутрос биле проходне, а аутобуси "Косметпревоза" саобраћају на релацији Косовска Митровица - Београд без измена, док је настава у школама скраћена због снега и лошег напона струје.

Снег који у Београду пада сатима створио је проблеме и гужве у саобраћају, отежао кретање пешацима, као и возилима Хитне помоћи, а екипе Зимске службе "Београд пута" раде пуним капацитетом на рашчишћавању главних саобраћајница.

Одлуком надлежног секретаријата, данас неће бити поподневне наставе у београдским школама.

Возила јавног градског превоза возе скраћеним или измењеним трасама, а поједина аутобуска стајалишта данас су укинута.

У целој Србији јутрос су забележене изузетно ниске температуре, а најхладније је било на Златибору, где је у шест сати измерено минус 17 степени.

БАС: Отказано 25 полазака, кашњење у просеку 60 минута


Аутобуси који долазе на Београдску атуобуску станицу (БАС) у просеку касне 60 минута, а у поласицима до 20, изјавио је данас помоћинк шефа станице Драган Савић и додао да је тренуто отказано 25 полазака из главног града.

Савић је у изјави за агенцију Бета навео да су поласци отказани ка различитим дестинацијама међу којима су Сомбор, Љубовија, Краљево, Суботица, Врњачка Бања, Бездан, Игало ...

"Аутобуси у поласцима касне до 20 минута. У доласцима кашњење је нешто дуже - у просеку 60 минута, и односи на све правце", казао је Савић и додао да су, због снега и јаког ветра, у просеку највећа закашњења аутобуса који долазе из места широм Војводине.

Савић је као најдужа кашњења на БАС навео доласке аутобуса са Златибора, из Уба, Сарајева, Невесиња, Новог Сада ...

"Аутобус са Златибора је у Београд стигао 88 минута минута након предвиђеног времена, из Невесиња 86, Сарајева 105, из Оџака 92, а са Уба сат и по", казао је он.

Аутобус из Ваљева у Београд је стигао са 157 минута закашњења, казао је Савић и додао да не може да каже да ли је то због лошег времена, или због квара.

Отказани летови за Подгорицу

Снег и хладно време јутрос нису проузроковали проблеме на београдском аеродрому "Никола Тесла", а отказана су само два лета за Подгорицу, јер је тамошњи аеродром затворен због снега.

РТС (http://www.rts.rs/page/stories/ci/story/56/%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B0+%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81/1038520/%D0%A1%D0%BD%D0%B5%D0%B3+%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%98%D0%B0%D0%B2%D0%B0+%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D1%83.html)


Наслов: Одг: Зима оковала Србију: Ванредно стање од четвртка?
Порука од: Гога Фебруар 03, 2012, 14:59:37
Радна група за сигурност снабдевања енергијом и енергентима предложиће Влади Србије да уведе ванредне мере и затварање школа. Поподне неће бити наставе у београдским школама, одлучио Град.

.....мене брине и ово:

Цитат
"Имамо говољно гаса и мазута за рад електрана у наредних 10 до 15 дана", рекао је Васиљевић и истакао да су те количине енергената биле предвиђене за потрошњу до краја грејне сезоне.

:o ::)


Наслов: Одг: Зима оковала Србију: Ванредно стање од четвртка?
Порука од: Гога Фебруар 04, 2012, 11:18:49
Снежне падавине оковале земљу, Влади Србије препоручено да прогласи ванредно стање

Бели Пакао!

Због хаотичног стања у земљи, изазваног снежним непогодама и ниским температурама, Радна група за сигурност снабдевања енергијом и енергентима препоручиће Влади Србије да уведе ванредне мере у целој земљи, изјавио је Петар Шкундрић, члан Радне групе.

(http://www.alo.rs//_customfiles/Image/slike/2012/02/04/sneg-v.jpg)

Ванредно стање до јуче у 16 сати проглашено је у 26 општина. У школе од јуче не иде на десетине хиљаде ђака, саобраћај тече изузетно отежано, а из планинских области се врши евакуација
угроженог становништва.
- Електроенергетски систем је за сада стабилан, иако ради у ванредним условима и могућ је и додатан увоз струје уколико буде потребно - изјавио је Шкундрић, који је и саветник српског премијера. Он је истакао да су у Србији достигнути историјски максимуми у дневној потрошњи струје и гаса од око 160 милиона киловат сати и 15 милиона кубних метара гаса, због чега је апеловао на смањење потрошње струје и енергената.

После нишког и врањског округа, и Град Београд је јуче наложио прекид наставе у школама, а Министарство просвете препоручило је свим начелницима школских округа да у зависности од ситуације и процене безбедности ученика и наставника регулишу одржавање наставе. Штаб за ванредне ситуације распустио је јуче све основне и средње школе у општини Нова Варош због високог снежног покривача и вејавице, а наставе неће бити до среде.
Снежне падавине, према прогнози РХМЗ-а, трајаће с мањим прекидима до средине наредне недеље, а у наредних десет дана се очекују и још ниже температуре!
У снежним мећавама до сада је страдало шест особа, а једна из општине Медвеђа води се као нестала. Најгоре стање је у сјеничким општинама, где, како је саопштено из Сектора за ванредне ситуације МУП-а Србије, ништа не функционише - школе не раде, саобраћај је отежан или се не одвија и тешко се допрема струја.
У Црној Трави 50 домаћинстава је остало без струје и општина је апеловала да им се упути помоћ.
Деца не похађају школе у околини Љубовије и Крупњу, као ни у планинским местима у којима раде мање подружнице школа, а у Деспотовцу је јуче одлучено да до 10. фебруара нема наставе.
У Зајечару је непроходан пут према скијалишту Црни врх, где је јуче ујутру забележена најнижа температура у Србији, минус 19 степени.
Метеоролог Часлав Станојевић упозорава да ће падавине трајати до средине следеће недеље.
- У петак 3. фебруара 1962. године у Београду је забележена најгора ситуација, са око 80 центиметара снега, а у Србији и више. Може се очекивати увећање снежног покривача, пошто ће снег са мањим прекидима падати до среде или четвртка. Температуре у Београду биће од минус 12 до минус седам, а у Србији од минус 15 до минус осам - рекао је Станојевић за „Ало!“.
Аутопут Београд-Ниш јуче је због велике количине снега на коловозима био закрчен, због чега су возачи заустављали аутомобиле у зауставним тракама. Бројни путеви затворени су за шлепере и камионе.


Лавина затрпала аутобус!


Код места Крупац у Републици Српској активирала се лавина која је затрпала једно моторно возило и један аутобус са двадесетак путника.

 
Ђачки аутобус слетео с пута

Троје деце повређено је у саобраћајној незгоди која се јуче ујутру догодила када је ђачки аутобус који превози српске ученике у централном делу Косова слетео с пута у близини Доње Гуштерице, у општини Липљан. Две девојчице са тежим повредама су хоспитализоване, а треће дете пуштено је на кућно лечење.

 
Мркоњић: Извините због путара!

Милутин Мркоњић, министар за инфраструктуру и енергетику, извинио се јуче грађанима што су путеви неочишћени и што је „снег изненадио путаре у фебруару“.
- Не волим ни да се извињавам. Међутим, морам. Сад би Ивица Дачић био поносан. Путари ми објашњавају да је то гадно кад у фебруару падне снег. Извините, молим вас, до сада сам „ратовао“ са њима - рекао је он и додао како верује да ће се убрзо рашчистити сви важни путни правци. Иначе, снежна мећава омела је јуче и министре Зорана Станковића, Расима Љајића и Сулејмана Угљанина да по плану посете здравствени центар у Новом Пазару.

 
Путари: Крив је снег, боље нисмо могли!

За колапс саобраћаја јуче у Београду крив је - снег! Наиме, како је за „Ало!“ изјавио Милорад Пуцаревић, главни дежурни инжењер зимске службе „Београд пута“, јуче су на чишћењу престонице биле ангажоване све расположиве машине и људство, те да више од урађеног нису могли.
- У свих 17 београдских општина ангажовани су пуни капацитети и механизација, то јест свих 90 камиона.
На рашчишћавању путева првог приоритета ангажовано је чак и 36 специјалних малих возила, која пре свега служе за рашчишћавање мањих и споредних улица, као и 21 камион за одржавање регионалних и магистралних путева. Око 500-600 људи бави се овим проблемом. Приоритет су нам улице којим пролазе ГСП и „Ластини“ аутобуси. У петак се на улицама нашло све што је расположиво, више од тога нема - рекао је за „Ало!“ Пуцаревић. На питање које ће се акције предузети уколико стање на улицама буде још горе, Пуцаревић одговара:
- Ми чистимо нон-стоп и тако ћемо наставити. Међутим, ситуација нам не иде наруку. Како су ниске температуре, а со је ефикасна до минус седам степени, користимо скуп калцијум-хлорид. Ситуацију отежава ветар који наноси снег, па 20 минута након чишћења снега поново има, као и лед, који се налази испод снега и додатно отежава кретање машина - додаје он. Због невремена јуче је обустављена и настава у главном граду.

 
У Београду ће бити минус 24 степена!

Члан Радне групе за сигурност снабдевања енергијом и енергентима Петар Шкундрић изјавио је да се у Београду очекују екстремно ниске температуре 9, 10. и 11. фебруара, до минус 24 степена, те да се може очекивати додатно повећање потрошње енергије и енергената, али да се не размишља о увођењу рестрикција струје, као и да мазута има у довољним количинама. У главном граду је због снежног колапса повећан и број саобраћајних удеса, а грађани су свуда каснили. Једни су у возилима градског саобраћаја проводили и два-три сата, а многи су до посла пешачили четири-пет километара. Због неочишћеног снега возила Хитне помоћи тешко су стизала до грађана који су затражили помоћ лекара.

 
Колашин: Чачанин извучен испод два метра снега!

Р. Б. мушкарац из Чачка, који је био затрпан код Баковића клисуре, извађен је испод два метра снега и пребачен у Хитну помоћ у Колашину, пренели су јуче црногорски медији. Несрећа се догодила када је човек изашао из свог аутомобила. Према првим информацијама, Чачанин је прошао без тежих повреда.
Обилан снег и ниске температуре широм Црне Горе отежавају саобраћај и стварају проблем у снабдевању струјом. Бројни путеви су затворени за шлепере и камионе. Висина снежног покривача на Жабљаку јуче је већ била већа од метра, у Подгорици је премашила 30 центиметара, а на приморју је нападало око пет центиметара снега. Због снежне мећаве више сати су каснили аутобуси из Србије ка Подгорици, као и одласци из главног града Црне Горе, док су авионски летови махом отказивани или одлагани.

 
Мећава на Пештеру

Руководилац Метеоролошке станице Фадил Махмутовић изјавио је да на Пештерској висоравни има 80 центиметара снега, као и да се „не памти оваква мећава“. Завејано је тридесетак села, а најтеже је трудницама и хроничним болесницима, који не могу да се пребаце до домова здравља.

 
Арктик у Пчињском округу!

У свих седам општина Пчињског округа температуре су јуче достизале и до минус 20 степени, а у великом броју удаљених села нестало је хране, а понестаје и огревног дрвета и нафте.

 
Ваљево: Спасена 22 пацијента који су на дијализи

Из завејаног брдско-планинског подручја у ваљевском крају превезена су у седиште општине 22 пацијента којима је неопходна дијализа, а јуче је, у организацији Одељења за ванредне ситуације у Ваљеву, збринуто и неколико породиља и тешких хроничних болесника из Пецке, Сирдије, Горњег Радљева, Осладића и других места.

 
Куршумлија: Непроходно више од 80 одсто путева!

Због снега који је непрестано падао 24 часа општински штаб за ванредне ситуације прогласио је ванредно стање у овој општини. Више од 80 одсто сеоских путева је непроходно, затражена је и помоћ војске.

 
Сврљиг: Евакуисани трудница и болесник!

У општини Сврљиг спасиоци су јуче евакуисали једног становника Давидовца, док је уз помоћ комуналаца и ватрогасаца трудница из села Грбавче превезена колима у нишку болницу на порођај.


Пожаревац зависи од једне машине


И Пожаревац је јуче био потпуно затрпан снегом јер су од три машине које град поседује две упућене за испомоћ на југ Србије, а једна је остала да рашчишћава само путеве првог приоритета.


Нови Сад: Снег одлаже одношење ђубрета


Снег је завејао и Нови Сад, где је јуче било минус 10 степени. Снег је изазвао проблеме и у одношењу смећа, пошто камиони ЈКП „Чистоћа“ нису могли да уђу у поједине улице, због чега ће то ђубре бити однето чим се за то буду стекли услови.

Ало (http://www.alo.rs/vesti/45948/Beli_Pakao)


Наслов: Одг: Зима оковала Србију: Ванредно стање од четвртка?
Порука од: Гога Фебруар 04, 2012, 11:27:34(http://www.alo.rs//_customfiles/Image/slike/2012/02/04/sneg2-v.jpg)
Цитат


ВОДИЧ ЗА ПРЕЖИВЉАВАЊЕ СИБИРСКЕ ЗИМЕ У СРБИЈИ"Ало!" је уз помоћ савета лекара, нутрициониста и експерата за ванредне ситуације припремио практикум за преживљавање наредних десетак дана, када ће температуре константно бити у минусу чак и испод минус 20 степени.


Повећати унос масноћа
- Повећати унос маснијег меса и панчете (сланине)
- Слободно једите и до 400 грама хлеба, по могућству црног
- Почастите се маснијим сиревима и кајмаком
- Ужину обогатити додатном наранџом или јабуком


Заборавити на алкохол
Иако у први мах алкохол повећава унутрашњу тампературу организма ширећи унутрашње крвне судове, убрзо се овај ефекат преноси на периферију тела, које се зато убрзано хлади. Зато стручњаци поред избегавања алкахолних пића препоручују и топле напитке.

Општа упутства за екстремну хладноћу
- Набавите довољне количине огрева и намирница
- Припремите транзисторе са резервним батеријама уколико дође до прекида електричне енергије
- Нека вам у кући буде топло и останите унутра уколико је то могуће
- Не пуштајте децу напоље без надзора
- Обуците се слојевито у одговарајућу одећу и обућу

Упутства за време снежне олује
- Укључите радио или ТВ пријемнике како бисте били обавештени о временским условима или хитним информацијама
- Штедите гориво и огрев

Упутства за време снежне олује уколико сте напољу
- Идите на безбедно место и не излажите се снежној олуји
- Заштитите осетљиве делове тела (лице, екстремитете)
- Нека вам одећа буде сува
- Обратите пажњу на појаву промрзлина
- Обратите пажњу на знакове хипотермије: дрхтање, исцрпљеност, поспаност, губитак памћења, дезоријентисаност и отежан говор
- Уколико је неопходно да возите, користите ланце, путујте преко дана и обавестите своју родбину/пријатеље о намераваној путањи кретања
- Избегавајте високе конструкције, високо дрвеће, ограде, телефонске каблове и електричне водове


Уколико се код особе примете симптоми хипотермије (смрзавања):
- Одведите је на топло место
- Скините јој одећу, обуците суву и увијте тело у ћебе
- Угрејте прво централни део тела
- Дајте јој да пије топле напитке
- Пружите јој прву помоћ
- У што краћем року организујте превоз до медицинске установе

Ало (http://www.alo.rs/vesti/45950/ALO_VODIC_ZA_PREZIVLJAVANJE_SIBIRSKE_ZIME_U_SRBIJI)


.


Наслов: Одг: Зима оковала Србију: Ванредно стање од четвртка?
Порука од: Гога Фебруар 04, 2012, 11:44:19


Снежне падавине оковале земљу, Влади Србије препоручено да прогласи ванредно стање

Наслов: Одг: Србија у снегу
Порука од: Гога Фебруар 05, 2012, 00:03:58
Србија у снегу


Ванредна ситуација у 31 општини. Разматра се могућност проглашења ванредне ситуације на територији целе Србије. Хладно време однело и седму жртву. Саобраћај се одвија отежано. Снег ће наставити да пада и током викенда.

19.48 - На магистралним и регионалним путним правцима на југу Србије због ледене кише која је почела да пада предвече, ситуација крајње критична.

17.54
Ледени талас и снежно невреме однело и седму жртву - 54. годишњег бескућника кога је полиција јутрос пронашла у центру Лебана.

17.28
- Отклоњен квар у топлани "Дунав", због којег је снабдевање грејањем и топлом водом у неким деловима Београда јутрос прекинуто.

17.16
- Штаб за ванредне ситуације у Краљеву у завејана подручја послао три тоне горива које је упутила Влада Србије.

13.45
- Проглашена ванредна ситуација и на територији општине Горњи Милановац, саопштено на конференцији за медије.

12.56
- Штаб за ванредне ситуације општине Краљево прогласио ванредну ситуацију на територији целе општине, због великог снега и веома ниских температура.

12.45
- Ужи центар Београда остао без грејања и топле воде због квара на топлани "Дунав". Екипе "Београдских топлана" раде на отклањању квара.

Снег у већем делу Србије непрекидно пада од четвртка увече. Метеоролози кажу да ће, с краћим прекидима, падати и током викенда. Због снежних наноса и изузетно хладног времена у 31 општини проглашена је ванредна ситуација. Разматра се и могућност проглашења ванредне ситуације у целој Републици.

Од Божића до сада евакуисано је и спасено 147 људи, највише у петак - чак 23. Сектор МУП-а Србије за ванредне ситуације пратиће у нарединих 48 сати ситуацију у земљи због велике количине снежних падавина и затим ће, ако се утврди да је неопходно, донети одлуку о проглашењу ванредне ситуације на подручју целе земље.

На чишћењу снега ангажовано је око 400 припадника Војске Србије. Са 34 машине, Војска помаже у Сјеници, Новој Вароши, Босилеграду, Пријепољу, Бабушници, Ивањици, Малом Зворнику, Нишу, Блацу, Куршумлији, Прокупљу, Горњем Милановцу, Крушевцу, Краљеву, Панчеву, Пожаревцу и Београду.

Према речима начелника Одељења за цивилно-војну сарадњу Генералштаба Звонимира Пешића војска се укључила у чишћење Београда.

Од јутрос је на београдским улицама дупло више војске која рашчишћава снег, равноправно на снежном минусу и младићи и девојке. Подједнако храбре биле су и девојке у цивилу, које су се одазвале позиву Скупштине града. Око хиљаду и по углавном младих људи поранило је по своју лопату и дневницу од 1.600 динара, за чишћење улица и тротоара.

Због пословног имиџа и због прописа који их на то обавезују, испред радњи, власници ревносно чисте снег. У Београду је ситација далеко боља него јуче.

У многим местима и осуђеници учествују у чишћењу градских улица од снега.

У читавој Србији на рашчишћавању је ангажовано 550 тешких машина, неке од њих су због недостатка нафте стале.

Начелник Сектора за ванредне ситуације Предраг Марић рекао је да је отежан транспорт нафте у деловима Србије где због теретног саобраћаја транспорт нафте може да потраје и два до три дана.

У потрошњи струје сваки нови дан је рекордан, Дозволу Владе за интервентни увоз Електропривреда Србије увелико користи. Дневно на тај начин покрива 5 до 10 одсто потрошње. О рестрикцијама се не размишља.

"Надамо се да до њих неће доћи, ремонт је урађен квалитетно", каже Зоран Манасијевић, помоћник генералног директора ЕПС-а.

(http://www.rts.rs/upload/storyBoxImageData/2012/02/04/9188350/sneg-ciscenje.jpg)

Хоће ли због снега, и званично читава Србија ући у ванредни начин живота , знаће се крајем викенда. У неколико градова општинске власти су већ донеле одлуку да ђаци од понедељка не иду у школу.

Штаб за ванредне ситуације Београда одлучиће сутра да ли ће у београдским школама од понедељка бити наставе.

Опрезна вожња


Директор Агенције за безбедност саобраћаја Стојадин Јовановић апеловао је на учеснике у саобраћају да "не седају за волан" ако немају зимску опрему да не би угрозили своје и туђе животе. Јовановић је рекао Танјугу да су у оваквим условима неопходне зимске гуме или се морају ставити ланци на летње пенуматике, ако на путу има снега и леда.

У Бајиној Башти и селима око Ваљева постоје проблеми с механизацијом. Воловска запрега негде је једини превоз, а мештанима понестаје хране. Да би дошли до хране неки становници ваљевског краја путују и по сат и по времена, а многи од њих су стари и болесни.

За борбу са снегом, Влада Србије одобрила је помоћ у енергентима за 31 општину и град, а за 15 општина новчану помоћ од 69 милиона 200 хиљада динара како би се решио и проблем механизације. Сектор за ванредне ситуације ће координирати преузимање горива од Републичке дирекције за робне резерве.

Директор Агенције за безбедност саобраћаја Стојадин Јовановић апеловао је на учеснике у саобраћају да "не седају за волан" ако немају зимску опрему да не би угрозили своје и туђе животе. Јовановић је рекао Танјугу да су у оваквим условима неопходне зимске гуме или се морају ставити ланци на летње пенуматике, ако на путу има снега и леда.

Најтежа ситуација у општинама Сјеница, Ивањица, Пријепоље, Црна Трава и Сурдулица, где је снег дубок око два метра.

Осам особа које су биле заробљене у два комбија између две лавине на магистралном путу Пријепоље - Бијело Поље, код моста преко Лима у Точилову, евакуисано је касно синоћ.

Спасилачке екипе Сектора за ванредне ситуације МУП-а евакуисале су до сада 14 путника из два комбија, три путничка и једног теретног возила на магистралном путу Пријепоље-Бијело Поље, саопштила је полиција у Пријепољу, а повређених нема.

(http://www.rts.rs/upload/storyBoxImageData/2012/02/04/9187470/Vojnici-ciste-sneg-u-Beogra.jpg)

Снег успорава саобраћај у целој Србији, због расквашеног или утабаног снега на коловозима. Из Јавног предузећа "Путеви Србије", препоручују опрезну вожњу уз употребу зимских гума или ланаца.

Обуставити рад школа

Због снежног невремена и готово 17.000 ђака основних и средњих школа није било на настави. Министар просвете и науке Жарко Обрадовић препоручио је локалним самоуправама у Србији да обуставе рад у предшколским установама, основним и средњим школама до петка 10. фебруара.

У Београду, све комуналне екипе непрекидно су на терену. На појединим саобраћајницама има угаженог снега. Колапса синоћ није било, јер је интензитет саобраћаја био мањи.

Трамваји и тролејбуси данас не возе, а замениће их аутобуси. Војници и старешине из гарнизона Београд и данас ће чистити снег у центру главног града.

Из хитне помоћи апелују на грађане да без преке потребе не излазе на улице.

(http://www.rts.rs/upload/storyBoxImageData/2012/02/04/9187476/Ciscenje-snega.jpg)

И поред даноноћног рада зимских служби, на коловозима првог приоритета има угаженог или исквашеног снега. Саобраћај се одвија отежано, саопштили су из Ауто-мото савеза Србије.

Због веома хладног времена и залеђених путева возачима се препоручје изузетно опрезна вожња уз обавезну употребу зимске опреме, држање одстојања и прилагођавање вожње условима на путу.

Возови поново саобраћају на релацији Београд - Бродарево и Бијело Поље - Београд пошто су екипе "Железница Србије" успеле да очисте од снега део пруге између Врбнице и Бродарева и успоставе нормалан саобраћај.

У Железницама Србије додају да се на свим осталим железничким правцима саобраћај одвија упркос проблемима са снегом и да су екипе тог предузећа спремне да реагују у случају било каквих проблема.

РТС (http://www.rts.rs/page/stories/ci/story/56/%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B0+%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81/1039164/%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B0+%D1%83+%D1%81%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%83.html)


Наслов: Одг: Зима оковала Србију: Ванредно стање од четвртка?
Порука од: Гога Фебруар 05, 2012, 00:12:08
12.45 - Ужи центар Београда остао без грејања и топле воде због квара на топлани "Дунав". Екипе "Београдских топлана" раде на отклањању квара.


Осетила сам ово и још увек осећам иако овде пише,

17.28 - Отклоњен квар у топлани "Дунав", због којег је снабдевање грејањем и топлом водом у неким деловима Београда јутрос прекинуто.

у моју зграду још увек није стигло грејање, тако да ево цвокоћем цели дан,..ево и ноћ је увелико одмакла,..температура пада,...тренутно је минус 11 степени. Ако овако буде свих тих дана, за које се предвиђа још нижа температура,...почеће "бели медведи" да излазе из моје зграде :D


Наслов: Одг: Зима оковала Србију: Ванредно стање од четвртка?
Порука од: Гога Фебруар 05, 2012, 09:28:44
Драматично: Начелник Сектора МУП-а за ванредне ситуације ...

Више од 60.000 људи у Србији и даље је одсечено од света због велике количине снежних падавина, а у ноћи између петка и суботе још једна особа са територије општине Лебане умрла је од последица смрзавања, чиме се број настрадалих попео на седам!

У интервјуу за Пресс недеље, начелник Сектора МУП-а за ванредне ситуације Предраг Марић изјавио је да се једна особа и даље води као нестала, као и да ће се у току данашњег дана, а најкасније у понедељак ујутро, знати да ли је неопходно увођење ванредне ситуације на територији целе земље. Подсетимо, још раније је ванредна ситуација уведена у 29 општина, а на терену се налази више од 1.500 спасилаца и ватрогасаца, који покушавају да се изборе са највећом мећавом која је погодила нашу земљу у последње три деценије.
- Тренутно је око 60.000 људи одсечено од света, то је укупно око 25.500 домаћинстава. У 29 општина проглашена је ванредна ситуација, а још једно лице је настрадало у ноћи између петка и суботе, на територији општине Лебане. Број жртава тако се попео на седам, с тим што се још једна особа води као нестала.

Да ли ће бити проглашена ванредна ситуација на територији целе Србије?
- То ћемо знати најкасније у наредних 48 сати, када видимо ефекте мера које су већ предузете. Мислим на нафту која је обезбеђена за механизацију у најугроженијим местима, као и на новац који је у петак легао на рачун 15 општина у Србији. Тај новац је веома важан зато што он обезбеђује и ангажовање приватне механизације.

(http://www.pressonline.rs/upload/boxImageData/2012/1/4/171176/kola.jpg)

Како сада ствари стоје, да ли ће бити неопходно увођење рестрикција струје?
- За сада нема најава да ће бити рестрикција, али знате и сами да је школама дата препорука да не раде, бар у Београду, како би се приштедело на струји. Дешава се да домаћинства на југу наше земље имају повремене прекиде у доводу електричне енергије, али то за сада нису били дужи прекиди.

Да ли би се рестрикције односиле и на становништво или само на велике системе који нису неопходни у ванредним ситуацијама?
- Не може се од грађана очекивати да штеде струју док се смрзавају и док је напољу време такво какво јесте. Рестрикције би се пре свега односиле на велике системе, школе, факултете, расвету у градовима и слично, а не на становништво и домаћинства.


Помоћ најугроженијима

Како би изгледала ванредна ситуација на територији целе земље? Шта је најгори сценарио?

- У том случају сви ресурси у републици били би стављени у функцију решавања новонасталих проблема, с тим што то не би било тако једноставно урадити. Хоћу да кажем да би трошкови били огромни. Наша идеја је да пробамо да решимо проблем са нафтом и новцем, који су већ упућени најугроженијим општинама, али као што сам рекао, у наредних 48 сати биће познато да ли је неопходно прогласити ванредну ситуацију.

Како би грађани требало да се понашају док се временске прилике не поправе?
- У местима која су најтеже погођена невременом људи не би требало да излазе из куће. За све што им је потребно, било да се ради о лекарској помоћи, достави хране или лекова, треба да се обрате најближој ватрогасној јединици, да позову број 93 или контактирају локалне штабове за ванредне ситуације.

Колико људи учествује у спасавању и да ли је њихов број довољан?
- Ангажовано је око 1.500 спасилаца и ватрогасаца у најугроженијим општинама, око 550 машина и око 1.200 људи који раде у јавним комуналним предузећима.

Алекса Јовановић (http://www.pressonline.rs/sr/vesti/vesti_dana/story/201878/Predrag+Mari%C4%87%3A+Vodimo+veliku+bitku+sa+snegom.html)


Наслов: Одг: Ванредна ситуација у Србији
Порука од: Гога Фебруар 06, 2012, 01:54:35
Ванредна ситуација у Србији

Проглашена ванредна ситуација у целој земљи, одлучила Влада Србије. У угрожене општине биће послати додатна механизација и људство из целе земље, каже министар Ивица Дачић.

Влада Србије је на телефонској седници прогласила ванредну ситуацију на територији целе земље. Ванредна ситуација би требало да остане на снази седам до 10 дана, колико ће према проценама трајати ниске температуре и снежне падавине.

Министар унутрашњих послова Ивица Дачић рекао је да ће, после проглашења ванредне ситуације, бити ангажована додатна механизација, као и људство за управљање механизацијом из целе Србије.

Дачић је, гостујући у Дневнику РТС-а, прецизирао да ће у сваку општину бити упућено још по пет машина, да ће Влада обезбедити средства за гориво и за људство и да ће механизација бити мобилисана и из других општина, а не само из оних где је проглашена ванредна ситуација.

У спасавању је до сада учествовало око 1.500 ватрогасаца, 1.200 људи из комуналних предузећа, 300 из здравствених установа. "Од сутра ће то бити много масовније и већ у наредним данима очекујемо прве резултате", рекао је Дачић.

"Није у Србији пао снег први пут, али држава први пут делује организовано", истакао је Дачић, указавши да је ванредна ситуација у целој земљи уведена, јер није било могуће проблеме које су направиле снежне падавине решити ангажовањем локалних штабова.

Министар сматра и да се у овој ситуацији није показала солидарност на делу, јер је свака општина бринула од свом проблему.

Дачић је додао да проглашење ванредне ситуације не треба мешати са проглашењем ванредног стања. "Ванредно стање има потпуно другачије узроке и последице. Сада је реч о природној непогоди", објаснио је министар унутрашњих послова.

Начелник Сектора МУП-а за ванредне ситуације Предраг Марић прецизирао је да увођење ванредне ситуације не подразумева мобилизацију грађана и њихове имовине, већ само адекватне механизације и људства које ће њом управљати.

"За грађане не настају, практично, никакве обавезе. Неће бити мобилизације становништва, њихове имовине, аутомобила", навео је Марић у изјави Танјугу.

Неповољна временска прогноза


Штаб за ванредне ситуације раније данас је предложио Влади да прогласи ванредну ситуацију у целој земљи, зато што је ванредна ситуација проглашена у 37 општина и што је више од 70.000 људи завејано и одсечено од света. Више од 6.000 локалних и некатегорисаних путева није очишћено.

(http://www.rts.rs/upload/storyBoxImageData/2012/02/05/9194552/sneg%20vanredna%20situacija.jpg)

Деветоро људи је изгубило живот, а једна особа се води као нестала. У селу Крушар код Ћуприје јуче је пронађено беживотно тело М.М. (1946) у његовој кући, а лекари хитне помоћи констатовали су смрт насталу услед смрзавања.

Из Штаба за ванредне ситуације је саопштено да се у наредном периоду очекују температуре до -25 степени и још снежних падавина.

На локалном нивоу постоји попис механизације која може да се употреби у чишћењу снега. На располагању се налази и 14.000 војника, који су спремни да помогну, а сву неопходну помоћ пружиће и полиција.

Предраг Марић каже да је направљен списак свих фирми - јавних и приватних, чија ће механизација бити употребљена, да ће локални кризни штабови бити у сталној координацији са републичким, као и да ће бити уведена дежурства.

Влада је издвојила и додатних 85 милиона динара за набавку горива, прецизирао је Марић и додао да је из панчевачке рафинерије упућена нафта у угрожена подручја.

На рашчишћавању снега и помоћи људству ангажовано је више од 550 тешких машина, булдожера.

Ђаци на распусту


Министар просвете Жарко Обрадовић поновио је на седници Републичког штаба за ванредне ситуације препоруку свим локалним самоуправама да школе не раде од 6. до 10. фебрауара.

"У школе неће ићи 900.000 ђака, 120.000 запослених, а уколико укључимо и студенте тај број је далеко већи", рекао је Обрадовић, подсетивши да је препоруку издао још у петак и да ју је већина општина испоштовала.

Министар је поново препоручио и факултетима да одложе испите, а уколико то није могуће групишу у једном дану.

Иако су градске власти у Пироту и Лозници раније донеле одлуку да ће школе од понедељка радити нормално, после проглашења ванредне ситуације у целој земљи донета је одлука да школе, ипак, неће радити.

Директорка Управе за безбедност и здравље на раду Вера Божић-Трефалт рекла је да би запослени који могу да стигну до својих радних места требало да се појаве на послу и у случају проглашења ванредне ситуације.

"Рад у затвореном простору се може обављати, наравно, у зависности да ли се може доћи до радног места", рекла је Божић-Трефалт агенцији Бета и додала да није могуће издати наредбу о престанку обављања свих послова.

Трефалт је додала да послодавци, ипак, могу да одлуче и да прекину са радом, уколико, запослени не могу да стигну до радног места, или ради уштеде енергије.

Према њеним речима, у ванредној ситуацији морају се обављати и они послови на отвореном, који су од елементарне важности, а послодавац је дужан да обезбеди посебне услове за то. "Снег се мора рашчишћавати, а и јавни градски превоз треба да функционише у оквиру могућности", рекла је Божић-Трефалт.

Потрошња струје у целој земљи данима расте. Запослени у ЕПС-у већ две недеље раде у ванредним околностима, покушавајући да одрже стабилност електросистема и апелују на рационалну потрошњу. На грађане се апелује да чисте снег испред својих зграда и пословних објеката. У Хитној помоћи саветују да се без преке потребе не излази напоље.

РТС (http://www.rts.rs/page/stories/ci/story/124/%D0%94%D1%80%D1%83%D1%88%D1%82%D0%B2%D0%BE/1039624/%D0%92%D0%B0%D0%BD%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B0+%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0+%D1%83+%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B8.html)


Наслов: Одг: Зима оковала Србију: Ванредно стање од четвртка?
Порука од: Гога Фебруар 06, 2012, 01:56:38
Шта је ванредна ситуација?


Цитат

Ванредна ситуација је стање када су ризици и претње или последице катастрофа, ванредних догађаја и других опасности по становништво, животну средину и материјална добра таквог обима и интензитета да њихов настанак или последице није могуће спречити или отклонити редовним деловањем надлежних органа и служби, због чега је за њихово ублажавање и отклањање неопходно употребити посебне мере, снаге и средства уз појачан режим рада.

Одлуку о проглашењу ванредне ситуације за територију Републике Србије или за њен део доноси Влада Републике Србије, на предлог Републичког штаба за ванредне ситуације.Наслов: Европа у снегу
Порука од: Гога Фебруар 06, 2012, 02:18:10
Балкан у снегу

Већина градова у Босни и Херцеговини у потпуној блокади. Снежно невреме блокирало и Црну Гору, а отежан је друмски и бродски саобраћај у Хрватској.


(http://www.rts.rs/upload/storyBoxImageData/2012/02/05/9193960/Mostar.jpg)
Мостар под снегом

Обилан снег и ниске температуре широм Црне Горе и даље отежавају друмски саобраћај и стварају проблеме у снабдевању струјом, а у најтежој ситуацији је север те државе који је практично у снежној блокади.

Због снега непроходна је већина путева на северу Црне Горе, а готово сва села на том подручју су завејана. Снежно невреме однело је два живота на територији Црне Горе.

Црногорски министар просвете Славољуб Стијеповић изјавио је да је донета одлука о одлагању наставе у школама у свим општинама на северу Црне Горе у наредна три дана, због временских неприлика.

Иако на северу Црне Горе није проглашено ванредно стање, Стијеповић је рекао да је ситуација изазвана невременом још увек тешка, због чега је донета одлука да се настава у школама одложи у наредна три дана.

"Пратимо ситуацију и након истека ова три дана поново ћемо проценити шта да урадимо. У сваком случају, на првом месту биће нам безбедност и здравље ученика", рекао је министар просвете.

У Беранама се у суботу увече, под теретом снега, срушио кров спортске дворане, а у несрећи није било повређених.

Путни правац Подгорица-Колашин-Мојковац, након два дана блокаде, отворен је за саобраћај путничких возила, чиме је успостављена друмска веза између југа и севера Црне Горе.

Саобраћај на тој деоници дозвољен је само путничким возилима уз обавезну зимску опрему. Саобраћај ће се одвијати уз наизменично пропуштање једном траком на појединим деоницама пута због леда.

Влада Републике Српске није прогласила ванредно стање, док је Влада Федерације Босне и Херцеговине прогласила стање природне непогоде.

На подручју Републике Српске, у општини Скелане снег је блокирао око 100 људи, а спасилачке екипе покушавају да до њих прочисте путеве.

Сва села на подручју Скелана одесечана су од света већ 20 дана, а грађани имају проблема са несташицом хране и лекова.

На подручју Сокоца блокирано је око 70 села. Екипе за рашчишћавање су на терену, а сметови на појединим деоницама су и до три метара.

Стање у Неуму је драматично, пошто од јуче у том граду нема струје и неће је бити у наредних најмање седам дана.

Руководилац Електро Неума Марко Ловић рекао је да је у квару главни далековод који Неум снабдева струјом из смера Стона, док су се два далековода срушила услед великог снега.

Стање у Хрватској се полако стабилизује, снег је у већем делу земље престао да пада. Критично је још увек у залеђу Далмације где мећава још увек не попушта.

У пробијање снежних наноса у подручју Далмације укључила се и војска, док се на задарском подручју стање нормализује, па је саобраћај према унутрашњости поновно успостављен.

(http://www.rts.rs/upload/storyBoxImageData/2012/02/05/9193932/Splitksa-luka.jpg)
Сплитска лука

У Сплитско-далматинској жупанији још увијек одсечено од света око 200 села. Најтеже је због метарских наноса снега и изузетно ниских темпертура на подручју Имотског и Вргорца, где је проглашено ванредно стање.

На Јадрану и приобаљу додатне проблеме ће правити умерена и јака, а местимично и олујна и орканска бура.

Снег је данас после подне, после јучершњег прекида, наставио да пада у у Македонији и већ ствара проблеме у саобраћају, посебно изван градова и на планинским превојима. Температуре су ових дана од минус 13 до минус 4 степена.

Из јавног предужећа "Македонија пут", задуженог за рашчишћавање путева, најавили су даноноћна дежурства да би се спречили већи сметови. Метеоролози најављују наставак снежних падавина, а разведравање тек од среде. У јужним крајевима земље предвидја се киша.

(http://www.rts.rs/upload/storyBoxImageData/2012/02/05/9193950/Reka-Drava.jpg)
У Осијеку се уклања лед с Драве

РТС (http://www.rts.rs/page/stories/ci/story/3/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD/1039628/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD+%D1%83+%D1%81%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%83.html)


У Босни и Херцеговини је од хладноће умрло шест особа. Сарајево, у коме је метар снега, у потпуности је блокиран јер снег непрекидно пада од четвртка.

(http://www.rts.rs/upload/storyBoxImageData/2012/02/04/9188654/Sarajevo---sneg.jpg)
Сарајево


Снег и ветар и данас стварају проблеме у говото целој Хрватској, а најтеже је и даље у Далмацији где је на подручју Сплитско-далматинске жупаније проглашена ванредна ситуација.

(http://www.rts.rs/upload/storyBoxImageData/2012/02/04/9187820/Put-prema-Imotskom.jpg)
Пут према Имотском


У источној и централној Европи од почетка хладног таласа умрло је 218 људи.


Наслов: Одг: Балкан у снегу
Порука од: НДанило Фебруар 06, 2012, 06:13:00
Лијепе слике поганих мјеста.
Све би их дао за романијску брезу.


Наслов: Одг: Пукла брана у Бугарској
Порука од: Гога Фебруар 07, 2012, 06:14:17
Пукла брана у Бугарској

Најмање осам особа погинуло када је на југу Бугарске пукла брана и поплавила оближње село. Јака мећава у Хрватској. На многим путевима обустављен саобраћај. Невреме однело и пету жртву. Завејан север Црне Горе, већина села у снежној блокади. У БиХ завејани путеви и селa. Прва жртва мраза у РС. Проблеми са снегом и у Македонији.

17.40 - У поплави коју је изазвало рушење бране на југу Бугарске, погинуло најмање осморо људи, док је више од десет нестало, саопштиле власти те земље.

16.54 - За 12 путника међународног воза Београд-Истанбул, који је исклизнуо из шина у Бугарској, обезбеђен аутобуски превоз до бугарско-турске границе, саопштиле Железнице Србије.

16.26 - Висина снега у БиХ: Бјелашница 237 цм, Купрес 110, Сарајево 84, Мостар 79.

16.00 - Око 320 људи повређено за три дана невремена у Сплиту. Шеф болнице тражи да градоначелник власт преда војсци.

На југу Бугарске пукла је брана и поплавила оближње село са 700 кућа. Најмање осам особа је погинуло, док је више од десет нестало, саопштили су званичници. Званичници су раније саопштили да су пронашли тела тројице старијих мушкараца.

(http://www.rts.rs/upload/storyBoxImageData/2012/02/06/9203552/Bugarska-brana.jpg)

Поплавни талас висок 2,5 метра запљуснуо је село Бисер, у близини границе са Грчком, након што се брана урушила. Забринутост изазивају још две бране у том региону, којима прети колапс, па је становништво оближњих насеља упозорено да буде спремно на евакуацију.

У већем делу јужне Бугарске због обилних падавина проглашено је ванредно стање. Бугарска је упозорила Грчку и Турску на опасност од изливања река Арде и Марице.

Снежне падавине уз веома ниске температуре настављају да отежавају ситуацију у читавом региону.

У Хрватској, где од јутрос снег поново пада, екстремни зимски услови однели су до данас пет живота, а у појединим подручјима нема струје.

Надлежне службе се у неким деловима Далмације још боре са сметовима, који на подручју Имотског и Вргорца достижу висину и до четири метра, па је у тим крајевима блокирано око 120 села.

У Сплиту и Шибенику, где је нападало више од 20 сантиметара снега, ни данас нема наставе, али градска управа и јавне службе раде.

Због нових снежних наноса, тренутно нема слободног правца којим се могу кретати камиони из унутрашњости према Далмацији и Приморју и обрнуто. Железнички и авионски саобраћај одвија се редовно, уз одређена кашњења возова.

У Босни и Херцеговини, падавине и проблеми не престају на путевима широм земље, па се тако у близини места Мустапић у Херцеговини заглавио још један аутобус.

(http://www.rts.rs/upload/storyBoxImageData/2012/02/06/9200500/Cetinje.jpg)

Припадници Горске службе спасавања на Јахорини пронашли су поред скијашке стазе 24-годишњег словеначког држављанина, који је касније преминуо у Дому здравља на Палама.

Лекари на Палама рекли су да је младић умро од срчаног застоја, додајући да ће тачан узрок смрти бити утврђен обдукцијом.

У Црној Гори, јутрос је до 10 сати због снежне мећаве био затворен подгорички аеродром Голубовци.

Из Метеоролошког завода су навели да Црну Гору очекује нови ледени талас, паћен снегом, ниским температурама и јаким ветром.

Проблеми са снегом муче и Македонију, изазвавши сметње у путничком саобраћају, па је 50-ак села одсечено, док се железнички саобраћај одвија уз мања кашњења, а авионски засад редовно.

Највише снега има у скијашком центру Кожуф, 217 сантиметара, док је у Охриду снежни покривач достигао висину од 10, а у Скопљу од пет сантиметара.

У Румунији, снег и мећаве блокирали су путеве у седам округа и саобраћај је заустављен на 47 националних путева.

Од 349 места у Румунији погођених снежном мећавом, у 181 настали су проблеми са снабдевањем струјом.

Румунско министарство образовања је саопштило да ће 2.667 школа у целој земљи бити затворено, а метеролози прогнозирају снежне падавине и ветар у појачању до среде.

РТС (http://www.rts.rs/page/stories/ci/story/3/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD/1039896/%D0%9F%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B0+%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0+%D1%83+%D0%91%D1%83%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%98+.html)


Наслов: Одг: Балкан у снегу
Порука од: Гога Фебруар 07, 2012, 06:20:19
Природа се дефинитивно свети ЧОВЕКУ, јер је он годинама занемаривао и скоро се поптпуно одвојио од ње. И што је најстрашније, систематски је природа уништавана управо од тог истог ЧОВЕКА!


Наслов: Одг: Ледени дани у Србији
Порука од: Гога Фебруар 07, 2012, 06:46:53
Ледени дани у Србији

Повећан број механизације и људи који покушавају да допру до 70.000 завејаних грађана широм Србије. Ивица Дачић упозорио да је неопходно хитно обезбедити ледоломце, посебно у сливу Дунава, како не би дошло до поплава због леда који се ствара на рекама.

22.46 - Хитна служба зајечарске болнице покушава да се пробије до болесног детета у селу Горња Бела Река. Дечак има "напад слепог црева", ситуација је алармантна, каже командир Ватрогасно-спасилачке бригаде Бранислав Матић.

13.30 - Музичка продукција РТС-а због ванредних временских услова одложила концерт поводом прославе 75 година Симфонијског оркестра РТС-а.

13.17 - Министарство просвете донело одлуку да се обустави настава у свим основним и средњим школама у Србији до петка.

9.40 – Електроенергетска ситуација у Србији је стабилна и за сада неће бити рестрикција, рекао помоћник министра за енергетику Милутин Продановић.

После проглашења ванредне ситуације на територији целе земље, ангажовано више механизације и више људи на рашчишћавању путева ка завејаним местима.

Нови снег додатно отежава стање на терену. Ситуација је посебно тешка у брдско планинским пределима општина Пријепоље, Нова Варош, Ивањица, Брус, Куршумлија, Медвеђа, Власотинце и Црна Трава, истакао је заменик начелника Сектора за ванредне ситуације Ђорђе Бабић, гостујући у емисији ОКО.

Потпредседник Владе и министар унутрашњих послова Србије Ивица Дачић и начелник Штаба за ванредне ситуације Предраг Марић посетили су Сјеницу, у којој је стање најкритичније. Дачић је најавио да ће у року од два дана Сјеници бити упућено десет тона горива и пет машина за уклањање снега.

"Ангажовано је још око 3.000 људи на чишћењу путева широм Србије. Војска је дала још 14.000 људи, и очекујемо да на рашчишћавању близу 6.000 километара тренутно непроходних локалних путева у Србији буде ангажовано више од 100 машина", рекао је Дачић новинарима у сјеничком селу Кладница.

"Имајући у виду временску прогнозу за наредне дане, јасно је да саме општине не могу да се изборе са оваквим проблемима, па су због тога ангажовани заједнички капацитети државе", рекао је Дачић и нагласио да Влада сноси све трошкове додатног мобилисања технике и људства.

"Важно је да се на гориво неће чекати из Робних резерви, већ ће општине нафту за покретање машина узимати на локалним пумпама", рекао је Дачић.

Председник сјеничке општине Муриз Турковић рекао је да сиромашној локалној самоуправи као што је његова много значи помоћ државе. "Механизација и људство ће сутра почети да раде на пробијању путева, добили смо гориво за машине, али и лож уље за несметан рад вртића", рекао је Турковић.


Неповољна временска прогноза

Нови снег, који од синоћ пада у већем делу земље, додатно отежава живот мештанима, посебно у општинама и селима која су завејана већ више од 20 дана. Ни прогноза за наредне дане није охрабрујућа.

У Нишу се интензитет падавина појачава, а ситуацију додатно отежава ветар, јављају дописници РТС-а. Ниш функционише нормално, иако нису све улице очишћене. Такође, сви путеви у околину Ниша су проходни. Најкритичније је у местима и општинама око града, пре свега у Сврљигу.

(http://www.rts.rs/upload/storyBoxImageData/2012/02/06/9198978/Zima-3.jpg)

Градски штаб за ванредне ситуације у Смедереву одвојио је пола милиона динара за набавку горива за додатно ангажовање механизације.

Краљевчанима је снег задао много невоља, посебно мештанима сеоских средина у брдским пределима. Путеви ка Полумиру, Савову и Плани још су нерашчишћени. Све расположиве екипе су на терену. Додатне невоље створио је лед на Ибру.

Због екстремних временских услова дневна производња угља на површинском копу "Дрмно" код Костолца је редукована да би се спречило преоптерећење система и хаварије. Ипак, разлога за бригу нема, јер на депонијама "Костолачких термоелектрана" има довољно угља.

Најтежа ситуација у Топличком округу је у планинским селима у општинама Блаце и Куршумлија, где је на рашчишћавању локалних путева ангажована инжењеријска јединица Војске Србије.

Ужице и поред снега и леда функционише нормално. Нешто је теже у приградским деловима и вишим деловима града. За разлику од Ужица, у Бајиној Башти и Косјерићу је завејано неколико хиљада становника. Прилази Златибиру су очишћени и нема застоја.

После пет дана захваљујући помоћи војске проходно је и до најудаљенијих домаћинстава брдско-планинских села у општини Мали Зворник.

И Крагујевац од данас функционише по посебном режиму, донето је низ мера за помоћ грађанима, посебно старим и болесним особама.

Путеви у јужном Банату су проходни, а дебљина снежног покривача на њима је до пет центиметара. Предузеће "Војводинапут" са 14 камиона чисти магистралне и регионалне путеве, док у Панчеву ради пет камиона и три грађевинске машине.

Због изузетно ниских температура на поједним рекама у Србији задржаће се постојећи лед и формирати нови, упозоравају из Републичког хидрометеоролошког завода.

"Наредних дана на Дунаву формираће се делимични ледостај, а на банатским водотоцима дебљина леда ће се повећати", наводе из Завода, и додају да се на Великој Морави очекује формирање ледостаја, а на Сави се очекује повећање густине леда са појавом делимичног ледостаја.

(http://www.rts.rs/upload/storyBoxImageData/2012/02/06/9203452/Reke.jpg)
Лед на Сави

Јавно водопривредно предузеће "Воде Војводине" прогласило је редовну одбрану од поплава на 622 километра водотокова у Војводини услед опасности од загушења ледом.


Редовна одбрана од поплава на реци Дунав проглашена је у дужини од 218 километара, од границе са Мађарском до Сланкамена, на Тиси на целом току на територији Србије, а на реци Сави од границе са Републиком Хрватском до Београда. Одлука о проглашењу редовне одбране донета је и за цео ток Канала Бегеј и за реку Тамиш.

Помоћ војника

Око 760 припадника Војске Србије и Министарства одбране са 27 машина широм Србије данас је помагало грађанима у чишћењу снега.

По препоруци Министарства просвете, школе у Србији неће радити до 10. фебруара, осим оних у којима је организован продужени боравак.

"Железнице Србије" су саопштиле да се железнички саобраћај, упркос временским неприликама, несметано одвија у читавој земљи и да су све пруге проходне.

Фирме и јавне установе ће данас и наредних дана радити, јер, како објашњавају надлежни, систем мора да функционише.

Начелник сектора за ванредне ситуације Предраг Марић је истакао да се у наредна три до четири дана очекују ефекти мера Владе и додао да је у току дистрибуција нафте коју је Влада определила за угрожене општине.

"Дистрибуција нафте иде по убрзаном поступку уз обезбеђење саобраћајне полиције како би се она допремила што пре тамо где је потребна", рекао је Марић и додао да је ситуација најгора у оним местима у којима је ванредна ситуација на снази више од 25 дана. Он је подсетио да су то општине Сјеница, Нова Варош, Пријепоље, Црна Трава, Сурдулица, Ивањица.


Стабилно снабдевање струјом

Електроенергетска ситуација у Србији је стабилна и за сада неће бити рестрикција, рекао је помоћник минстра за енергетику Милутин Продановић и апеловао на грађане да рационално троше струју.

Према његовим речима, сви производни системи су на мрежи, а проблеми који повремено настају уклањају се у рекордном року. Проблема са напајањем има у Врању.

Због квара на десетокиловолтном каблу, од суботе се повремено из енергетског система искључује 500 до 800 домаћинстава у том граду, а рестрикције струје трају два до три сата, рекао је шеф диспечерске службе у "Електродистрибуцији Врање" Владан Вељковић.

"Екипе су на терену. Очекујемо да се тај квар отклони у току дана и да се снабдевање струјом у Врању стабилизује. Искључења струје у овим насељима није било током ноћи када је смањена потрошња струје", рекао је Вељковић.


Део Косовске Митровице без грејања

Градска топлана у Косовској Митровици остала је без мазута, због чега су од петка без грејања студентски домови, један део стамбених зграда, факултети и школске установе.

У најтежој ситуацији је неколико стотина студената Приштинског универзитета у Косовској Митровици који нису успели да пре снега оду својим кућама.

(http://www.rts.rs/upload/storyBoxImageData/2012/02/06/9202288/mecava.jpg)

Због лошег времена превозници су редуковали број полазака из Косовске Митровице према централној Србији и обрнуто, тако да према Београду саобраћа само један аутобус "Косметпревоза".

На северу Косова сви магистрални путеви су проходни, али се саобраћај одвија успорено. Непроходан је једино алтернативни пут Лепосавић–Нови Пазар преко Тресаве. На северу Косова спроводе се једночасовне редукције


Грађани обавезни на солидарност


Према Закону о ванредним ситуацијама грађани су обавезни да буду солидарни и спремни да помогну уколико то од њих затраже одређене државне и друге институције. Уколико буде потребе, сви способни грађни могу да буду ангажовани у заштити и спасавању, а у специјализоване јединице цивилне заштите распоређени војни обвезници, прописује Закон о ванредним ситуацијама.

Могу бити "активирани" и мушкарци од 16 до 60 година, који нису војни обвезници, и жене од 16 до 55 година.

Током ванредне ситуације влада, измеђ осталог, може да нареди општу мобилизацију јединица цивилне заштите и других неопходних људских и материјалних ресурса, и надлежна је за праћење и усмеравање припрема за извршавање задатака заштите и спасавања.

У зависности од степена опасности и могућих последица, штабови за ванредне ситуације могу донети одлуку о делимичној или потпуној евакуацији становништва.

РТС (http://www.rts.rs/page/stories/ci/story/56/%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B0+%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81/1039872/%D0%9B%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8+%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8+%D1%83+%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B8.html)


Наслов: Одг: Зима оковала Србију: Ванредно стање
Порука од: Гога Фебруар 08, 2012, 10:07:46
У обрачун са снегом

Додатном механизацијом до завејаних. Хиљаде километара пута није могуће пронаћи. Борба с ледом на рекама. Појава леда на Дрини, Лиму и Ђердапу може да угрози и рад хидроелектрана. Историјски рекорд у потрошњи струје. ЕПС тражи могућност већег увоза.16.39 - Педесеттрогодишњи Ференц Баршоњ из Свилојева прва жртва хладноће у општини Апатин, објавила је телевизија Апатин.

16.34 - Јавно предузеће Београд воде прогласило ванредну одбрану од загушења леда на  Сави и Колубари. На Дунаву мере редовне одбране.

15.40 - У Приштини нема централног грејања због проблема у снабдевању мазутом. У Косовској електроенергетској корпорацији (КЕК) проглашена је ванредна ситуација. На целом Косову саобраћај се одвија отежано.

15.32
- Због великих снежних наноса угрожени становници осам села на регионалном путу према Сврљигу, саопштиле општинске власти Беле Паланке.

15.06
- Директор Дирекције за воде Србије Александар Продановић изјавио је да ће на већини водотокова у Србији бити проглашена ванредна одбрана од загушења ледом.

11.45 - Јуче историјски рекорд у потрошњи струје, ЕПС тражи могућност већег увоза. Русија смањила испоруке гаса Србији за 20 одсто, али снабдевеност није угрожена, каже директор "Србијагаса" Душан Бајатовић.

11.15 - Жена погинула у београдској општини Вождовац, пошто је на њу са крова пала велика количина снега и леда.

Од почетка снежних падавина од смрзавања је у Србији страдало 10 особа, а у београдском насељу Бањица данас је на лицу места погинула жена којој се на главу са крова сручила велика количина снега и леда. Око сто додатних возила и машина за рашчишћавање снега покушаће да стигне до завејаних села која су данима одсечена од света.

Додатни багери, булдожери, чистачи и грејдери најпре ће стићи до оних који су најдуже завејани, у Сјеници, Ивањици, Новој Вароши. Снег који поново пада, а посебно ветар, међутим, праве нове проблеме у планинским селима. Сметови су све виши, а хиљаде километара пута није могуће пронаћи.

"У договору са НИС-ом и Дирекцијом за робне резерве, решен је проблем транспорта нафте, коју ће све угрожене општине моћи да преузму на локалним бензиским станицама", рекао је начелник Сектора за ванредне ситуације Предраг Марић.

Снег различитог интезитета и данас пада у целој земљи. Температуре су и даље веома ниске, па потрошња струје непрестано расте. У ЕПС-у кажу да је јуче оборен рекорд свих времена у потрошњи струје и апелују на рационалну потрошњу.

Производња и досадашњи увоз нису довољни да покрију све потребе Србије у овим хладним данима, па ЕПС у региону тражи нове количине из увоза.

У Сектору за ванредне ситуације кажу да спасиоци имају списак угрожених особа и без престанка, пробијајући се метар по метар, покушавају да стигну до њих да би им помогли, било да је реч о достављању намирница и лекова или транспорта у болницу на лечење.

Лекари зајечарског Здравственог центра успели су синоћ да се пробију кроз сметове до села Горња Бела Река и помогну болесном детету које је имало напад слепог црева. Лекарска екипа је до села успела да се пробије уз помоћ Ватрогасно-спасилачке бригаде у Зајечару и механизације која је испред возила Хитне помоћи чистила сметове.

Спасилачке и екипе Дома здравља у Куршумлији евакуисале су повређену жену и њеног слабо покретног сина из села Иван Кула у куршумлијској општини. Акција је трајала од 13.30 до синоћ у 23 часа, а повређена жена смештена је у куршумлијску болницу. Спасилачке екипе евакусале су још два пацијента у општини Блаце, који су на дијализи.

Тројица припадника Ватрогасно-спасилачког одељења у Ушћу на Ибру успели су да кроз сметове стигну у заселак Главоче на обронцима планине Чемерно и однесу неопходну храну старици која живи сама.

Разбијање ледених чепова приоритет

Нови проблем, кажу у Сектору за ванредне ситуације, јесу залеђене реке, па ће приоритет бити разбијање ледених чепова. Појава леда на Дрини, Лиму и Ђердапу може да угрози и рад хидроелектрана.

(http://www.rts.rs/upload/storyBoxImageData/2012/02/07/9205346/Zaledjena-Sava.jpg)

Начелник Сектора за ванредне ситуације Предраг Марић каже да се направио водени чеп који потенцијално може бити опасан за плављење самог центра Краљева.

"Највероватније ће се ићи на минирање односно уситњавање леда. Проблем са Дунавом је можда и компликованији, зато што се ради о 100 километара дугој линији леда. Ангажовали смо се да се три ледоломца у наредних неколико дана укључе у ломљење леда и његово уситњавање", каже Марић.

Снег са саобраћајница првог приоритета је очишћен, па се саобраћај одвија, али отежано.

Веома ниске температуре и нове снежне падавине захтевају од свих максималну опрезност у саобраћају, употребу зимске опреме, а нарочито зимских гума.

Вожњу је неопходно прилагодити условима, на успонима је потребно користити виши степен преноса, а кочење мотором користити када год је то могуће, поручују из АМСС-а.

И градови који нису завејани муче своју муку. Снег очишћен са улица пребацује се на тротоаре, па они постају тешко проходни.

Очишћени аутомобили, обично значе затрпана аутобуска стајалишта, па се у неким градовима ангажују камиони који односе снег са градских улица.

Школе, по препоруци Министарства просвете, не раде. Због малог одзива, од сутра се у Београду укида продужени боравак у основним школама.

(http://www.rts.rs/upload/storyBoxImageData/2012/02/07/9206700/Sneg-automobili.jpg)

РТС (http://www.rts.rs/page/stories/ci/story/56/%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B0+%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81/1040452/%D0%A3+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%87%D1%83%D0%BD+%D1%81%D0%B0+%D1%81%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%BC.html)


Наслов: Одг: Зима оковала Србију: Ванредно стање
Порука од: Гога Фебруар 09, 2012, 09:36:30
У Београду данас -25, струје има за још 10 дана

ЛЕДЕНИ ТАЛАС У СРБИЈИ ДОСТИЖЕ ВРХУНАЦ - Због рекордне потрошње струје прети колапс електросистема, љута зима до 19. фебруара

Нерадна цела недеља Влада препоручила да се ђацима продужи распуст за још недељу дана и да предузећа повежу Дан државности са следећим викендом како би се уштедела струја

(http://www.pressonline.rs/upload/boxImageData/2012/1/8/171723/LEDENO-1.jpg)
Као ледено доба ... Улаз у зграду у београдском насељу Борча није за употребу

Ледени талас у Србији тек хвата залет
! Само што је снег мало попустио, сибирски ветар је широм земље кренуо да ствара нове невоље. У Србији ће данас и сутра бити забележене најниже температуре ове зиме, а у појединим местима то ће бити и рекордни минуси за претходних неколико деценија.

Метеоролози јављају да ће јутарњи мраз у Београду температуру да спусти на чак минус 25 степени, а у Крагујевцу на невероватних 29 испод нуле.

Идемо ка шпицу леденог таласа који ће у Србији потрајати сигурно до 19. фебруара. Због рекордне потрошње струје услед ниских температура прети колапс електроенергетског система. По најавама из ЕПС-а, редовне испоруке струје могу да трају још десет дана, а онда следе искључења и рестрикције.

Влада Србије је због свега препоручила да се ђацима продужи распуст за још недељу дана и да поједина предузећа повежу Дан државности са следећим викендом како би се уштедела струја.


Ванредне препоруке Владе

- Да се до 17. фебруара обустави рад у свим образовним установама
- Да сви енергетски субјекти упуте позив потрошачима да рационализују потрошњу енергије
- Да локалне самоуправе смање јавну расвету, светлеће рекламе и паное
- Да органи државне управе, судови, привреда друштва, јавна предузећа, установе културе и спорта споје два нерадна дана за Дан државности 15. и 16. фебруар са викендом

Метеоролози за данас најављују јак мраз, а јутарње температуре ће бити у просеку минус 24 степена.


Рекордна потрошња

- Сада ће и у Београду и у Војводини жива пасти веома ниско. Највиша дневна температура ће се кретати од минус 13 до минус осам. А онда следи ново изненађење. Опет снег. У петак после подне најпре ће почети да пада у западној и југозападној Србији, а током ноћи ће се проширити и на целу земљу и падаће до понедељка. У суботу ће дувати јак југоисточни ветар. За викенд ће јутарња температура бити око минус 10, а дневна минус осам - наводе у „Ведер ту амбрела".

И то није све. Како најављују метео стручњаци, овако ледено време наставиће се током целе следеће недеље, а обилан снег се поново очекује 16. и 17. фебруара, мада ће се тада максималне дневне температуре попети и до нуле.

- Крај ледених дана можемо да очекујемо тек од 19. фебруара, када би температуре требало да пређу у плус. Свакога дана након понедељка биће мало топлије, тако да би требало да се снег топи постепено - кажу метеоролози.

(http://www.pressonline.rs/upload/boxImageData/2012/1/8/171725/0409-aleksandar-stojanovic-.jpg)

Како би се уштедела струја у наредним леденим данима, Влада Србије препоручила је јуче Министарству просвете и науке да до 17. фебруара обустави рад у свим школама у Србији. Позвала је и органе државне управе, судове, привредна друштва, јавна предузећа и установе културе и спорта да размотре могућност да се два нерадна дана за Дан државности, 15. и 16. фебруар, споје са викендом, тако да и петак 17. фебруар буде нерадни дан.

- Препоручујемо ове мере на основу анализе енергетске ситуације у земљи и чињенице да изразито ниске температуре озбиљно угрожавају енергетски систем и снабдевање енергијом и енергентима у Србији - наводи се у Владином саопштењу.

Министар просвете и науке Жарко Обрадовић рекао је да ће Републички штаб за ванредне ситуације сутра одлучити да ли ће ђацима бити продужен распуст за још недељу дана. Судећи по најављеном паду температура и новим падавинама које нас очекују, извесно је да школе у Србији неће радити још недељу дана.

Због најављених изузетно ниских температура Радна група за сигурно снабдевање енергентима затражиће и да се највећи индустријски потрошачи ставе на минимум рада, јер је електроенергетски систем на ивици пуцања, а ове мере би довеле до смањења потрошње од 15 одсто. Помоћник у Министарству инфраструктуре и енергетике Милутин Продановић каже за Пресс да електроенергетски систем може да издржи овакву потрошњу још само десетак дана.

Цитат
Биланс невремена

- 11 дана траје ледени талас у Србији
- 187 људи спасено је из завејаних делова земље
- 12 људи је до сада умрло од последица ниских температура
- Најкритичнија ситуација је у местима која су завејана већ месец дана, као што су Ивањица, Сјеница, Пријепоље, Нова Варош, Црна Трава, Сурдулица, Крупањ, Мали Зворник...
- 70.000 људи је одсечено од света


- Потрошња у Србији, заједно са КиМ, је негде око 162 милиона киловат-сати, што је историјски максимум производње. Урадићемо све што морамо да не дође до рестрикција, јер ако дође до тога, приликом искључења на овако ниским температурама могло би да дође до хаварија на мрежи. Такође, предложили смо да се велики системи који много троше, попут „Ју-Ес стила" и РТБ-а „Бор", ставе на минимум производње десетак дана док не прођу ови екстремни мразеви - рекао је Продановић.

У 30 градова радијатори раде нон-стоп, док се 27 градова греје око 20 часова дневно. Милован Лечић из Удружења топлана Србије каже да мазута и гаса има довољно.

- Проблема са гасом нема уопште, а што се тиче мазута, негде има резерви за четири дана, а негде за две недеље. Али, те резерве се стално допуњују и не дозвољава се да падну испод ових минимума - каже Лечић.

Директор „Србијагаса" Душан Бајатовић истиче да је и потрошња гаса порасла на историјски максимум од 14 до 16 милиона кубика дневно.

- Вучемо осам милиона руског гаса, четири из складишта у Банатском Двору, два милиона из Мађарске и милион имамо из домаће производње. Тренутно сви купци добијају гас у захтеваним количинама и имамо га довољно да можемо да издржимо хладни талас - каже Бајатовић.

Мање криминала

И командант Републичког штаба за ванредне ситуације и министар унутрашњих послова Ивица Дачић јуче је апеловао на све грађане да рационално троше струју. Истакао је да је стање у Србији због лоших временских прилика и даље тешко, али да је сада најважније обезбедити функционисање електроенергетског система, помоћ најугроженијим домаћинствима и ломљење леда на рекама.

- Очекује се престанак падавина, али се очекује веома хладно време у наредних неколико дана, што ће изазвати проблеме са функционисањем електроенергетског система. Издата је наредба да се смање јавна расвета и светла у излозима зато што много ризикујемо да дође до распада енергетског система, што ће изазвати невиђени колапс - рекао је Дачић, и истакао да „штедња струје није само добровољна, већ је у овом тренутку обавезна".

Цитат
Препоруке Градског завода за јавно здравље за исхрану:

- Појачати оброке у односу на уобичајену исхрану јер су енергетске потребе организма веће
- Обавезни су доручак и правилна расподела хране у дневне појединачне оброке, три главна и једна до две ужине
- Важно је да исхрана буде разноврсна и да се једе сезонско воће и поврће, као што су цитруси (поморанџе, мандарине, грејпфрут), нар, киви, јабуке, брусница, бундева, купус, паприка и першун
- Треба јести рибу, јаја, млеко и житарице, зато што су богате цинком, који има важну улогу у борби против инфекција
- Препоручују се намирнице богате флавоноидима - црвени лук, шаргарепа и броколи, црвено и наранџасто воће, ораси, махуне, јабуке, крушке
- Бели лук и рен су корисни
- Уносити више калцијума и витамина Д конзумирањем млека и млечних производа
- Уносити довољно течности, најбоље сокове од свеже цеђеног воћа и топле чајеве, супе и чорбе
- Избегавати хладне, али и вреле напитке
- Умерено са уносом масти, шећера и соли


Једина добра вест у овим околностима је да је за 40 одсто смањен број кривичних дела, као и да током једног од претходних ледених дана у Србији није украден ниједан аутомобил.

Најновији трагични биланс леденог таласа који је захватио Србију показује да је дванаест особа умрло од смрзавања. Најкритичнија ситуација и даље је у општинама Сјеница, Нова Варош, Црна Трава и Сурдулица.

- Приоритети су нам допремање хране и помоћ најугроженијим и најзабаченијим домаћинствима. У Србији је коначно прорадила солидарност, пошто се сектору обраћа све више приватних фирми, спремних да пруже помоћ. Редитељ Емир Кустурица уступио је Сектору за ванредне ситуације један хеликоптер на коришћење - истиче Предраг Марић.

Екипа Пресса Београд  (http://www.pressonline.rs/sr/vesti/vesti_dana/story/202648/U+Beogradu+danas+-25%2C+struje+ima+za+jo%C5%A1+10+dana.html)


Наслов: Одг: Сибирски дани у Србији
Порука од: Гога Фебруар 10, 2012, 10:21:04
Сибирски дани у Србији

Ледени талас до сада однео 15 живота. У најугроженије општине наставља се допремање хране. Ради се на уклањању леда са река. Влада препоручила да школе не раде следеће недеље, сутра коначна одлука.


17.15 - Пронађена 15. жртва зиме у селу Влашки Дол у близини Смедеревске Паланке.

15.15
- Влада предложила да школе не раде наредне недеље, коначну одлуку сутра доноси министар Жарко Обрадовић. Донета одлука да се у наредна 24 сата искључи струја за две хиљаде установа и предузећа која нису од виталног значаја.

14.52
- Србија се на најбољи начин суочила са ниским температурама и снегом, рекао у општини Мали Зворник председник Борис Тадић, али упозорио да би, услед отапања снега, могло доћи до клизишта и поплава.

14.47
- Мушкарац стар 64 године пронађен смрзнут у снегу у селу Трешњевак код Крагујевца. То је 14. жртва зиме у Србији.

14.46
- Влада ће издвојити додатних 150 милиона динара за помоћ подручјима најугроженијим снежним падавинама и ниским температурама, рекао у Сјеници Расим Љајић.

11.00 - Влада Србије наложила ЕПС-у да у наредна 24 сата искључи струју за више од 200 установа и предузећа чији рад није од виталног значаја.

9.20
- У Србији је до сада 13 особа умрло од смрзавања. У Панчеву пронађена мртва старија жена која се, према речима лекара, смрзла.

У Србији су забележене најниже температуре током ове зиме, а до сада је 15 особа умрло од смрзавања. Најкритичније је на Пештеру, где је ноћас измерено минус 32 степена Целзијуса. Са јутрошњих минус 29 Нови Сад је најхладнији град у земљи, у Смедеревској Палаци је било минус 28, док је у Зрењанину измерено минус 27 степени.


Према последњим мерењима од 14 часова најхладнији град је Нови Сад са -14 степени, а најтоплије је у Димитровграду -7 степени.

Начелник Сектора за ванредне ситуације Предраг Марић рекао је у Дневнику РТС-а да је до сада из угрожених подручја спасено и евакуисано 190 особа.

Спасавања су свакодневна и свакога дана их је све више, а на територији Бруса јуче је спасена беба стара само 20 дана, рекао је Марић.

Он је најавио наставак акције пружања помоћи угроженим општинама, подсетивши да је у 38 општина проглашена ванредна ситуација.

Марић је истакао да је 88 тешких машина до јуче стигло на лице места, а од тога су 53 војне, а да је ангажовано и 1.300 војника.

Ради се и на отклањању леда са река, а хидроелектарна "Ђердап" за сада није угрожена.

Дописник РТС-а из Краљева јавља да су припадници специјалне инжењерске јединице из Београда обишли две зоне на Ибру који је већ данима окован ледом. Једну четири километара низводно од Краљева и другу код Старог Јасена у централној градској зони где су критични ледени чепови.

Градоначелник Краљева Љубиша Симовић каже да су стручњаци за водотокове из јавних предузећа "Србијаводе" и "Западна Морава" са инжењерима Војске Србије закључили да лед треба механички уклонити.

Посао би требало да почне сутра ујутро и то од ушћа Ибра у Западну Мораву, па узводно.

"Тако ћемо без радикалног захвата проширити ток и омогућити да се Ибар креће својим коритом", рекао је Симовић. Дописник РТС-а јавља да су погони фабрике воде "Одмење" потпуно заледили.

Припадници Војске Србије ће, како је РТС-у потврђено у Министарству одбране, само деловати у крајњем случају, ако сутрашња акција не буде дала решење, и ако приобаље буде угрожено.

Што се тиче Дунава увелико се предузимају мере. Републичка дирекција за воде и "Србијаводе" у контакту су и са колегама из Мађарске и Румуније. Са румунске стране један ледоломац је у приправности, а на 'Ђердапу' ради један наш ледоломац.

Према речима Предрага Марића разматра се и ангажовање домаћих ледоломаца који су у приватном власништву.

Говорећи о евентуалним поплавама, Марић је рекао да ће ту тему покренути већ у петак на седници Републичког штаба за ванредне ситуације, како би се видело шта је учињено на превенцији и шта се још може учинити.

Начелник Сектора за ванредне ситуације подвукао је да се поплаве могу очекивати само уколико дође до наглог скока температуре.

Када је реч о ситуацији у осталим деловима Србије, у општинама Љубовија, Крупањ и Мали Зворник, данас је настављено рашчишћавање локалних путева, на неким местима заједно са Војском Србије.

Ангажована и горска служба спасавања

Чланови Горске службе спасавања Србије допремили су лекове старачким домаћинствима у засеоку Баћевци у рејону Александровца и укључиће се у акцију скидања леденица у Београду.
(http://www.rts.rs/upload/storyBoxImageData/2012/02/09/9219746/Selo-Bacevci.jpg)
Тим Горске службе спасавања допремио је лекове старачким домаћинствима у засеоку Баћевици код Александровца

Тим од три спасиоца, пробијајући се кроз наносе висине и до метар и по, до засеока је стигао јуче у поподневним сатима, допремајући лекове и други неопходни материјал послат из кризног штаба Александровца, а пошиљку су преузели Емилија, Радмила и Драги Баћевић.

Сва домаћинства у том засеоку су старачка, па се нису адекватно припремила за овакву зиму, а недостаје им и храна за стоку.

Некима су се изворишта заледила, па топе снег, не могу да оду по лекове, кровови им попуштају под тежином снега, а већина мештана је толико стара да не могу да га очисте.

Последњи контакт са спољним светом био им је пре петнаестак дана када је туда прошао булдожер, а од тада је пут више пута завејаван.

Служба ће током показне вежбе на Старој планини за викенд однеће лекове и најнеопходнији материјал најзабаченијим селима на том подручју.

РТС (http://www.rts.rs/page/stories/ci/story/56/%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B0+%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81/1041800/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8+%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8+%D1%83+%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B8.html)


Наслов: Одг: Србија остаје без струје, ЕПС почео са искључењима
Порука од: Гога Фебруар 10, 2012, 14:26:45
Србија остаје без струје, ЕПС почео са искључењима


Електроенергетски систем пред пуцањем,

Рестрикције: У наредних 12 сати електрична енергија биће искључена у 2.000 фирми у Србији, док у домаћинствима и предузећима од виталног значаја за сада неће бити рестрикција.

(http://www.pressonline.rs/upload/boxImageData/2012/1/9/171891/sneg4.jpg)

Сибирска зима се населила у Србију и нема намеру да одлази. Температуре које су се јуче спуштале и испод 30. подеока у минусу довеле су електроенергетски систем у нашој земљи до самог колапса, због чега је ЕПС почео да искључује индустријске потрошаче.
У наредних 12 до 24 сата електрична енергија биће искључена у 2.000 фирми у Србији, док у домаћинствима за сада неће бити рестрикција, изјавио је директор Владине канцеларије за сарадњу са медијима Миливоје Михајловић.

(http://www.pressonline.rs/upload/boxImageData/2012/1/9/171892/duna.jpg)
ЛЕДЕНА БЛОКАДА Дунав код Ђердапа потпуно смрзао

Критично на коповима

Он је на конференцији за новинаре после седнице Владе рекао да снабдевање струјом из мреже „Електропривреде Србије" неће бити обустављено компанијама и објектима које обезбеђују виталне функције у земљи, као што су топлане, водовод, остале јавне комуналне службе, прехрамбена индустрија..

- У току су обавештавање предузећа којима се уводе рестрикције и анализа шта све може да проистекне из тога. У око 2.000 фирми у Србији ће бити искључивана струја, а списак ће бити објављен на сајту Владе када Републички штаб за ванредне ситуације и ЕПС буду имали коначан број. Сматрамо да неће бити потребе за рестрикцијом струје становништву, али поново апелујемо да рационално троше електричну енергију - навео је јуче Михајловић.
Снабдевање струјом ометају мраз и лед. На коповима Рударског басена „Колубара", који угљем снабдева највећу термоелектрану у Србији „Никола Тесла" (ТЕНТ), од јуче ујутру је критично стање. Како је објаснио помоћник генералног директора ЕПС-а за технички систем и председник Штаба за праћење електроенергетске ситуације Зоран Манасијевић, због температуре од 30 степени испод нуле замрзла се техника па је изузетно отежан превоз угља до термоелектрана.
- Апели највиших државних органа и руководства ЕПС-а нису уродили плодом јер је потрошња у среду на територији Србије са Косовом и Метохијом поново порасла и достигла ниво од 162,67 милиона киловат-часова електричне енергије - навео је Манасијевић.
Министар унутрашњих послова Ивица Дачић, који је синоћ требало да посети диспечерски центар ЕПС-а, рекао је да је електроенергетски систем близу колапса и апеловао на све да штеде струју.

Цитат
Струја неће бити искључена:

- грађанима
- установама које обезбеђују виталне услуге (топлане, болнице, водоводи, прехрамбени комбинати...)

- Довољно је угасити једну сијалицу како не би дошло до рестрикција струје које ће погодити грађане. Препорука је да се угасе декоративно осветљење, улична расвета попут Палате Србија, где је могуће смањити потрошњу струје - оценио је Дачић, и истакао да функционисање електроенергетског система омета и лед на рекама и језерима.
Ледом су потпуно покривени банатски водотокови и река Тиса, Сава је скоро у потпуности залеђена, док се покривеност ледом на Дунаву креће од 50 до 90 процената. Накритичнија ситуација и даље је на Ибру, а градоначелник Краљева Љубиша Симовић рекао је да ће данас, помоћу тешке механизације, почети разбијање леда на тој реци.

Цитат
Бројке

191 особа спасена из снежних наноса
15 жртава леденог таласа
88 машина ангажовано на уклањању снега
38 општина прогласило је ванредну ситуацију
1.400 војника и више учествује у акцијама спасавања

У пределу Конарева и Матарушке бање постоје проблематични терени, али ћемо у наредном периоду уклањати све критичне ситуације на Ибру - казао је Симовић.
Ниске температуре засад не утичу на производњу електричне енергије на Хидроелектрани „Ђердап 1", али према речима Чеде Драгишића из Службе за информисање, проблеме би могле да изазову ледене санте које стижу из горњег тока Дунава и које гомилањем могу да направе ледене чепове.

Цитат
Савети за уштеду:

- Уколико не користите просторију, искључите светло у њој
- Користите флуоресцентне сијалице уместо класичних
- Искључите или смањите уређаје за грејање када беспотребно раде
- Контролишите климатизацију помоћу термостата или тајмера
- ТА пећи акумулирајте током ноћи
- Укључите апарате само онда када их користите
- Искључите шпорет и рерну неколико минута пре краја кувања
- Користите микроталасну рерну кад год сте у могућности. Она је енергетски најефикаснија
- Грејна тела треба да буду што даље од прозора
- Проверите да ли је бојлер подешен на 40 степени Целизијуса
- Користите топлу воду штедљиво и увек проверите да ли сте добро затворили славину
- Искључујте бојлер кад год вам није потребан
- Искључите рачунаре када вам нису потребни и на крају дана :D
- Искључите све апарате које не користите


Захтеви за храном

Љута зима не престаје да односи животе у Србији. Начелник Сектора за ванредне ситуације МУП-а Предраг Марић рекао је за Пресс да је до сада 14 особа умрло од последица леденог таласа, док је 191 спасена, укључујући и једну бебу у Брусу. Он истиче и да људи из угрожених подручја, који су до сада тражили новац и нафту, сада траже храну.

Цитат
Без промене: Наставља се период ледених дана
Снег и ветар за викенд, изнад нуле тек од 19.

Ледени дани у Србији задржаће се до краја следеће недеље, а температуре изнад нуле метеоролози очекују тек од 19. фебруара, кажу за Пресс у компанији „Ведер ту амбрела".
У Србији ће и данас бити веома хладно са јаким мразом. После подне снег ће почети да пада у јужним и западним, увече у централним, а током ноћи у свим пределима. Минимална температура биће од - минус 16 до 10 степени испод нуле, а максимална дневна биће од минус 11 до минус 6 степени Целзијусових.

- До сада су се тражили само новац и нафта, а сада је већ почело да стиже и доста захтева за храном. Јуче су прикупљени сви захтеви за храну, ћебад и мазут, одмах су упућени робним резервама и већ данас ће почети дистрибуција - каже Марић.
Он наводи да и МУП и Војска Србије тренутно имају довољно хеликоптера за евакуацију и допремање хране завејаним областима.
- Није проблем у недостатку хеликоптера, већ у временским условима због којих је питање да ли они могу да полете. Њима се углавном допрема храна, чак су јуче уз помоћ Управе за ветерину успели да допреме храну код Столова код Краљева једном дивном стаду дивљих коња, које је потпуно заробљено снегом - истиче Марић.

Без наставе и позоришта

Ученици основних и средњих школа највероватније ће моћи да се одмарају и целе следеће недеље јер школе неће радити, а коначну одлуку о томе данас ће донети ресорни министар Жарко Обрадовић.
Снежно невреме одлаже и позоришне представе, које се неће до даљег играти на Великој сцени у Народном позоришту у Београду. СНП из Новог Сада отказало је све представе до даљег.
Влада јуче није расправљала о предлогу заменика премијера Ивице Дачића да нерадни дани буду и наредни понедељак, уторак и петак, односно, 13. 14 и 17. фебруар.

Штаб за ванредне ситуације

Влада Србије понудиће суседним земљама формирање заједничког регионалног штаба за ванредне ситуације, рекао је шеф Владине канцеларије за сарадњу са медијима Миливоје Михаиловић.
- Предложићемо суседним земљама формирање заједничког регионалног штаба за ванредне ситуације, с обзиром на то да читавом региону прети опасност од поплава уколико дође до наглог отапања снега - рекао је он.
Србију и регион захватило је невреме праћено ниским температурама и снегом који прети да приликом отопљавања изазове велике поплаве.

Ана Влаховић, Љубинка Рачић, Пресс (http://www.pressonline.rs/sr/vesti/vesti_dana/story/202856/Srbija+ostaje+bez+struje%2C+EPS+po%C4%8Deo+sa+isklju%C4%8Denjima.html)


Наслов: Одг: Зима оковала Србију: Ванредно стање
Порука од: Гога Фебруар 10, 2012, 14:31:22
Која случајност ...око пола 11 сам кренула да постављам текст изнад ове поруке и НЕСТАЛО је струје  :o. Није је било све до сада. Нестало је и грејање, тако да ово што пише у тексту:

Цитат
Струја неће бити искључена:

- грађанима
- установама које обезбеђују виталне услуге (топлане, болнице, водоводи, прехрамбени комбинати...)

показало се као нетачно. Није страшно, само да не нестаје струја  у болницама и осталим установама у којима то не би смело да се деси.


Наслов: Одг: Лавина затрпала куће на Косову
Порука од: Гога Фебруар 11, 2012, 22:11:29
Лавина затрпала куће на Косову

Три особе погинуле, а осам је затрпано, када се снежна лавина обрушила на куће у селу Растелици на Косову и Метохији.

Снежна лавина, у горанском селу Рестелици у општини Драгаш, на југу Косова и Метохије, затрпала је неколико кућа. Најмање троје погинулих.

До сада је испод лавине извучено три тела, рекао је координатор за сарадњу са медијима у општини Гора Мазим Мехмеди.

Према информацијама које пристижу број пострадалих је вероватно већи, јер је у кућама затрпано још осам особа.

Полиција је прецизирала да је лавина покрила између 10 и 15 кућа у овом селу од којих су само две биле насељене и у којима је живело 11 особа.

Лавина која се обрушила на куће висине је око 10 метара, а пречника 500 метара.

У Рестелици је током дана падао снег и дувао јак ветар који је умногоме отежавао рад спасилачких екипа.

На лицу места су, поред припадника полиције и грађана и екипе косовских безбедносних снага, Кфора, ватрогасци и медицинске екипе.

Кфор је данас заједно са локалном самоуправом ангажовао механизацију да прочисти завејани пут који води према Рестелици.

У селима општине Драгаш висина снега достигла је 2,5 метара.

(http://www.rts.rs/upload/storyBoxImageData/2012/02/11/9236120/Restelica-1.jpg)Цитат
Хитно помоћ за Рестелицу

Министарство за Косово и Метохију затражило је од Еулекса и Кфора да хитно помогну мештанима горанског села Рестелица у којем је 11 кућа затрпано снежном лавином.

Министар Горан Богдановић је у сталном контакту са представницима Еулекса и Кфора и локалне самоуправе општине Гора, "како би се што пре и ефикасније пружила помоћ мештанима Рестелице".

Министарство ће "у најкраћем могућем року упутити сву неопходну материјалну и новчану помоћ угроженим мештанима" села Рестелица, у општини Драгаш, наведено је у саопштењу.

РТС (http://www.rts.rs/page/stories/ci/story/134/%D0%A5%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0/1043260/%D0%9B%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0+%D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B0+%D0%BA%D1%83%D1%9B%D0%B5+%D0%BD%D0%B0+%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%83.html)


Наслов: Одг:Расте број жртава зиме
Порука од: Гога Фебруар 11, 2012, 22:27:14
Расте број жртава зиме

Снег веје у већем делу Србије, а снажан ветар ствара снежне наносе. Из критичних места до сада спасено 200 особа. Хладни талас однео још четири живота. Најугроженијим општинама испоручена 51 тона хране.

19.54 - Штаб за ванредне ситуације у Краљеву упутиће захтев Републичком штабу за помоћ у механизацији и гориву, јер не може сопственим снагама да се пробије до свих заселака, рекао градоначелник Љубиша Симовић.

19.30
- Спасиоци успели да стигну до завејане труднице у прибојској општини, јавља дописник РТС-а Јелена Божовић.

18.22
- Старија жена пронађена мртва у снегу у селу Станча код Краљева, потврдио градоначелник Краљева Љубиша Симовић.

14.29
- У току акција спасавања две труднице из завејених кућа у селима Булићи и Забрањица, код Прибоја, саопштено је из Штаба за ванредне ситуације те општине.

12.55 - Растислав Петровић из Београда (67) пронађен је мртав у својој кући у селу Липље, код Љига, а претпоставља се да је смрзавање узрок смрти.

12.20
- Седам путника аутобуса на линији Бор-Београд, међу којима су и двоје деце, завејани су на 25 километара од Бора у месту Лековите Воде. Путници нису угрожени.

10.53
- Мртав, неидентификован мушкарац, стар око 50 година, пронађен је у напуштеној кући у Новом Саду, а сумња се да је смрзавање узрок његове смрти.

10.32 - У селу Станча код Краљева пронађена мртва у снегу Нада Туфегџић (68), потврђено дописнику РТС-а у краљевачкој полицији.

Јак ветар и снег створили су додатне проблеме у већем делу земље. Око 50.000 људи у Србији још увек је завејано у својим кућама до којих су непроходни путеви, а чије рашчишћавање додатно успорава снег који поново пада. Данас је четири људи умрло од смрзавања.

Најмање три особе страдале су у снежној лавини на Космету, тако да је укупан број жртава невремена 23.

У селу Станча на 20-ак километара од Краљева данас је пронађена мртва Нада Туфегџић (68) која се смрзла у снегу на 500 метара од своје куће, потврдио је РТС-у начелник полицијске управе у Краљеву Богољуб Живковић. Она се враћала од комшија удаљених око један километар. Пронађене су и две смрзнуте особе, у Новом Саду и у Љигу.

Због невремена у Србији је угрожено око 70.000 људи, а помоћ је потребна за 40.000 старих и немоћних, рекао је министар рада и социјалне политике Расим Љајић.

Начелник Сектора за ванредне ситуације МУП-а Србије Предраг Марић је истакао да је током прошле седмице очишћен пут за око 20.000 људи из домаћинстава, која су била "одсечена од спољне комуникације". Из критичних места до сада спасено 200 особа.

"Овај нови снег ће свакако успорити рад механизације", рекао је Марић.

На основу одлуке Владе Србије, МУП је у сарадњи са Сектором за ванредне ситуације најугроженијим општинама испоручио 51 тону хране. Испорука ће бити настављена наредних дана по приоритетима.

Једна од најугроженијих општина је Куршумлија. Према подацима Кризног штаба у тој општини је завејано 30 села у којима живи више од 2.000 становника, а евакуисано је око 30 најугрожнијих људи и у току је достава лекова најугроженијим становницима планинских села.

Председница општине Весна Јаковљевић рекла је да у Куршумлији има много угрожених и да је тој општини хитно потребна помоћ Владе Србије, јер је неколико планинских села потпуно завејано и није познато шта је са мештанима.

Министар рада и социјалне политике Расим Љајић рекао је током посете  Сагоњеву обећао је помоћ Владе најугроженијим домаћинствима у тој општини.


Снег и лед на путевима

(http://www.rts.rs/upload/storyBoxImageData/2012/02/11/9233212/Vojska-spasavanje.jpg)

У планинским пределима Сјенице, Новог Пазара, Пријепоља и Ивањице, иако је проходна једна трака, не саветује се коришћење путева. На путним превојима саобраћајна полиција је забранила теретни саобраћај.

Саобраћај додатно отежава јак ветар који ствара снежне наносе, нарочито у региону Београда, Срема и већем делу источне Србије. Из "Путева Србије" упозоравају на поледицу, јер се испод новонападалог снежног покривача, услед јаког мраза, на појединим деоницама створио лед.

На аутопутевима, у брзој и зауставној траци има местимично снега до три центиметра, док на путевима првог и другог приоритета у нижим пределима има снега до пет центиметара. На регионалним путевима у планинским пределима саобраћај је отежан због снега којег на коловозу има и до 10 центиметара, упозоравају из Ауто-мото савеза Србије.

Због лоших временских услова, аутобуси "Косметпревоза" данас не саобраћају из Косовске Митровице за Београд и према другим градовима у централној Србији.

Саобраћај у Београду одвија се веома успорено и отежано. Екипе зимске службе Београда раде отежано због јаког ветра, наноса и снега који непрестано веје. Хитна помоћ Београда интервенисала је у претходна 24 часа рекордних 300 пута јер је повећан број падова због снега и поледице. Београдски аеродром отворен је за саобраћај.

На рекама у Србији не постоји опасност од формирања ледених брана и лед који се формирао на рекама не треба да плаши грађане, изјавио је Танјугу директор Републичке дирекције за воде Александар Продановић.

Он је рекао да лед који се формирао на рекама није опасан док не дође до отапања, поплавних таласа и повећања брзине протока воде која је на Дунаву, као и другим рекама, за сада веома мала. Како је навео, проблема су могући тек за 20 дана и то на сужењима и оштрим кривинама река.

Саобраћај на београдском аеродрому "Никола Тесла" функционише без потешкоћа.

Струја се штеди, али недовољно

Електропривреда Србије саопштава да се дневна потрошња електричне енергије смањила за седам милиона киловат-сати, захваљујући одлуци Владе да се искључе индустријски купци који нису од виталног значаја.

Уочавају се и први, додуше мали ефекти смањења потрошње струје у домаћинствима. Наводећи да рестрикције за грађане нису у плану, ЕПС позива на још већу штедњу и одговорно понашање.

Јака кошава која дува већ 12 сати у подручју Костолца прави велике снежне наносе посебно на Површинском копу Дрмно, али се производња упркос екстремно ниским температурама одвија редовно и термоелектранама испоручује близу 25.000 тона угља дневно.

Влада је, ради заштите електроенергетског система, наложила "Електропривреди" и "Електромрежи" да искључи више од 2.000 установа и предузећа.

Ради спречавања редукција и искључења електричне енергије грађанима, Влада Републике Србије наложила је Јавном предузећу Електромрежа Србије да све нето прекограничне преносне капацитете у смеру ка Србији ноћас од поноћи до 29. фебруара ове године стави на располагање јавном предузећу Електропривреда Србије.

Овом мером се суспендује тржиште прекограничних капацитета и омогућава да се електрична енергија из транзита усмери за потребе Србије.

Влада је донела и одлуку да петак 17. фебруар буде нерадан дан, после Дана државности који се празнује 15. и 16. фебруара.


РТС (http://www.rts.rs/page/stories/ci/story/56/%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B0+%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81/1043144/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5+%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%98+%D0%B6%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0+%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%B5.html)Наслов: Одг: Зима оковала Србију: Ванредно стање
Порука од: Гога Фебруар 11, 2012, 22:28:57
Коментар једног читаоца
Цитат

Најавили глобално отопљавање, а оно стигло ледено добо!!! Сад се види да Бог постоји и да се дешава по његовој вољи...
:D


Наслов: Одг: Европа у снегу
Порука од: Гога Фебруар 12, 2012, 07:50:53
Ледени талас однео више од 600 живота у Европи


Више од 600 мртвих и десетине хиљада становника и даље изолованих широм Европе, од којих неки не могу ни испред кућа да изађу, километри потпуно залеђеног Дунава и других река - најновији је биланс леденог таласа који је последњих дана погодио континент.

(http://www.blic.rs/data/images/2012-02-11/213192_dunav-rumunija-afp_f.jpg?ver=1328992073)
Лед на Дунаву у Румунији

У близини луке Силистре на северо-западу Бугарске, Дунав је дуж 11 километара потпуно залеђен што се није десило за последњих готово 25 година. Леда на остатку Дунава кроз Бугарску има између 40 и 90 одсто.

Због леда на Дунаву обустављен је речни саобраћај у Аустрији, Хрватској, Србији, Бугарској и Мађарској.

(http://www.blic.rs/data/images/2012-02-11/213187_rumunija-sneg-afp_f.jpg?ver=1328992127)
Ватрогасци у румунском селу помажу становништву

У последња 24 сата у Румунији је од последица смрзавања умрло осам људи, док је око 30.000 људи блокирано у својим домовима због великих наноса снега. У тој земљи до сада је од хладноће умрло 65 људи.

У неким селима, као што је Карлигул Миц на истоку Румуније, неке куће су затрпане снегом готово до крова, па ватрогасци и добровољци помажу становницима да се изнутра пробију ка улици.
(http://www.blic.rs/data/images/2012-02-11/213197_ukrajina-sneg-afp_f.jpg?ver=1328992203)
Пси трче по снегу у Украјини


У Украјини где је до сада забележено највише жртава хладноће, власти већ неколико дана не објављују податке о умрлима. Према подацима од уторка, у тој земљи је од последица смрзавања умрло 135 људи.

(http://www.blic.rs/data/images/2012-02-11/213196_split-sneg-afp_f.jpg?ver=1328992406)
Скијање у Сплиту

У Пољској су од почетка леденог таласа умрла 82 човека, а око 50 се угушило од угљендиоксида због лошег начина грејања или страдало у пожарима изазваних лошим електричним инсталацијама или дотрајалим грејалицама.

(http://www.blic.rs/data/images/2012-02-11/213193_gruzja-sneg-afp_f.jpg?ver=1328992327)
Чишћење снега у Грузији

У Русији је 46 особа изгубило живот од почетка фебруара. У таласу хладноће 24 особе умрле су у Литванији, 10 у Летонији и једна у Естонији.

Према најавама метеоролога, очекује се да на планинама у Чешкој температура опадне до минус 40 степени, а у Прагу до минус 25.

(http://www.blic.rs/data/images/2012-02-11/213195_marsej-sneg-afp_f.jpg?ver=1328992362)
Палме у Марсеју под снегом

У тој земљи је од хладноће до сада страдало 25 људи, у суседној Словачкој пет, док се у Мађарској смрзло 16 особа.

У Бугарској је од последица хладног таласа умрло 30 људи, а у Грчкој пет особа.

(http://www.blic.rs/data/images/2012-02-11/213186_rim-sneg-afp_f.jpg?ver=1328992282)
Рим под снегом

У Италији где је до живот изгубило 45 људи, обилан снег пада и данас у више региона, а висина снежног покривача знатно је порасла и у Риму.

Јако ниске температуре у Аустрији ове недеље однеле су нове људске животе, а само у протеклих 12 сати смрзле су се две особе.

(http://www.blic.rs/data/images/2012-02-11/213190_bosna-sneg-afp_f.jpg?ver=1328992245)
Аустријска војска помаже Босанцима

Три аустријска хеликоптера и 20 војника снабдело је у суботу храном завејана места Босне и Херцеговине, саопштило је суботу увече аустријско Министарство одбране.

Помоћ из ваздуха је тако стигла Купресу и Ливну, на југу БИХ. Аустријска војска је помогла на захтев босанских власти, а у оквиру мисије Европске уније ЕУФОР, саопштило је Министарство.

 Блиц (http://www.blic.rs/Vesti/Svet/306647/Ledeni-talas-odneo-vise-od-600-zivota-u-Evropi)Наслов: Одг: Зима оковала Србију: Ванредно стање
Порука од: Гога Фебруар 13, 2012, 06:58:09
Рестелица, трка с временом

Десет особа страдало у селу Рестелици у снежној лавини. Једна девојчица спасена и ван животне је опасности. Мештани упозоравају на опасност од нове лавине.

20.40 - Потрага за још једном особом за коју се сумња да је затрпана лавином прекинута због невремена и хладноће. Трагање се наставља у понедељак.

12.48 - Спасиоци су пронашли беживотно тело двадесетогодишњег младића, последњег члана породице Река, чиме је број жртава лавине повећан на десет, преноси КиМ радио.

Спасилачке екипе пронашле су тело и последњег члана породице Река који су страдали у снежној лавини у селу Рестелица, у општини Драгаш на Космету, тако да је број жртава ове катастрофе повећан на 10. Међу страдалима је било и деце, а најмлађе је имало две године.

Мештани упозоравају на опасност од нове лавине. Припадници Кфора, полиције и грађани села Рестелице и током дана су интензивно трагали за још једном особом, која је како се претпоставља затрпана у снежној лавини у том селу.

Међутим, због невремена и хладноће потрага је вечерас прекинута, али ће бити настављена сутра.

У снежној лавини која је јуче пре подне скоро сравнила са земљом десетак кућа у Рестелици, касно синоћ је пронађено седам жртава, сви из породице Река.

Спасена је петогодишња девојчица, која је због промрзлина обе шаке, пребачена у болницу у Призрену.

Потрага за несталима била је прекинута касно синоћ, а јутрос је у раним јутарњим сатима настављена. Спасилачким екипама придружило се и око 30 припадника аустријског контингента Кфора.

Мештани Рестелице и суседних села Глобочице, Враништа и Крушева ангажовани су на рашчишћавању пута који води према сеоском гробљу, како би били сахрањени страдали у трагедији.

Лавина која се обрушила на куће нанела је снег висине око 10 метара, а пречника 500 метара.

(http://www.rts.rs/upload/storyBoxImageData/2012/02/12/9238410/Restelica.jpg)

РТС (http://www.rts.rs/page/stories/ci/story/134/%D0%A5%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0/1043516/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%2C+%D1%82%D1%80%D0%BA%D0%B0+%D1%81+%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BC.html)


Наслов: Одг: Наставља се борба са снегом
Порука од: Гога Фебруар 13, 2012, 07:03:40
Наставља се борба са снегом

Нове снежне падавине праве нове проблеме у Србији. Најтежа ситуација у Пријепољу, Прибоју, Новој Вароши и Чајетини. Од смрзавања до сада умрло 20 особа, 10 особа изгубило живот у лавини на Космету. Наставља се допремање хране најугроженијима.

17.49 - Спасиоци евакулисали Славка Павловића (74) из села Дрлупа на обронцима Гледићких планина коме је била неопходна медицинска помоћ.

16.45 - Од тежине снега на магацину за складиштење кромпира Станка Томовића у Леушићу код Горњег Милановца пропао је кров и напукли зидови. Око 150 тона кромпира пребачено је у друге магацине.

10.32 - У околини Врања у току је акција спасавања једне болесне особе, речено је Танјугу у Сектору за ванредне ситуације.

10.20 - Петнаестак удаљених села у краљевачкој општини и даље одсечено од света. Спасилачке екипе ће данас пешице покушати да мештанима тих села доставе помоћ.

Снег који поново пада у већем делу Србије, задаје нове проблеме. Хладни талас који је захватио Србију однео је 30 живот, од чега је 10 особа страдало у снежној лавини на Космету.

Деведесетогодишња старица Софија Јакшић из околине Ваљева пронађена је данас мртва у дворишту своје куће.

Најтежа ситуација је у Пријепољу, Прибоју, Новој Вароши и Чајетини, рекао је начелник Сектора за ванредне ситуације Предраг Марић.

Марић је рекао да нове снежне падавине отежавају рад механизације на чишћењу путева, али је истакао да је помоћ у храни стигла у угрожена места и да се сада дистрибуира по кућама.

Од проглашења ванредне ситуације из критичних места спасено је 235 особа. На подручјима завејаним снегом током протекла два дана очишћен је пут за око 20.000 људи. Само на југ Србије где је ситуација најтежа послато је више од 200 машина за чишћење снега.

Због лавине, затворен је пут од Пријепоља ка Црној Гори. Снег и ветар јуче су додатно успорили рад механизације.

Тешка ситуација је и у општини Куршумлија. Према подацима Кризног штаба у тој општини је завејано 30 села у којима живи више од 2.000 људи, а евакуисано је око 30 најугрожнијих.

На подручју Краљева и даље су непроходни путеви до више десетина планинских села и заселака у којима живи више од 1.000 људи.

Тако на подручју висоравни Рудно, између планина Радочело и Голија, коју насељава на 1.000 становника, половина њих нема проходан пут до центра Рудна, рекао је председник Месне заједнице Драшко Шеклер.

Спасиоци из Лесковца синоћ су у околини Лебана евакусали једног старијег болесног мушкарца и спустили га у Прокупље, где је збринут у Центру за социјални рад.

Нема опасности од ледених брана

У Дирекцији за воде кажу да на рекама у Србији не постоји опасност од формирања ледених брана.

Лед који се формирао, објашњавају, није опасан док не дође до отапања, поплавних таласа и повећања брзине протока воде која је на Дунаву и другим рекама, за сада веома мала.

Окружни штаб за ванредне ситуације саопштио је да је за допремање хране морнарима, чију су бродови оковани ледом на Дунаву код Смедерева, потребан хеликоптер.

Лед на Дунаву код Смедерева заробио је два бродска шлепа и један брод. Тоне мазута и вешташког ђубрива на њима, прете да изазову еколошку катастрофу.

"Посаде су, такође, заробљене и покушаћемо сутра да им доставимо храну из ваздуха у сарадњи са сектором за ванредне ситуације", каже градоначелник Смедерева Предраг Умичевић.

Екипе у Краљеву настављају пробијање леда на Ибру са обале, јер из корита, због дубине воде, то више није могуће.

Упркос све јачем снегу, саобраћај у Београду одвија се без прекида. Зимске службе су на терену и чисте главне саобраћајнице.

У Србији су и јутрос у шест сати забележене веома ниске температуре, а најхладије је, са слабим снегом, било на Црном Врху минус 17 и на Златибору минус 15.

У већини места температура је била између минус 11 и минус девет степени Целзијуса, углавном са слабим снегом, а умерен снег забележен је само у Лозници, где је било минус 10 степени.

Најмање хладно било је у Сјеници минус шест и на Копаонику и у Димитровграду минус пет, где је такође падао слаб снег. Метеоролози најављују престанак падавина сутра увече.

РТС (http://www.rts.rs/page/stories/ci/story/56/%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B0+%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81/1043472/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%99%D0%B0+%D1%81%D0%B5+%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B0+%D1%81%D0%B0+%D1%81%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%BC.html)


Наслов: Одг: Зима оковала Србију: Ванредно стање
Порука од: Гога Фебруар 14, 2012, 06:24:50
Хеликоптери допремили храну

Потрага за несталим код Перућца наставља се сутра. Приоритети: eвакуација завејаних, допремање помоћи угроженима и стабилно снабдевање струјом. Хеликоптер допремио храну морнарима на Дунаву код Смедерева. Од смрзавања до сада умрло 20 особа, 10 особа изгубило живот у лавини на Космету.

17.55 - Обустављена потрага за Момчилом Николићем, кога је лавина затрпала код Перућца. Потрага за њим наставља се сутра.

17.45
- Саобраћај на регионалном путу Врање - Власе - Лесковац прекинут је због снежне лавине код села Добрејанце, изјавио је Танјугу начелник Одељења за ванредне ситуације у Врању Дракча Станојковић.

17.01 - Око 16.30 почела акција ронилаца и Жандармерије на проналажењу Момчила Николића из Растишта, кога је јуче затрпала лавина на делу пута Перућац–Растиште.

15.36
- Хеликоптер МУП-а Србије допремио храну и лекове морнарима барже која је од прошле недеље заробљена на Дунаву код Смедерева.

15.30 - ЕПС усвојио одлуку о попусту од 30 одсто на рачун за струју за фебруар за све који су имали 15 одсто нижу потрошњу него у јануару.

14.29 - У делу Интензивне неге на Одељењу хирургије Ургентног центра почео је да прокишњава кров, због чега су пацијенти премештени у друге просторије.

13.00 - Успостављен саобраћај на путу Ђердап–Доњи Милановац, саопштили су из "Путева Србије".

12. 01 - Снежна лавина затрпала је део пута Хидроелектрана Ђердап–Доњи Милановац.

11.30 - Потрага за несталим Момчилом Н. на кога се јуче сручила лавина требало би да буде настављена данас. Екипа ронилаца стиже из Београда.

10.05
- Полиција, ватрогасци и грађани настављају потрагу у селу Рестелица за особом за коју се претпоставља да је затрпана под лавином снега.

Спасилачке екипе Жандармерије и ронилаца МУП-а Србије обуставили су потрагу за Момчилом Николићем из Растишта, кога је јуче затрпала лавина на путу Перућац-Растиште и наставиће је ујутру.

Начелница Полицијске управе Ужице Драгица Јевтовић рекла је да после сат и по потраге, рониоци у залеђеном језеру нису данас успели да пронађу Николића. Потрагу отежава лед који је дебљине до метар и по на језеру.

Спасиоци су уз помоћ механизације и мештана јуче претражили цео копнени део и снег је рашчишћен, али мушкарац није пронађен. Његова супруга и двоје деце јуче су евакуисани у Бајину Башту.

У Смедереву је успешно изведена акција допреме хране за 13 морнара на српском и украјинском броду на ледом окованом Дунаву.

Акција допремања хране хеликоптером је трајала кратко, таман толико да се доставе потрепштине двојици морнара ЈРБ-а коју су на Дунаву осам дана. Они су јуче упутили апел за помоћ и затражили да им се достави храна.

Осим двојице моранара ЈРБ-а, на Дунаву се налази и 11 украјинских морнара који су три дана заробљни на броду. Украјински морнари су секиром успели да разбију лед и малим чамцима дођу до обале где им је достављена храна.

Лед на Дунаву код Смедерева заробио је два бродска шлепа и један брод. Тоне мазута и вештачког ђубрива на њима у овако непредвидивим околностима могли би изазвати еколошку катастрофу.

Шеф Лучке капетаније Смедерево Хранислав Мирковић рекао је да су 52 пловила окована ледом на Дунаву код Смедерева и Гроцке.

Приоритети спасилаца и надлежних у Србији јесу eвакуација завејаних, допремање помоћи угроженима и стабилно снабдевање електричном енергијом. Од смрзавања до сада умрло 20 особа, 10 особа изгубило живот у лавини на Космету. Настављена је потрага за још једним несталим.

Најтежа ситуација је у Пријепољу, Прибоју, Новој Вароши и Чајетини. Из критичних подручја до сада је спасено 253 особе. Завејано је 24.600 домаћинстава са више од 70.000 становника. Непроходно је близу 9.000 километара путева.

Помоћ из Робних резерви џиповима, моторним санкама или пешке допрема се завејаним домаћинствима у 21 општину. Начелник сектора за ванредне ситуације Предраг Марић рекао је да ће се храна данас делити у Сечњу, Куршумлији, Александровцу и Блацу.

(http://www.rts.rs/upload/storyBoxImageData/2012/02/13/9245250/Sneg.jpg)

Отапање снега већ је почело да прави проблеме. У делу Интензивне неге на Одељењу хирургије Ургентног центра почео је да прокишњава кров, због чега су пацијенти премештени у друге просторије.

У Центру за плућне болести Клиничког центра у Крагујевцу такође прокишњава кров и постоји могућност да се уруши.

Радници краљевачког предузећа "Западна Морава" разбили су више од километра ледених чепова узводно од ушћа Ибра у Мораву. Посао им успорава неприступачан терен и балвани који гомилају санте леда у кориту реке.

Влада АП Војводине формирала је Координационо тело за борбу против поплава, саопштио је председник Владе Војводине Бојан Пајтић нагласивши да "у марту прети реална опасност од поплава".

Снег који од синоћ пада на Косову изазвао је много проблема и на путевима у покрајини, а најтежа ситуација је у Метохији где је снежни покривач у појединим местима достигао висину до два метра.

Петоро Срба, у селу Медреговац у општини Подујево још увек је потпуно одсечено од света.

Нека села у општини Качаник су потпуно блокирана, у блокади су и неки сеоски путеви према Брезовици, а непроходни су и путеви који север Косова преко Бањске и Тресаве повезују са Новим Пазаром и пут Пећ–Кула–Рожаје.

Отежан је саобраћај на два алтернативна путна правца који су, због барикада које нису уклоњене испред прелаза Јариње и Брњак, једина веза становништву севера Косова са централном Србијом.

На Косову су на снази редукције електричне енергије, на северу покрајине у питању су једночасовна искључења струје, док у осталим деловима Косова поједини потрошачи без струје остају по три сата и дуже.
(http://www.rts.rs/upload/storyBoxImageData/2012/02/13/9245514/Sneg-1.jpg)

У региону Шар-планине и у појединим планинским пределима у Метохији постоји опасност од снежних лавина.

Ни у великим градовима брзина чишћења не може да се одупре обилности снега који пада. Деца су на распусту, а среда, четвртак и петак и за остале су нерадни дани. А према ранијим најавама, данас и сутра радиће само они који морају.

Без обзира на изненадне слободне дане, у Ауто-мото савезу не саветују полазак на пут.

Потрошња струје је максимална. Иако пренапрегнут, систем издржава. Мере уштеде које се спроводе неколико дана, кажу, донеле су уштеду од свега пет одсто.

Упркос великој потрошњи струје, рестрикције за грађане, подсећају у ЕПС-у, нису у плану.

Штедња и рационалнија потрошња у домаћинствима, гашење сувишних сијалица и искључивање бар једног ребра на грејалицама и даље је неопходно.

Србија данас (http://www.rts.rs/page/stories/ci/story/56/%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B0+%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81/1043824/%D0%A5%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8+%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B8+%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%83.html)


Наслов: Одг: Зима оковала Србију: Ванредно стање
Порука од: Гога Фебруар 15, 2012, 08:36:27
ЛЕДЕНА ДРАМА ДУГА ЧАК 19 ДАНА - Ова зима је најхладнија и са највише снежних падавина откако се врше мерења

Србија никад није видела више снега

Март прети: Поједини метеоролози сматрају да неће бити изненађење ако нас снег завеје и у марту. Додуше не са овако ниским температурама и никако не у овако великој количини.

(http://www.pressonline.rs/upload/boxImageData/2012/1/14/172643/sneg4.jpg)
Пронађи свој ауто Велики број аутомобила широм Србије потпуно затрпаних снегом

Ова зима биће забележена као најхладнија откако се врше мерења и са највећим количинама снега, већ сада оцењују стручњаци, иако је остало још месец и по дана до календарског почетка пролећа. Ледени талас и снежне падавине у Србији трају непрекидно већ 19 дана, а у појединим деловима земље достигнут је и максимални рекорд висине снежног покривача откако се мери.
Оваква ситуација није забележена још од 1984. године, када је било око 45 ледених дана. Ипак, чак ни тада није пала оволика количина снега. Наиме, снег је претходних дана завејао читаву Србију, а на планини Кукавица измерена су рекордна 162 сантиметра снега. На другој страни, Врање је место где је пало најмање снега - 33 сантиметра. У Београду је снежни покривач достигао 52 сантиметра, док је у Новом Саду његова висина била 43, а у Нишу 44 сантиметра.
Наруку нам нису ишле ни температуре које су у последњих двадесет дана ишле и до - 28,9 степени у Сјеници, док је мало виша температура измерена у Новом Саду 9. фебруара - 28,7 степени.

(http://www.pressonline.rs/upload/boxImageData/2012/1/14/172644/bgd.jpg)
И Београд завејан У главном граду 52 цм снега

Лавина код Врања

- Овим вредностима превазиђени су досадашњи апсолутни минимуми. Наведене регистроване вредности минималне температуре јасно указују да је у анализираном периоду преовлађивало веома хладно и екстремно хладно време. У периоду од 27. јануара до данас, у Србији је регистрован хладни талас са одступањем од просечно минималних температура и до - 20 степени - навели су у Републичком хидрометеоролошком заводу.

Цитат
Марић: Превенција поплава

Предраг Марић, начелник Службе за ванредне ситуације МУП-а, очекује да се сада виде прави и већи ефекти ангажоване механизације, пошто је њихов рад на терену претходних дана отежавао снег и јак ветар.
- Сада се већ размишља о превенцији могућих поплава до којих ће доћи када снег почне да се топи и то ће бити једна од тема наредне седнице Кризног штаба. Такође, Сектор за ванредне ситуације је у сталном контакту са Хидрометеоролошким заводом и Дирекцијом за воде - казао је Марић.

Поједини метеоролози сматрају да неће бити изненађење ако нас снег завеје и у марту. Додуше не са овако ниским температурама и никако не у овако великој количини.
Од првог великог снега проблеми спасилаца не престају, па је тако у понедељак увече снежна лавина, која се обрушила на пут, читав Пољанички крај са око 5.000 становника одсекла од Врања. На сву срећу, екипе Предузећа за путеве из Врања оспособиле су за саобраћај регионални пут за Лесковац, који је био затрпан лавином, рекао је главни инжењер у том предузећу Љубиша Симић.
- Након 12 сати рада са тешким машинама, касно у ноћ смо успели да на три локације санирамо последице снежне лавине на овом путном правцу - рекао је Симић.
На те три локације лавина је затрпала 330 метара магистралног пута, а у уторак је са те три локације уклоњено око 1.150 кубних метара снега.

Цитат
Леденице поломиле болничке прозоре
На Дечјем одељењу Дома здравља у Прибоју у уторак се одиграла права драма. Велике леденице пале су са крова болнице и поломиле скоро педесет прозора, а пуком срећом нико од малишана и особља није повређен јер су у тренутку несреће били на доручку.
- Само што су деца отишла на доручак зачула се страшна експлозија, ломљава и пуцање прозорских стакала. Собе на дечјем одељењу биле су пуне разбијеног стакла, од кога се није могло ући. Све је то трајало неколико минута - узбуђено је испричала главна сестра тог одељења Драгица Станојевић. Д. Б.

Због високих наноса снега обустављен је аутобуски саобраћај према селима Драговац, Живица, Брежане, Касидол, Смољинац, Баре, Божевац, Кобиље и Врбница. Пошто у овим селима нема железничког саобраћаја, мештани су одсечени од Пожаревца и упућени само на сопствени превоз. Из истог разлога редуковане су бројне аутобуске линије, па сада за Београд преко дана има 12 уместо 16 полазака, док је неколико полазака укинуто према Великом Градишту, Жагубици, Петровцу на Млави, Кучеву, Кладову и Мајданпеку.
Пре два дана припадници Жандармерије интервенисали су у засеоку Виторовићи код Јасенова, где је био завејан срчани болесник Јеврем Виторовић (64). Пут до њега жандарми су пешке раскрчили од снега и одвезли га у село Мочиоци, одакле је одведен у болницу у Ивањици.

Цитат
Максимална висина снежног покривача од 27. јануара до данас (у цм)

Кукавица    162*   
Црни врх    149
Копаоник    135
Рудник        118
Власина    110
Сјеница        107*   
Златибор    100*
Краљево    63
Зајечар        57
Бечеј        55
Београд    52
Крагујевац    51
Неготин    51
Куршумлија    49
Димитровград    48
Ниш        44
Пожега        44
Нови Сад    43
Зрењанин    41
Лесковац    41
Врање        33
Велико Градиште    33

* рекорд висине снега

Ни трага од Момчила

Горан Николић из Сектора за ванредне ситуације МУП-а рекао је за Пресс да је у уторак настављена потрага за Момчилом Николићем (37), кога је у недељу по подне однела снежна лавина на путу Перућац - Растиште.

Цитат
Бројке

- 28,9 степени Целзијусових је најнижа измерена температура ове зиме
162 цм снега је максимална висина снежног покривача
33 цм снега у Врању је најмања висина снежног покривача у Србији ове зиме
255 људи је спасено из критичних подручја широм земље
24.600 домаћинстава је завејано
20 људи је настрадало
2 човека се воде као нестала
500 милиона евра су временске непогоде коштале српску привреду

- Рониоци су наставили потрагу за несрећним човеком у језеру Перућац, али акција се тешко одвија јер је језеро велико, а вода се креће. Ватрогасци и спасиоци и даље претражују приобални део у нади да можда човек ипак није завршио у води - казао је Николић.
Он наводи да је у осталим деловима Србије у уторак стање било мало боље пошто је престао да пада снег.
У Рестелици на Гори у уторак је пронађена и десета жртва снежне лавине која се у суботу обрушила на десетак кућа у том селу. Тело младића Селдина Реке пронашли су припадници полиције и ватрогасци заједно са локалним становништвом, после три дана потраге, објавио је КиМ радио. Од 11 чланова породице Река десеторо је погинуло, а преживела је само петогодишња Асмира, која је пронађена испод рушевина куће. 

Ивана Жигић, Пресс (http://www.pressonline.rs/sr/vesti/vesti_dana/story/203771/Srbija+nikad+nije+videla+vi%C5%A1e+snega.html)


Наслов: Одг: Ледени дани прошли
Порука од: Гога Фебруар 18, 2012, 06:29:00
Ледени дани прошли

Најгори део зиме је прошао, ледених дана неће бити, кажу у РХМЗ-у. Лед на Дунаву код Новог Сада оштетио више понтона. Због снега 67 школа неће радити следеће недеље. До више од пет хиљада људи може се само хеликоптером. Снежно невреме до сада однело 22 живота.

16.31
- Старац погинуо када се на њега срушио кров штале у селу Ловци код Јагодине.

14.29 - Због снега и прокишњавања кровова у понедељак неће радити 67 школа.

14.12
- Лед на Дунаву код Новог Сада оштетио више понтона и угрозио већи број чамаца и других пловила.

14.10 - Због пуцања цеви у Прокупљу четвртина граћана остала без воде. Нормализација снабдевања очекује се током ноћи.

13.54 - Кров на пољопривредној згради у селу Теочин на Сувобору срушио се под теретом снега.

12.47
- Tешко повређен мушкарац у Ваљеву док је чистио лед, преноси Бета.

11.50 - Под теретом снега урушио се кров на кући Милентија Милићевића у Жичи код Краљева, јавља дoписник РТС-а.

8.38 - Повређена жена када јој је на главу пала већа количина снега коју су бацили грађани са зграде коју су чистили, рекла је портпаролка Хитне помоћи Нада Мацура.

Снег је и ноћас падао у већем делу земље. Међутим, најгори део зиме је прошао. У Републичком хидрометоролошком заводу кажу да су ледени дани иза нас.

"Најгоре је прошло. Више ледених дана неће бити, али ћемо имати и позитивне и негативне температуре што је веома битно због топљења снега", рекао је директор РХМЗ-а Милан Дацић у Дневнику РТС-а.

Он каже да РХМЗ свакодневно прави прогнозе базиране на нумеричким моделима и да у том прогностичком материјалу нема проблематичних ситуација у вези са отопљавањем.

У случају неповољног развоја, бујичне поплаве могу да се појаве на Власини, Морави, Тимоку, каже Дацић и наглашава да то можемо очекивати само у случају високих температура.

И у Дирекцији за воде кажу да у наредних 10 дана нема опасности од поплава, али упозоравају општинске власти које нису очистиле канале да то учине.

И даље је најтеже у Сјеници, а због снежних наноса, неколико хиљада мештана планинских села и даље је блокирано.

(http://www.rts.rs/upload/storyBoxImageData/2012/02/17/9275074/Ledolomci-kod-Apatina-sl.jpg)
Ледоломци Сечењи и Јекторо VII код Апатина

Начелник Сектора за ванредне ситуације МУП-а Предраг Марић каже да се тренутно до 5.599 људи може доћи само хеликоптером. Највећи део тих људи, око 4.700 живи на територији општина Сјенице, Пријепоља и Нове Вароши.

"Нису сви локални путеви прочишћени, али се до осталих људи којима је помоћ потребна може доћи санкама или пешице", рекао је Марић.

На подручју Краљева још увек је завејано 160 километара планинских путева, који воде до 145 домаћинстава са укупно 257 житеља, рекао је Танјугу начелник градског Штаба за ванредне ситуације Радоица Кочовић.

Највећи број завејаних домаћинстава у планинама изнад Ушћа и Студенице, на висоравни Рудно, као и на обронцима Гоча и Гледићких планина.

Влада Србије послала је још 215 тона дизел горива и хиљаду и по тона литара безоловног бензина општинама у којима има највише проблема у рашчишћавању завејаних путева.

(http://www.rts.rs/upload/storyBoxImageData/2012/02/17/9273964/Dunav-kod-Novog-Sada.jpg)
Дунав код Новог Сада

Због снега и прокишњавања у понедељак ће 67 школа остати затворено. Снежно невреме у Србији однело је до сада 22 живота, а за две особе се још трага.

Јутрос је настављена потрага за Момчилом Николићем из Растишта кога је у недељу на делу пута Перућац–Растиште затрпала снежна лавина и повукла са собом у језеро Перућац.

Према речима начелника Сектора МУП-а за ванредне ситуације Предрага Марића потрага ће трајати док Николић не буде пронађен.

РТС (http://www.rts.rs/page/stories/ci/story/56/%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B0+%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81/1046452/%D0%9B%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8+%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%BB%D0%B8.html)Наслов: Шта се то догађа са климом на Земљи?
Порука од: Гога Јул 09, 2012, 23:54:46
Шта се то догађа са климом на Земљи?

Временске непогде, узроковане променом климе, у виду загревања и захлађења, проузроковаће озбиљне проблеме на нашој планети у овом веку, а први наговештаји су видљиви свакодневно - упозоравају научници.

(http://www.vesti-online.com/data/images/2011-11-23/195269_klim_f.jpg?ver=1341822005)

Шеф програма метеоролошког и енергетског Светског фонда дивље природе Русије Алексеј Кокорин наводи да ће бој временских непогода, као што су обилне падавине и топлотни таласи, бити честе појаве у будућности.

Стручњаци процењују да ће се у наредних 20 година повећати за четири пута учесталост опасних метеоролошких појава.

На пример, у овом тренутку, број таквих догађаја, у поређењу са 1960. годином, повећао се за неколико пута.

Прогноза о непрекидном загревању планете ипак се не потврђује,већ се у научном, круговима озбиљно разматра могућност да крајем века дође до озбиљних захлађења.

О томе сведоче промене на Арктику. У наредних сто година, лед Арктика ће бити дебљи или тањи, односно биће хладније или топлије, али крајем 21. века настаће опште захлађење - наводе научници.

Недавно је на дну Арктичког океана откривено велико цурење метана, који се подиже у атмосферу у области топљења леда.


Научници страхују да би због тога на подручју арктичког леда температуре могле да порасту, што би могло да утиче на глобалну климу.

Још пре две године, руски научници открили да је Источно-Сибирска арктичка област највећи извор метана. Студије су показале да се емисија метана на овим просторима може поредити са емисијом свих осталих светских океана.

И данас смо сведоци последица топлотних удара узрокованих променом климе.

У Шпанији гори на хиљаде хектара земљишта. У Валенсији су многи становници приморани да напусте своје домове. Пожар се гаси и из земље и из ваздуха.

У Аустрији већ две недеље пада киша која је изазвала клизишта у покрајинама Штајерска и Корушка - наводе агенције.

На путевима је нанесена гомила камења, а тунели су поплављени. Неколико области је одсечено од света.....

У Русији су поплаве однеле више од 170 живота, док на нашим просторима и појединим деловима САД температуре обарају рекорде.

(Мондо, Вести) (http://www.vesti-online.com/Vesti/Zanimljivosti/238026/Sta-se-to-dogada-sa-klimom-na-Zemlji-)Наслов: Одг: Шта се то догађа са климом на Земљи?
Порука од: Гога Јул 10, 2012, 00:16:57
Београд међу најврелијим градовима на свету

Са 36 степени Београд је данас међу врелијим градовима света.

Басра, у Ираку, је најтоплија са 45 степени, следи Кувајт са 44, Багдад 40 (степени), Тунис 39, Дубаи и Техеран 38, преноси агенција АП.  Иста температура као у Београду 36 је и у Исламабаду, али тамо пада киша, као и у Вашингтону где је температура 39 степени.
 
У Атини, Риму, Софији и Кијеву је 34, два степена мање него у Београду, а у Букурешту и Будимпешти, као и у Бахреину је 35, у Каиру 34, у Њујорку, Њу Делхију и Бангкоку 33, Бејруту, Јерусалиму, Кабулу и Џакарти 32, Истанбулу и Пекингу 31.

У Даблину је свега 14 степени и пада киша, кишовито је и у Амстердаму и Ослу (19), Паризу, Бриселу и Стокхолму (20). Киша пада И у Цириху, Франкфурту и Хелсинкију (24), Женеви (25), Берлину И Варшави (26), Прагу (28) и Бечу (32).

У Лондону и Копенхагену температура је је 22 степена, а у Москви 27. У Лисабону је 24, Барселони и Ници 27, Мадриду и Хавани 32 степена.  (Вести) (http://www.vesti-online.com/Vesti/Srbija/238228/Beograd-medu-najvrelijim-gradovima-na-svetu)


(http://www.pravda.rs/wp-content/uploads/2012/06/Ada-Ciganlija5-300x198.jpg)
Ада Циганлија


Наслов: Одг: Шта се то догађа са климом на Земљи?
Порука од: Гога Јул 10, 2012, 00:26:24
Ово су само неки од коментара:

Цитат
И климатске промене су део малтузијанског пројекта новог светског пројекта (циониста) за смањење становништва планете на три златне милијарде! Као што су у истој функцији и: светска економска криза (глад и беда изазивају болест и повећање смртности!), презадуживање држава и њихов банкрот (неспособност појединачних влада - неопходност светске владе!), одрживост развоја и тзв. зелена економија (контрола исхране света путем генетски модификованих организама и семена), СТО (Светска трговинска организација - као прва наднационална и глобална администрација нове светске владе)... Нажалост, помоћу Теслиних изума успоставили су пројекат ХАРП помоћу којег могу да контролишу климу, земљотресе, умове..

Цитат
na 200.metara od Dunava u Beogradu leva obala , preko puta Kalemegdana,danas izmerila 44 stepena u roku 5minuta ispod suncobrana u 14 casova,termometar bazdaren u Svajcarskoj,eto o istinosti merenja u Beogradu,Verovatno mere u Avalskim sumamama,na 400,metarar nadmorske visine ,..temperatura po srbiji je odavno premasila 40 stepeni u pojedinim momentima ovih dana , ali nije u interesu drzave da pravilno informishe svoje gradjane i o mnogo bitnijim stvarima , a kamoli o temperaturi :( tako da ...

Цитат
НЕКА НОВИНАРИ ПИТАЈУ КО ЈЕ ДОЗВОЛИО ДА СРБИЈУ НАДЛЕЋУ "НЕИДЕНТИФИКОВАНИ" АВИОНИ (нато), КОЈИ СВАКОДНЕВНО ПРСКАЈУ РАЗНОРАЗНИМ ОТРОВИМА И ТРУЈУ ОВУ ЗЕМЉУ, ЉУДЕ и ЕКОСВЕТ!!!

НЕК ПИТАЈУ ЗАШТО НЕБО ВИШЕ НАМА ОБЛАКА, ЗАШТО СЕ ПОЈАВЉУЈУ ПАУЧИНЕ И СКРАМЕ УМЕСТО ОБЛАКА и ЗАШТО СУ "ОБЛАЦИ" РЕБРАСТИ!!!

ТУ ЋЕ ПРОНАЋИ ОДГОВОР И ШТА СЕ ТО ДОГАЂА СА ПЛАНЕТОМ ЗЕМЉОМ!!!

Тесли нека је свака част, није на време увидео да ће ови његови пројекти унаказити планету Земљу.. Фала Богу још увек се нико не бави "фреквенцијом" Земље иначе би нас располутили сатанисти одавно!


Наслов: Одг: Шта се то догађа са климом на Земљи?
Порука од: Гога Јул 11, 2012, 01:25:14
Научници упозоравају на климатске промене
БИЋЕ ГОРЕ!

Паклене врућине и њима изазвани огромни пожари, поплаве које односе на стотине живота, снежне мећаве са изузетно ниским темепратурама и друге метеоролошке непогоде којима смо сведоци последњих година само су у увод у нешто још горе, упозоравају научници.


(http://www.alo.rs//_customfiles/Image/slike/2012/07/11/vreme-v.jpg)

Оно што нас чека, нарочито обилне падавине и топлотни таласи, биће далеко чешћи у блиској будућности!
Иако се број временских непогода за последњих 50 година повећао неколико пута, Алексеј Кокорин, шеф програма метеоролошког и енергетског Светског фонда дивље природе Русије, сматра да ће се у наредних 20 година број екстремних метеоролошких ситуација повећати за чак четири пута у односу на данас. Крајем века нас очекује оно што научници називају „озбиљним захлађењем“, када ће паклене врућине престати, али нас тада очекује нека врста леденог доба.
О променама које нас очекују сведоче и оне које се дешавају на Арктику, чији ће лед у наредних 100 годинаће бити и дебљи и тањи, односно биће и хладније и топлије, све до краја 21. века, када се очекује опште захлађење, наводе научници.

Да климатске промене већ сада остављају озбиљне последице види се последњих дана широм света. У Шпанији горе на хиљаде хектара земљишта, у Аустрији већ две недеље пада киша, која је изазвала клизишта у покрајинама Штајерска и Корушка, у Русији су поплаве однеле више од 170 живота, а на нашим просторима и у појединим деловима САД температура обара рекорде.

(Ало) (http://www.alo.rs/vesti/51291/BICE_GORE)


Наслов: Одг: Шта се то догађа са климом на Земљи?
Порука од: moka Јул 11, 2012, 04:12:38
  Од кад знам за себе,с времена на време се у медијима појави по нека анализа која се тиче климатских промена.И махом се све своди на два узрока:
 1.Сечу шума у екваторијалном појасу,без пошумљавања голети,и
 2.Испуштања угљен диоксида и фреона у атмосферу.
 Вишак угљен диоксида ствара ефекат стаклене баште а фреони узрокују стварање озонских рупа.
 И сви се позивају на имплементацију нових технологија и сађење шума,али нико не ради  ништа.И тако годинама...


Наслов: Одг:Гори пола Србије
Порука од: Гога Август 24, 2012, 11:58:33
Гори пола Србије


У Србији је забележено 246 пожара, међу којима неколико већих, а тренутно је највећи на Чиготи на Златибору где је ватра захватила око 50 хектара борове шуме, изјавио је начелник Сектора МУП-а Србије за ванредне ситуације Предраг Марић.

(http://www.dnevnik.rs/sites/default/files/pozari-2.jpg)

Он је рекао да је најважније да се локализује пожар на Чиготи, где су ангажована 73 ватрогасца и спасиоца, људи из Сектора за ванредне ситуације, радници предузећа „Србијашуме„ и Скупштине општине, и да се очекује и укључење хеликоптера у акцију гашења. Објаснио је да се претходног дана успело у настојањима да се спречи ширење пожара на Чиготи ка насељима,  као и да се у најугроженија подручја константно шаљу додатне јединице.

– Циљ је да се пожар затвори и локализује и спречи даље ширење ка комплексима борове шуме – рекао је Марић, и додао да ће доста тога зависи и од јачине ветра и дејства авијације.

(http://www.novosti.rs/upload/thumbs/images/gallery/2012/08avgust/Pozar-Zlatibor%202/pozar-na-zlatiboru03_620x0.jpg)

Он је истакао да су само у среду избила три велика пожара у рејонима Житорађе, Александровца и Чиготе на Златибору, од којих су до сада пожари на Александровцу и у Житорађи локализовани и угашени. Марић је рекао да дуж административне линије с Косовом и Метохијом букти већи број пожара на територији општина Бујановац и Прешево, где је гашење отежано, али да се ти пожари држе под контролом. Навео је да је забележен и један пожар на Тари, због чега су одговарајуће екипе упућене на лице места.

– Наредних дана може се очекивати можда и већи број пожара јер се високе температуре најављују до недеље, тако да све ово помало подсећа на 2007. годину када смо имали сличну ситуацију – рекао је Марић.

Он је потврдио да у свим тим пожарима није било погинулих и повређених, као ни оштећења имовине, пре свега захваљујући брзом реаговању ватрогасаца спасилаца. Додао је да су сви расположиви ресурси Сектора за ванредне ситуације практично на терену и да се на много тачака у Србији у овом тренутку обављају акције гашења пожара. Е. Д.

Евакуисано двоје стараца

У гашењу пожара на Чиготи, који се због ветра убрзано шири, јуче је учествовао и полицијски хеликоптер за гашење пожара који је стигао из Београда, док је током дана требало да му се придружи и један руски хеликоптер из нишког Центра за реаговање у ванредним ситуацијама.
По речима начелника Управе за ватрогасно-спасилачке јединице МУП-а Горана Николића, куће нису угрожене ватром, али је због велике концентрације дима евакуисано двоје стараца из номадске колибе у којој су боравили током лета водећи на испашу 15 оваца и пет крава.

Изгорело 100 хектара четинара– Пожар у Кознику код Александровца, и поред ангажовања великог броја мештана и ватрогасаца, још није локализован, али је под контролом – рекао је начелник Одељења за ванредне ситуације у Крушевцу Александар Лазаревић. По досадашњим проценама, пожар је захватио четинарску шуму површине веће од 100 хектара, а у акцију гашења, по Лазаревићевим речима, били су укључени мештани, ватрогасне јединице из Крушевца, Бруса, Александровца, Врњачке Бање, полицајци, Горанска служба и шумске секције. (Дневник) (http://www.dnevnik.rs/hronika/gori-pola-srbije)
 


Наслов: Одг: Врелина широм Србије
Порука од: Гога Август 24, 2012, 12:00:24
Исте овако високе  температуре су биле и прошле године у ово време.Наслов: Одг: Врелина широм Србије
Порука од: Гога Август 25, 2012, 01:13:12
Локализован пожар на Чиготи

Пожар на Чиготи локализован. Ватра окружена са свих страна, гашње свих жаришта се очекује сутра, изјавио начелник ватрогасне Управе МУП-а Горан Николић. Велики напори да се под контролу стави ватра на подручју општине Брус, која је захватила 200 хектара.


(http://www.rts.rs/upload/storyBoxImageData/2012/08/24/10380876/Helikopter.jpg)
Руски хеликоптер узима воду

Пожар на златиборском врху Чигота вечерас је локализован и ватра је под контролом, изјавио је начелник Управе ватрогасно-спасилачких јединица МУП-а Србије Горан Николић.

Николић је рекао да се сутра може очекивати и гашње свих жаришта, али је вечерас ватра "окружена са свих страна" и не прети насељима. Према његовим речима, током поподнева ватрогасци су успели да спасу две куће на Чиготи и спрече ширење пожара у пределу Међин До.

У борби против пожара ангажовано је око 115 ватрогасаца, један руски и један хеликоптер МУП-а Србије. Јак ветар претходно је разбуктао пожар на неколико угашених локација, па је ватра захватила 1.000 хектара шуме, ниског растиња, пашњака и ливада.

Командант Ватрогасно-спасилачке јединице Ужице Саша Цицварић је изјавио да је најкритичније на потезу од Чиготе према селу Гостиље, али да су најближе куће од пожара удаљене један километар. Прокопано је око 15 километара шумских путева, па је, са друге стране, пожар пресечен и заустављен.

"Морали смо да регрупишемо снаге и успели смо да ватру савладамо на одређеним границама", рекао је Цицварић, додајући да су ватрогасци гасили пожар целе прошле ноћи, али се ватра услед јаког ветра проширила.

Ватрогасци и мештани нису успели да спрече ширење пожара на западним обронцима Чиготе ка Царевом Пољу и у Медвеђем Долу, где су изгореле две мање викендице и две сточарске колибе.

Сточари су ноћас извели стада на сигурно. На потезу ка Раковици и Гостиљу, где је прошле ноћи било најризичније, спречено је ширење пожара, а током дана је проширен просек кроз шуму како би се заштитили шумски комплекси четинара и храста и зауставила ватра.

Начелник Сектора за ванредне ситуације Предраг Марић, раније данас, рекао је за РТС да очекује да данашњи дан буде одлучујући за стављање пожара на Чиготи под контролу, и навео да људи има довољно и да је одзив мештана и шумара, добровољаца, био велики.

Пожари су избили и у златиборским селима Љубиш и Трипкова, а гори и више од 50 хектара шуме на Тари.

Пожари у Расинском округу

Велики напори улажу се да се под контролу стави и ватрена стихија која је захватила 200 хектара на подручју општине Брус, након што је јуче у општини Александровац локализован пожар који је захватио 100 хектара шума и ливада.

Из густе четинарске и храстове шуме у атару села Велика Грабовница пожар се прошле ноћи проширио на подручје Криве Реке. Гаси га око 100 припадника Ватрогасно-спасилачких јединица из Крушевца, Бруса, Александровца и Трстеника, а у помоћ су им притекле и колеге из Кикинде и Сомбора.

Ветар отежава гашење и прети да ватру поново распламса. Опасности по људе и имовину нема, као ни по Национални парк Копаоник који је од места захваћеног пламеном удаљено око пет километара.

"Најтеже је гашење четинарске шуме, преко које се пожар врло брзо шири. Проблем су и високе температуре, због којих мора да се обезбеди константно дежурство", рекао је командир Ватрогасно спасилачке јединице Крушевац Владица Станковић.

У вечерњим сатима, екипама на угроженом терену у општини Брус, прикључило се и тридесетак полицијских службеника из Варварина, Ћићевца и Трстеника, и исто толико припадника војске Србије са три додатна возила. Сви се надају да ће пожар у Кривој Реци и Великој Грабовници током ноћи ипак бити локализован.

Пожар на подручју Козника у општини Александровац је локализован, али ватрогасци још увек дежурају како не би дошло до поновног паљења. У протекла три дна у Расинском округу избила су 33 пожара на отвореном.

Под контролом је и пожар који је избио и у атару села Тијовац код Сврљига, у Нишавском округу, и који је захватио више око 40 хектара шуме и ниског растиња, а ватрогасци очекују да ће током ноћи бити потпуно угашен.

Пожар је великом брзином захватио је храстову и грабову шуму, а гашење је током дана отежавао ветар и високе температуре. Ширење пожара ка магистралном путу Ниш-Зајечар је заустављено тако да је пут проходан, а интервентне јединице настоје да спрече ширење пожара ка сврљишком селу Тијовац.

Узрок пожара није утврђен, али ватрогасци претпостављају да је реч о људској непажњи или избијању пламена на јаком сунцу под комадима стакла.

(РТС) (http://www.rts.rs/page/stories/ci/story/56/%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B0+%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81/1161908/%D0%9B%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD+%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80+%D0%BD%D0%B0+%D0%A7%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B8.html)


Наслов: Одг: Врелина широм Србије
Порука од: Гога Август 25, 2012, 01:33:34
Стиже руски небески ватрогасац

Противпожарни авион "беријев Бе-200", носивости 12 тона воде, сутра из Русије стиже у Србију као помоћ у гашењу пожара, рекао премијер Ивица Дачић. Влада Србије и званично одлучила да од Русије затражи авион за гашење пожара.


(http://www.smedia.rs/vesti/slike/46/news_98446.jpg)

21.25 - Влада Србије одлучила да Русији упути захтев да авион "беријев Бе-200" буде смештен на аеродрому у Нишу у периоду од 25. августа до 15. септембра.

20.30 - Влада Србије одржаће вечерас седницу, на којој ће бити донета одлука о доласку авиона из Русије, речено је Танјугу у Влади.

Влада Србије одлучила је да Русији упути захтев да ваздухоплов за гашење пожара - авион типа "Беријев Бе-200" у периоду од 25. августа до 15. септембра буде смештен на аеродрому у Нишу.

Ради ефикаснијег гашења пожара на више локација у републици, донета је одлука да се упути захтев Влади Руске Федерације да ваздухоплов за гашење пожара Министарства за цивилну заштиту, ванредне ситуације и отклањање последица елементарних непогода Руске Федерације буде смештен на аеродрому у Нишу у периоду од 25. августа до 15. септембра, саопштено је након седнице Владе.

Влада ће у истом захтеву затражити и да хеликоптер "камов К-32" продужи боравак на аеродрому у Нишу у периоду од 16. септембра до 1. октобра 2012. године, наводи се у саопштењу Канцеларије Владе Србије за сарадњу с медијима.

Премијер и министар унутрашњих послова Ивица Дачић раније данас је изјавио да авион типа "беријев Бе-200" из Русије сутра стиже у Србију, како би помагао у гашењу пожара. Влада је морала да донесе одлуку која омогућава долазак руског авиона у Србију.

Дачић је Танјугу рекао да је са министром за ванредне ситуације Русије Владимиром Пучковом договорио да авион помогне у гашењу пожара не само наредних дана, већ да у Србији остане до средине октобра, односно до краја летње сезоне.

Премијер Дачић оценио је да је та помоћ више него добродошла.

Иначе, носивост авиона "беријев Бе-200" је 12 тона воде, рекао је Дачић и подсетио да је та летелица већ била у Србији, прошле године, када је успешно гасила пожаре. (РТС) (http://www.rts.rs/page/stories/ci/story/124/%D0%94%D1%80%D1%83%D1%88%D1%82%D0%B2%D0%BE/1162256/%D0%A1%D1%82%D0%B8%D0%B6%D0%B5+%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B8+%D0%BD%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8+%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%86.html)


Наслов: Одг: Врелина широм Србије
Порука од: Гога Август 26, 2012, 00:43:49
Паника на Сувобору: Села у обручу ватре


Драматичност ситуације у селима око којих горе шуме на обронцима Сувобора приказује снимак данас направљен. Људи су у паници, летина је изгорела, а на снимку се види како сељаци тракторима вуку цистерне са водом и помажу у гашењу стихије која им је дошла до кућа.

(http://www.vesti-online.com/data/images/2012-08-22/260631_16132053b_f.jpg?ver=1345909482)
Ватра дошла до села, изгорели амбари са летином

Сектор за ванредне ситуације Моравичког округа наложио је хитну евакуацију мештана из села Горња Горевница код Чачка и Срезојевици и Ковиљача код Горњег Милановца. Начелник сектора Драгиша Броћић није могао да каже колико мештана је тренутно угрожено.


На снимку се види успаничена жена која трчи и виче "Јао, не можемо изаћи! У обручу смо"!

Брочић је затражио да се руски авион који је данас слетео на нишки аеродром прво пошаље у Моравички крај јер је ту ситуација најтежа за сада.


http://www.youtube.com/watch?v=oIrU-yLw6IM

(Вести) (http://www.vesti-online.com/Vesti/Srbija/249550/Panika-na-Suvoboru-Sela-u-obrucu-vatre)


Наслов: Одг: Букте шуме и пашњаци на Тари
Порука од: Гога Август 26, 2012, 21:53:12
Букте шуме и пашњаци на Тари

Јак ветар разбуктао пожар на Тари, који је захватио више од 300 хектара шуме. Пожаром угрожена и нека сеоска домаћинства. Локализован пожар у коме је изгорело 600 хектара шуме код Чачка, али ће ватрогасци и мештани дежурати и током ноћи. Сви се надају киши. Руски авиони за гашење пожара усмерени ка Тари.

(http://www.srbel.net/wp-content/uploads/2012/08/po%C5%BEar-na-%C4%8Cigoti-1.jpg)

16.05 - Букти пожар на Тари. Почиње евакуација најугроженијих, углавном старијег становништва, јавља дописник РТС-а.

15.00 - Влада Србије оценила је да је за гашење пожара неопходно укључити додатне ваздухоплове. Упућен позив руској влади да авион "иљушин 76" буде смештен на аеродрому у Нишу од 26. августа до 15. септембра, саопштено са седнице Владе.

(http://www.novosti.rs/upload/images/2012//08/26/pozar/iljusin-na-zavojskom-jezeru.jpg)


14.38 - Руски авион за гашење пожара "иљушин 76", носивости 42 тоне воде, слетео око 14.30 на аеродром "Константин Велики" у Нишу.

14.36 - После прелета руског авиона, локализован пожар код Чачка, потврђено РТС-у у Сектору за ванредне ситуације.

11.55 - Седница Владе Србије заказана за 14 часова. Очекује се да тема седнице буде помоћ становништву угроженом пожарима.

11.22 - Министар Велимир Илић затражио да се направи процена најпотребнијих ствари угроженом становништву како би Влада на ванредној седници одлучила о помоћи, јавља дописник РТС-а.

10.15 - Руски авион за гашење пожара, типа "иљушин 76", са 11 чланова посаде, слетеће данас на аеродром у Нишу, саопштено је из Бироа МУП-а Србије за сарадњу са медијима.

На више локација у Србији и данас траје борба са пожарима, углавном у планинским пределима, на Сувобору, Тари, Златибору, Црном Врху, Вршкој Чуки и у подножју Копаоника. После прелета руског авиона, пожар на Јељену је локализован, па су ватрогасни ваздухоплови сада преусмерени на Тару, где гори око 300 хектара шуме.

(http://www.serbianyellowpages.com/images/daily_event/390825122608-133791042650388eeb63149049417160_640x431.jpg)

Јак ветар од јутрос је поново разбуктао пожар на Тари и ватра је захватила 300 хектара мешовите шуме и ниског растиња. Пожаром су угрожена и нека сеоска домаћинства и објекти, од којих су неки и на пола километра од ватре, јавља дописник РТС-а.

У тридесетак најугроженијих домаћинстава све је спремно за евакуацију. За све њих је обезбеђен смештај у Дечјем одмаралишту на Митровцу на Тари.

У заустављању пожара уз ватрогасце учествује и око 50 мештана, радници Србија шума, припадници МУП-а, а очекује се долазак Жандармерије и припадника Војске Србије.

Сви они улажу огромне напоре да зауставе напредовање ватрене стихије према засеоку Трипковићи у селу Ђурићи на Заовинама. Пожар гасе и два авиона руског министарства за ванредне ситуације "беријев 200" и "иљушин 76".

Прокопан је и пут који је требало да спречи ширење пожара, али то није дало резултате. За сада се све чини како би се спречило ширење пожара и заштитили објекти, а све је спремно уколико буде било потребе за евакуацију.

Преко кањона Белог рзава пожар се данас проширио и на мокрогорској територији, где ће ватрогасци и ренџери покушати да га зауставе.

Због јаког ветра, ситуација се из часа у час мења, па је неизвесно када ће пожар бити   поново локализован.

У дечјем одмаралишту на Миторвцу као и у туристичком центру на Калуђерским барама, туристи су безбедни, јер је тај део Таре од пожара удаљен 10, односно 30 километара.

Локализован пожар код Чачка

После прелета руског авиона, пожар на Јељену је локализован, али ће ватрогасци, Служба за ванредне ситуације, полиција, војска и жандармерија дежурати и током ноћи на подручју четири села чачанског и милановачког краја.

Ватра је током дана на неколико места поново захватила шуме, али је сада и то под контролом. Међутим, због непредвидивих услова на терену мештани дежурају у својим домаћинствима и прате развој догађаја, да не би ватра изненада дошла до кућа.

У пожару који је захватио више од 600 хектара у рејону села Горња Горевница, Миоковци, Милићевци и Срезојевци повређене су три особе и изгореле су три куће, а једна је оштећена. Десетине сеоских домаћинстава је евакуисано из угрожених подручја и обезбеђен им је смештај у селу Пријевору и 12 станова у Чачку.

(http://img69.imageshack.us/img69/5887/pozar1.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/69/pozar1.jpg/)

Пожар је гасио и авион руског Министарства за ванредне ситуације "беријев 200", који је после локализовања пожара код Чачка одлетео на Тару, где такође букте пожари.

Општинска комисија од јутрос утврђују штету, јер је држава спремна да интервентно помогне.

Министарка за локални развој и локалну самоуправу Верица Калановић рекла је да је приоритет да се из текућег буџета одвоји помоћ за превазилажење проблема. Калановићева, која је обишла угрожено подручје, најавила је да ће систематска помоћ за обнову кућа бити обезбеђена у наредним месецима.

Министар грађевине и урбанизма Велимир Илић рекао је да ће се Влада ангажовати како би што пре биле пројектоване нове куће за грађане чије су изгореле у пожару.

На нишки аеродром после 14 сати слетео је још један руски авион за гашење пожара, типа "иљушин 76", са једанаест чланова посаде и носивости 42 тоне, који се, такође, укључио у гашење пожара на Тари.

Због опасности ширења пожара који је избио на граничном прелазу Вршка Чука са Бугарском Штаб за ванредне ситуације Града Зајечара донео је одлуку о проглашењу ванредне ситуације на територији града.

Одлука је донета због пожара који је избио недалеко од Зајечара у близини села Прлита, где гори око 300 хектара шуме и ниског растиња. (РТС) (http://www.rts.rs/page/stories/ci/story/56/%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B0+%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81/1162740/%D0%91%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B5+%D1%88%D1%83%D0%BC%D0%B5+%D0%B8+%D0%BF%D0%B0%D1%88%D1%9A%D0%B0%D1%86%D0%B8+%D0%BD%D0%B0+%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B8.html)

Према подацима добијеним са места пожара, у гашењу учествује 45 ватрогасаца из свих делова Србије са 12 возила, комунална полиција и сва комунална предузећа из Зајечара.

И у прокупачкој општини током поподнева избио је пожар у атару села Горња Бејашница и Миљковица који је захватио око 40 хектара листопадне шуме. Према првим информацијама куће нису угрожене, а пожар уз ватрогасце гасе и припадници полиције, војске и мештани ових села.

Пожар је избио и у атару села Горњи Дреновац и и Доње Црнатово, у општини Житорађа, где такође гори четрдесетак хектара шуме и ниског растиња. Уз ватрогасне екипе и припаднике полиције, у гашењу пожара помаже и локална самоуправа која је уступила механизацију за крчење шумских путева.

Према речима шефа ватрогасно-спасилачких јединица у Прокупљу Срђана Митровића, ти пожари, уколико не буде непредвиђених околности, требало би да буду локализовани током вечери.

Од раних преподневних часова под контролом је и пожар у Бруској општини, који је захватио око 250 хектара четинарских и листопадних шума, подно Копаоника, од Велике Грабовнице до Криве Реке.

Под контролом је и пожар који је пре два дана избио на територији општина Љубовија и Мали Зворник.

Локализовани су пожари, који су у околини села Зубетинац и Влашко Поље, на обронцима Слемена, у Општини Књажевац захватили око 280 хектара ниског растиња и шуме. Ватра која је између села Доња и Горња Каменица, у близини манастира Свете Тројице, горела на око 80 хектара јутрос је угашена.

Велики пожар који је пре три дана избио на планини Коритник, у атару села Горњи Крстач и Рапча на Гори, на крајњем југу Косова и Метохије, прети да угрози куће Горанаца у тим селима. Локалне ватрогасне јединице и грађани не успевају да угасе пожар који је захватио скоро целу планину, рекли су представници општине Гора.

А у селу Грижане у општини Звечан изгореле су две куће које су биле у власништву породице Аксентијевић.

Министарство унутрашњих послова саопштило је да је више од 1.000 људи ангажовано на гашењу седам пожара који су у Србији захватили готово 1.800 хектара. (РТС) (http://www.rts.rs/page/stories/ci/story/56/%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B0+%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81/1162740/%D0%91%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B5+%D1%88%D1%83%D0%BC%D0%B5+%D0%B8+%D0%BF%D0%B0%D1%88%D1%9A%D0%B0%D1%86%D0%B8+%D0%BD%D0%B0+%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B8.html)


Наслов: Одг:Ветар распламсава пожаре
Порука од: Гога Август 27, 2012, 00:37:06
недеља, 26. авг 2012, 08:06 -> 23:32

Ветар распламсава пожаре

Повремено јак ветар отежава гашење пожара на Тари, који је захватио неколико стотина хектара шуме. Пожаром угрожена и нека сеоска домаћинства. Јак ветар поново распламсао пожар у Горњој Горевници код Чачка. Ватрогасци и мештани дежураће и током ноћи. Сви се надају киши.

23.01 - Пожар на Тари проширио се на око 1.000 хектара и захватио мокрогорску територију, јавља дописник РТС-а.

22.32 - Нови пожари на осам локација у околини Чачка, поново се распламсао пожар у Горњој Горевници, потврдио је за РТС Драгиша Броћић из Сектора за ванредне ситуације у Чачку.

22.08 - Због јаког ветра који повремено дува ватрогасцима је изузетно отежано гашење пожара. Према проценама мештана и шумара ватра је сада захватила знатно више од првобитних 300 хектара.

На више локација у Србији и данас траје борба са пожарима, углавном у планинским пределима, на Сувобору, Тари, Златибору, Црном Врху, Вршкој Чуки и у подножју Копаоника. Најкритичније је на Тари где гори готово хиљаду хектара шуме.

Гашење пожара је изузетно отежано, због јаког ветра који повремено дува, а према проценама мештана и шумара ватра је сада захватила скоро хиљаду хектара. Ватрена стихија захватила је и део мокрогорске територије.

Пожаром су угрожена и нека сеоска домаћинства и објекти, од којих су неки и на пола километра од ватре. За сад није било евакуације становништва из угрожених подручја, али су многи, углавном старији мештани, напустили своје домове, јавља дописник РТС-а.

(http://80.93.234.214/arhiva/2012/Video/jpg/cacak_pozar02_2508.jpg)

У заустављању пожара уз ватрогасце учествује и око 50 мештана, радници Србија шума, припадници МУП-а, а очекује се долазак Жандармерије и припадника Војске Србије.

Сви они улажу огромне напоре да зауставе напредовање ватрене стихије према засеоку Трипковићи у селу Ђурићи на Заовинама. Пожар су током дана гасили и два авиона руског министарства за ванредне ситуације "беријев 200" и "иљушин 76".

(http://www.rtv5.rs/sw4i/thumbnail/16161883_b.jpg?thumbId=17921&fileSize=45685&lastModified=1345997600000&contentType=image/jpeg)

Прокопан је и пут који је требало да спречи ширење пожара, али то није дало резултате. За сада се све чини како би се спречило ширење пожара и заштитили објекти, а све је спремно уколико буде било потребе за евакуацију.

(http://80.93.234.214/arhiva/2012/Video/jpg/cacak_pozar01_2508.jpg)

Преко кањона Белог рзава пожар се данас проширио и на мокрогорској територији, где ће ватрогасци и ренџери покушати да га зауставе.

Због јаког ветра, ситуација се из часа у час мења, па је неизвесно када ће пожар бити   поново локализован.

У дечјем одмаралишту на Миторвцу као и у туристичком центру на Калуђерским барама, туристи су безбедни, јер је тај део Таре од пожара удаљен 10, односно 30 километара.

Распламсао се пожар у Горњој Горевници

Драгиша Броћић из Сектора за ванредне ситуације у Чачку потврдио је за РТС да се пожар у селу Горња Горевница код Чачка вечерас, услед јаког ветра, поново распламсао. Броћић је рекао и да су пријављени пожари на осам нових локација у приградским насељима у Чачку.

Раније данас, после прелета руског авиона, пожар на Јељену је локализован. Ватрогасци, Служба за ванредне ситуације, полиција, војска и жандармерија су, међутим, планирали дежурства и током ноћи на подручју четири села чачанског и милановачког краја у којима је током претходних 48 сати изгорело око 600 хектара шуме.

(http://www.rtv5.rs/sw4i/thumbnail/16159173_b.jpg?thumbId=17893&fileSize=36700&lastModified=1345995644000&contentType=image/jpeg)

Због непредвидивих услова на терену дежурају и мештани у својим домаћинствима и прате развој догађаја, како ватра не би изненада дошла до кућа.

У пожару у рејону села Горња Горевница, Миоковци, Милићевци и Срезојевци повређене су три особе и изгореле су три куће, а једна је оштећена. Десетине сеоских домаћинстава је евакуисано из угрожених подручја и обезбеђен им је смештај у селу Пријевору и 12 станова у Чачку.

Пожар је гасио и авион руског Министарства за ванредне ситуације "беријев 200", који је после данашњег локализовања пожара код Чачка одлетео на Тару, где такође букте пожари.

Општинска комисија од јутрос утврђују штету, јер је држава спремна да интервентно помогне.

Киша која је пала вечерас донекле је помогла у гашењу пожара на око 300 хектара у околини граничног прелаза Вршка Чука, између Србије и Бугарске, због кога је кризни штаб Града Зајечара прогласио ванредну ситуацију.

(http://www.rtv5.rs/sw4i/box/image.jpg?imageId=4331&thumb=1)

Према подацима добијеним са места пожара, у гашењу учествује 45 ватрогасаца из свих делова Србије са 12 возила, комунална полиција и сва комунална предузећа из Зајечара.

Пожар и код Мердара

У селима Боровац и Мердаре, на административној линији Србије и Косова, вечерас је избио пожар који је захватио шуму и ниско растиње.

"Ватра се проширила са косовске стране, а због мрака, немогуће је проценити колику је површину захватио", рекао је агенцији Бета председник Месне заједнице Мердаре Часлав Милошевић.

У гашењу пожара у та два села, учествују припадници Жандармерије, ватрогасне екипе и мештани. Милошевић каже да се пожар веома брзо шири и да готово сви мештани та два села учествују у гашењу пожара.

Да би спречили ватру, мештани су приморани да пређу административну границу, на страну Косова, са напртњачама на леђима да гасе пожар, како не би се приближио сеоским кућама.

"Због мрака не можемо да проценимо размере овог пожара. Линија ватре широка је више од 700 метара и непрестано се шири и напредује ка нашим селима. Зато смо морали да уђемо на територију Косова да би покушали да спречимо ширење пожара", рекао је Милошевић и додао да не зна да ли се пожар гаси и на косовској страни.

"Пожар се приближио на неколико стотина метара од пунктова полиције на административном прелазу Мердаре, а из шуме се издиже велики пламен", рекао је Милошевић.

Вечарас је и у селу Мачковац, недалеко од Куршумлије, изгорело око пет хектара ливада, пашњака и један део изданака храста и цера. Било је угрожено и једно сеоско домаћинство, али су брзом интервеницом запослених у Србијашумама, ватрогасца и мештана, спречене веће последице. Пожар у Мачковцу је избио у поподневним сатима, а локализован је вечерас.

И у прокупачкој општини током поподнева избио је пожар у атару села Горња Бејашница и Миљковица који је захватио око 40 хектара листопадне шуме. Према првим информацијама куће нису угрожене, а пожар уз ватрогасце гасе и припадници полиције, војске и мештани ових села.

Пожар је избио и у атару села Горњи Дреновац и и Доње Црнатово, у општини Житорађа, где такође гори четрдесетак хектара шуме и ниског растиња. Уз ватрогасне екипе и припаднике полиције, у гашењу пожара помаже и локална самоуправа која је уступила механизацију за крчење шумских путева.

Према речима шефа ватрогасно-спасилачких јединица у Прокупљу Срђана Митровића, ти пожари, уколико не буде непредвиђених околности, требало би да буду локализовани током вечери.

Под контролом пожар у бруској општини

Од раних преподневних часова под контролом је и пожар у бруској општини, који је захватио око 250 хектара четинарских и листопадних шума, подно Копаоника, од Велике Грабовнице до Криве Реке.

Под контролом је и пожар који је пре два дана избио на територији општина Љубовија и Мали Зворник.

Локализовани су пожари, који су у околини села Зубетинац и Влашко Поље, на обронцима Слемена, у Општини Књажевац захватили око 280 хектара ниског растиња и шуме. Ватра која је између села Доња и Горња Каменица, у близини манастира Свете Тројице, горела на око 80 хектара јутрос је угашена.

Велики пожар који је пре три дана избио на планини Коритник, у атару села Горњи Крстач и Рапча на Гори, на крајњем југу Косова и Метохије, прети да угрози куће Горанаца у тим селима. Локалне ватрогасне јединице и грађани не успевају да угасе пожар који је захватио скоро целу планину, рекли су представници општине Гора.

А у селу Грижане у општини Звечан изгореле су две куће које су биле у власништву породице Аксентијевић.

Министарство унутрашњих послова саопштило је да је више од 1.000 људи ангажовано на гашењу седам пожара који су у Србији захватили готово 1.800 хектара.


Наслов: Одг: Врелина широм Србије
Порука од: Гога Август 27, 2012, 00:48:25
http://www.youtube.com/watch?v=2AMgipoCjqshttp://www.youtube.com/watch?v=rIKvz-mesfc


http://www.youtube.com/watch?v=WyVifp0Yong
Наслов: Одг: Врелина широм Србије
Порука од: Гога Август 27, 2012, 12:20:40
Киша полако гуши пожаре по Србији


Начелник Одељења за ванредне ситуације Златиборског округа Зоран Милојевић изјавио је да је пожаром на Заовинама на Тари захваћена површина од 1.000 хектара, али да ватрогасцима иде на руку киша која је јутрос почела да пада. Киша која је током ноћи пала, као и пад температуре, помогла је у гашењу пожара код Вршке чуке и Љубовије, а очекује се да ватра буде угушена током дана.


(http://www.vesti-online.com/data/images/2012-08-26/261478_16158858b_f.jpg?ver=1346055141)
На Копаонику ватрогасци муку мучили са јаким ветром


Цитат
Угашен пожар у Житорађи

Пожар у општини Житорађа потпуно је угашен рано јутрос, изјавио је директор општинске дирекције за изградњу Милисав Станковић. У том пожару изгорело је неколико десетина хектара храстове шуме у атарима села Бадњевац и Доње Црнатово.

"Захваљујући ангажовању припадника Сектора за ванредне ситуације у Прокупљу који су ноћас гасили ватру, рано јутрос су угашена сва жаришта", рекао је Станковић.

Током јучерашњег дана и ноћи прокопани су противпожарни путеви на неколико потеза и који штите десетак раштрканих кућа у засеоцима Рујевице, Костићи, Ђурићи и Трифковићи на Тари. Старачка домаћинстава у овим засеоцима евакуисана су певентивно, како би мештани избегли густу концентрацију дима.

Начелник сектора за ванредне ситуације Предраг Марић каже да Тари није било јаке киши, тренутно има магле али да ипак у том реону очекује помаке у гашењу ватре током преподнева.

"Очекујемо да и ту направимо значајније помаке у току преподнева, с обзиром да смо тамо упутили око 70 људи", рекао је Марић и додао да је коначно после дужег времена повољнији развој временске ситуације.

Он је навео да су на административној линији са Косовом и Метохијом већ 15 дана пожари, али да тамо није могуће активно гашење пожаре, већ само контрола пожара.

"С обзиром на чињеницу да је цео тај потез пун касетне муниције, активно гашење није могуће, ради се само о контроли тог пожар да не пређе даље у дубину Србију и да не захвати веће шумске комплексе. Надам се да ће ова киша и тамо помоћи", рекао је Марић.

Временски услови нису погодовали ситуацији на Копаонику, где су се ватргасци ноћас борили са јаким ветром који је дувао на том подручју. Међутим, они су успели да спрече ширење пожара.

"Имали смо довољно људи на врху Пирамида, највишем делу у области која је захваћена пожаром и на још неколико кључних места, тако да смо успели да задржимо пожар под контролом. Ватрогасци остају на овом подручју док пожар не буде потпуно ликвидиран", казао је командант крушевачке ватрогасно спасилачке јединице Владица Станковић.

Он је рекао да ватрогасцима велику помоћ пружају мештани, којих је на терену више од 50 и који су на располагање ставили сву своју механизацију.

Пожар је на поменутој локацији почео у четвртак ујутру, гасило га је више од 150 људи, како ватрогасаца из Крушевца и Бруса, тако и њихових колега из Војводине, припадника полиције, радника предузећа "Србијашуме", мештана, као и хеликоптер Војске Србије који је имао неколико прелета.

Пожаром је било захваћено више од 200 хектара четинарске и борове шуме и ниског растиња, а куће и становништво нису били угрожени. (Бета,фонет) (http://www.vesti-online.com/Vesti/Srbija/249833/Kisa-polako-gusi-pozare-po-Srbiji)


Наслов: Одг: Ватра јењава, почиње процена штете
Порука од: Гога Август 28, 2012, 12:23:04
Ватра јењава, почиње процена штете

Зауздана ватра која већ данима гори на Тари. Комисија за утврђивање штете заседаће данас. Држава има новац за санирање штете од пожара, тврди министарка Верица Калановић.

(http://www.rts.rs/thumbnail/Pozar-t.jpg?thumbId=2167750&fileSize=21947&lastModified=1346139626000&contentType=image/pjpeg)


Ватрогасци који се, уз помоћ мештана, шумара и припадника МУП-а и Војске, већ данима боре са ватром на обронцима Таре, коначно су успели да локализују пожар.

Руски ватрогасни авиони дејствовали су током преподнева, а наставиће да налећу и током дана.

Око 300 професионалаца држи пожар у границама у којима је и био, на око хиљаду хектара површине. Гасе део по део рубних делова, како би пришли критичним жариштима на веома неприступачном терену.

Нема отвореног пламена и нема више опасности за насеља, односно становнике и објекте у Заовинама и Оштрељу на мокрогорској страни. Око њих је прокопано око шест километара пута, као противпожарна препрека, а ватрогасци дежурају у њиховој непосредној близини и поред важних комуникација.

Комисије за утврђивање штете на подручјима захваћеним пожаром састаће се данас. На челу те комисије је министар пољопривреде Горан Кнежевић, а његова заменица је министарка регионалног развоја и локалне самоуправе Верица Калановић.

Верица Калановић је, гостујући у Јутарњем програму Радио-телевизије Србије, рекла да Влада Србије има средства за санирање штете настале од пожара и на сваки захтев комисије за процене штете моћи ће да одговори и да општинама да неопходна средства.

"Грађани могу да буду потпуно мирни. Постоје средства која ће ова влада да определи за оштећена подручја", рекла је Калановићева.

Комисија за процену штете већ је упутила захтев да се за Чачак определи 5,5 милиона динара, рекла је Калановићева и додала да ће предложити да се та средства и одобре.

"Не могу да кажем колико ће бити потребно новца по појединим општинама. Нико у овом тренутку не зна јер негде још нису угашени пожари. Тек када се угасе пожари комисија може да процени штету", навела је министарка регионалног развоја и локалне самоуправе.

Напоменула је да сигурно неће апсолутно сва материјална штета бити санирана, али ће моћи да се помогне око обнове кућа, помоћних објеката, механизације, набавке хране за стоку, а биће обезбеђен и новац да у наредним данима оштећени могу да купе шта им треба.  (РТС) (http://www.rts.rs/page/stories/ci/story/56/%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B0+%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81/1163588/%D0%92%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0+%D1%98%D0%B5%D1%9A%D0%B0%D0%B2%D0%B0%2C+%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%9A%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0+%D1%88%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B5.html)


Наслов: Одг: Врелина широм Србије
Порука од: Гога Август 28, 2012, 12:36:14
Цитат
Ухапшени задарски пиромани

Полиција ухапсила двојицу пиромана који су током августа на подручју Задра подметнули неколико пожара. Једног од ухапшених пилот канадера видео како иде за ватрогасцима и подмеће нове пожаре.


Има ли пиромана и на нашим просторима? Јесте да су температуре ових дана биле ужасно велике, али имајући у виду да је човек у 99% случајева увек један од пресудних фактора узрока за избијање пожара, чуди ме да немамо никакве информације  о томе како су ови силни пожари настали, којима је било обухваћено скоро пола Србије. Пожар НИКАДА не може да избије, сам од себе, без неког узрока, сем у евентуалним случајевима "самозапаљења" али то су специфични случајеви у пољопривредним силосима.


Наслов: Одг: Врелина широм Србије
Порука од: moka Август 28, 2012, 22:25:50
Kod Leposavića gori 70 hektara šume
Leposavić -- U selu Desetak kod Leposavića na severu Kosova večeras je izbio požar koji je zahvatio površinu od oko 70 hektara, uglavnom, hrastove šume i niskog rastinja.

Član Opštinskog veća u Leposaviću Zoran Milojević izjavio je Tanjugu da vatrogasci i građani pokušavaju da spreče dalje širenje požara prema selu Gnježdane.

Milojević je kazao da se čine napori kako bi se sprečilo širenje požara prema kućama u selu Desetak gde živi dvadeset srpskih porodica.

On je rekao da su šanse da se požar večeras ugasi veoma male i da će ujutru sa većim ljudstvom pokušati da ga lokalizuju.

Ovaj požar bi mogao da pričini ogromne probleme i materijalnu štetu ukoliko se se proširi na borovu šumu u selu Gnježdane, dodao je Milojević.

Ovo nije prvi veliki požar ovog leta u opštini Leposavić, pre samo nekoliko dana lokalizovan je veliki požar na planini Rogozni koji je progutao više od sto hektara šume i koji je ugašen nakon višednevne borbe vatrogasaca i građana sa vatrom.

http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2012&mm=08&dd=28&nav_category=16&nav_id=638388

 Беда и несрећа никад не иду саме.


Наслов: Одг: Врелина широм Србије
Порука од: Гога Август 30, 2012, 06:49:11
Мештани Дружетића на Сувобору јурили пиромана

Постало им сумњиво да увече почињу пожари због чега су почели да стражаре

ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ - Мештани Дружетића и Прањана, села на падинама Сувобора, током ноћи су видели непознатог мушкарца на стотинак метара од места где је избио пожар и појурили за њим сумњајући да је реч о пироману, речено је данас у полицији у Горњем Милановцу.

(http://images3.kurir-info.rs/slika-620x333/pozar-srbija-tanjug-1346048771-201892.jpg)

Како је изјавио одборник у Скупштини општине Горњи Милановац Бошко Миловановић, већ десет дана на Сувобору у вечерњим сатима почињу да горе пашњаци и то мештани успевају да угасе, а једном су морали да долазе и ватрогасци.

"Постало нам је сумњиво да увече почињу пожари због чега смо почели да стражаримо и гледамо где се појављује дим, а синоћ се то догодило на неком путу где скоро нико не пролази када смо видели непознатог младића који је побегао", рекао је Миловановић.

Он је додао да је младић био на црвеном мотору, а када су мештани почели да вичу и машу рукама да га зауставе, додао је гас и побегао.
О свему су обавестили полицију, али ће и даље наставити да стражаре око својих имања. Прошле недеље велики пожар угрозио је неколико насеља на Сувобору.

(Агенција Бета) (http://www.kurir-info.rs/mestani-druzetica-na-suvoboru-jurili-piromana-clanak-385766)


Наслов: Одг: Врелина широм Србије
Порука од: Гога Август 30, 2012, 06:57:35
У поруци испред, управо у вези пиромана, сам размишљала,

http://forum.svisrbisveta.org/index.php?topic=475.msg17752#msg17752

И ево, по овом тексту (изнад) изгледа да пожари нису баш сами од себе настали...
Ово ипак није наивно да би се препустило само случају. Имали смо скоро оне  масовне сече наших шума и крађе, неки су ухваћени у томе и онда се десила серија ових стравичних великих пожара. Без обзира на високе температуре, више пута је узрок пожарима ипак фактор-човек. Полиција са стручњацима из области пожарства би требала да се позабави са овим.Наслов: Одг: Врелина широм Србије
Порука од: Гога Август 30, 2012, 16:55:36
Ватрена олуја на Тари, има повређених

Пожар на Тари пробио противпожарни бедем код брда Оштрељ. Ватрогасци покушавају да спрече његово ширење ка Мокрој гори. У гашењу пожара биће ангажован и један руски хеликоптер.


На брду Оштрељ ватра је ношена ветром изненада сукнула из кланца и пробила противпожарни бедем где се сада води главна борба како би се пожар зауставио пре него што захвати нове велике шумске појасеве ка Мокрој гори.

Пожар гасе и руски авиони и хеликоптери МУП-а Србије. Све расположиве спасилачко-ватрогасне јединице и механизација ангажовани су на том подручју.

(http://www.rts.rs/upload/storyBoxImageData/2012/08/30/10416666/RuskiAvion.jpg)

Заменик директора департмана за међународне односе Министарства за ванредне ситуације Руске Федерације Валериј Шујков рекао је да ће у гашењу пожара на Тари бити ангажован и један руски хеликоптер.

Марић је рекао за РТС да око 300 људи данас даје све од себе, да је пожар на Тари локализован на три стране.

Према његовим речима, на четвртој страни, пожар ка Оштрељу ће, уз налете авијације и максималне напоре са земље, покушати да ставе под контролу. Марић је рекао да је овај дан кључан у борби против пожара на Тари.

За сада су мештани села Оштреља безбедни и још нема потребе за евакуацијом.

И екипа РТС-а била је сведок силине којом пожар узима маха. Они су успели да се склоне на сигурно, али је њихов аутомобил остао заробљен ватром.

(Видео снимак пожара) (http://www.rts.rs/page/stories/ci/story/56/%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B0+%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81/1165156/%D0%92%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0+%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%98%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B8%2C+%D0%B8%D0%BC%D0%B0+%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D1%92%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%85.html)


Наслов: Одг: Врелина широм Србије
Порука од: Гога Август 31, 2012, 10:46:56
Повређена два ватрогасца и жандарм у ватреној стихији на Тари, угрожена и Кремна

Ситуација на Тари, где је поподне на брду Оштрељ букнуо пожар, и даље је непромењена, мада с падом температуре вечерас у понеким деловима слаби, изјавио је начелник Сектора МУП-а за ванредне ситуације Предраг Марић.

- Пожар на тој страни (према Мокрој Гори) још нисмо затворили и ситуација је далеко од доброг - указао је Марић у изјави Танјугу.

(http://www.blic.rs/data/images/2012-08-28/269492_pozar-tara2-beta_f.jpg?ver=1346321020)

Он је навео да су поред Таре у питању и Кремна где има насеља и додао да су са тог подручја два лица евакуисана, док су у првом налету ватре изгореле две штале.


- Сада је у једном сегменту ситуација под контролом, док се у другом још раде прокопи, а дежурне екипе ће радити и ноћу - казао је Марић.

Два ватрогасца и припадник жандармерије лакше су повређени у ватреној стихији која се, услед јаког ветра, разбуктала на брду Оштрељ.

- Жандарм је сломио ногу, а један наш колега је имао повреду ока и збринути су у року од 20 минута - рекао је Марић и објаснио да су људи предуго ангажовани и преморени.

- Прошле ноћи су целе ноћи гасили ватру и ишло је прилично добро, да би данас око 14,00 часова све оно што су урадили ветар вратио на почетак - навео је начелник Сектора за ванредне ситуације.


Пожар у Чачку је локализован, тако да су снаге које су тамо биле ангажоване преусмерене као испомоћ ка Кремнима. И Војска нам је дала пет нових цистерни са водом које су упућене на Тару и Кремна, тако да смо ангажовали све што смо имали", казао је Марић.

Према његовим речима, сутра ће у акцију гашења пожара на Тари бити укључена оба авиона, хеликоптер МУП-а, руски хелокоптер "Камов" из Ниша, а у касним поподневним часовима очекује се долазак још једног руског авиона "Иљијев" и једног хеликоптера "МИ-26".

У акцију гашења, сутра ће бити укључена и три авиона пољопривредне авијације ЈАТ-а који ће летети из Лађеваца и један војни хеликоптер, рекао је Марић и додао да ће око 08,00 ујутро донети одлуку о томе где ће све ове летелице бити укључене у гашење пожара.


- Одлуку ћу донети када будем имао пресек стања током ноћи и када видим које су критичне тачке од ових пет-шест на којима је поподне избио пожар - објаснио је Марић.
 
У току ноћи на Тари су гореле две локације у кањону Белог Рзава ка Мокрој Гори. Горан Николић, начелник Управе за ватрогасно-спасилачке јединице МУП-а Србије, рекао је раније данас да се са ватреном стихијом на Тари бори 300 ватрогасаца и сва расположива механизација, а у гашењу пожара им помажу руски авиони и хеликоптери.

Цитат

Влада ће од Русије тражити још један авион и хеликоптер
Влада Србије је, ради ефикаснијег гашења пожара који су поново избили на више места у земљи, вечерас одлучила да затражи од Руске Федерације да на нишки аеродром упути још један авион типа "Беријев" и хеликоптер "МИ 26".Влада је на ванредној седници донела одлуку и да се на гашењу пожара ангажује и привредна авијација "Јата", додаје се у саопштењу из Владе.

(Танјуг, Блиц) (http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/340284/Povredjena-dva-vatrogasca-i-zandarm-u-vatrenoj-stihiji-na-Tari-ugrozena-i-Kremna)


Наслов: Одг: Драматично на Тари
Порука од: Гога Август 31, 2012, 11:18:56
Драматично на Тари: Пламени језици се дижу и до педесет метара увис


Пожар који данима букти на Тари прошле ноћи захватио је на десетине нових хектара борове шуме у ширем реону језера Заовине. Пламени језици, који се дижу и до педесет метара увис, и даље прете селу Оштрељ недалеко од Мокре Горе.(http://www.blic.rs/data/images/2012-08-31/269968_uzice05-pozar-kremna-noc-foto-v-lojanica_ff.jpg?ver=1346402592)
Репортер "Блица" провео је веч са екипом која покушава да угаси пожар на Тари

- Ситуација на Тари је изузетно тешка и драматична, под ватром која се брзо шири је огроман простор чију површину је немогуће проценити. Крчећи шуму и правећи импровизоване путеве чак шест метара у ширину, опколили смо жаришта покушавајући да спречимо ширење ватре. Уздамо се да неће бити ветра и да ће што пре пасти киша - каже Саша Цицварић, командант Ватрогасно спасилачког батаљона Ужице.

(http://www.blic.rs/data/images/2012-08-31/269970_uzice07-pozar-kremna-noc-foto-v-lojanica_f.jpg?ver=1346402601)


Током ноћи варогасци из Ужица, Београда, Ваљева и Краљева успели су да
санирају пожар који се јуче поподне разбуктао у између села Биоска и Кремна.

(http://www.blic.rs/data/images/2012-08-31/269967_uzice03-pozar-kremna-noc-foto-v-lojanica_ff.jpg?ver=1346402611)

На брду Креманска Кадињача изгореле су две штале а ватра је на овом потезу опустошила преко 200 хектара терена под шумом.

 
Гашењу овог пожара помогли су радници ужичких комуналних предузећа и трећа смена фабрике "Први партизан".

(В.Лојаница, Блиц) (http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/340438/Dramaticno-na-Tari-Plameni-jezici-se-dizu-i-do-pedeset-metara-uvis)


Наслов: Одг:Пожар надомак Сурдулице, паника међу становништвом
Порука од: Гога Септембар 01, 2012, 09:22:10
Пожар надомак Сурдулице, паника међу становништвом


Сурдулица је обавијена димом од пожара који букти у боровој шуми на оближњем брду, а становништво је у паници.

(http://www.vesti-online.com/data/images/2012-08-24/261030_sumapozarzajecarborselonikolicevosumskipozar1328585176102375_f.jpg?ver=1346482817)

Председник те општине Новица Тончев рекао је агенцији Бета да пожар гасе ватрогаси из Сурдулице, Владичиног Хана и Врања.

"Укључили су се и припадници комуналних служби и Војске Србије, али терен је веома неприступачан. Спасили су неколико објеката и мислим да су успоставили контролу", казао је Тончев.

Мештанка Сурдулице Маријана Ивановић, чија се кућа налази у близини аутобуске станице у Сурдулици рекла је Бети да је цела варош обавијена густим димом.

"Од велике ватре дели ме пут и стотинак метара ваздушне линије. Врело је и у самој кући, а дим штипа очи. Све комшије су изашле на улицу и моле се богу да не дуне ветар", казала је Ивановићева.

На тој локацији је и пре десетак дана буктао пожар, али је брзо био угашен.

(Бета, Вести) (http://www.vesti-online.com/Vesti/Srbija/251108/Pozar-nadomak-Surdulice-panika-medu-stanovnistvom)


Наслов: Одг: Пожар надомак Сурдулице, паника међу становништвом
Порука од: Гога Септембар 01, 2012, 09:27:15
Цитат
И пожар који се у току вечери разбуктао код Сурдулице ватрогасци су успели да локализују и да спрече његово ширење до кућа у насељу поред аутобуске станице у том граду, јављају репортери РТС-а. Ватра је дошла на само 50 метара од кућа, али је стављена под контролу пред поноћ и не прети да угрози становништво.


Пламена ноћ у Србији. На Тари гори више од 1.300 хектара шуме. Пожарна олуја пренела је ватру и на брањене шуме Кршањске главице изнад Заовина и Мокре горе.

Четинари на Тари и даље горе, нема евакуације, а најтеже је на делу ка Мокрогорским шумама, Кршањској главици где је и навише људи како би се зауставило ширење ватре ка Иверу и Мокрој гори, јавља репортер РТС-а.

"Ситуација на Тари релативно је мирна, а у Ниш око поднева треба да слети руски авион "беријев" који ће помоћи у гашењу пожара", изјавио је начелник Сектора за ванредне ситуације Предраг Марић.

"Идеја је да се данас са два хеликоптера и три авиона интензивно ради, а у гашење пожара треба да се укључи и 150 људи који имају искуства у оваквим ситуацијама", рекао је Марић агенцији Бета.

На другој страни, ка Заовинама, пожар се за сада не шири. Од сванућа су ангажоване и грађевинске машине на пресецању путева како би се ватра зауставила. За сада је просечено око 15 километара. Ноћас није било јаког ветра, али је јуче било ватрених олуја. Хеликоптери су до касних вечерњих сати гасили ватру.

У борби са ватреном стихијом је 320 ватрогасаца, Жандармерија, војска, радници Националног парка Тара, "Србијашума". Већина њих је ту данима. Јутрос им се придружило и стотинак добровољаца из Ужица, који су са градоначелником већ стигли на мокрогорску страну Таре да би помогли ватрогасцима на делу ка Иверу, а тамо су и грађевинске машине Парка природе.

Најављено је јаче деловање авијације када се подигле магла. Густ дим прекрио је Мокрогорску котлину и иде ка Бајиној башти.

Локализован је пожар који је избио током ноћи у селу Вучковица у Драгачеву, захвативши 50 хектара шуме.

И пожар који се у току вечери разбуктао код Сурдулице ватрогасци су успели да локализују и да спрече његово ширење до кућа у насељу поред аутобуске станице у том граду, јављају репортери РТС-а. Ватра је дошла на само 50 метара од кућа, али је стављена под контролу пред поноћ и не прети да угрози становништво.

Пожар се распламсао када је ниско растиње у току дана почело да гори, а потом је ветар пренео варнице на крошње борове шуме, кажу у ватрогасној служби. На више места гори и брдо изнад ромског гробља у Сурдулици.

(Видео снимак) (http://www.rts.rs/page/stories/ci/story/56/%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B0+%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81/1165988/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B0+%D1%81%D0%B0+%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC+%D0%BD%D0%B0+%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B8.html)


Наслов: Одг: Врелина широм Србије
Порука од: Гога Септембар 01, 2012, 17:41:25
Иљушин гаси пожар у Прокупљу

Ватрогасци уз помоћ Иљушина гасе пожар на Ргајском Вису који је захватио неколико стотина хектара шума и ниског растиња и угрожава стамбене објекте у два села

ПРОКУПЉЕ- Екипе ватрогасаца из Прокупља уз помоћ руског авиона "Иљушин" од синоћ гасе пожар на Ргајском Вису који је захватио неколико стотина хектара шума и ниског растиња и угрожава стамбене објекте у два села, рекао је начелник Сектора за ванредне ситуације из овог места Срђан Митровић.

(http://images10.kurir-info.rs/slika-620x333/pozar-1341914468-183899.jpg)

Митровић је рекао да је ситуација критична на подручју села Ргаје и Нови Ђуревац где су угрожене куће у којима живи око 150 углавном старијих мештана.

"И поред великог напора ватрогасаца којима у гашењу пожара великих размере који се проширио на висока стабла, помаже 20 војника, током целе ноћи нисмо успели да ватру ставимо под контролу", казао је Митровић.

Он је додао да од јутрос у гашењу пожара на овој локацији прокупачким ватрогасцима помаже из ваздуха и руски авион "Иљушин".

Од јутрос је избило седам пожара на подручју прокупачке општине а најтеже је у селима Сварче, Прекопуце и Здравиње где се ватрогасне екипе уз помоћ мештана боре с ватром која угрозава сеоска газдинства и домове.

(Агенција Бета) (http://www.kurir-info.rs/iljusin-gasi-pozar-u-prokuplju-clanak-391198)


Наслов: Одг: Врелина широм Србије
Порука од: Гога Септембар 02, 2012, 03:58:09
Одбрана Мокре Горе од пожара

Четинари на Тари и даље горе, а најтеже је на делу ка Мокрогорским шумама. Три руска авиона, од којих је један данас долетео у Србију, укључила се у гашење пожара. Пожар у прокупачкој општини стављен делимично под контролу. Куће у селу Нови Ђуревац више нису угрожене.

(http://www.rtv.rs/sr_lat/hronika/slike/2012/08/31/tara-pozar-jpg_520x320.jpg)

21.19 - Ватрогасци настављају борбу са ватром на Тари и чине надљудске напоре да зауставе пожар ка Мокрој Гори, јавља дописник РТС-а Славица Јовановић. 

19.10 - Куће у селу Нови Ђуревац више нису угрожене, пошто је пожар делимично стављен под контролу, јавља дописнак РТС-а

17.25 - Пожар у општини Прокупље ван контроле и прети да угрози четири куће у суседном селу Нови Ђуревац, јавља дописник РТС-а. Руски авиони преусмерени ка Прокупљу.

13.50
- Сва три руска авиона почела да гасе пожар на Тари, јавља дописник РТС-а.

На више локација у Србији букте пожари, али за сада нема потребе за евакуацијом становништва, кажу у Сектору за ванредне ситуације МУП-а Србије. Пожари се тренутно гасе на Тари и у околини Прокупља, Власотинца и Гаџиног Хана. Најтеже је на Тари, где је ватром захваћено 1.400 хектара шуме. У гашење се укључила три руска авиона, која су после Таре преусмерени ка Прокупљу.

Четинари на Тари и даље горе, а најтеже је на делу ка Мокрогорским шумама, Кршањској главици где је и навише људи како би се зауставило ширење ватре ка Иверу и Мокрој гори, јавља репортер РТС-а. Деца и туристи смештени на Митровцу су добро и безбедни.

Уз линију ка Липовачком потоку ка Заовинама ватрогасци бране да ватра продре даље ка Мокрој гори. Ватрогасци и добровољци просецају баријеру у шуми дужине 3,5 километара, ширине 20 метара како би се пресекао пут ватри.

У гашењу пожара помогли су три руска авион "иљушин" носивости 42 тоне и два "беријева", носивости 12 тона, од којих је један данас слетео у Ниш. Данас је после 12 сати био и први лет авиона.

Због техничких проблема, вратио се хеликоптер "ми 26", који је такође данас требало да слети у Ниш, а разматра се могућност да буде замењен још једним авионом "иљушин 76".

У борби са ватреном стихијом је више од 400 ватрогасаца, припадника Жандармерије, војске, радника Националног парка Тара, "Србијашума". Већина њих је ту данима. Јутрос им се придружило и стотинак добровољаца из Ужица, који су са градоначелником стигли на мокрогорску страну Таре да би помогли ватрогасцима на делу ка Иверу, а тамо су и грађевинске машине Парка природе.

Лекари саветују становништво да не напушта кућу ако се осећа густ дим споља, а ако морају да носе са собом течност и мокре мараме које ће ставити на дисајне органе.

Редитељ Емир Кустурица рекао је да би требало да постоје планови и да се активирају газдинства, како би Србију обезбедили од ватре и додао да очекује да ће коначни удар ватри задати киша.


Куће у Топличком округу безбедне

Пожар у атару села Ргаје у општини Прокупље, који се данас поподне због јаког ветра отео контроли, и претио да захвати четири куће у суседном селу Нови Ђуревац, након дејства руских авиона и пољопривредне авијације, делимично је стављен под контролу. Тако да су куће за сада безбедне.

Током ноћи на овој локацији, где гори више десетина хектара храстове и борове шуме, пашњака и ливада, дежураће око 40 ватрогасаца, припадника војске и полиције.

Пожар код села Мердаре, дуж административне линије са Косовом, који се већ пет дана држи под контролом, поново прети да се разгори на два места.

Пожари у селима Доњи Статовац, Ранкова Река, Здравиње, Мађаре, Прекопуце и Сварча, данас поподне стављени су под контролу.

Поред ватрогасаца из Прокупља, у гашењу пожара учествују и њихове колеге из Ниша, Крушевца, Куршумлије и Крагујевца.

Пожар у селима Бановићи и Ћирковићи у подножју Копаоника, у општини Лепосавић на северу Косова је локализован.

У пожару који је избио јуче после подне изгорела су два помоћна објекта али су куће спасене и заустављено је даље ширење ватре. У гашењу пожара учествовали су мештани, ватрогасци и радници Одељења за елементарне непогоде који су и даље на терену и прате да ветар који дува не распири ватру. 

Локализован је и пожар који је избио током ноћи у селу Вучковица у Драгачеву, захвативши 50 хектара шуме.


И пожар који се у току вечери разбуктао код Сурдулице ватрогасци су успели да локализују и да спрече његово ширење до кућа у насељу поред аутобуске станице у том граду. Ватра је дошла на само 50 метара од кућа, али је стављена под контролу пред поноћ и не прети да угрози становништво.

Пожар се распламсао када је ниско растиње у току дана почело да гори, а потом је ветар пренео варнице на крошње борове шуме, кажу у ватрогасној служби.

Цитат
Искључени далеководи

Због пожара на широком подручју Таре искључени су далеководи којима су повезани значајни производни капацитети Дринско -Лимске хидроелектране и смањење су испоруке електричне енергије "Електропривреде Србије" за неколико милиона мегават-сати дневно,

ЕПС саопштава да је овим ванредним околностима угрожена и обавеза одржавања биолошког минимума низводно од ХЕ "Бајина Башта".

(РТС) (http://www.rts.rs/page/stories/ci/story/56/%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B0+%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81/1165988/%D0%9E%D0%B4%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0+%D0%9C%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B5+%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B5+%D0%BE%D0%B4+%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%B0.html)


Наслов: Одг: Врелина широм Србије
Порука од: Гога Септембар 02, 2012, 21:28:53
Србија у борби са ватром


На Тари и даље траје борба са пожаром који је захватио 1.730 хектара шума, а протеклих дана и ноћи најтеже је било на линијама одбране Мокре Горе и Заовина. Далеководи на подручју Таре који повезују хидроелектране са системом ЕПС-а поново су укључени. Пожар код Прокупља делимично стављен под контролу.


18.35
- Уколико се временски услови не промене, пожар на Тари могао би сутра бити под контролом, речено РТС-у у Сектору за ванредне ситуације. 

18.22
- Пожар у селу Ргаје који је током дана разгорео ветар, после дејства пољопривредне авијације, делимично стављен под контролу, јавља дописник РТС-а.

14.10
- Пожар у атару села Ргаје у општини Прокупље који је синоћ стављен  под контролу због јаког ветра данас се поново разбуктао, јавља репортер РТС-а.

10.10
- Далеководи на подручју Таре, који повезују хидроелектране са системон  "Електропривреде Србије" поново су укључени. Тиме је  нормализована испорука   струје из хидроелектарна "Бистрица" и "Кокин Брод", саопштио је ЕПС.У Србији тренутно на десетак локација има већих и мањих пожара. Најтеже је на Тари, где је пожар захватио око 1.730 хектара шуме. Више од 800 ватрогасаца, припадника Војске и Жандармерије и добровољци ноћас су бранили подручје ка Заовинама, а посебно ка Мокрој Гори.

Најтеже је било на линији на Кршћанској глави, где се брани да ватра не крене ка Мокрој Гори, посебно што је у једном моменту почео да дува јак ветар, који је срећом стао.

Међутим, како јaвља дописник РТС-а, ватрогасци су успели да одбране обе линије и на Кршћанској глави и ка Заовинама.

Акција гашења се и данас наставља и са земље и из ваздуха, као и просецање противпожарних баријера како би се те две линије спојиле.

"Никад већа концентрација летелица и људи, план је да се пожар локализује, зато се ових дана радило на формирању противпожарних путева, који су нам одузели доста времена", каже начелник Сектора ѕа ванредне ситуације МУП-а Србије Предраг Марић.

Ватра се јуче са босанске стране пренела и на мокрогорски засеок Пањак, где су ватрогасци и мештани провели ноћ, а гашење се наставља и данас.

Далеководи на подручју Таре, који повезују хидроелектране са системом Електропривреде Србије, поново су укључени, саопштио је ЕПС.

Тиме је нормализована испорука електричне енергије из хидроелектрана "Бистрица" и "Кокин Брод".

Искључењем далековода била је угрожена и обавеза одржавања биолошког минимума низводно од Хидроелектране "Бајина Башта".


Пожар који избио у Бугарској, ноћас се проширио на територију Србије у појасу код граничног прелаза Вршка Чука, јављају репортери РТС-а. Ватра је зашла око два километра на територију Србије недалеко од Зајечара, а јак ветар помогао је њено ширење.

Гори ниско растиње и листопадна шума. На терену је 14 ватрогасаца, а гашење пожара отежано је због неприступачног терена.

Пожар код Прокупља делимично под контролом

Пожар у селу Ргаје у општини Прокупље који је током дана разгорео ветар, после дејства пољопривредне авијације, делимично је стављен под контролу, јавља дописник РТС-а.

Начелник сектора за ванредне ситуације Топличког округа Срђан Митровић рекао је да су становништво и куће у селима Широке њиве и Пестиш према којима се ширила ватрена стихија,  безбедни. Пожар гаси 40 професионалаца који ће ту остати да дежурају читаве ноћи.

У Топличком округу током поподнева букнули су пожари на још три локације. У Горњем Црнатову у општини Житорађа, Претежана у општини Блаце и Кончић у општини Прокупље. Сви пожари су под контролом.

Пожар који је већ неколико дана горео у селу Доњи Статовац у прокупачкој оштини је угашен.

На административној линији са Косовом и Метохијом у општини Куршумлија дежура 15 припадника Сектора за ванредне ситуације како се пожар са оне стране линији не би евентуално проширио.

(РТС) (http://www.rts.rs/page/stories/ci/story/56/%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B0+%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81/1166304/%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B0+%D1%83+%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B8+%D1%81%D0%B0+%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC.html)


Наслов: Одг: Врелина широм Србије
Порука од: Гога Септембар 03, 2012, 15:06:54
Прокупље: Пожар још букти


Пожар који је захватио око 200 хектара шуме и ниског растиња на Ргајском Вису у општини Прокупље, још букти и није под контролом, изјавио је начелник Сектора за ванредне ситуације у Прокупљу Срђан Митровић.


(http://www.vesti-online.com/data/images/2012-08-30/262361_16169896b_f.jpg?ver=1346669237)

Ватру још не можемо да контролишемо иако смо у гашење укључили сво расположиво људство, рекао је Митровић.

Он је објаснио да су у гашењу пожара који је претио да захвати сеоске куће у којима живи 150 углавном старијих мештана, током викенда помагало и 20 припадника Војске Србије и руске летелице које су у више наврата гасиле пожар из ваздуха.

Ситуација је тешка јер на овако високој температури ветар веома брзо пребацује ватру са једног на други крај шуме тако да су и она згаришта која смо угасили поново потенцијалне велике буктиње, рекао је Митровић.

Он је додао да данас у гашењу неће моћи да им помажу руски авиони али да је добра вест да је 30 ватрогасаца који су даноноћно на задатку уз велики напор успели да зауставе ватру која сада директно не угрожава куће у селима.

На овако неприступачном терену уз високе дневне температуре свако згариште је нова претња, тако да је ситуација са пожаром на овој локацији потпуно непредвидива, истакао је Митровић. (Бета) (http://www.vesti-online.com/Vesti/Srbija/251565/Prokuplje-Pozar-jos-bukti)


Наслов: Одг: Врелина широм Србије
Порука од: Гога Септембар 06, 2012, 03:12:34
Због пожара проглашена ванредна ситуација у селима код Гаџиног Хана


Председник општине Гаџин Хан Саша Ђорђевић рекао је данас Тањугу да је у селима Краставче и Гаре, на делу територије општине, проглашена ванредна ситуација због ширења ватре у тим атарима.

- Пожар се проширио, ватра је стигла на око 800 метара од села Краставче, али само насеље још није угрожено и има довољно времена да оно буде успешно заштићено - казао је Ђорђевић.


Он је рекао да се припадницима шумске управе, ватрогасцима, локалном становништву и војсци придружила и жандармерија. На угроженом подручју ватру гасе и руске летелице, а дејствовала је и пољопривредна авијација, напоменуо је Ђорђевић.

Он је казао да је безбедоносни појас према селу Горње Власе допринео да се пожар у том делу стави под контролу. Пожар се из лесковачког правца јуче проширио према централним и неприступачним теренима гадзинханске општине прекривеним претежно буковом шумом. (Блиц) (http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/341369/Zbog-pozara-proglasena-vanredna-situacija-u-selima-kod-Gadzinog-Hana)


Наслов: Одг: Врелина широм Србије
Порука од: Гога Септембар 08, 2012, 04:57:55
Све горело, а спас лежао у музеју


Штета од недавних пожара 50 милиона, а од суше више од милијарду евра. Летелице које могу да гасе пожаре годинама стајале у ремонтним заводима

(http://www.novosti.rs/upload/thumbs/images/2012//09/07n/rep-protivpozarni-avion_620x0.jpg)
Хеликоптери и авиони чаме поред писте у Батајници

НОВАЦ за запошљавање и опрему 500 ватрогасаца током 2013. биће обезбеђен, али проналажење 30 милиона евра за куповину нових противпожарних летелица је немогућа мисија, саопштио је представник Министарства финансија на ванредној седници Републичког штаба за ванредне ситуације. Међутим, генерал Милан Бјелица је као алтернативно решење понудио поправку и модификацију постојећих хеликоптера Војске Србије од којих се неки налазе у - музеју!

- Задовољни смо овим решењем - рекао нам је Предраг Марић, начелник из Сектора за ванредне ситуације.

- Веома је важно за Србију да пре следеће сезоне пожара добијемо 500 нових ватрогасаца и шест хеликоптера, по цени нижој од вредности једне нове летелице. Чланови штаба су ова решења прихватили без иједног гласа против.

Очигледно, превенција је много јефтинија од 30 милиона евра штете коју су нанели августовски пожари, односно 50 милиона евра, колико нас, до сада, коштају пожари у 2012. години. У Сектору за ванредне ситуације нису желели да коментаришу где су до сада били војни хеликоптери који ће сада бити преправљени у ватрогасне.

Већина чланова Штаба за ванредне ситуације била је видно изненађена информацијом да Србија годинама поседује шест летелица којима требају мале преправке да би могле ефикасно да гасе пожаре.

"Новости" сазнају да су најмоћнији међу њима два хеликоптера типа Ка-28, који су некада у Војсци Југославије били намењени за противподморничку борбу. Они се налазе У Музеју ваздухопловства, откако су враћени из Црне Горе, после распада државне заједнице СЦГ. После ремонта они могу бити модификовани у стандардну летелицу Ка-32 за гашење пожара.

Министарство одбране располаже и са два исправна хеликоптера Ми-17МТ којима недостаје инсталација за подесну куку за ведро за ношење воде, али ова техничка интервенција може да изведе у Србији. Такође, Министарство одбране поседује и два хеликоптера Ми-8 који су тренутно на ремонту после кога могу бити ангажована за гашење пожара.

Укупна инвестиција за пренамену хеликоптера у ватрогасне летелице, које могу и да транспортују људе и опрему и служе за евакуацију, износи 97.000 долара, а штета од пожара се мери десетинама милиона евра.

Цитат
ДАЧИЋ: ПЛАЋАМО СКУПУ ЦЕНУ


Премијер Ивица Дачић, који је и командант Репубичког штаба за ванредне ситуације, прецизирао је да је у 2012. години забележено 18.115 пожара на отвореном простору. У њима је изгорело је 20.238 хектара шуме, 8.549 хектара ливада и ниског растиња, 260 хектара воћањака и винограда и 1.602 хектара стрних усева, али то је само део трагичног биланса изазваног природним непогодама.
- Само штета од суше је већа од милијарду евра, а видећемо на крају да ли ће бити милијарду и по - рекао је Дачић.
- Учинићемо све да неутралишемо последице суше.

(Б.Субашић, НОВОСТИ) (http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.293.html:396074-Sve-gorelo-a-spas-lezao-u-muzeju)


Наслов: Одг: Још није угашен пожар у Лепосавићу
Порука од: Гога Септембар 10, 2012, 14:15:21
Још није угашен пожар у Лепосавићу

(http://www.vesti-online.com/data/images/2012-08-31/262647_16196033b_kf.jpg?ver=1347273842)
Густ дим отежава гашење пожара


Ватрогасци и мештани наставили су да гасе пожар у селима изнад Сочанице, у општини Лепосавић на Косову, али им густ дим отежава посао.

 Села Гркаје, Дубока, Црвени и Вуча и даље немају струју јер су синоћ, због угрожености далековода, искључени из мреже напајања, истакао је члан Општинског већа Лепосавића Зоран Милојевић.

Милојевић је јуче рекао да је "пожар избио после надлетања хеликоптера Кфора и да је готово немогуће да се на том терену запали шума и ниско растиње". Он је додао да су у последњих петнаестак дана у тој најсевернијој косовској општине изгореле велике површине шума и ливада.

(Бета, Вести) (http://www.vesti-online.com/Vesti/Srbija/253210/Jos-nije-ugasen-pozar-u-Leposavicu)


Наслов: Одг: Врелина широм Србије
Порука од: Гога Септембар 10, 2012, 14:23:48
Цитат
"Чудна је подударност између пожара којих је у последњих неколико дана било десетак у општини Лепосавић и затварања алтренативних путева", рекао је Јаковљевић агенцији Бета и додао да је "линија на којој су пожари избили иста она којом се крећу хеликоптери Кфора".

Мештани Лепосавића, ватрогасци и радници Одељења за елементарне непогоде покушавају да локализују пожар која прети да угрози куће у засеоку Ђурићи изнад Сочанице. У атарима села Гркаје и Црвени у истој општини на северу Косова горе велике површине шуме и ниско растиње.

Према речима Јаковљевића, мештани су јуче видели да су војници из хеликоптера избацивали такознане "мамце" и сумњају да су са њима и изазвали пожаре.

Још је чудније што "Канцелрија" владе Србије (Вулин) ово уопште ни не спомиње, а био је на Косову и Метохији, па ваљда су и у некој телефонској вези. Просто је немогуће да немају ову информацију. Па, ево, макар је имају преко медија, али ЋУТЕ!!!

Ово што нам Срби са КиМ са страхом саопштавају, да сумњају да то раде хеликоптери КФОР-а је диверзија и ЗЛОЧИН и према природи, а нарочито према човеку!!!


Наслов: Одг: Врелина широм Србије
Порука од: Гога Септембар 12, 2012, 04:32:41
Цитат
"Чудна је подударност између пожара којих је у последњих неколико дана било десетак у општини Лепосавић и затварања алтренативних путева", рекао је Јаковљевић агенцији Бета и додао да је "линија на којој су пожари избили иста она којом се крећу хеликоптери Кфора".

Мештани Лепосавића, ватрогасци и радници Одељења за елементарне непогоде покушавају да локализују пожар која прети да угрози куће у засеоку Ђурићи изнад Сочанице. У атарима села Гркаје и Црвени у истој општини на северу Косова горе велике површине шуме и ниско растиње.

Према речима Јаковљевића, мештани су јуче видели да су војници из хеликоптера избацивали такознане "мамце" и сумњају да су са њима и изазвали пожаре.

Још је чудније што "Канцелрија" владе Србије (Вулин) ово уопште ни не спомиње, а био је на Косову и Метохији, па ваљда су и у некој телефонској вези. Просто је немогуће да немају ову информацију. Па, ево, макар је имају преко медија, али ЋУТЕ!!!

Ово што нам Срби са КиМ са страхом саопштавају, да сумњају да то раде хеликоптери КФОР-а је диверзија и ЗЛОЧИН и према природи, а нарочито према човеку!!!Србија не реагује, али зато КФОР одмах демантује оптужбе:Цитат
У. Новицки: Оптужбе да КФОР изазива пожаре су апсурдне

Портпарол КФОР-а Уве Новицки демантовао је изјаве представника општине Лепосавић да КФОР изазива пожаре у тој општини на северу Косова.

"Господин (Зоран) Милојевић је у последње три недеље медијима дао многе неозбиљне - смешне изјаве. КФОР је убеђен да нико ко чује такве апсурдне изјаве не може да заиста поверује у њихову истинитост", казао је Новицки агенцији Бета.

"Све оптужбе господина Милојевића и осталих представника општине су неистините", казао је Новицки.

(http://www.radiokim.net/pub/article/13473512674127_13400294322761_fooooooooooooo.jpg)

Представници општине Лепосавић оптуживали су КФОР да је бацао мамце који служе за ометање ракета са термо навођењем, којима је изазивао пожаре на северу Косова, да су пожари избијали на линији прелета КФОР-ових хеликоптера, као и да су паљевине у вези са затварањем алтернативних путних праваца.(ким) (http://www.radiokim.net/vesti/u-novicki-optuzbe-da-kfor-izaziva-pozare-su-apsurdne.html)  


Па, наравно да ће демантовати, шта би друго, а верујем да су они лично узроковали те пожаре!!! С обзиром да су одбили да помогну у гашењу пожара, под изговором да немају "балоне" за воду, још више се ствара сумња да су умешани у пожаре који се појављују баш тамо где су алтернативни путеви и баш тамо куда се крећу ти хеликоптери ::)


Наслов: Одг: Врелина широм Србије
Порука од: Гога Септембар 15, 2012, 04:24:48

Има ли пиромана у Србији

Иза великих шумских пожара често се крије људски фактор, али разлог није болест починиоца већ углавном интерес

(http://static.politika.co.rs/uploads/rubrike/233283/i/1/Sumski-pozar-1.jpg)
Припадници Војске Србије учествовали у гашењу шумских пожара (Фото Војска Србије)

Током лета на измаку објављиване су информације о откривању пиромана који су потпаљивали шумске пожаре у државама југа Европе. Посебно занимљива је била вест из Хрватске да је пилот „канадера” у околини Задра, пред само избацивање „водене бомбе”, иза ватрогасаца који су гасили ободе пожара приметио човека који иде за њима и потпаљује ватру. Има ли пиромана у Србији и да ли је можда неко од њих одговоран за недавне велике шумске пожаре?

– У ближој прошлости нисмо имали класичне пиромане, којима изазивање пожара представља задовољство којем се не могу одупрети. Један случај који би се донекле могао подвести под такво понашање забележен је на подручју Шапца, где је један малолетник подметао пожаре. Са друге стране, на полиграфу у нашем центру у Крагујевцу открили смо осумњиченог за изазивање великог прошлогодишњег шумског пожара у месту Ушће код Краљева што је, како је рекао, урадио да би спалио борове за које је био уверен да му "вуку" воду – кажу у Групи за криминалистичку психологију Националног криминалистичко-техничког центра МУП-а Србије, чији припадници раде и на "детектору лажи". (М.Галовић, Политика) (http://www.politika.rs/rubrike/Drustvo/Ima-li-piromana-u-Srbiji.sr.html)Наслов: Одг: Врелина широм Србије
Порука од: Гога Септембар 15, 2012, 04:37:57

Има ли пиромана у Србији

Иза великих шумских пожара често се крије људски фактор, али разлог није болест починиоца већ углавном интерес

(http://static.politika.co.rs/uploads/rubrike/233283/i/1/Sumski-pozar-1.jpg)
Припадници Војске Србије учествовали у гашењу шумских пожара (Фото Војска Србије)

Током лета на измаку објављиване су информације о откривању пиромана који су потпаљивали шумске пожаре у државама југа Европе. Посебно занимљива је била вест из Хрватске да је пилот "канадера" у околини Задра, пред само избацивање "водене бомбе", иза ватрогасаца који су гасили ободе пожара приметио човека који иде за њима и потпаљује ватру. Има ли пиромана у Србији и да ли је можда неко од њих одговоран за недавне велике шумске пожаре?

– У ближој прошлости нисмо имали класичне пиромане, којима изазивање пожара представља задовољство којем се не могу одупрети. Један случај који би се донекле могао подвести под такво понашање забележен је на подручју Шапца, где је један малолетник подметао пожаре. Са друге стране, на полиграфу у нашем центру у Крагујевцу открили смо осумњиченог за изазивање великог прошлогодишњег шумског пожара у месту Ушће код Краљева што је, како је рекао, урадио да би спалио борове за које је био уверен да му "вуку" воду – кажу у Групи за криминалистичку психологију Националног криминалистичко-техничког центра МУП-а Србије, чији припадници раде и на "детектору лажи". (М.Галовић, Политика) (http://www.politika.rs/rubrike/Drustvo/Ima-li-piromana-u-Srbiji.sr.html)

Овај текст из "Политике" (изнад), као да је настао на основу ове моје раније написане поруке   ;D

Цитат
Ухапшени задарски пиромани

Полиција ухапсила двојицу пиромана који су током августа на подручју Задра подметнули неколико пожара. Једног од ухапшених пилот канадера видео како иде за ватрогасцима и подмеће нове пожаре.


Има ли пиромана и на нашим просторима?
Јесте да су температуре ових дана биле ужасно велике, али имајући у виду да је човек у 99% случајева увек један од пресудних фактора узрока за избијање пожара, чуди ме да немамо никакве информације  о томе како су ови силни пожари настали, којима је било обухваћено скоро пола Србије. Пожар НИКАДА не може да избије, сам од себе, без неког узрока, сем у евентуалним случајевима "самозапаљења" али то су специфични случајеви у пољопривредним силосима.


Наслов: Одг:Прва жртва зиме у Србији
Порука од: Гога Децембар 09, 2012, 12:17:26(http://www.alo.rs//_customfiles/Image/slike/2012/02/04/sneg2-v.jpg)
Цитат


ВОДИЧ ЗА ПРЕЖИВЉАВАЊЕ СИБИРСКЕ ЗИМЕ У СРБИЈИ"Ало!" је уз помоћ савета лекара, нутрициониста и експерата за ванредне ситуације припремио практикум за преживљавање наредних десетак дана, када ће температуре константно бити у минусу чак и испод минус 20 степени.


Повећати унос масноћа
- Повећати унос маснијег меса и панчете (сланине)
- Слободно једите и до 400 грама хлеба, по могућству црног
- Почастите се маснијим сиревима и кајмаком
- Ужину обогатити додатном наранџом или јабуком


Заборавити на алкохол
Иако у први мах алкохол повећава унутрашњу тампературу организма ширећи унутрашње крвне судове, убрзо се овај ефекат преноси на периферију тела, које се зато убрзано хлади. Зато стручњаци поред избегавања алкахолних пића препоручују и топле напитке.

Општа упутства за екстремну хладноћу
- Набавите довољне количине огрева и намирница
- Припремите транзисторе са резервним батеријама уколико дође до прекида електричне енергије
- Нека вам у кући буде топло и останите унутра уколико је то могуће
- Не пуштајте децу напоље без надзора
- Обуците се слојевито у одговарајућу одећу и обућу

Упутства за време снежне олује
- Укључите радио или ТВ пријемнике како бисте били обавештени о временским условима или хитним информацијама
- Штедите гориво и огрев

Упутства за време снежне олује уколико сте напољу
- Идите на безбедно место и не излажите се снежној олуји
- Заштитите осетљиве делове тела (лице, екстремитете)
- Нека вам одећа буде сува
- Обратите пажњу на појаву промрзлина
- Обратите пажњу на знакове хипотермије: дрхтање, исцрпљеност, поспаност, губитак памћења, дезоријентисаност и отежан говор
- Уколико је неопходно да возите, користите ланце, путујте преко дана и обавестите своју родбину/пријатеље о намераваној путањи кретања
- Избегавајте високе конструкције, високо дрвеће, ограде, телефонске каблове и електричне водове


Уколико се код особе примете симптоми хипотермије (смрзавања):
- Одведите је на топло место
- Скините јој одећу, обуците суву и увијте тело у ћебе
- Угрејте прво централни део тела
- Дајте јој да пије топле напитке
- Пружите јој прву помоћ
- У што краћем року организујте превоз до медицинске установе

Ало (http://www.alo.rs/vesti/45950/ALO_VODIC_ZA_PREZIVLJAVANJE_SIBIRSKE_ZIME_U_SRBIJI)


.


Можда ће ово требати и ове зиме, па да се подсетимо.
Снег преко ноћи нападао у целој Србији и температуре су испод нуле. Забележена и прва људска жртва због хладноће. Човек умро, јер се смрзао. А зима је тек почела. Први дан, снежни. Да ли је Србија спремна за зиму? Да не буде поново "снег пао, кад му време није"  ::)

Цитат
Прва жртва зиме у Србији
Радивој М. (60) кога је јутрос пронашла сестра у кући у насељу Врбак код Новог Сада умро је од последица смрзавања, показали су налази обдукције, незванично сазнају Новине новосадске.

(http://www.vesti-online.com/data/images/2012-01-11/207310_sneg4_kf.jpg?ver=1354985986)
Заборавио да наложи ватру и умро од зиме

Према још непотврђеним информацијама, Радивој је живео сам у викендици у овом насељу и синоћ је заборавио да наложи ватру. Човек је заспао и јутрос га је мртвог пронашла сестра. Ово је прва жртва хладне зиме ове године.

(новине НОВОСАДСКЕ) (http://www.vesti-online.com/Vesti/Hronika/275980/Prva-zrtva-zime-u-Srbiji)


Наслов: Одг:Србија под снегом, драма на путевима
Порука од: Гога Децембар 09, 2012, 18:46:08
Србија под снегом, драма на путевима

Снежни наноси блокирали више важних саобраћајница у Војводини. Ванредна ситуација проглашена у Зрењанину, општинима Сечањ, Житиште и Нова Црња. Проблеми због снега и у западној и југозападној Србији. Премијер Ивица Дачић наложио предузимање свих неопходних мера да би се помогло грађанима. Министарство саобраћаја донело одлуку да се приликом снежних падавина обуставни теретни саобраћај на нашим путевима.


15.06 - Војска уз помоћ тешке механизације успела да уклони шлепер који се препречио на ауто-путу Суботица-Београд у близини Бачке Тополе.

14.45 - Министар одбране Александар Вучић наредио хитно ангажовање јединица Војске Србије, људства и механизације.

13.35 - Донета одлука да се приликом снежних падавина обуставни теретни саобраћај, саопштило Министарство саобраћаја.

13.05 - "Ластин" аутобус који је више од 20 сати био блокиран код Малог Иђоша извучен из снежног наноса уз помоћ тешке механизације Војске Србије.

12.30 - Девојчица рођена у камиону крај пута, недалеко од места Честерег код Зрењанина. И мајка и беба су добро, јавља РТВ.

12.10
- Због обилних снежних падавина уведена ванредна ситуација у Граду Зрењанину, општинама Сечањ и Житиште.

(http://www.rts.rs/upload/storyBoxImageData/2012/12/09/11217106/Autoput-Novi-Sad-Subotica.jpg)
Колона на аутопуту Нови Сад - Суботица

11.34 - Градске власти и полиција Новог Сад упутили аутобусе и комбије да помогну евакуацију путника који су "заглављени" на аутопуту код Бачке Тополе.

11.00 - Премијер Ивица Дачић наложио предузимање неопходних мера и ангажовање механизације и људства за помоћ грађанима.

10.51 - Између Кљајићева и Сивца завејана су три аутобуса, а између Раткова и Оџака колона возила дуга је више од пет километара. На помоћ чека и око 500 људи на путу према Лалићу.

10.44 - Завејано десет села прањанског краја на Сувобору, а возила не могу да дођу ни из правца Чачка нити Горњег Милановца, јавља Бета.

Снег који је падао више од 30 сати, изазвао је бројне проблеме у Војводини, у западној и југозападној Србији. Због снежних наноса, саобраћај на многим путевима је у прекиду. Командант Републичког штаба за ванредне ситуације Ивица Дачић наложио је предузимање неопходних мера и ангажовање механизације и људства за помоћ грађанима. Влада Војводине заказала је хитну седницу, док је Покрајински штаб за ванредне ситуације у непрекидном заседању. Ванредна ситуација проглашена је у Зрењанину, Сечњу, Житишту и Новој Црњи.

(http://www.rts.rs/upload/storyBoxImageData/2012/12/09/11216564/Putnici%20guraju%20autobus.jpg)
Путници гурају "посустали" аутобус на београдском мосту Газела

Из завејаних возила, припадници Сектора за ванредне ситуације и полицијских управа од синоћ евакуисали више од 660 грађана. МУП-а Србије позива грађане да не крећу на пут без преке потребе, а у случају да су завејани у возилима да затраже помоћ на бројеве телефона 193 и 1985.

Између Кљајићева и Сивца завејана су три аутобуса, а бројни аутомобили остали су на путу након што су путници евакуисани. На помоћ чека и око 500 људи на путу према Лалићу. Диспечери "Ласте" кажу да су аутобуси са путницима завејани и у Србобрану и Бачу.

Аутобус "Ласте" који је 20 сати био блокиран на магистралном путу Бачка Топола-Нови Сад, код Малог Иђоша, извучен је из снежних наноса захваљујући тешкој механизацији Војске Србије. Одблокиран је и саобраћај код петље Фекетић, на ауто-путу Суботица-Нови Сад, где је застој трајао више од 17 сати због камиона шлепера који је проклизао и препречио путни правац према Новом Саду.

Међутим, саобраћај се одвија веома споро, полиција и даље преусмерава саобраћај на стари пут Бачка Топола-Нови Сад, па је колона аутомобила и камиона дуга неколико километара.

Припадници Војске Србије уз помоћ тешке механизације успели да уклоне шлепер који се препречио на ауто-путу Суботица-Београд у близини Бачке Тополе.

Због тог камиона направила се колона дугачка више од 10 километара, а многи путници у возилима остали су целу ноћ заробљени на том делу аутопута.

На истом делу пута ватрогасци МУП-а Србије пробили су раније ограду аутопута на четири места, како би заглављена возила прешла на супротну страну и вратила се назад према Суботици.

Градоначелник Новог Сада Милош Вучевић позвао је и све приватнике који послују на територији града и поседују адекватну механизацију и људство за уклањање снега да се придруже градским службама, односно јавно-комуналним предузећима у рашчишћавају снежних наноса са путева и олакшају суграђанима нормалан саобраћај кроз град.

(http://www.rts.rs/upload/storyBoxImageData/2012/12/09/11216256/Sneg%20u%20gradovima.jpg)

Цитат
Снежана рођена у камиону

Теодора Талпеи из Александрова, која је кренула у зрењанинско породилиште, није могла да прође застој код места Честерег, па су је екипе Хитне помоћи збринуле у камиону поред пута, где се и породила.

И мајка и беба су у добром стању, а име девојчице биће Снежана, јавила је Радио-телевизија Војводине.

Због обилних снежних падавина уведена је ванредна ситуација у Граду Зрењанину, општинама Сечањ, Житиште и Нова Црња. У Зрењанину је током предходних 30 сати пало 45 центиметара снега и ситуација на путним правцима на територији града је изузетно тешка, јавља дописник РТС-а.

Машине "Војводинапута" чисте путне правце првог и другог приоритета, али снег који непрестано пада ношен је јаким ветром и ствара снежне наносе. У општини Сечањ тешко су проходни путеви ка седам насељених места, а због снежних наноса прилази Сечњу су блокирани и завејана су четири аутомобила.

У општини Житиште и Нова Црња, кроз које пролази магистрални пут ка суседној Румунији, на неколико места снежни наноси су толико високи да су потпуно закрчили пут, а механизација тешко може стигне да то очисти. И даље има проблема у снабдевању електричном енергијом у неколико села у општини Сечањ, као и у највећем зрењанинском насељу Багљаш.

У околини Суботице, на путу према Сомбору, снежни наноси достизали су и висину од шест метара, саопштио је Градски штаб за ванредне ситуације у Суботици.

Због таквих сметова, пут Суботица-Сомбор није за саобраћај, а на путу Ђурђин-Жедник заглављена су два аутобуса, а код Бикова су блокирана два шлепера. Сметова од по три до четири метра има и према Љутову, Чантавиру и Бајмоку.

Поједини чланови Лиге социјалдемократа Војводине, који су се синоћ око 18 сати враћали са конгреса странке у Новом Саду у разна места у Покрајини, остали су заглављени у снегу на путевима.

У Љигу је због нестанка струје дошло до хаварије у котларници у центру града, али је током вечери квар отклоњен. Грејања нема ни у деловима Крушевца.

Десет села прањанског краја на Сувобору завејана су током ноћи, а возила не могу да дођу ни из правца Чачка нити Горњег Милановца, кажу мештани у телефонским разговорима.

Према овим селима аутобуси "Аутопревоза" из Горњег Милановца јутрос нису ни кретали, јер регионални пут за Пожегу није очишћен, преноси Бета.

У Рашки, Баљевцу и Брвенику, снег и јаки удари ветра изазају прекиде струје. Из погона је испао и далековод који напаја једно од водоводних постројења у Брвеници, због чега Рашка и околна села немају воду.

Цитат
Ипак без путарине

Јавно предузеће "Путеви Србије" саопштило је да се на наплатним станицама Сириг и Нови Бановци неће наплаћивати путарина у циљу што бржег рашчишћавања и убрзавања протока возила.

Претходно су се грађани жалили на то што су морали да плате путарину иако су на путу били заглављени синоћ од поноћи.

(http://www.rts.rs/upload/storyBoxImageData/2012/12/09/11216234/Automobil%20zaglavljen%20na%20putu.jpg)

Екипе су од јутрос на терену, али су се због снежних наноса и завејаних делова пута на обронцима Голије дуго пробијали до постројења. Квар на далеководу требало би да буде саниран у поподневним часовима.

Због снежних падавина, у краљевачком крају из погона је испало око десетак трафостаница. Без напона је шест постројења на Гочу и једно изнад Јошаничке бање. 

Начелник Сектора за ванредне ситуације МУП-а Предраг Марић је, гостујући у Дневнику РТС-а, рекао да највећи проблем на путевима праве теретна возила.

"Свакако да смо могли боље да се спремимо за снег, а једна од мера која је била неопходна јесте забрана теретног саобраћаја. Оно што се дешавало и Војводини јесте последица одсуства те забране", објашњава Марић.

Марић је рекао да су током ноћи припадници Сектора за ванредне ситуације из завејаних возила евакуисали више од 660 грађана.

Најавио је и да ће сутра бити одржана седница Покрајинког штаба за ванредне ситуације и да ће се предузети све неопходне мере у смислу повећања механизације и људства тамо где је то неопходно. Према Марићевим речима, после тога ће донети одлуку и о седници Републичког штаба.

Марић је напоменуо да се грађани могу обратити за помоћ на бројеве телефона 193 и 1985 и још једном је апеловао на возаче теретних возила да не крећу на пут.

Без проблема у Шумадији, Поморављу и Нишу

Како јављају дописници РТС-а снег не ствара проблеме на путевима у Шумадији, Поморављу и у Нишуу околини, а зимске и комуналне службе чисте градске улице и путеве.

Обилне снежне падавине праћене јаким северозападним ветром отежавају комуникације у околини Костолца и енергетских постројења, али сама производња угља и електричне енергије одвија се без проблема, саопштило је Јавно предузеће "Термоелектране Костолац".

Сви путеви у Шумадији и Поморављу су проходни, а екипе Зимске службе од ноћас су на терену, коловози су очишћени и посути сољу и агрегатом, али се саветује опрезна вожња.
Проходни су и ризични превоји Светиња, Сабанта и Висак, снег се не задржава на коловозу, али је зимска опрема обавезна.

На подручју Ниша су проходни сви главни путни правци, речено је РТС-у штабу за ванредне ситуације у том граду. Од јутрос се ради на рашчишћавању снега на путевима другог приоритета - пре свега на старом путу према Алексинцу. Проходни су путеви до свих села у општинама Сврљиг и Гаџин Хан.

(РТС) (http://www.rts.rs/page/stories/ci/story/56/%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B0+%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81/1226112/%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B0+%D0%BF%D0%BE%D0%B4+%D1%81%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%BC%2C+%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BC%D0%B0.html)


Наслов: Одг: Снежно невреме однело три живота
Порука од: Гога Децембар 10, 2012, 03:47:57
Снежно невреме однело три живота


Снег током викенда донео широм Србије много проблема, паралисао северну Бачку и завејао стотине људи. На ауто-путу колона била дуга чак 11 километара. Од мраза преминули: Радивој Малетић (Нови Сад), Борислав Вејиновић (Житиште) и Јован Хедеши (Кула)

ПРВИ овогодишњи снег у Србији узео је три људска живота. Мећава, која је посебно беснела на северу Војводине, затварала је и ледила путеве и била кобна за најслабије и незбринуте. Невреме је захватило већи део земље и, као по обичају, изненадило путаре. Снег је падао више од 24 сата, а највише у Бачкој, Банату, западној и југозападној Србији. Многи путни правци су сатима били у прекиду, бројни путници завејани и, само захваљујући солидарности оних који су се нашли у невољи избегнута је већа трагедија.


(http://www.novosti.rs/upload/thumbs/images/2012//12/09/sv%20eko%20kul/zavejan_620x0.jpg)

Од последица смрзавања у новосадском насељу Врбак у суботу вече је преминуо је Радивој Малетић (60). У селу Равни Тополовац од хладноће је преминуо Борислав Вејиновић, изјавио је командант Штаба за ванредне ситуације у општини Житиште Душан Милићев. Вејиновић је пронађен мртав у недељу у дворишту суседове куће, где је, како се претпоставља, синоћ пао. На путу Лапош - Кула - Врбас, четири километра од Куле, пронађено је тело мушкарца поред бицикла. Касније је установљено да се ради о Јовану Хедешију (65). Незванично, реч је о смрзавању.

Начелник Сектора МУП-а за ванредне ситуације Предраг Марић изјавио је да су последице снежних падавина најтеже у Војводини на локалним, регионалним путевима и ауто-путу и додао да је до сада евакуисана 661 особа од чега 30 деце.

Снег праћен снажним ветром који је непрекидно падао више од 20 сати, паралисао је најважније путне правце на северу Бачке. На ауто-путу Е75 од Хоргоша до Новог Сада, у близини Бачке Тополе, створила се колона дуга више од 11 километара, у којој се сатима налазило више стотина возила. Сатима је био блокиран и магистрални пут М22, од Бачке Тополе до Фекетића, где су снежни сметови били већи од једног метра.

У својим аутомобилима више од 17 сати било је завејано више стотина путника, међу којима је било и мале деце. Застоје су проузроковала теретна возила која су блокирала пут, те до њих нису могла да дођу ни возила за чишћење снега, ни помоћ. Ватрогасци су на четири места пробили ограду ауто-пута и омогућили заглављеним возилима да пређу на супротну страну и врате се назад у правцу Суботице.

- Снег нас је пратио од Мађарске, границу смо прешли без проблема, а онда нас је код Бачке Тополе сачекала права драма - прича Врбашанин Гојко М., који се са породицом враћао из Беча. - Сатима смо стајали, деца огладнела и прегладнела, можете замислити... Сва срећа да сам кренуо пуног резервоара, иначе бисмо остали и без грејања.

Аутомобили су се морали гурати, народ се смрзавао, а храну и воду заменио им је снег.

- Сваке године буде проблема, али ово је заиста превише - прича бесно Новосађанин Саша Тадић, који је пешке ишао више од пет километара како би на првој пумпи купио бензин. - Заиста се питам ко ће да одговара за све ове трауме које је народ прошао.

Проблема је било и на осталим деоницама државних путева, поготово на старом Београдском путу (М22), док је путни правац од Суботице ка Сомбору и даље проходан, иако има доста навејавања са наносима од једног до три метра.

- Сатима стојимо код Малог Иђоша, не можемо ни на једну страну, људи излазе да чисте како би се пробили пар стотина метара - каже Арпад Холо, који је из Чантавира кренуо ка Малом Иђошу. - Колони се крај не види, али сва срећа па је престало да пада.

На регионалним и локалним путевима који Оџаке повезују са Бачком Паланком, Сомбором, Новим Садом и Кулом, а околна села са Оџацима, саобраћај је био или је још увек у прекиду. Од суботе у 22 сата до недеље у 19 сати није било полазака аутобуса и возова. У недељу око подне деблокиран је пут Оџаци - Ратково - Нови Сад после 15 сати застоја, али се и даље врло отежано одвија. Немања Јањић из Оџака који је са супругом и сином био у завејаном аутомобилу на свега два километра од Оџака каже да је стање било драматично:

- Многима су "цркле" батерије у мобилним телефонима, било је код неких критично са горивом, али је била и велика солидарност међу људима.

До завејаних путника пробијали су се полиција, ватрогасци и хитна помоћ из Оџака који су десетине промрзлих и болесних сместили у топло у полицијској станици, општинској згради и Дому здравља.

Градски штаб за ванредне ситуације у Суботици саопштио је да је пут за Сомбор потпуно одсечен због сметова висине до шест метара, као и да су на путу Ђурђин - Жедник заглављена два аутобуса, а код Бикова блокирана два шлепера.
Главни путни правци у Суботици су рашчишћени. Како је прецизирано, иако чишћење ауто-пута од снега није у надлежности локалне самоуправе, шест возила суботичког предузећа "Чистоћа и зеленило" учествовало је у чишћењу ауто-пута, док је Црвени крст Суботице поделио 60 ћебади за путнике на ауто-путу који су били блокирани у колони.

- Сметови према приградским насељима, од којих су према Љутову, Чантавиру, Бајмоку били по 3-4 метра, пробијени су. Пробијен је и пут Ђурђин - Жедник, где су у снегу заглављена два аутобуса "Суботица транса". Два шлепера код Бикова су блокирани, на путу према Орому и Сенти. Пут за Сомбор је потпуно одсечен, јер су сметови до шест метара - наводи се у саопштењу.

(http://www.novosti.rs/upload/images/2012//12/09/sv%20eko%20kul/02%20(2).jpg)

ОДБЛОКИРАНИ ПУТНИЧКИ АУТОМОБИЛИ

СВА путничка возила одблокирана су и од недеље поподне завејани путници су кренули ка својим одредиштима. Проблем су још камиони који су уклоњени на крај пута, који се тешком механизацијом ослобађају из снежних наноса.


ТЕНКОВИ СКЛАЊАЈУ КАМИОНЕ

ПРВИ потпредседник Владе Србије и министар одбране Александар Вучић наредио је хитно ангажовање јединица Војске Србије, људства и механизације како би се помогло локалном становништву у отклањању последица елементарних непогода, саопштило је Министарство одбране. Од раног јутра јединице Војске Србије ангажоване су у свим завејаним местима у Војводини и учествују у рашчишћавању путева и саобраћајница и помажу становништву које је блокирано у снежним наносима. Осим људства из Прве бригаде Копнене војске ангажовани су и тенкови за извлачење. Све једнице Војске Србије биће на располагању на целој територији Србије за помоћ локалном становништву.У БЛОКАДИ 100 АУТОМОБИЛА

ВИШЕ од 100 аутомобила било је блокирано на путу Кљајићево - Сивац, до недеље у 15.30 часова, где је пут препречио камион цистерна "Сомболеда" у Јагњеву. На путу Кљајићево - Телечка у снежној блокади нашло се 50 возила и један аутобус са осам кошаркаша из Сомбора, узраста од осам до 11 година, и они су смештени у кући једне породице, која их је утоплила и нахранила. Од прекјуче од поднева из Сомбора према Новом Саду није кренуо ниједан аутобус "Севертранса". Иначе, на овом подручју у недељу ујутро измерено је од 30 до 40 сантиметара снега. Од општинских путева били су завејани Сомбор - Чонопља, Сомбор - Бачки Моноштор и Гаково - Растина. Због блокаде пута у Сомбор и околину у недељу није стигла ни дневна шампа.


БИЋЕ ЈОШ ХЛАДНИЈЕ

(http://www.novosti.rs/upload/images/2012//12/09/sv%20eko%20kul/01.jpg)

У СРБИЈИ ће у понедељак у току дана бити претежно сунчано и хладно, најнижа температура износиће од -12 до -6, а највиша од -4 до 0 степени.

Према прогнози РХМЗС, јутро ће бити веома хладно, у већини места ведро, понегде с маглом, али се после подне на северозападу, а до увече и у осталим крајевима, очекује наоблачење и местимично слаб снег у току ноћи.

Хидрометеоролошки завод упозорава да нас до четвртка, 13. децембра, очекују ледени дани - температура све време испод 0 степени и задржавање снежног покривача.

Према изгледима времена за наредних седам дана, до 17. децембра, биће хладно, у уторак и среду облачно, местимично са слабим снегом, у четвртак разведравање.

Од петка мањи пораст температуре уз постепено наоблачење, у кошавском подручју ветровито.

(http://www.novosti.rs/upload/images/2012//12/09/sv%20eko%20kul/02%20(1).jpg)


Цитат
У ЦЕНТРАЛНОЈ СРБИЈИ НЕПРОХОДНИ УГЛАВНОМ ЛОКАЛНИ ПУТЕВИ

УЖИЦЕ - У ужичком крају, на Златибору, Тари и Мокрој Гори пало је око 30 сантиметара снега, саобраћај је отежан на свим правцима, али је непроходан једино пут према Бајиној Башти преко Кадињаче. Најтеже је на локалним сеоским путевима као и на градским улицама у Ужицу.

Спремнији од Ужичана за прву овогодишњу вејавицу били су путари на Златибору, јер у наредном периоду очекују долазак око 20.000 гостију: сви правци према туристичком центру су проходни, механизација чисти и саобраћајнице према селима.

ЛОЗНИЦА - Аутобус за Златибор, који је требало да стигне из Новог Сада у недељу у 9 часова, није ни стигао.

На чишћењу приоритетних 200 километара путева, како каже Зоран Томић, директор ЈП "Град", ради седам специјализованих машина, које су, у суботу и у ноћи субота на недељу, по два пута очистили друмове, а у недељу су почели да чисте и трећи пут.

ВРАЊЕ - Врање и крајњи југ Србије су под снегом и ледом, али се саобраћај на свим путевима обавља углавном нормално.

- Ми смо систем подигли на четврти степен, тако да су у овом тренутку све наше екипе и комплетна механизација на терену, а путеви су проходни у свих седам општина Пчињског округа - казао је Љубиша Симић, главни инжењер Предузећа за путеве "Врање".

ПОЖАРЕВАЦ - Услед могућих одрона и клизишта, возачима се саветују да спорије возе дуж Ђердапске магистрале, од Голупца до Ђердапске бране, као и на магистралном путу М-24, који води од Кучева ка Мајданпеку.

КРУШЕВАЦ - Због снежних падавина део пута ка селима Буци и Ловци на Јастрепцу није проходан, па су аутобуси "Југопревоза" превозили путнике скраћеном линијом.

(Е.В.Н., вечерње НОВОСТИ) (http://www.novosti.rs/vesti/srbija.73.html:409673-Snezno-nevreme-odnelo-tri-zivota)


Наслов: Шта се то догађа са климом на Земљи
Порука од: Гога Децембар 11, 2012, 04:34:49
Суботичанима за четири сата чишћења снега по 500 динара

Више од 30 Суботичана различитих генерација кренуло јутрос у девет часова на чишћење пешачких стаза и прелаза

(http://images3.kurir-info.rs/slika-620x333/ciscenje-snega-1355140491-239705.jpg)


(Курир) (http://www.kurir-info.rs/suboticanima-za-cetiri-sata-ciscenja-snega-po-500-dinara-clanak-552353)***


Па на питање из теме " Шта се то догађа са климом на Земљи?", исто питање и за људе "Шта се то догађа са људима на Земљи?", јер некада је чишћење снега била ОБАВЕЗА за све људе, а данас се та "обавеза" наплаћује. ::)Наслов: Одг: Шта се то догађа са климом на Земљи?
Порука од: Гога Децембар 11, 2012, 04:47:23
(http://images2.kurir-info.rs/slika-620x333/vojska-srbije-ciscenje-snega-tenkovi-1355097162-239467.jpg)


На Косову и Метохији Срби немају струју, одсечени су од света. Раније им је војска помагала у невољи,..а  данас ....."Тенкови склањају камионе"


Наслов: Одг: Мећава у Црној Гори, на Жабљаку метар снега
Порука од: Гога Децембар 12, 2012, 05:00:14
Мећава у Црној Гори, на Жабљаку метар снега


Црну Гору је данас захватила снежна мећава која је узроковала велике проблеме у снабдевању струјом и саобраћају, а из Ауто-мото савеза је апеловано на возаче да не крећу на пут без преке потребе.
На Жабљаку је измерено метар снега, у Колашину више од пола метра, у Никшићу и на Цетињу око 30 центиметара, а снег је пао и у Подгорици око 15 центиметара, иако је то ретка "појава" у главном граду Црне Горе.
(http://www.blic.rs/data/images/2012-12-11/295649_sneg-ns-zrenjanin-beta_f.jpg?ver=1355245828)

Министарство здравља је апеловало на грађане да, због клизавих улица и тротоара, не излазе из куће без преке потребе.
"Апелујемо на грађане да буду пажљиви приликом изласка на клизаве површине, да избегавају излазак из кућа без преке потребе, поготово старија лица, као и да избегавају кретање уз објекте и испод дрвећа", саопштило је Министарство здравља.

Због мећаве и јаких удара ветра за саобраћај су затворени путеви Шћепан Поље-Плужине, Никшић-Шавник и Мојковац-Ђурђевића Тара.
Камионима с приколицом и шлеперима забрањено је кретање на путевима Подгорица-Цетиње-Будва, Подгорица-Колашин, Колашин-Мојковац-Бијело Поље, Никшић-Вилуси и Никшић-Плужине.

Из Ауто-мото савеза Црне Горе возачима је саветована опрезна вожња или да избегавају путовања, у подсећање да је употреба зимске опреме обавезна.

Подгорички аеродром више сати био је затворен за саобраћај, због снежне мећаве. Из Службе за информисање подгоричког аеродрома навели су да ће та ваздушна лука бити отворена за саобраћај до даљњег, односно зависно од временских прилика биће процењено да ли ће и када евентуално поново бити затворен за саобраћај. Аеродром у Тивту није затваран за саобраћај.

Снавдевање електичном енергијом у већем делу Црне Горе је стабилизовано, након вишесатног прекида. Портпарол Електродистрибуције Тања Зечевић казала је да највећи део Црне Горе тренутно има стабилно напајање електричном енергијом.
Према њеним речима, проблема са снабдевањем струјом и даље има у појединим приградским насељима, као и на сеоским подручјима.

Због укључења трафостанице "Подгорица 3" има повремених испада, па ће струје опет нестајати. Велики део потрошача био је истовремено без струје, па је тешко брзо стабилизовати стање, казала је она.

Зечевић је, у изјави медијима, навела да је до вишесатног прекида електричном енергијом у већем делу Црне Горе дошло због испада далековода електропреносног система, који се десио између Хидроелектране Перућица и трафостанице Подгорица 1. Она је апеловала на грађане да смање потрошњу електричне енергије.
(Блиц) (http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/357491/Mecava-u-Crnoj-Gori-na-Zabljaku-metar-snega)


Наслов: Одг: Шта се то догађа са климом на Земљи?
Порука од: moka Децембар 12, 2012, 08:00:07
PROTEST: Zemljoradnici od muke čiste sneg


Zemljoradnici od petka svakodnevno jezde traktorima po gradu, ali su traktore ostavili parkirane ispred Agencije, podelili se u tri ekipe, uzeli lopate i očistili sneg sa trotoara ispred bolnica

(http://images.kurir-info.rs/slika-620x333/poljska-vozaci-kolona-sneg-1328585176-61335.jpg)
Sneg zavejao i poljske ulice


VARŠAVA - Poljski zemljoradnici koji od petka protestuju u Šćećinu na severozapadu Poljske tako što svakodnevno otežavaju saobraćaj sporom vožnjom traktorima, odabrali su novi vid protesta - uzeli su lopate i čiste sneg na ulicama. Šćećin je od nedelje, kada su celu Poljsku zahvatile obilne snežne padavine, najzavejaniji grad u Poljskoj i mesto na Baltiku u kojem je palo najviše snega.

"Solidarišemo se sa stanovnicima Šćećina i želimo da pokažemo da nismo tu sa zlim namerama", kazao je jedan od zemljoradnika koji su rešili da očiste sneg ispred tri glavne gradske bolnice. Zemljoradnici protestuju od sredine prošle sedmice ispred sedišta Agencije poljoprivrednih nekretnina u Šćećinu, nezadovoljni zbog navodnih mahinacija u prodaji poljoprivrednog zemljišta.

Od petka svakodnevno jezde traktorima po gradu, ali su traktore ostavili parkirane ispred Agencije, podelili se u tri ekipe, uzeli lopate i očistili sneg sa trotoara ispred bolnica.

"Zamolio sam zemljoradnike da ne dolaze privremeno novim traktorima u Šćećin. Ne želimo da na taj način parališemo grad", rekao je član štrajkačkog komiteta Jan Kozak. Sneg koji je početkom sedmice zavejao Poljsku i Češku znatno otežava saobraćaj u obe zemlje. U Donjoj Šleziji, prema granici sa Češkom, poljske železnice morale su da otkažu više vozova zbog neprohodnih pruga.

Otežan je i drumski saobraćaj iako su glavni pravci prohodni. Na granicama sa Belorusijom i Ukrajinom kamioni čekaju u dugim kolonama. U susednoj Češkoj su haos na autoputevima, pre svega na putu od Praga do nemačkih granica, napravili kamioni koji zbog poledice klize sa puta, a u čekanju da policija obavi uviđaj stvaraju se duge kolone automobila.

Neki lokalni putevi u planinskim predelima neprohodni su zbog nanosa snega i smetova pošto duva i jak vetar koji nanosi sneg na tek pročišćeni put.

http://www.kurir-info.rs/protest-zemljoradnici-od-muke-ciste-sneg-clanak-555125


Лепо од њих.Још ако се и наши пољопривредници угледају на њих.


Наслов: Одг: Снежна олуја над Америком
Порука од: Гога Фебруар 10, 2013, 01:44:21
Снежна олуја над Америком

Најмање четири особе погинуле у снежној олуји "Немо" на североистоку Сједињених Држава. Ванредно стање проглашено у неколико држава. Више од 700 хиљада људи остало без струје и грејања, очекује се позив за евакуацију.

(http://www.rts.rs/upload/storyBoxImageData/2013/02/09/11765964/Njujork-zatrpan-put.jpg)

У снежној олуји "Немо" на североистоку Сједињених Америчких Држава погинуле су најмање четири особе, а преко 700 хиљада људи остало је без струје и грејања, док су читаве области у потпуном застоју због обуставе саобраћаја.

Удари ветра у североистoчном делу САД достижу 110 километара на час, пише Бостон глоуб. Око 3.500 хиљаде екипа зимске службе ради на рашчишћавању путева. Власти саветују грађане да без преке потребе не крећу на пут, због великог броја саобраћајних несрећа које је проузроковао снег.

Отказано је више од 5.300 летова на око 60 аеродрома, укључујући њујоршки "Џон Ф. Кенеди", а због удара ветрова који достижу брзину већу од 100 километара на сат страхује се и од поплава у приобаљу, јавила је америчка телевизија Си-Ен-Ен.

Снежни покривач у државама Њујорк и Конектикат премашио је 40 центиметара, а у Бостону, где се очекује најјачи удар олује, могао би да достигне и двоструко више.

Власти у погођеним областима већ данима апелују на грађане да остану у својим домовима током олује и не крећу на пут, а гувернери Масачусетса, Роуд Ајленда, Конектиката, Њујорка и Мејна прогласили су ванредно стање.

У Масачусетсу, Конектикату и Роуд Ајленду уведена је и забрана саобраћаја за аутомобиле и камионе, изузев кола хитне помоћи, за чије кршење прети затворска казна од годину дана и новчана од 500 долара.

На неким местима снег је толико нападао да људи не могу да отворе врата и изађу напоље. Улице су углавном пусте и неприступачне.

Железнички саобраћај је обустављен из Њујорка ка северу и ка југу у правцу Вашингтона.

Метеоролози предвиђају да ће ово бити највећа снежна олуја у овој сезони на североистоку САД и да ће ослабити крајем викенда.

Метеоролози упозоравају на могуће ударе ветра од 120 километара на час у зони захваћеној невременом, због чега су власти позвале грађане који живе на самој обали Атлантика да се евакуишу.


(http://www.rts.rs/upload/storyBoxImageData/2013/02/09/11763706/Oluja-zatrpala-Ameriku.jpg)

И Канаду је погодила снежна олуја. Троје људи је погинуло у јужном делу Онтарија, а бројни летови отказани су данас на аеродрому Торонта.

Због јаке мећаве јуче су приземљени неки летови а неке школе и универзитети затворени.

Канадска метеоролошка служба очекује да се до краја дана у неким деловима земље формира снежни покривач од 25 центиметара.

Полиција је саопштила да је од поноћи само у Торонту било 350 саобраћајних удеса, преноси АП.

(РТС) (http://www.rts.rs/page/stories/ci/story/2/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82/1263578/%D0%A1%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B0+%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%98%D0%B0+%D0%BD%D0%B0%D0%B4+%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BC.html)


Наслов: Одг: Шта се то догађа са климом на Земљи?
Порука од: BelConn Serbia Март 16, 2013, 21:17:17
Desava se globalno otopljavanje. Klima se menja. Nekada smo u Srbiji imali 4 godisnja doba a sada samo dva- zimu i leto. Zime ce nam biti nesto blaze ali olujne i uz ceste nalete veoma niskih temperatura a leta ce nam biti sve vrelija, tropska leta i takodje uz nalete olujnih vetrova uz kratke ali jake pljuskove. Svidjalo nam se sve to ili ne, tako je kako je.


Наслов: Одг: Шта се то догађа са климом на Земљи?
Порука од: Cuburac Март 17, 2013, 00:08:49
Dokazano je da ako se prosecna temperatura na celoj planeti poveca za 4C stepena, onda ce biti pravi klimatski haos, a sada je vec povecana za nesto malo vise od 1.5C stepeni u odnosu na zadnjih 50 godina. Problem je isto i u tome sto je trend porasta postao drastican u zadnjih nesto malo manje od 20 godina gde je doslo do porasta od bezmalo 1C. Ako se ovako nastavi tih 4C povecanja se mogu ocekivati pre 2050-e.


Наслов: Одг: Шта се то догађа са климом на Земљи?
Порука од: Гога Април 01, 2013, 02:31:47
"Чекају нас гадне климатске промене"


Главни научни саветник британске владе сер Џон Бедингтон упозорава да свету предстоје деценије турбулентних временских прилика и да ће због климатских промена бити огромни проблеми са храном, водом и обезбеђивањем енергије.

У свом последњем драматичном упозорењу у оквиру припрема за подношење оставке, професор Бедингтон наводи да се климатске промене већ испољавају у виду огромних и наглих промена времена.

(http://www.vesti-online.com/data/images/2011-11-23/195269_klim_kf.jpg?ver=1364736369)

Бедингтон истиче да временска инерција система климе значи да ће гасови стаклене баште, који су се нагомилали у атмосфери, и у наредних 25 година одређивати временске прилике с којима се данас суочава свет, преносе медији.

Овај реномирани научник каже да је у анализи климатских промена било извесних "непрецизности", али наглашава да постоје јасни докази да се све одвија на начин на који модел климе то наговештава.

Према његовим речима, Арктик се загрева много брже од осталих делова света, што потврђује предвиђање научника. Своје примедбе Бедингтон износи у тренутку када се Британија суочава са најхладнијим мартом у протеклих 50 година.

(Срна) (http://www.vesti-online.com/Vesti/Svet/302973/Cekaju-nas-gadne-klimatske-promene)


Наслов: Одг: Шта се то догађа са климом на Земљи?
Порука од: moka Април 02, 2013, 13:57:05
Pogledajte: Tornado u Banatu oštetio 100 kuća VIDEO


Žitelji sela Torda u opštini Žitište još su u šoku nakon tornada, koji je ovim naseljem protutnjao u nedelju i napravio ogromnu štetu. Veliki broj kuća ostao je bez krovova jak vetar iščupao je drveće iz zemlje, okretao prikolice...


(http://www.blic.rs/data/images/2013-04-01/328085_torda-7_f.jpg?ver=1364844082)
Ljudskih žrtava nema, a materijalna šteta je ogromna

Celo selo diglo se na noge. Svi su se bili sjatili u ulicu Borisa Bidriča, kroz koju je tornado protutnjao, da bi pomogli sugrađanima. Na terenu su izašla i komunalna preduzeća iz opštine Žitište, policajci, vatrogasci i ekipe EDB-a, kao i komisija za procenu štete.

- Sreća je da niko nije povređen, niti je stradao. Ovako nevreme se u Tordi ne pamti. Proglašeno je i vanredno stanje. Do sada je štetu prijavilo 80 domaćinstava, a oštećeno je oko 100 objekata. Uglavnom su stradali krovovi, garaže, obarano je drveće, kidani električni vodovi i nosači, a štete su milionske - kaže Janoš Dobai, predsednik mesne zajednice Torda.
 
Kako kaže, već se radi na sanaciji krovova, da ne bi došlo do većih oštećenja usled padavina.

(http://www.blic.rs/data/images/2013-04-01/328081_torda-3_f.jpg?ver=1364844127)

- Opština Žitište je hitro reagovala, a stiže i pomoć u građevinskom materijalu, pre svega u crepu, ali i ceradama. Činimo sve da stanje normalizujemo - kaže Dušan Milićev, predsednik Opštine Žitište, ali i dodaje da je neophodna i hitna pomoć iz pokrajine i republike.
 
Meštani Torde su u šoku.
- Zavladala je najpre mrtva tišina, a onda se začuo strašan huk - priča Lazar Đer.
 
Njegovi sugrađani nepogodu opisuju na sličan način.
- Bio sam u štali kada je nevreme počelo, zatvorio sam vrata i nisam smeo da izađem dok se nije utišalo. Kada sam izašao imao sam šta da vidim, svi objetki u ulici bili su oštećeni. Tornado je protutnjao noseći prikolice, kaveze za prevoz stoke... - opisuje Jožef Torma.

(http://www.blic.rs/data/images/2013-04-01/328086_torda-11_f.jpg?ver=1364844150)

Torda ima 1.400 stanovnika, naseljeno mađarskim življem. Nepogoda ih je zadesila na dan Uskrsa, koji je slavilo celo selo.


http://www.youtube.com/watch?v=LiaXR8V2-Ao

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/375190/Pogledajte-Tornado-u-Banatu-ostetio-100-kuca


Торнадо је иначе неубичајена појава на нашим просторима,али изгледа да се времена мењају.

Наслов: Град као лешник, пљусак па колапс
Порука од: Гога Мај 30, 2013, 18:25:54
Град као лешник, пљусак па колапс


Београд је око подне захватило снажно невреме праћено градом величине лешника. Град се претворио у јаку кишу потпомогнуту олујним ветром. Епилог је саобраћајни колапс због улица прекривених великом количином воде.

(http://www.vesti-online.com/data/images/2013-05-30/326620_oluja1-foto-fonet_ig.jpg)

Град, који је падао десет минута, забелио је кровове и улице Београда, које су се претвориле у потоке. Пљусак праћен градом потом је прерастао у јаку кишу.

(http://www.vesti-online.com/data/images/2013-05-30/326613_oluja5-foto-fonet_ig.jpg)

Због велике количине воде на коловозима саобраћај је успорен, а ГСП је искључио мрежу због чега у граду не саобраћају трамваји и тролејбуси. На Топчидерском брду и Бањици саобраћај је у прекиду.


Трамваји на линији 3 и 12 не саобраћају до своје дестинације – Омладинског стадиона, због велике количине воде која се накупила на улицама. Линија 3 тренутно саобраћа само до Славије, а линија 12 од Бановог брда до Ташмајдана.Јак ветар носио је кровове штандова на Тргу Николе Пашића, где се одвијао сајам цвећа, а у Кнез Михаиловој улици услед невремена срушила се фасада са једне зграде. Срећом, невреме је растерало шетаче, па није било повређених.

(http://www.vesti-online.com/data/images/2013-05-30/326621_oluja2-foto-fonet_ig.jpg)

У општинама Стари Град, Савски венац и Чукарица пала су стабла и оштећени аутомобили. Екипе Градског Зеленила су уклониле оборено дрвеће и искидано грање.

Протекле ноћи над Београдом је падала "жута киша" у којој се налази песак донет ветром из Сахаре. Због тога су многи Београђани јутрос затекли своје аутомобиле потпуно блатњаве.

(Вести) (http://www.vesti-online.com/Vesti/Srbija/316990/Grad-kao-lesnik-pljusak-pa-kolaps)


http://www.youtube.com/watch?v=VM6OitnB8kg


***Смедеревски крај је данас око 13 часова погодио град са обилним падавинама, који је нанео додатну штету пољопривредницима, нарочито воћарима, чије су културе и током прошлог викенда страдале од града.


Стручни сарадник за воћарство и виноградарство у Пољопривредној саветодавној стручној служби у Коларима Бобан Марковић рекао је ФоНету да се штета од данашњег и невремена протеклих дана може мерити милионима евра.


Град је погодио села Суводол, Мало Орашје, Водањ, Сеоне, Удовице, Ландол, Друговац и Коларе. Под воћем и виновом лозом је око 1.500 хектара у смедеревском крају.

Олујног невремена било је и у Крагујевцу, који је око 13 сати захватила јака киша праћена олујним ветром.

Ветар је трајао је око 15-ак минута и, према досадашњим подацима Одељења за елементарне и друге непогоде, оборио је једно стабло у близи Прве крагујевачке гимназије, при чему је оштећено једно возило.

Услед олујног времена и са стамбене зграде у центру града, у непосредној близини "Трга фонтана", виси део лименог крова.

Да ли је у Крагујевцу још негде олујни ветар причио штету биће познато касније, али киша и ветар су престали и око 14 сати Крагујевац је обасјавало сунце. ...Наслов: У Београду пала жута, а у Крагујевцу црвена киша
Порука од: Гога Јун 01, 2013, 03:28:43
КИША У БОЈИ: У Београду пала жута, а у Крагујевцу црвена киша!Посреди је уобичајена појава која не штети здрављу грађана, кажу метеоролози


(http://images3.kurir-info.rs/slika-620x333/kisa-nevreme-letnja-kisa-rojters-1347531245-208010.jpg)

Овога пута киша не само да није заобишла овај град већ је, како јавља читалац Курира, била црвена!

Крагујевац је из тог разлога јутрос освануо прљав и у црвено цигла боји, а да би то и показао наш читалац је на Јутјуб окачио и видео-снимак.

У Београду је пала такозвана жута киша, за коју у Хидрометеоролошком заводу Србије кажу да је уобичајена појава која не штети здрављу грађана.

Ветар доноси ситан песак и прашину из северне Африке ка територији где је било облака и кише, па падавине спирају те честице које падају по крововима, аутомобилима, дрвећу, речено је у РХМЗ.
Из Завода додају да је оваква појава забележена и 17. маја и да се у Србији редовно догађа, а зими се може уочити као жути снег.

http://www.youtube.com/watch?v=j7v2uGIV2A0

(Бета) (http://www.kurir-info.rs/kisa-u-boji-u-beogradu-pala-zuta-a-u-kragujevcu-crvena-kisa-clanak-815637)


***


За метеорологе је ова појава сасвим нормална, а ја за све ове своје године живота не видех  да пада црвена киша. ::)


Наслов: Дунав и Рајна поплавили Немачку
Порука од: Гога Јун 01, 2013, 20:49:42
Дунав и Рајна поплавили Немачку


Немачки градови на југу и истоку земље припремају се за још поплава, након вишедневних пљускова.


(http://www.vesti-online.com/data/images/2013-05-31/327132_poplave-nemacka-2013--foto-fonet-ap-3_f.jpg?ver=1370099945)
Људи заробљени по кућама


Ниво Рајне, Дунава и Некара постепено је порастао. Бар две особе удавиле су се у последњих неколико дана у поплавама. Метеоролози кажу да ће се олује са грмљавином наставити преко викенда.


(http://www.vesti-online.com/data/images/2013-05-31/327129_poplave-nemacka-2013--foto-fonet-ap_f.jpg?ver=1370100060)
Путеви и излетишта прекрила бујица


Немачка новинска агенције ДПА јавила је да се градске власти Пасауа, у Баварској, припремају на нагли пораст нивоа Дунава.
(http://www.vesti-online.com/data/images/2013-05-31/327131_poplave-nemacka-2013--foto-fonet-ap-2_f.jpg?ver=1370099977)
Пумпе не стижу да избаце сву водуМере предострожности предузимају и суседна Аустрија и Швајцарска.

(Бета) (http://www.vesti-online.com/Vesti/Svet/317632/Dunav-i-Rajna-poplavili-Nemacku)
***


А како на овакво време реагује Србија у којој је све отказало? Па имамо невероватан случај, уместо да се противградне ракете усмеравају на облаке из којих пада по целој Србији град величине лешника, дешавају се овакве ситуације,

Цитат

Противградне ракете погодиле куће у Црвенки и Лесковцу

(http://www.novosti.rs/upload/thumbs/images/2013//05/12/srb-raketa_620x0.jpg)

Инциденти у Црвенки и Лесковцу после активирања противградне одбране. Ракета ударила у кућу Недељка Биге у Црвенки, а пројектил је завршио и у кући породице Марковић у Лесковцу


ЛЕД величине ораха протеклог викенда је потукао усеве у Војводини, а противградна ракета улетела је и оштетила куће у Црвенки и Лесковцу!


Да ли су предузете мере против поплава? Шта, ако Дунав буде у великом порасту?Наслов: Одг: Шта се то догађа са климом на Земљи
Порука од: Гога Јун 03, 2013, 04:00:07
Поплаве широм средње Европе (ФОТО)


Праг, Берлин -- Власти неколико земаља централне Европе предузеле су мере заштите од поплава, како би спречиле реке да се излију, после снажних пљускова.

(http://www.b92.net/news/pics/2013/06/02/14936895751ab71dec3824944864385_640x427.jpg)

Део становништва евакуисан је и у Немачкој, Аустрији, Чешкој и Швајцарској. У Немачкој и Швајцарској, последњих дана, у поплавама је погинуло четворо људи, у Аустрији је страдала једна особа, а у Чешкој две док се четири воде као нестале.

Јаке и дуге кишне падавине изазвале су поплаве у многим деловима Аустрије, а услед велике количине воде која је нападала од синоћ одрони су однели један људски живот и затворили више саобраћајница. Најтеже је погођена аустријска покрајина Тирол, где се обрушило више одрона.

У покрајини Салцбург, у месту Санкт Јохан им Понгао, је једног радника изненадио одрон, који га је потпуно затрпао, а спасилачке екипе нису успеле да га избаве живог.

Наиме, три мушкарца су радила на уклањању одрона, када се обрушио следећи који је однео са собом једног од њих, пренео је портпарол полиције Антон Шенц.

Две друге особе су нестале у покрајини Салцбург и један мушкарац у покрајини Форарлберг.

(http://www.b92.net/news/pics/2013/06/02/17163029851ab7221c7db3666632872_v4%20big.jpg)

У месту Таксенбах у Пинцгау се тренутно трага за два нестала лица. Једног пољопривредника је затрпао одрон рано јутрос.

"Трактор на којем је седео смо пронашли, али лице нисмо. Од трактористе тренутно нема трага“, рекао је Ссенц.

Такође се трага и за једном женом чији је ауто повукао одрон. У возилу су биле две жене, од којих је једна успела да се спасе, док се за другом трага у реци Салцах у коју је упало возило услед одрона.

У општини Етенау у покрајини Горња Аустрија више од 100 станара је морало бити евакуисано, а у Доњој Аустрији се очекује да ће Дунав нарасти на ниво који није имао у последњих 100 година.

У граду Халајн проглашено је ванредно стање, а мост на реци Салцах је затворен из мера предострожности.

Становништво је позвано да више не улази у своје подруме, који су потопљени.

У граду Салцбургу рано јутрос је четири прелаза за пешаке, преко река, затворено, као и мост Лехенер брике.

Аустријска железница ОеББ обуставила је данас све међународне возове који иду преко Салцбурга.

Исто тако сви путеви ка суседној Немачкој преко Тирола у потпуности су затворени за саобраћај, што је довело до формирања колоне на ауопут преко Салцбурга до Пасауа дужине од више од 35 километара.

Аустијски државни радио непрестано упозорава возаче да одустану од путовања и застану тамо где се налазе, уз поруку да би могли потажити и смештај, јер се не очекује до касно навече да се стање побољша.

(http://www.b92.net/news/pics/2013/06/02/100357361751ab725def340008398196_v4%20big.jpg)

У Чешкој су у поплавама погинуле две особе - жена и мушкарац су страдали у рушевинама викендице крај Прага, а четири особе које су нестале су, упркос ризику, кренуле у сплаварање набујалим рекама.

Најтеже стање је тренутно на југу Чешке. Набујале притоке Влтаве и Лабе носе поплавни талас даље низ те две највеће чешке реке.

У Прагу војници помажу да се подигну мобилне металне баријере и спрече да се Влтава излије у најстарији део центра као у разорним поплавама 2002. године.

Министар одбране Властимил Пицек обећао је да ће вечерас послати још 1.000 војника тамо где буде потребно.

"Критична ноћ и дан су тек пред нама", упозорио је раније данас чешки премијер Петр Нечас, након ванредне седнице владе, апелујући на Чехе да не ризикују и не покушавају да себи дижу адреналин авантурама као што је спуштање у чамцима или сплаварење на набујалим рекама.

Влада је издвојила средства за нужну прву помоћ али и за санацију првих штета од поплава.

(http://www.b92.net/news/pics/2013/06/02/121248481051ab72a3431cf838770764_v4_big.jpg)

Вршилац дужности градоначелника Прага Томаш Худечак најавио за сутра даље рестрикције у саобраћају.

У прашком метроу, који је 2002. године поплавила вода, превентивно је затворено осам станица уз реку, а од сутра метро престаје да саобраћа у центру града.

Предвече је затворен и славни Карлов мост, како би ватрогасци могли да одстране наносе набујале Влтаве да не оштете историјски симбол Прага.


Влтава је сада достигла проток од 2.000 кубних метара у секунди, док се трећи, највиши степен опасности од поплава проглашава са протоком 1.500 кубних метара. Пре 11 година подивљалом Влтавом се у Прагу ваљало 5.300 кубних метара воде у секунди.

У Прагу су већ почеле евакуације из неких четврти на обалама, за сада мањих размера, али власти не искључују могућност да евакуација буде наредјена за неколико хиљада Пражана.

У прашком Зоолошком врту, који је тешко погодјен поплавама 2002. године, такодје су предузете мере предострожности. Највећа брига у поплавама су слонови и нилски коњи, који су од пролећа пресељени у модеран павиљон у горњем делу врта који Влтава не плави, док гориле имају специјални торањ за случај поплава.

"Евакуишемо сада оне животиње чије пребацивање траје дуже. Плашим се да ћемо евакуисати и током ноћи", казао је директор врта Мирослав Бобек.

Дуготрајне кише су у великом делу Немачке, пре свега, у Баварској, на југу државе, али и у Тирингији, Саксонији-Анхалт и Саксонији и на граници према Пољској изазвале поплаве, а медији јављају о преплављеним аутопутевима, пробијеним бранама и мокрим подрумима и наводе да је у поплавама једна особа нестала.

Посебно тешка ситуације је на рекама Ин и Дунав, а слична ситуација је и око реке Мулде, која је лева притока Лабе, која је у Дрездену у порасту.

У Саксонији, Баварској, Саксонији-Анхалт, Тирингији, Доњој Саксонији и Хесену су набујале и излиле реке поплавиле улице, поседе, поломиле дрвеће и нанеле штету.

(Бета, Танјуг) (http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2013&mm=06&dd=02&nav_category=78&nav_id=719267)


Наслов: Одг: Шта се то догађа са климом на Земљи
Порука од: Гога Јун 04, 2013, 03:40:00
Баш сам се питала,(у поруци испред) како на овакве поплаве реагује Србија, кад ево медији објавише,
Нема опасности од изливања Дунава у Србији


У Сектору за ванредне ситуације кажу да Србији за сада не прети опасност од изливања великих река. Заменик начелника Сектора Ђорђе Бабић рекао је да ће поплавни талас из средње Европе стићи у Србију 5. или 6. јуна, али да се не очекују веће поплаве.

(http://www.rts.rs/upload/storyBoxImageData/2013/06/03/12929130/Dunav%20Novi%20Sad.jpg)


Он је рекао да неке земље у сливу Дунава као што су Аустрија, Словачка, Чешка, Немачка већ имају проблеме са поплавама и да се очекује да ће тај поплавни талас стићи у Србију тек 5. - 6. јуна и наредних дана, али да се не очекују веће поплаве, ни да ће изазвати веће проблеме.

Заменик начелника Сектор за ванредне ситуације МУП-а је рекао да се прати ситуација која зависи од тога колико ће бити падавина и у Србији и да би могло да се догоди да буде бујичних поплава због велике количине падавина у наредних неколико дана.

Бабић је рекао да је Сектор за ванредне ситуације МУП-а Србије спреман да у складу са расположивим средствима, механизацијом и људством да помогне становништву.

"Прати се стање на водотоцима. Јавна предузећа 'Србијаводе', 'Воде Војводине', 'Београд воде' стално прате ситуацију и предузимају мере из своје надлежности тако да не очекујемо неке веће проблеме, а све зависи од тога колико буде падавина у наредних неколико дана", рекао је Бабић.

Бабић је рекао да се и наредних дана очекују локални пљускови и грмљавине и да све зависи од тога који ће део територије Србије бити погођен тим пљусковима, где би могло да буде проблема због бујичних водотокова.

Он је истакао да је упућено упозорење јединицама локалне самоуправе да воде рачуна, посебно на водотоцима другог реда, што значи да очисте речна корита и пропусте, како би се смањила могућност изливања и тих река другог реда.

Бабић је рекао да се и на Републичком штабу и на штабу за ванредне ситуације стално анализира стање и предлажу мере како би дугорочно сва корита била уређена и смањила се опасност од поплава, што је у највећем делу обавеза јединица локалне самоуправе које морају да одраде тај део посла.

(РТС) (http://www.rts.rs/page/stories/ci/story/124/%D0%94%D1%80%D1%83%D1%88%D1%82%D0%B2%D0%BE/1335690/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B0+%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8+%D0%BE%D0%B4+%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B0+%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B0+%D1%83+%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B8.html)Ми смо увек спремни, али нас некеко опет,  нешто почесто изненади, (снег зими, кише и поплаве у пролеће, пожари у лето..... кад им време није  ;D)


Наслов: Србију очекује врло опасно невреме!
Порука од: Гога Август 08, 2013, 15:43:14
ИЗДАЛИ УПОЗОРЕЊЕ

Србију очекује врло опасно невреме!

На страницама Метеоаларма Србија, Хрватска, Словенија и Мађарска су означене црвеном бојом која значи изузетно опасно време. Могућа је велика штета!


(http://www.alo.rs/resources/img/08-08-2013/home_main/648772-1.JPG)
Метеоаларм

Наш регион у петак и суботу вече очекује јако невреме, које ће у ноћи с петка на суботу бити праћено обилном кишом, градом, јаким ветровима па и торнадима и пијавицама у обалском подручју, упозоравају метеоролози.

На страницама Метеоаларма, Србија, као и Словенија, Хрватска и Мађарска су означене црвеном бојом која значи изузетно опасно време, веома интензиван метеоролошки догађај: Велика штета и незгоде су могуће на великом подручју, у већини случајева с опасношћу по живот. Упозорења се највише односе на подручја Војводине, Мачве, Београда и централне Србије.

Метеоролози  најављују врло вероватне појаве града и олује као и обилне падавина.

Петак на суботу биће најопаснији.

Велики циклонални поремећај већ је похарао Немачку. Олуја праћена јаким градом нанела је много штете у јужним и источним деловима те земље, а страдао је и центар Берлина где су бројна оборена стабла оштетила аутомобиле.

(Ало) (http://www.alo.rs/vesti/aktuelno/srbiju-ocekuje-vrlo-opasno-nevreme/27149)


***

Баш је интересантна ова мапа, на којој једино БиХ са једним делом  Србије није означена црвеном бојом. КО је тај који зна како ће невреме да се креће и да "прескаче" поједине делове оближњих територија  ::)

 


Наслов: Одг: Шта се то догађа са климом на Земљи
Порука од: Гога Август 10, 2013, 12:38:00
Метеоролози: Без панике


Републички хидрометеоролошки завод (РХМЗ) саопштио је данас да се црвена боја на карти метеоаларма за Србију односи на екстремно високе температуре, док се у ноћи између петка и суботе очекују пљускови и грмљавина, а могуће су и град, олујни ветар и обилне падавина и да су те појаве уобичајене, а никако катаклизмичне, како су писали поједини медији.


Информацију преузету са европског метеоаларма поједини новинари су произвољно комбиновали са извештајима о невремену у Немачкој и са најављеним захлађењем које се за викенд очекују, оценио је РХМЗ.

Нестручно и тенденциозно информисање доприноси непотребном узбуњивању јавности и уношењу панике, додаје се у саопштењу.

(Фонет) (http://www.danas.rs/danasrs/iz_sata_u_sat/meteorolozi_bez_panike.83.html?news_id=64271)
***


Прође и та ноћ, не паде ни кап кишице. Надам се да ће и ова ноћ да прође мирно, да неће бити тог најављиваног невремена. Кишица би могла да падне, добродошла би сигурно.

 Наслов: Одг: Шта се то догађа са климом на Земљи
Порука од: Гога Јануар 09, 2014, 19:18:28
САД: Ледени талас однео 21 живот

Невреме праћено дубоким мразом и екстремно ниским температурама у САД проузроковало је смрт најмање 21 особе, саопштиле су власти.

Због арктичке хладноће многи делови САД и Канаде били хладнији од површине Марса и у читавој Канади и свим америчким државама температуре су биле испод нуле.

(http://www.b92.net/news/pics/2014/01/07/103404343152cc82fe12f50921450046_orig.jpg)

У Чикагу је било толико хладно да је поларни медвед из зоолошког врта Линколн пребачен у затворени простор да се угреје.

Али најопаснија хладноћа, од које за минут настају промрзлине, а смрт наступа у року од неколико сати, погодила је Средњи запад услед тога што је поларна струја донела хладан ваздух са Арктика.

Школе, предузећа и зграде државне администрације биле су затворене. Водоводне цеви су замрзнуте, авиони не лете, возови су заустављени, а путеви и тротоари су залеђени.

Најнижа температура у САД измерена је данас у месту Ембарас, у Минесоти и износила је 37 степени Целзијуса испод нуле.

(http://www.b92.net/news/pics/2014/01/07/12657753152cc84784c3c6151108668_v4_big.jpg)

Због леденог ветра субјективни осећај температуре у Монтани износио је чак минус 52 степена Целзијуса, а у деловима Илиноиса, Индијане, Ајове, Мериленда, Мичигена, Минесоте, Небраске, Северне Дакоте, Охаја, Пенсилваније, Јужне Дакоте, Вирџиније, Западне Вирџиније и Висконсина између минус 40 и минус 50 степени.

На таквој халдноћи, када проспете кључалу воду, она се претвори у снег пре него што падне на земљу.

(http://www.b92.net/news/pics/2014/01/07/159626928452cc84c79fb05759723183_v4_big.jpg)

Више од 500 људи провело је протеклу ноћ у возу који је услед снежних наноса остао заглављен између Детроита и Чикага.

Близу 2.500 летова отказано је данас у САД, а 3.400 авиона је каснило. Аеродром Пирсон у Торонту јутрос је привремено обуставио све операције на земљи због тога што се опрема заледила и због безбедности запослених.
(http://www.b92.net/news/pics/2014/01/07/206567675152cc83008b3e4761421401_v4_big.jpg)

Гувернер Илиноиса је у понедељак прогласио ванредно стање и позвао је Националну гарду да помогне у спасавању возача заробљених на путевима, преноси АФП.

Припадници Националне гарде ангажовани су и у Индијани и у Њујорку.

Метеоролози прогнозирају да ће хладноћа попустити у среду.


(Танјуг) (http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2014&mm=01&dd=07&nav_category=78&nav_id=797399)
Невероватна фотографија Чикага окованог ледом

(http://www.b92.net/news/pics/2014/01/08/193678344252cd3150ce652040191102_orig.jpg)

Пилот Хенк Кејн снимио је ову невероватну фотографију ледом окованог Чикага током лета из Вашингтона. У Чикагу је јуче измерено рекордних минус 31 степен Целзијуса, а лед и хладноћа оковали су готово цели северноамерички континент.


Стање у Чикагу је сасвим несвакидашње. Улице које су свакодневно препуне људи, сад су опустошене.

Од ретко јаке хладноће и језеро се заледило. Људи који ипак изађу на улице облаче толико слојева одеће да се једва крећу. Напољу је тешко задржати се дуже од пет минута, не толико због температуре већ због ветра који повећава субјективни осећај хладноће. Хиљаде летова због хладноће је отказано, а затварају се и школе.

Чикаго није једини; на подручју Оклахоме и Тексаса, због јаког ветра забележено је чак минус 40 степени Целзијуса. У појединим градовима је преко ноћи измерена разлика у температури од чак 45 степени.

http://www.youtube.com/watch?v=k5prk5D9Cvg


(Б92) (http://www.b92.net/putovanja/zanimljivosti.php?yyyy=2014&mm=01&dd=08&nav_id=797502)


Заледили се Нијагарини водопади

Велики део Северне Америке окован је ледом, а из дана у дан стижу невероватне слике природе и урбаних средина "заустављених у времену" моћним наслагама леда. Последње у низу су фотографије Нијагариних водопада.

(http://www.vesti-online.com/data/images/2014-01-09/383191_nijagara9-rojters_ig.jpg)

Занимљиво је да вода и даље тече у самом водопаду, али све око њега је оковано ледом.

Нијагарини водопади представљају низ масивних водопада који се налазе на реци Нијагари у источном делу Северне Америке, на граници између Сједињених Држава и Канаде. Састоје се из три одвојена водопада и, иако нису много високи, прилично су широки.


(http://www.vesti-online.com/data/images/2014-01-09/383186_nijagara4-rotjers_ig.jpg)

Са преко 168.000 м³ воде у минуту, ови водопади су једни од најмоћнијих и најпознатијих у свету. Иако вода у Нијагариним водопадима никад не престаје да тече, као што видимо ових дана ни зими, на изузетно ниским температурама, 1912. година створио се такозвани "ледени мост", од обале до обале, али је вода испод тог леда и даље текла.

(http://www.vesti-online.com/data/images/2014-01-09/383182_nijagara10-rojters_ig.jpg)

Регион Великих језера представља највећу водену површину у континенталном делу света. У почетку су у овој области живели амерички Индијанци, а од 1806. године почињу да је колонизују бели досељеници.


(http://www.vesti-online.com/data/images/2014-01-09/383185_nijagara3-rojters_ig.jpg)


(http://www.vesti-online.com/data/images/2014-01-09/383183_nijagara1-rojters_ig.jpg)

Територија водопада је увек била предмет сукоба. 1812. године становници са америчке стране почињу да колонизују и другу обалу. Као последица овога избија рат, пре свега због економског значаја подручја. Канада, у то време део британског колонијалног царства, пружила је велики отпор. После неколико серија преговора успоставља се предратни статус.

http://www.youtube.com/watch?v=JPol0wQU6NAНаслов: Аустралија: Пакао на земљи!
Порука од: Гога Јануар 17, 2014, 07:51:25
Док је у неким деловима Америке све залеђено, у Аустралији је паклена врућина.


Аустралија: Пакао на земљи!


У главном граду државе Јужна Аустралија, Аделејду, у уторак је измерено 45 степени Целзијусових, што је близу рекорда из 1939. године, када је у том граду температура износила 46.1 степен Целзијусових.

(http://www.blic.rs/data/images/2014-01-13/421962_pert03apfoto-evan-collis_f.jpg?ver=1389771609)

До уторка је у Јужној Аустралији било забележено 350 пожара,  у држави Викторија је било 256 пожара, а 29 је и даље наставило да гори, од којих је 16 ван контроле ватрогасаца, саопштили су представници ватрогасних служби у тим државама, пренела је агенција АП.У престоници Викторије, Мелбурну, где се одржава тениски турнир Аустралијан опен, учесници су принуђени због високих температура да стављају кесе са ледом на главу и на врат да би се измедју поена расхладили.

 
Канађанину Френку Данчевићу учинило се да види Снупија на тениском терену и тада је схватио да халуцинира од врућине, пре него што је колабирао.


(http://www.nadlanu.com/upload/thumbs/images/articles/2014/01/14/Australian%20Open%20-%20Dancev%20onesvescen%20-%20Beta%20AP%20Aijaz%20Rahi_1389694217_670x0.jpg)


Хрват Иван Додиг мислио је да ће умрети, а енглески шампион Енди Мареј упозорио је да су услови тако тешки, да би неко од играча могао да добије срчани удар.


Деца која скупљају лоптице, такође, имају проблема због екстремне топлоте. Изван Мелбурна, 10 ватрогасаца примало је помоћ због исцрпљености током гашења пожара по врелом дану. У граду је чак 11-оро деце извучено из аутомобила јер су их мајке довеле у смртну опасност, оставивши их на топлоти.

У сиднејској Лакемби, спасиоци су спасавали бебу коју је мајка оставила да спава у колима. Врућина је толика, да су спасиоци морали да пружају помоћ чак и људима на плажи.

Добро дошли у Аустралију у јануару! Велики делови југоистока континента трпе ових дана под топлотним ударом, у условима у којима је жива, већ у време ручка, у Мелбурну и Аделејду достизала 40 степени.

 
Сиднеј је имао среће, температуре на западу (Пенрит) стизале су "тек" до 40 подеока. Неки други градови у НСЊ као, на пример, Дениликвин нису јер је тамо било 44 степена. У Свон Хилу, на граници са Викторијом, само степен мање - 43, чак је и на Тасманији знатно топлије од просека. И тако ће потрајати све до суботе, можда и до недеље. У међувремену, становници Викторије су упозорени да, иако ће температуре пасти који степен, сада могу да очекују снажне олује.


У среду, 30 пожара и даље гори у Викторији. Постоји бојазан да би ватра поново могла да избије тамо где је већ заустављена, као што је Кангару граунд, на североистоку Мелбурна.

- Постоји већи број "врелих тачака" и посаде проводе цео дан квасећи их и затрпавајући жар - каже контролор Крис Хардмен. - Ово је прљав, тежак посао у екстремно врућим условима, али је важно да покријемо што већи терен пре него што дође до могуће промене правца ветра.

Десет ватрогасаца савладала је исцрпљеност од топлоте.
- Њима је веома тешко на овако топлом времену, док заиста тешко раде. Сада су добро и потребно им је можда пар дана да се опораве.

У прогнозама, петак доноси највећу опасност од пожара, због јаког ветра који ће променити правац.

Грађани користе сваки извор воде да се освеже. На Аустралијен опену више нема лимита - па су виђени посетиоци како седе у фонтани тамошњег парка.

(http://www.vesti-online.com/data/images/2014-01-15/384912_vreline10_f.jpg?ver=1389810668)
Екстремно високе температуре у Аустралији: Хладе се како знају и умеју
 


Јавни превоз у Мелбурну посебно је отежан. Више од половине овдашњих трамваја нема хлађење и људи се кувају док се возе. Уз то, било је великих поремећаја у саобраћају због прегрејаних шина. Путницима је саопштено да могу да очекују кашњења.


Потрошња струје је огромна због клима-уређаја који раде пуном снагом. Тако се у Аделејду страхује да би град могао да остане без струје ако систем попусти под потрошњом. То се већ десило у Мелбурну, где су без струје остали већи делови града, а постоји бојазан да би наредни прекид у снабдевању могао ове недеље без струје да остави чак 100.000 домаћинстава.
Проблем људима представљају и топле ноћи, с температурама од 28 степени.
Новинари су приметили и да је извршни шеф "Метроа" Ендрју Лезала био на станици Ричмонд, разговарао с путницима и извињавао се.


Пазите на малишане


Из мелбурнске Краљевске дечје болнице подсећају родитеље да код деце посебно прате проблеме дехидратације, нарочито код најмлађих који су већ били болесни или су добили грозницу.
- Главни проблем је кад деца изгубе течност на врућини - каже докторка Аманда Сток. Кад се разболе, онда ни не желе да пију и тада је ризик још већи. Код деце која већ имају грозницу важно је да им родитељи омогуће да редовно пију, ако се то не дешава или повраћају, треба да иду доктору.
Доктор Сток каже да родитељи треба да дају деци воду редовно, али никада да их приморавају да пију.
- Децу треба подсећати да пију воду. Посебно је важно да деци испод 10 година нудите воду сваки сат и подсећате их да пију кад су жедна. Она знатно брже дехидрирају од одраслих јер имају мање течности у организму.
Докторка такође позива родитеље да буду опрезни око базена и да никада не остављају децу саму у колима.
- Детету невероватно шкоди ако се остави у врелом аутомобилу. Важно је да их расхлађујете


Цитат
Хлађење и за животиње

По оваквом времену, људи се сналазе да нађу расхлађење и за себе и за животиње. Власници стављају псе на лед, купају их у коритима, а сиријски смеђи медведе Хани прима специјалну храну - повелик комад леда напуњен рибом, поврћем, воћем, месом и - преливом од јагода. Лед му служи и за јело, али и да се наслони на њега и хлади се.


Цитат
Врело као никад у животу

У неким деловима Викторије, температуре су прешле 45 степени. Чарлтон у Малију био је најтоплији са 46,3 степена у пола четири поподне. Такође, у региону Малија, Лонгеренонг је забележио 46, а аеродром Хоуптуну 45,7 степени. Свон Хил стигао је у 3.10 поподне на 45,2, а Милдјура у исто време на 44,8 степени.
- Ово је нешто што се деси једном у животу. С максималним температурама које очекујемо до петка, а биће преко 40 степени - каже синоптичар Стјуарт Кумбс о врелим данима у низу кроз које Мелбурн и Викторија пролазе.

(С.П.Вести) (http://www.vesti-online.com/Vesti/Svet/374949/Australija-Pakao-na-zemlji)


Наслов: Катаклизме тек долазе! Ове катастрофе предвиђају експерти
Порука од: Гога Јануар 20, 2014, 19:25:37
Катаклизме тек долазе! Ове катастрофе предвиђају експерти


Наредних деценија број временских аномалија биће повећан - наредних година биће све више катаклизми, упозоравају метеоролози.


(http://www.blic.rs/data/images/2014-01-20/424734_uragan-foto-ap_f.jpg?ver=1390209869)
Праве катаклизме тек нас чекају

Према мишљењу експерата, повећање броја природних катаклизми повезано је са променом климе. Каприци времена на различитим континентима су делови истог процеса, повезани са физиком атмосфере и океана.

 

Аномалије су већ почеле - ова зима изненађује становнике различитих континената.

Божићна топлина погодила је традиционално ледену Русију, нарочито градове централне Русије.


(http://www.blic.rs/data/images/2014-01-09/420797_nijagarini-vodopadi11reutersfoto-aaron-harris_f.jpg?ver=1390210437)
Нијагарини водопади у леду


Необична хладноћа влада у САД. У Канади су први пут за 100 година заледили Нијагарини водопади.

У Аустралији због сталне жеге свакодневно прекидају такмичења на престижном тениском Гренд слему Аустралија Опен.

Циркулација ваздушних маса се променила тако да је у њихово премештање у меридијанском правцу постало интензивније - објашњава руководилац климатског програма Светског фонда дивље природе Алексеј Кокорин.

(http://www.blic.rs/data/images/2014-01-20/424732_20140116reutersjason-reedmelbournedi006087685_f.jpg?ver=1390209834)
Док се Америка бори са поларним вортексом, у Аустралији све ври

Неке временске аномалије могу бити повезане са природним колебањима планетарне климе. Међутим, водећи је антропогенски чинилац – загађивање атмосфере и повећавање ефекта "стакленика".

Временске аномалије су двоструко повећане за 15 година. Експерти оцењују да ће наредних неколико векова највећа опасност за приобалска подручја бити повећање водостаја Светског океана.


(http://www.blic.rs/data/images/2012-07-17/260323_susa-01-afp_f.jpg?ver=1390210489)
Прете нам и суше

И мањак слатке воде може да постане општепланетарни проблем. С тим ће се суочити многе земље Евроазије – од Португалије до западних граница Кине, као и неки региони Африке, Јужне и Сјеверне Америке и Аустралије.

 

Дефицит водених ресурса може да обухвати милијарду људи по читавој земаљској кугли, а то ће да води миграцији становништва и променама економије многих региона.

(Срна) (http://www.blic.rs/Vesti/Svet/435860/Kataklizme-tek-dolaze-Ove-katastrofe-predvidjaju-eksperti)Наслов: Одг: Шта се то догађа са климом на Земљи
Порука од: Гога Фебруар 02, 2014, 02:03:54
Снег отпоран на топлоту оковао САД, Амери сумњају на ХААРП


Олуја у Америци је парализовала југоисточни део те земље и изазвала велику пометњу, о чему су извештавали сви светски медији. Ипак заборавили су да напомену једну врло битну ствар. Власти су добиле на хиљаде пријава јер снег који је пао у великим количинама је - лажан.


(http://www.vesti-online.com/data/images/2014-02-01/389245_sneg--youtube.com-div9neimages_f.jpg?ver=1391281130)
Теорија завере или...Снег који је отпоран на топлоту
 Наиме, потпуно лажан снег појавио се скоро у свим деловима САД, а највише пријава било је у Џорџији. Људи у великом броју на Јутјуб постављају видео снимке на којима се јасно види да се снег не топи под топлотом, али и да испушта мирис пластике. Многи се питају да ли је ово доказ да је реч о геоинжењерингу који се врши над нашом атмосфером.

Иако још има много скептика који и даље не верују да се временом управља људским рукама, многи упозоравају да је управо манипулација временом најјаче оружје моћних војних сила. Могуће је, тврде поједини, да је је овакав снег настао под утицајем хемикалија које се распршују преко наше планете. Има и оних који сматрају да је снег продукт ХААРП, односно наводног тајног оружја америчке владе којим се може извести било која временска прилика и неприлика.

У целој причи страшна је чињеница да је пре неколико недеља у снегу широм САД откривена и радијација.

http://www.youtube.com/watch?v=WnTJTP-_uYw


(Вести) (http://www.vesti-online.com/Vesti/Svet/379114/Sneg-otporan-na-toplotu-okovao-SAD-Ameri-sumnjaju-na-HAARP-VIDEO)


Наслов: Снежна драма у Војводини, ангажована и војска
Порука од: Гога Фебруар 02, 2014, 07:15:21
Снежна драма у Војводини, ангажована и војска

(http://www.b92.net/news/pics/2014/02/01/26627430852ed3e79bfb13904806915_640x467.jpg)


Више од 700 људи спасено из снежних сметова код Фекетића, где је више од 16 сати било заробљено око 1.000 људи. Војним хеликоптерима евакуисанe 172 особe. Хоргош затворен за теретни саобраћај. Преврнуо се камион на путу између Бачке Тополе и Фекетића, стоји око 100 возила. Због невремена ванредна ситуација проглашена у Зрењанину, Панчеву и Кањижи.(http://www.b92.net/news/pics/2014/02/01/18747904552ed5e51b6c54837312184_v4%20big.jpg)


22.20 - Нови застој на путу између Бачке Тополе и Фекетића, преврнуо се камион. Стоји око 100 возила. Претходно спасено 70 људи код Бачке Тополе.


21.00 - Пут Панчево-Вршац затворен због невремена, а тренутно је најкритичнија ситуација у Банатском Карловцу где је снежна мећава.

19.45 - Хеликоптерима војске и МУП-а спасене 172 особе. Према нашим проценама, остало је 150 особа у стотинак возила, каже Предраг Марић.

19.30 - Најкритичније код Бачке Тополе, где је завејано више од 100 возила, а стотину људи чека на евакуацију, каже за РТС Горан Николић из Сектора за ванредне ситуације.

18.30 - До сада је више од 700 људи спасено из сметова на ауто-путу код Фекетића, а од тог броја 140 људи је евакуисано хеликоптерима. На путу још око 40 аутомобила.

18.25 - Одблокирано стотинак возила код петљи Чантавир и Нови Жедник на ауто-путу Суботица - Нови Сад, рекао градоначелник Јене Маглаи истакавши да је ауто-пут у потпуности непроходан.

18.10 - Црвени крст евакуисао 128 особа у близини Бачке Тополе. Део аутомобила који су били завејани код Бачке Тополе и Фекетића полако се пропушта.

15.15 - Више од 400 особа евакуисано из Фекетића. Одблокирана 123 аутомобила и три аутобуса. Хеликоптерима евакуисано 75 особа, углавном са лакшим промрзлинама.

14.30 - Поново проходан пут Зрењанин-Кикинда, блокирана само деоница до Елемира.

13.30 - До сада евакуисано 60 грађана из Фекетића, првенствено деце и трудница. И Новак Ђоковић помагао је завејанима.

(http://www.rts.rs/upload/storyBoxImageData/2014/02/01/15576772/Novak%20Djokovic.jpg)
Новак Ђоковић помаже завејанима


13.20 - Четири хеликоптера са евакуисаним путницима одлетела из Фекетића. Александар Вучић апеловао на грађане да не полазе на пут. 

13.10 - Хеликоптером "газела" евакуисано пет особа које су ноћ провеле блокиране у снегу у близини села Самош у Војводини.

12.30 - Хеликоптери слетели код Фекетића. Почиње евакуација деце, јавља репортер РТС-а са лица места. 

11.50 - Хеликоптери Војске Србије са Батајнице упутили се према завејаним путницима код Фекетића. Приоритет евакуација деце. Репортери РТС-а на лицу места.

(http://www.rts.rs/upload/storyBoxImageData/2014/02/01/15574510/Automobili-sneg.jpg)

11.45 - Евакуисано око 100 путника из два међународна воза код Врбаса.

11.30 - Драма код Фекетића. Више од 1.000 људи у 200 возила завејано у колони већ 15 сати. Александар Вучић, Небојша Родић и Александар Антић кренули на лице места.

11.00 - Влада Србије одлучила да се у евакуацији путника са завејаних путева у Војводини ангажују све неопходне снаге Војске Србије, МУП-а, Жандармерије, Министарства саобраћаја и здравствене службе.

9.55 - Затвара се магистрални пут Зрењанин–Кикинда због снежних наноса и снажног ветра олујне јачине.

08.35 - У току евакуација путника из међународног воза који је стао код Врбаса, рекао је Предраг Марић за РТС.

До сада је више од 700 људи спасено из сметова на ауто-путу код Фекетића, а од њих 171 особе је евакуисано хеликоптерима, у акцији у коју је укључена механизација војске, полиције и Жандармерије. Евакуисање грађана из аутомобила и аутобуса и даље траје, на путу је остало још око 40 аутомобила, а нека од возила су празна.


(http://www.rts.rs/upload/storyBoxImageData/2014/02/01/15571704/Feketic.jpg)

У току вечери и ноћи могућа је појава ледене кише у Бачкој, Срему, западној и југозападној Србији - на подручју Златибора и Краљева.

Један од камиона бугарске регистрације кренуо је упркос забрани путем 22 од Бачке Тополе ка Суботици, исклизнуо с пута и прекречио пут, рекао је за РТС Ђорђе Бабић из Сектора за ванредне ситуације.

"Тамо је негде стотинак возила у оба правца на путу и екипе су кренуле тамо да помогну да се људи извуку из те колоне", рекао је Бабић.

Претходно је код Бачке Тополе евакуисано 70 људи.

Начелник сектора за ванредне ситуације Предраг Марић рекао је вечерас да је са војвођанских путева током дана евакусиано више од 700 завејаних људи, и изразио очекивање, да ће највећи број од преосталих 150 путника бити на сигурном до јутра. Међу спасеним путницима је и једна трудница пред порођајем.

"Данас је велики, велики посао обављен, евакуисано је више од 700 људи. Хеликоптерима војске и МУП-а спасено је 172. Према нашим проценама, остало их је још 150 у стотинак возила", рекао је Марић и додао да су највећи проблеми на путном правцу од Суботице ка Новом Саду и на путу Бачка Топола - Фекетић.

Према Марићевим речима, око 18 сати до најугроженијих су се пробила тешка возила, гусеничари, припадници жандармерије.Марић је рекао да се на путу секу банкине како би возила прешла у очишћену траку. На тај начин, додао је, ослобођено је 50 возила на 60 километру од Хоргоша ка Новом Саду.


"Пробијање нам иде добро, радимо на евакуацији и тај број од 150 људи није цифра која ће сачекати јутро", рекао је Марића.

Према његовим речима, у евакуацији учествују сви капацитети МУП-а, јавних предузећа, војске. Хеликоптери, којима је евакуисан велики број људи, данас више неће бити ангажовани пошто не лете по мраку.

Марић је додао да нико од завејаних путника неће остати без хране, која им је допремљена у два камиона.

Акцији спасавања су се прикључили и хеликоптери из Ниша, па је било активно укупно шест - три транстпортна и три "газела".

(http://www.rts.rs/upload/storyBoxImageData/2014/02/01/15575387/Sneg-hrana.jpg)

Из колоне код Фекетића су одблокирана 123 аутомобила и три аутобуса и они су наставили пут ка Новом Саду, односно Суботици.

Акцији спасавања путника су се прикључили и први потпредседник Владе Александар Вучић и министри одбране и саобраћаја Небојша Родић и Александар Антић.

Вучић је апеловао на све грађане Војводине да не полазе на пут.

"Имамо осам великих колона и четири мале, далеко смо још и прву да завршимо, висина снега је и до пет метара висине", рекао је Вучић за РТС.

Истиче да нико неће остати без хране и да ће допремити све што буду могли - храну, бензин.

"Нико неће остати без хране, чудо је да до сад нико није страдао. Све што имамо на располагању - све смо дали. Све хеликоптере, цела тенковска јединица је на распологању, али не може да приђе. Немамо више чиме да радимо. Само нека нико више не излази да нам прави додатне проблеме на прилазима", поручио је Вучић.

У помоћ завејанима раније данас стигао је и тенисер Новак Ђоковић.

Претходно је на делу ауто-пута од Новог Сада до Суботице око 200 путника, који су били завејани на тој деоници, евакуисано и смештено на топло.

На иницијативу градоначелника Новог Сада Милоша Вучевића сва возила јавно комуналних предузећа Новог Сада, која поседују адекватну механизацију, упућена су на рашчишћавање снежних намета са путева у околини Фекетића како би саобраћај у том подручју био нормализован.

(http://www.rts.rs/upload/storyBoxImageData/2014/02/01/15572128/Auto-put.jpg)

Начелник Управе за ватрогасно спасилачке јединице Сектора за ванредне ситуације МУП-а Србије Горан Николић рекао је за РТС да је за 24 сата заједно са Војском Србије и Министарством одбране евакуисано више од 700 особа.

Најкритичније је, каже, код Бачке Тополе где се чека на евакуацију око 100 особа које се налазе у стотинак возила.

Николић истиче да је Предраг Марић на лицу места и координише ситуацију, и апелује да се не креће на пут. Три аутобуса и један комби су кренули алтернативним путем од Хоргоша, и они су сада завејани, рекао је Николић.

Аутобуси аутопревозника "Николић превоз", који су превозили путнике из Аустрије и Немачке, а који су били принуђени да више сати стоје због завејаног ауто-пута од Суботице до Новог Сада, пробили су се до Београда, потврдио је Танјугу власник предузећа Горан Николић.

Додатне проблеме је стварала и ледена киша која је падала на подручју Суботице.


Спасавање путника из возова

Око 100 путника из два међународна воза, који су стајали близу Врбаса због великих снежних наноса и невремена, евакуисани су током преподнева и смештени у прихватилиште у Врбасу, речено је Танјугу у Железницама Србије.

Евакуацију су обавили припадници Жандармерије, а сви путници се добро осећају.

Реч је о два међународна воза - један из правца Београда за Будимпешту, а други из правца Будимпеште за Београд који су стајали на отвореној прузи због великих снежних наноса између Змајева и Врбаса.

Вечерас су Железнице Србије саопштиле да су рашчистиле пругу између Новог Сада и Врбаса и са пруге уклониле два теретна воза и међународни путнички воз.

Због олујног ветра и снежних наноса, који достижу висину и до три и по метра, за теретни саобраћај је затворен гранични прелаз Хоргош, а надлежни апелују на грађане да без преке потребе не крећу на пут.

(http://www.rts.rs/upload/storyBoxImageData/2014/02/01/15574431/Voz-sneg.jpg)

У Зрењанину, Панчеву и Кањижи на снази је ванредна ситуација. Свега неколико сати пошто је евакуисан и последњи завејани на путу Перлез–Стајићево, та деоница је поново постала непроходна, због возила која су се попречила на путу. Нема много снега, али је због јаког ветра, сав снег на путу.

Код Панчева су непроходни правци Стари Тамиш - Долово - Мраморак и Скробара-Качарево.

Због снежних наноса и снажног ветра олујне јачине магистрални пут Зрењанин-Кикинда био је затворен. Сада је блокирана само деоница до Елемира.

На подручју Кикинде непроходан државни пут Башаид-Нови Бечеј. На правцу Кикинда - Банатско Велико Село саобраћај се одвија само једном коловозном траком.

Ветар у Вршцу је ослабио на 140 километара на час, пошто је претходна два дана дувао несмањеном брзином. Јутрос је забележена максимална брзина ветра од када се мери савременим уређајима - 168 километара на сат.

Магистрални пут Панчево-Вршац-Ватин проходан је само за путничка возила. Одблокирано је тридесетак завејаних камиона. Возови неће саобраћати до понедељка.

У општини Опово непроходан је пут Сакуле-Баранда. У завејаним Сакулама нема ни струје ни воде.

Пет села у Сврљишком крају одсечено је од света. Комуналне службе чисте сметове, али се они због јаког ветра брзо поново стварају.

Покрајински секретаријат за здравство саопштио је да су болнице на подручју Војводине у стању непрекидне приправности ради брзог и ефикасног пружања здравствене помоћи угроженим грађанима.

Забрана саобраћаја


Министарство саобраћаја донело је одлуку да се због временских услова на територији Србије забрањује саобраћај свих возила на деоници ауто-пута Е-75 у оба смера, од саобраћајне петље "Суботица север" до саобраћајне петље "Темерин", пише у данашњем саопштењу Јавног предузећа "Путеви Србије".

Забрањен је саобраћај и на деоницама Панчево-Банатски Карловац, Стајићево-Чента, Србобран-Сириг, Бачка Топола-Фекетић, Бачки Јарак-Нови Сад, гранични прелаз Бачалмаш-Бајмок, Бачка Топола-Торњош, Савино Село-Кула, Бачка Топла-Липар, Кљајићево-Горња Рогатица-Бачки Соколац, Врбас-Фекетић, Нови Бечеј-Башаид, Ковачица-Падина-Самош, Ковачица-Уздин, Баранда-Опово, Зимоњић-Велебит, Чантавир-Торњош и Самош-Добрица.

Утврђени правац за транзит, односно улаз/излаз кроз Србију је из смера Хрватске на ауто-путу Е-75, прелаз Батровци.

(РТС) (http://www.rts.rs/page/stories/ci/story/124/%D0%94%D1%80%D1%83%D1%88%D1%82%D0%B2%D0%BE/1510163/%D0%A1%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B0+%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0+%D1%83+%D0%92%D0%BE%D1%98%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%2C+%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0+%D0%B8+%D0%B2%D0%BE%D1%98%D1%81%D0%BA%D0%B0.html)***
http://www.youtube.com/watch?v=_y7BrrlVtRk


Вучић кренуо и без капе и без рукавица.... :D Ово је заиста ВРХ ВРХОВА!!!


Наслов: Одг: Шта се то догађа са климом на Земљи
Порука од: Cuburac Фебруар 03, 2014, 09:48:17
Globalno zagrevanje postoji kao fenomen i klima se menja na celome Svetu, ali ipak ne treba traziti teoriju zavere svugde. Dacu komentar iz mog ugla na ovaj snimak gore gde ova crnkinja u Atlanti pokazuje sneg koji se ne topi pod vatrom nego postaje garav. Prvo i prvo, ako se napravi cvrsta grudva od suvoga snega (onaj sto lepo skripi pod nogama kada se hoda po njemu) i pocne da se zagreva upaljacem ili bilo kojom drugom spravom koja koristi plin za upaljace imace isti efekat. To crnilo je izazvano sagorevanjem vece koncentracije gasa butana koji se mesa u svaku smesu za takve upaljace. Na samome snegu ce se praviti rupa gde plamen dodiruje i to veoma polako jer ce sneg na samome mestu dodira da pocne polako da isparava. Ako tu istu grudvu stavite na bilo kakav drugi plamen koji u sebi nema butana, recimo obican plin, obicna vatra od drveta, papira ili cak obicna ringla na elektricnom sporetu, ta ce se ista grudva odmah istopiti sasvim normalno bez pojave ikakvog crnila i cudnog mirisa. Ovde se ne radi ni o kakvoj nepoznatoj materiji koja pada sa neba, vec o cistoj fizickoj hemiji.


Наслов: Јапан под снегом, 23 мртва
Порука од: Гога Фебруар 18, 2014, 11:17:19
Јапан под снегом, 23 мртва


Токио -- Друга снежна олуја у седам дана погодила делове Јапана, хиљаде људи је заглављено на путевима а број мртвих у попео се на 23 особе, јавио је Ројтерс.

(http://www.b92.net/news/pics/2014/02/18/1928798356530319e47a95c068897312_orig.jpg)


У неким областима у прекиду је железнички саобраћај након што је у централном делу Јапана снежна олуја на Дан заљубљених донела више од метар снега и прекрила престоницу рекордним снежним наносом другу седмицу узастопно, јавио је Ројтерс.

У централном делу Јапана, у префектури Јаманаши пало је више од 1,1 метар снега, што је рекорд у последњих више од 100 година колико се води таква статистика. Мање снега има на истоку и североистоку Јапана, док је у Токију пало 27 центиметара снега, а престоницу је погодила најгора снежна олуја у последњих 45 година.

До уторка, број мртвих износи најмање 23 људи, укључујући понеке настрадале у саобраћајним несрећима, или су погинули од снега који је пао са кровова. Неколико је умрло у аутомобилима заглављеним у снегу, и то од тровања, односно удисања издувних гасова својих аутомобила.

На врху снежне олује, неколико хиљада домаћинстава је остало без струје а отказано је на стотине авионских летова. Ззелезнички саобраћај је на појединим местима био поремећен, а неки путеви затворени, уз велику саобраћајну гужву и закрчења на неким главним путним правцима у земљи, што траје данима.

(Танјуг) (http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2014&mm=02&dd=18&nav_category=78&nav_id=813484)


Наслов: Земљотрес, невреме и поплаве сручили се на Скопље
Порука од: Гога Мај 26, 2014, 01:14:09
Земљотрес, невреме и поплаве сручили се на Скопље


Земљотрес и олујно невреме погодили Скопље. Улице у главном граду Македоније полављене, има заглављених возила са путницима

(http://www.novosti.rs/upload/thumbs/images/2014//05/25/00skplje_310x186.jpg)

После катастрофалних поплава у Србији, БиХ и Хрватској, невреме је погодило и Македонију, а обилне падавне изазвале су поплаве у Скопљу. Такође, вечерас је у главном граду Македоније забележен и земљотрес јачине 3,5 степени Рихтера.

Киша која пада већ скоро два дана у Скопљу изазвала је поплаве у бројним насељима. Како пишу македонски медији, падао је и град који је уништио усеве, а поплављене су и многе подрумске просторије.

Земљотрес са епицентром 18 километара од Скопља, срећом није изазвао материјалну штету и није било људских жртава.


Градске улице су поплављене, а возила су потопљена, па су возачи кроз водену бујицу бежали остављајући аутомобиле на улици.

Река Вардар се није излила из свог корита, али је набујала.

Министар за саобраћај и везе Миле Јанакијевски сазвао хитан састанак кризног штаба, преноси портал МКД.

Неколико аутомобила упало у рупу изазвану огромном количином воде у насељу Ново Лисиче.

Потопљено је неколико гаража и подрума, а главни градски трг био је накратко покривен ледом.


http://www.youtube.com/watch?v=eTOtoJ8UouU

(вечерње НОВОСТИ) (http://www.novosti.rs/%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8/%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0.480.html:493135-%D0%97%D0%B5%D0%BC%D1%99%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%81-%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5-%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B5-%D1%81%D1%80%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D1%81%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%99%D0%B5)


Наслов: Одг: Шта се то догађа са климом на Земљи
Порука од: Гога Јун 26, 2014, 02:18:14
Невреме погодило Београд и Лајковац, незапамћена олуја уништила селo код Лазаревца, чупала дрвеће, обарала камионе

(http://www.novosti.rs/upload/thumbs/images/2014//06/25n/10494632_10202380963031232_322520753879546785_n_620x0.jpg)

БЕОГРАД - Јако невреме погодило је у поподневним сатима територију Београда, али и подручје око Лајковца, где је падао град.


http://www.youtube.com/watch?v=aIt8AWKITlM

И Тополу и Аранђеловац око 18:30 погодило је невреме праћено кишом и олујним ветром који је носио кровове са кућа, дрвеће и бандере, због чега су поједина места остала без струје, а магистрални пут ка Београду тренутно је непроходан, изјавио је председник општине Топола Драган Јовановић.

"Невреме је трајало нешто више од пола сата и веома јак олујни ветар однео је кровове са појединих кућа у селима Белосавци, Крћевац, Загорица и Јеленац у општини Топола и они су тренутно без струје", рекао је Јовановић.

http://www.youtube.com/watch?v=t1cgd_phFCY


Он је додао да је и један део Аранђеловца без струје, као и села Копљари и Орашац у тој општини.

Јовановић је објаснио да магистрални пут Топола - Београд тренутно није проходан, јер је олујни ветар дрвеће и бандере нанео на поједине делове те саобраћајнице.


"Радници Предузећа за путеве укљањају дрвеће и бандере са пута и он ће врло брзо бити проходан", рекао је Јовановић и додао да се такође ради и решавању проблема снабдевања струјом села која су без ње остала, а услед обарања бандера.

Јовановић је додао и да у невремену није било града, а у радарском центру Букуља је речено да су дејствовали.(http://www.novosti.rs/upload/thumbs/images/gallery/2014/06/nevreme%20beograd%20v.d/nevreme-(10)_620x0.jpg)

(http://www.novosti.rs/upload/thumbs/images/gallery/2014/06/nevreme%20beograd%20v.d/nevreme-(4)_620x0.jpg)

(http://www.novosti.rs/upload/thumbs/images/gallery/2014/06/nevreme%20beograd%20v.d/nevreme-(5)_620x0.jpg)ОЛУЈА УНИШТИЛА СЕЛО НАДОМАК ЛАЗАРЕВЦА(http://www.alo.rs/resources/img/25-06-2014/lightbox_landscape/1269611-20140625-193706.jpg)

Олујно време у среду увече је нанело велику штету селу Шопић надомак Лазаревца. На улицама овог места је владала права сцена из хорор филмова јер су се камиони превртали на Ибарској магистрали, а ветар је носио и кровове.


(http://www.alo.rs/resources/img/25-06-2014/home_category/1269776-20140625-195546.jpg)

Мештани села Шопић тврде да је село потпуно уништено за само три минута. Звоник сеоске цркве је срушен, кровови су летели, а камиони превртали по Ибарској магистрали.


(http://www.novosti.rs/upload/images/2014//06/25n/123.png)


Да подсетимо, пре нето више од месец Лазаревац је страдао у поплавама, а у среду увече је нова несрећа покуцала на врата становника овог града.

(Танјуг) (http://www.novosti.rs/%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8/%D0%B1%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4.491.html:497857-Nevreme-pogodilo-Beograd-i-Lajkovac-nezapamcena-oluja-unistila-selo-kod-Lazarevca-cupala-drvece-obarala-kamione)(http://www.alo.rs/resources/img/25-06-2014/single_news/1269371-20140625-192702.jpg)
Ленка Павловић (70) остала без куће | Фото: Гане Ђорђевић


 Уплакану и немоћну, седамдесетогодишња Ленку Павловић затичемо испред дома на који се срушило стабло јасена.

- Сине, нема ко да ми помогне. Ја сам овде сама, а јасен ми је уништио потпуно кућу. Поломљени су ми прозори, вода ми је поквасила све ствари, не знам где ћу ноћас да спавам - прича кроз сузе бака.(Ало) (http://www.alo.rs/vesti/reportaza-srbija/tornado-zbrisao-selo-sopic-za-tri-minuta-prevrtao-slepere-foto/59378)
Наслов: Одг: Шта се то догађа са климом на Земљи
Порука од: Гога Јун 26, 2014, 22:53:20
Ветар ишчупао Павловића храст стар више од 500 година(http://www.blic.rs/data/images/2014-06-26/486805_oluja-oborila-hrast-u-donjoj-trnavi-foto-rtv-belami_f.jpg?ver=1403798557)

Олујни ветар исчупао је из земље Павловића храст у селу Доња Трнава код Ниша који је стар више од 500 година и под заштитом је државе.

Дрво је било високо више од 20 метара и широко око 2,5 метра, а приликом пада причинило је штету у домаћинству Жарка Павловића. На терен је изашла радна група општине Црвени Крст и представници завода за заштиту природе Србије.


Исте ноћи невреме је оборило и тополу у селу Чамурлија која је поломила кров једне куће, док су у селима Горња Трнава, Велепоље, Палиграце и Миљковац страдали усеви.(Блиц) (http://www.blic.rs/Vesti/Srbija/476506/Vetar-iscupao-Pavlovica-hrast-star-vise-od-500-godina)http://www.youtube.com/watch?v=Q2hqW4RNVbI

Наслов: Одг: Шта се то догађа са климом на Земљи
Порука од: Гога Јул 28, 2014, 03:17:13
Невреме у СрбијиЈака киша и невреме праћено грмљавином захватило је Београд, Ниш, Сомбор и још неколико градова широм Србије. Осим поплављених улица поједини делови Ниша остали су без струје


***
Олуја праћена пљуском и грмљавином другу ноћ за редом погодила је Београд. Саобраћај је делимично био у прекиду


(http://www.blic.rs/data/images/2014-07-27/498153_nevreme-u-bg_f.jpg?ver=1406497008)
Потопљени аутомобили у Дарвиновој улици
Невреме је многе оставило у страху. Стравичне грмљавине су  подсећале на ратне ноћи из `99, а громови који су ударили на неколико места у граду причинили су мању материјалну штету.


(http://www.novosti.rs/upload/thumbs/images/2014//07/18n/oluja_0_620x0.jpg)
Прозори су се тресли, а аларми на аутомобилима укључивали кад год би гром ударио у близини. Киша је непрестано падала, и многе улице претворила у реке

http://www.youtube.com/watch?v=2rqdm5Iy-yk***
Невреме у Сомбору


(http://images.kurir-info.rs/slika-620x419/munja-iznad-sombora-nevreme-ppprotutnjalo-srbijom-1406500963-541887.jpg)


(http://77.46.136.69/arhiva/2014/fotografije/640x426/Tan2014-7-27_221431633_5.jpg)
Велико невреме у Нишу

Јака киша која већ сатима не престајде да пада поплавила је бројне улице у Нишу, а вода је доспела и у један део новог Подземног пролаза где се ниво воде, како јављају гледаоци, стално повећава.

Ситуација је посебно критична у Зетској улици, где поплаве нису реткост при свакој већој киши, а како сазнајемо, поново је поплављена и хала „Чаир“. Због тога су, како сазнајемо, и у Подземни пролаз и у халу хитно послате екипе ватрогасаца.

Невреме, праћено јаким пљуском и грмљавином почело је нешто после 18 сати, а поједини делови града остали су без струје и кабловске телевизије. Нишкој телевизији јавила се и гледатељка из Брзог Брода која нам је послала фотографије неколико оборених стабала услед невремена, а бројне фотографије на друштвеним мрежама показују да је слична ситуација и у другим деловима града.

Према информацијама са сајта Републичког Хидрометеоролошког завода, непогоде са великом количином падавина, градом и јаким ветром очекују се и у понедељак, 28. јула.


http://www.youtube.com/watch?v=r3R-RVDf4p0
***Пљусак, град и олујни ветар погодили Врање


ВРАЊЕ - Јака киша, праћена грмљавином и олујним ветром преплавила је градске улице, а као и приликом сваког невремена, шахтови у главној улици изливали су велику количину фекалија.

Према подацима врањске Метеоролошке станице, у периоду од 17 до 18 часова пало је 10,5 литара кише по метру квадратном, а од 17.10 х падао је и град.

– Поред јаке кише и грмљавине, имали смо и удар ветра. Дувао је југозападни ветар брзином од 15,6 метара у секунди или 56 километара на сат.

Што се града тиче, падао је око три минута, величине осам милиметара – каже Ана Нововић из Метеоролошке станице у Врању.

О евентуалној штети још увек нема података из врањског Центра за ванредне ситуације.

Због јаке кише и олујног ветра, саобраћај је око 17 сати био у прекиду у главној улици и свим осталим градским саобраћајницама.Наслов: Због незапамћене олује затворен ваздушни простор над целом Хрватском!
Порука од: moka Јул 30, 2014, 20:47:52
Због незапамћене олује затворен ваздушни простор над целом Хрватском!


СРБИЈА ПРЕУЗЕЛА КОНТРОЛУ ВАЗДУШНОГ САОБРАЋАЈА
Због незапамћене олује затворен ваздушни простор над целом Хрватском!
Танјуг | 30. јул 2014.
Пљусак, снажни ветар и грмљавина 'харају' Загребом. Невероватно снажни удари ветра и киша отежавају трамвајски и аутобуски саобраћај, а ватрогасци су већ затрпани позивима грађанаКонтрола летења Србије и Црне Горе (СМАТСА) преузела је контролу ваздушног саобраћаја изнад целе Хрватске и дела Босне и Херцеговине.

Хрватска је затворила свој ваздушни простор због незапамћене олује која је данас погодила Хрватску. Око 15 часова у главну просторију Обласне контроле лета у Загребу почела је да продире вода, убрзо је нестало електричне енергије, јавља Јутарњи лист.

У том тренутку у ваздушном простору Хрватске било је око 100 путничких авиона. Хрватски контролори лета у том тренутку више нису могли да управљају тим авионима.

Одмах су активирани сви сигурносни протоколи. С радом је почео Кризни штаб Контроле лета. Контактиране су контроле лета свих суседних земаља које преузимају вођење авиона и њихов сигурни излазак из хрватског ваздушнох простора. На интернет страници Flightradar24, на којој се се у реалном времену може пратити летове авиона, Хрватска је у трену постала једна сива мрља без иједног авиона.

Авионима који су у том тренутку били на хрватским аеродромима одмах је обустављено полетање. Тако је данас по први пута због невремена затворен ваздушни простор изнад Хрватске.

Након што је квар с електричним системом поправљен и већина техничких система осопособљена у 16 сати и 50 минута донесена је одлука о поновном отварању ваздушног простора изнад Хрватске. Ипак, нормализација промета очекује се највероватније тек током сутрашњег дана.ЗАГРЕБ: ЈАК ВЕТАР, И ГРМЉАВИНА ХАРАЈУ

Након што је невреме у уторак увече и среду ујутро погодило задарско подручје, током дана је кренуло преко Лике и Горског Котара, а око 14.40 сати сручило се на Загреб. Небо се зацрнило и одједном је 'грунуло'. Снажан пљусак, јак ветар и грмљавина 'харају' метрополом – преноси 24.сата.хр.

Ватрогасци имају пуне руке посла
Већ неколико минута након почетка невремена, загребачки ватрогасци су затрпани позивима грађана.
- Уклањамо стабла и гране са улица, конејнере које је ветар однео... Углавном, примамо позиве са свих страна - рекли су ватрогасци.
Уз то, сасвим је извесно да се опет могу очекивати и поплављени подруми бројних кућа и зграда.

Полиција позива возаче на опрез и стрпљење
- С обзиром на невријеме у Граду Загребу и последице временских непогода, отежано је одвијање саобраћаја. Повремено долази до застоја на саобраћајницама и свим већим раскрсницама.
Полиција позива возаче на опрез и стрпљење 'док се последице невремена не отклоне.

* * * * ** * *


ЦИКЛОН СА ОБИЛНОМ КИШОМ, ГРМЉАВИНОМ И "ПИЈАВИЦАМА" ИДЕ КА УНУТРАШЊОСТИ И ЈУГУ ЗЕМЉЕ

Јако невреме које је захватило Хрватску, углавном приморје, не престаје ни данас и циклон се са подручја Кварнера са обилном кишом, грмљавином и "пијавицама" премешта према унутрашњости и југу земље.

На острвима северног Јадрана понегде је пало преко 50 литара кише по квадратном метру. За 24 сата на Силби је пало 217,5 литара кише, а на Исту чак 294 литре, што је рекордна количина падавина у једном дану за то подручје у јулу.

На Задарском подручју грмљавинско невреме, праћено јаком кишом и олујним југом, "спојило" је небо са земљом, градске улице и тргови за свега неколико минута претворили су се у водопаде и језера, пише Антена Задар.

Неке улице су потпуно поплављене, а ватрогасци имају пуне руке посла у испумпавању воде из поплављених просторија, посебно на задарским острвима, а најгоре је на Виру, Пагу...

Јутрос је Јадролинијин брод ''Призна'' у Пашманском каналу спасио бродић под словеначком заставом, који је неконтролирано плутао ношен олујним ветром, и успешно је одвезен у луку Биоград.

Обилне падавине али и невреме у Хрватској данас очекују и у Далмацији, јавља Црометео, и подсећа да је Државни Хидро-метеоролошки завод издао висок степен упозорења за целу земље.(http://www.novosti.rs/upload/images/2014//07/30/hrv2.jpg)


За део земље, Ријечко и Дубровачко подручје, проглашен је црвени, највећи степен упозорења на екстремне временске прилике, где се очекују грмљавинска невремена и велике количине падавина, као и јак ветар.


http://www.youtube.com/watch?v=vREWOAyqEPU


http://www.youtube.com/watch?v=3KRwSFmgPcQ


http://www.novosti.rs/%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8/%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0.480.html:503190-Zbog-nezapamcene-oluje-zatvoren-vazdusni-prostor-nad-celom-Hrvatskom


Наслов: СНЕГ И ЛЕД Стиже најхладнија зима у последњих 100 година
Порука од: Гога Новембар 01, 2014, 22:23:25
СНЕГ И ЛЕД Стиже најхладнија зима у последњих 100 година


Надолазећа зима биће најхладнија у последњих 100 година, а захватиће велики део Старог континента, најављују британски метеоролози.

(http://www.blic.rs/data/images/2012-12-10/295357_blok-2-novi-beograd091212ras-foto-djordje-kojadinovic002_ff.jpg?ver=1414831830)

Велике количине снега упорно ће затрпавати Европу, праћене веома ниским температурама. Према проценама британских метеоролга, арктичка зима ће оковати континент чак пет месеци.

Они најављују да први ледени талас можемо очекивати већ у новембру.


 
За јануар се предвиђа рекордно ниска температура од минус 27 степени Целзијуса, и то на већем делу континента, укључујући и предео у којем се налази Србија.

Нагло захлађење са собом ће донети и снег, који ће на планинама условити стварање снежног покривача.

Нижи предели на беле пахуље чекаће до друге половине новембра, кажу метеоролози који се слажу са британским колегама и прогнозирају да ће наступајућа зима бити хладнија и са више снега него прошла.

 

- Први снег у нижим пределима може да се очекује у новембру и то другој половини месеца, а пратиће га, свакако, јаче захлађење. Последња недеља новембра је уобичајено време за први снег у градовима, али ове године можемо да га очекујемо и мало раније. Генерално, прошла зима је била топла са мало снега, а ове очекујемо знатно ниже температуре, и више кише и снега - наводи метеоролог Недељко Тодоровић.


(Блиц) (http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/507530/SNEG-I-LED-Stize-najhladnija-zima-u-poslednjih-100-godina)


***


А не тако давно, писали су медији како ће ова зима да буде блага, како ће лето да траје све до октобра,...међутим, како ће заиста да буде, видећемо ускоро  :-\
Наслов: Снежна олуја погодила Москву,
Порука од: Гога Децембар 26, 2014, 03:28:28
Снежна олуја погодила Москву, отказано 150 летова

Москву је данас погодила снежна олуја који су паралисали саобраћај у руској престоници и довели до отказивања више од 150 летова

(http://www.novosti.rs/upload/thumbs/images/2014//12/25/moskva%20snezna%20oluja%202014_620x0.jpg)

Ниједан од три московска аеродрома није затворен, али су на свима забележена кашњења.

Како је пренела агенција АП, на аеродрому Домодедово, јужно од Москве, отказао је више од 100 летова.

Руска метеоролошка служба је саопштила да се очекује да ће за један дан у Москви пасти нешто мало више од 10 центиметара снега.

Служба за праћење саобраћаја Јандекс је навела да је у рано преподне на улицама Москве саобраћајна гужва каква се иначе годишње ствара само повремено током саобраћајног шпица.

Да је велика гужва у саобраћају потврдио је и руски премијер Дмитриј Медведев који је рекао да је због тога неколико министара каснило на последњу седницу владе ове године.

За разлику од неких западноевропских престоница, снежне олује у Москви скоро никад не поремете функционисање јавног превоза или доведу до затварања ваздухопловног саобраћаја.

http://www.youtube.com/watch?v=pnGt8PsS6O8


(Танјуг) (http://www.novosti.rs/%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8/%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0.479.html:526075-%D0%A1%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%98%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%83-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BE-150-%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0)


***


Хаос због снежне олује у Москви, 500 судара на сатУ Москви је данас, због снежне олује која је увеома кратко време донела чак 25 центиметара снега, готово потпуно парализован путни саобраћај, а полиција региструје до чак 500 саобраћајних несрећа на сат

(http://www.novosti.rs/upload/thumbs/images/2014//12/25n/00mos_620x0.jpg)

Најдужа колона аутомобила протеже се у дужини од чак 60 километара, саопштила је служба за праћење саобраћаја Јандекс, а пренео сајт "Раша тудеј".

Јандекс, који рангира саобраћајне гужве на скали од један до десет, данашњем хаосу у Москви је доделио највишу оцену.

"Људи, запамтите овај историјски дан. То је први пут да је оцена десет забележена тако рано на почетку зиме и да траје тако дуго, већ седам сати. Ситуација ће бити још гора", написала је на Фејсбуку портпарол Јандекса Елина Ставискаја.

На московске улице је изашло више од 11.000 специјализованих машина за чишћење снега, које имају проблема да изађу на крај са тако великим падавинама у тако кратко време. Ситуација се додатно погоршала у поподневним сатима, кад је већи број грађана кренуо са посла кући.

Катастрофални временски услови и изузузетно мала видљивост узрокују велики број судара у руској престоници, па је тако у 17 сати по локалном времену полиција пријавила да је у само сат вемена забележено чак 500 удеса, укључујући 45 тежих саобраћајних несрећа.

Људима који користе градски саобраћај се саветује да уместо тога пешаче, а у многим случајевима је готово немогуће аутобусом доћи до метро станице.

Снежна олуја је погодила и авио-саобраћај у Москви, па је отказано 20 летова, а готово 200 летова је каснило. Неки путници су на друштвеним мрежама написали да су били више сати заглављени у авионима који нису могли да полете због снега на писти.

Градске власти су обећале да ће на рашчишћавању снега радити 24 сата и даће до сутра ујутро сав снег бити уклоњен са путева.

За разлику од неких западноевропских престоница, снежне олује у Москви скоро никад не поремете функционисање јавног превоза или доведу до затварања ваздухопловног саобраћаја

http://www.youtube.com/watch?v=nxWY2rROyQ0

(Танјуг) (http://www.novosti.rs/%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8/%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0.479.html:526169-Haos-zbog-snezne-oluje-u-Moskvi-500-sudara-na-sat)Наслов: Саудијска Арабија: Снег у пустињи, деца се грудвају, камиле у шоку!
Порука од: Гога Јануар 15, 2015, 07:22:26
Саудијска Арабија: Снег у пустињи, деца се грудвају, камиле у шоку!


Ова појава није светско чудо, јер су метеролози објаснили да је хладан ваздух из Русије ишао југозападно ка овој земљи, што је проузроковало да ово, углавном врело подручје, неколико дана буде хладно и завејано


(http://www.novosti.rs/upload/thumbs/images/2015//01/13n/01_620x0.jpg)


Становници пустиње у Саудијској Арабији, доживели су крајње, може се рећи, пријатно искуство. Наиме, они су по први пут у свом животу видели снег.

Сви светски медији су пренели вест о томе како је пао снег у пустињи, а слике на којима се виде пешчане дине како су завејане у снегу, одузимају дах.

Бели снег и тамноцрвени песак, направили су изузетни контраст и створили су предивну слику.

Ипак, ово није светско чудо, јер су метеролози објаснили да је хладан ваздух из Русије ишао југозападно ка Саудијској Арабији, па је проузроковао да ово врело подручје и његово становништво, искуси зимске чаролије.

И поред тога што су многи мештани због падавина били приморани да напусте своје шаторе, били су срећни због ове појаве.

- Ово је поклон од Бога. Међутим, ми смо постали ограничени због ових временских услова. Камиле су исцрпљене и полегале су – рекли су мештани и додали:

- Након снега ће све постати зелено, па смо срећни због тога – истакли су они, али су рекли да су камиле збуњено гледале у снег и чудиле се том необичном догађају.

А деца, ко деца. С’обзиром да су по први пут у животу могли да се грудвају, уживали су овим зимским чаролијама.

(Извор: Телеграф.рс)
http://www.youtube.com/watch?v=TdG1DOEzptY


(вечерње НОВОСТИ) (http://www.novosti.rs/%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8/%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0/%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%B6%D0%B5.409.html:528808-%D0%A1%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%98%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B0-%D0%A1%D0%BD%D0%B5%D0%B3-%D1%83-%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%9A%D0%B8-%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%B0-%D1%81%D0%B5-%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D1%98%D1%83-%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B5-%D1%83-%D1%88%D0%BE%D0%BA%D1%83-%D0%92%D0%98%D0%94%D0%95%D0%9E)
Наслов: Одг: Шта се то догађа са климом на Земљи
Порука од: Гога Јул 26, 2015, 22:40:41
КЛИМАТСКЕ ПРОМЕНЕ
 Паклене врућине тек чекају Србију


Овaj јул један од три најтоплија у 130 година, стручњаци упозоравају на климатске промене. У августу благо захлађење. "Пакао" у септембру. Очекује нас блага зима. Температура за 1,5 степени виша него на почетку века


(http://www.novosti.rs/upload/thumbs/images/2015//07/25/leto_620x0.jpg)


ОВАЈ месец сврстаће се у три најтоплија јула у последњих 130 година, али рекордне температуре из 2012. године неће бити оборене. Иако сунце пржи без паузе већ данима, без капи кише и тек ретким дашком ветра, за метеорологе је јул природно најтоплији месец у години, а врелине које буквално прже Србију, нису изненађење. Стручњаци ипак упозоравају да су пред нама све топлија лета, с обзиром на то да су температуре повезане и са глобалним отопљавањем.

По речима Станка Спаравала из "Метеоса", период од 15. до 31. јула уобичајено је најтоплији у години. И у том интервалу обарају се сви рекорди. Већ од августа дани су краћи и температуре изнад 40 степени Целзијусових нису очекиване.

- Са једне стране, то да је јул врео није ништа ново, али чињеница је да се клима мења и да су лета топлија - кажу у "Метеосу". - Сви топлотни рекорди оборени су у последњих 15 до 20 година. Осми месец 1992. године имао је просечну температуру 26,8 степени Целзијусових, а ове године јун је имао "само" 21,7, док ће јул бити међу три најтоплија јула икада измерена. За август се очекује захлађење и освежење, када ће и температуре пасти на подношљивих до 30 степени Целзијусових. Лето 2012. године, ипак држи рекорд најтоплијег од када мерења постоје, са просечном температуром 25,7 степени Целзијусових.

ПО речима Горана Пејановића, помоћника директора Националног сектора за климатске промене, све топлија лета и у Србији могу да се гледају и у контексту климатских промена.

- То што се температуре повећавају из године у годину јесте повезано са глобалним отопљавањем, неконтроисаним емитовањем угљен - диоксиода у ваздух и свим осталим елементима који утичу на климатске промене - каже Пејановић. - Температура је за 1,5 степени већа него на почетку века, а до 2100. очекује се да ће порасти за још од три до четири степена уколико не дође до реализације споразума о смањењу емисије гасова са ефектом стаклене баште на светском нивоу. То је велика и озбиљна промена и податак који би требало да забрине. Можемо да очекујемо да ће овако топлих и топлијих лета у Србији бити све више, јер тенденција јесте на порасту температуре.

По Пејановићевим речима, као последица глобалних промена климе регистроване су и промене у интензитету и учесталости појаве климатских екстрема.

ПРОШЛА, 2014. година је била најтоплија година у свету откад постоје инструментална мерења, а у Србији најкишовитија и друга најтоплија. Ове године, температура океана у екваторијалној области Пацифика виша је за два степена, тзв. El Nino, што ће допринети повећању глобалне темепературе за 0,1 степен наредних десетак година.

- У Србији је јун 2015. био веома топао, а до сада јул екстремно топао и екстремно сушан - каже Пејановић. - Одступања температуре су била за 3-4 степена виша у односу на просечне вредности за период 1981-2010, тако да се овогодишњи јул приближио рекордно топлом јулу 2012. Такође, регистрован је значајан дефицит јулске количине падавина.

Овај јул пролази уз метеоролошку карактеристику - екстремно топао, а август ће бити знатно пријатнији. У Хидрометеоролошком заводу Србије пре новембра не могу да дају озбиљније прогнозе за зиму, али по Пејановићевим речима, климатске промене условљавају да и зиме буду све топлије.

У ЦЕЛОЈ Србији се очекује топао и сушан август са температуром ваздуха изнад вишегодишњег просека за око три степена. Климатски изгледи показују да ће и септембар бити натпросечно топао са количином падавина у границама просечних вредности у већем делу Србије. Треба напоменути да ће и поред оваквих услова спорадично постојати могућност да у планинским пределима буде више падавина услед развоја конвективне облачности и појаве интензивних пљускова.


(http://www.novosti.rs/upload/images/2015//07/25/LETA-copy.jpg)


ЗАГРЕВАЊЕ

- Глобална просечна температура порасла је за 0,8 степени у односу на прединдустријски период, а у Београду, од када су почела мерења 1888. године, за више од 1,5 степени - каже Пејановић. - Највиши раст је заправо забележен од 1970. године, а последња декада је била најтоплија до сада. Загревање атмосфере прати загревање и повећање киселости светског океана. Сматра се да је у периоду од 1971. до 2010. године светски океан акумулирао преко 90 одсто вишка енергије настале због радијационог дебаланса услед повећане емисије гасова са ефектом стаклене баште.

(Бојана Царановић, вечерње НОВОСТИ) (http://www.novosti.rs/%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8/%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0/%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%B6%D0%B5.409.html:559335-Paklene-vrucine-tek-cekaju-Srbiju)


Наслов: Одг: Шта се то догађа са климом на Земљи
Порука од: Гога Јул 26, 2015, 22:50:33
Можда бих раније и прогутала ову жваку (читајући текст испред ове поруке) да се све топлија лета и у Србији могу гледати и у контексту климатских промена, да не видим својим очима оно што свако јутро видим. Колико чујем, човеково "мешање" у све погубно по његов живот, па и у климу није само случај у Србији, па да не размишљамо како ето неко само Србе хоће да десеткује, него се слични експерименти раде у целом свету.

Скоро свако  јутро небо над Београдом буде обојено оном прекрасном лепом плавом бојом. Онда се однекуда појаве ОНИ, ти авиони који остављају трагове иза себе. Ти трагови формирају систем мреже и за непун сат, некада чак и за краће време, нестане то дивно плаветнило, небо има чудну сиву боју, и уместо оне јутарње свежине, ваздух одмах постаје лепљив, топао, не може ни да се дише. Није редак случај, да се након те појаве таквих авиона, појаве кишни облаци, али ОНДА КАДА ИМ ВРЕМЕ НИЈЕ, КАДА НЕ ОДГОВАРАЈУ ни људима, а нарочито ни усевима и пољопривреди...

(http://svisrbisveta.org/wp-content/uploads/2015/01/zaprasivanje-iz-aviona.....jpg)
Небо над Београдом

(http://www.dodaj.rs/f/5/SB/ygLoFyb/haarp-4.jpg)


Цитат

David Keith, професор са универзитета Хардварда, промотер гео-инжињеринга цинично закључује:

Ми још нисмо спровели озбиљна истраживања о штетности алуминија. Сутра можда пронађемо застрашујуће ствари које су нам можда промакле, али за сада још немамо ништа. Ово није морално опасан подухват већ више бесплатна вожња на рачун наших унука.

Запрашивању су изложене многе земље широм света, углавном чланице НАТО и Партнерства за мир. Недавно је ово питање покренуто и у парламенту Новог Зеланда.
Обликовање климатских промена уз помоћ алуминијума још 1989. године је патентирала америчка компанија `Hughes Aircraft`, а промену климе на такав начин подупире и Америчка организација за унапређивање науке (АААС), на чијем је челу некада био и наш Михајло Пупин.

Новинар Stewart Хоwе, који је учествовао на конференцији у Сан Дијегу 2010. године нема дилеме да се гео-инжењеринг коси са деловањем против глобалног загревања.
- Очигледно је да постоје други циљеви, а то су депопулација, контрола, оружје, комуникације… Јасно је да се не ради за добробит човечанства, већ елите – закључује амерички новинар.
У видео прилогу можете да погледате целу конференцију у Сан Дијегу, на којем амерички научници признају да се из авиона широм света испуштају штетне хемикалије, опасне по човека и природу.


http://www.youtube.com/watch?v=88UKTu4xZ3c

(Алексеј Димитријевић) (http://srbin.info/2012/11/01/amerikanci-priznali-da-iz-aviona-ispustaju-stetne-hemikalije-za-kontrolu-klime-video/)

А онда после ових врућина и киша када им време није,....куцаће нам на врата КОДЕКС АЛИМЕНТАРИЈУС са ГМО храном и ГМО семенима, нудећи нам наводно спасоносно решење ГМО семе, наводно отпорних на сушу.
Наслов: Одг: Шта се то догађа са климом на Земљи
Порука од: Гога Август 03, 2015, 02:48:28

http://www.youtube.com/watch?v=lUyuKpJ-nvshttp://www.youtube.com/watch?v=X_M6bo6Fu08


Наслов: Балкан на удару екстремног времена
Порука од: Гога Септембар 23, 2015, 16:30:40
Балкан на удару екстремног времена!


После веома топлог лета за већи део централне и источне Европе, тврди он, врућине ће се наставити и у јесен, али са великим варијацијама, у зависности од локације.

(http://www.vesti-online.com/data/images/2015-08-16/524719_beograd-kisa-tanjug-1_f.jpg?1443002662)
Део Балкана би могао да буде под ударима олујних невремена


- Општи нестабилни шаблон времена владаће од септембра до новембра у јужној Европи ове јесени - написао је Реперт,  који ради за accuweather.com.
Он наводи да ће то "резултирати натпросечном количином падавина од Италије до јужног Балкана".

По његовом предвиђању, врућина која је владала целог лета у већем делу Европе задржаће се и током јесени, а најпогођенији део биће подручје на потезу Балкан-јужна Украјина, па чак и локације на истоку Немачке, Пољска и запад Русије. Ове делове Европе чекају велике врућине све до децембра.


Други метеоролог accuweather.com., Тајлер Ројс прогнозира да ће подручја високог притиска изнад Русије и источне Европе спречити облаке да долазе у тај регион, што ће изазвати абнормално суво време и повећати ризик од шумских пожара.

А док ће ово поље високог притиска спречити кишу да пада у источној Европи и на северу Балкана, југ Балкана ће, заједно са Француском, Португалом, Шпанијом и Италијом, бити на удару активног "аутопута" олуја, који ће узроковати абнормалне количине падавина.

Ово ће представљати ризик за нека подручја у Италији и на југу Балкана која су прије имала проблема са поплавама.

- Највећи ризик од поплава биће око Динарида, на апенинском полуострву и чак и на јужним обронцима Алпа - написао је Ројс.

Како пишу на овом сајту, системи олуја ће се брзо кретати преко Шпаније и Француске, али ће се заустављати и окретати изнад Италије и јужног Балкана, где би могли да се задрже и по неколико дана.

Ово ће бити поготово ризично време, кад је реч о поплавама, а поготово током октобра.

(Мондо, Вести) (http://www.vesti-online.com/Vesti/Drustvo/520713/Balkan-na-udaru-ekstremnog-vremena)***


Куд` ће гора комбинација. "Поплава" враћених миграната у Србији, плус ове праве кише и ПОПЛАВЕ! Ко преживи и дочека пролеће, чуће се ;D
Наслов: Невреме погодило западну и југозападну Србију и део Београда!
Порука од: Гога Август 11, 2016, 03:47:05
Невреме погодило западну и југозападну Србију и
 део Београда!


За тридесетак минута у Пожеги се сручило око 33 литра кише. У једном тренутку улице су се забелеле од града(http://www.novosti.rs/upload/thumbs/images/2016%20II//08/10n/0nevreme_620x0.jpg)
Поново језера на критичним местима


Делове западне и југозападне Србије и јужне делове Београда вечерас је погодило олујно невреме праћено градом, речено је Бети у Републичком хидрометеоролошком заводу Србије.

Бујични потоци поново су причинили штету на инфраструктури, која је санирана од претходних елементарних непогода.

Крупан град, јака киша и олујни ветар нанели су у среду увече велику штету у више ужичких, пожешких и косјерићких села: штете има у Севојну, Пожеги и Косјерићу, у селима Поточање, Горјани, Крвавци, Злакуса, у варди, Рудој Букви, Лучицама... У периоду између 20 и 21 час талас невремена уништио је велики број воћњака и башти, на бројним кућама полупани су прозори, на некима је страдао цреп, има и оштећених аутомобила...

- Нисмо нешто овако доживели у нашем селу. Воде је било толико да је под налетом ветра улазила у кућу кроз ПВЦ столарију – говоре мештани Поточања чије су се куће нашле на `мети` олујног таласа.

У Пожеги су пала 33 литра воде за мање од пола часа. Вода је ушла у подруме стамбених зграда и бројних кућа.

Размере штете од најновијег невремена биће познате у четвртак.

(http://static.vesti.rs/slike-3/Olujno-nevreme-u-Pozegi-ulice-se-zabelele-od-grada.jpg)


http://www.youtube.com/watch?v=xhVsJUvttN0

(Н.Ј.Новости) (http://www.novosti.rs/%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8/%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0/%D0%B4%D1%80%D1%83%D1%88%D1%82%D0%B2%D0%BE.395.html:619538-Nevreme-pogodilo-zapadnu-i-jugozapadnu-Srbiju-i-deo-BeogradaVIDEO)


***

Чак је и мандатар за састав нове-старе владе "одлучио" да ПРЕКИНЕ рад седнице Скупштине, на којој се расправљало о његовом "Експозеу", с образложењем да је у току невреме у Србији, те да неки министри морају одмах да напусте седницу,....а што је председавајући одмах прихватио и заказао наставак седнице за четвртак, за 10 часова. А шта, ако и тада буде невреме ;D

Мало ми је било чудно да мандатар и о томе одлучује, када и у којим ситуацијама се прекида рад Парламента!?
Зар не постоје службе, сектори, па и министарство које је надлежно за елементарне непогоде. Колики значај он сам себи придодаје (а што је и на овој Седници виђено у више наврата) да то просто више није нормално.Наслов: Одг: Шта се то догађа са климом на Земљи
Порука од: Гога Јул 17, 2017, 03:56:19
Велике силе већ ратују олујама и пожарима


Снажне временске непогоде, поплаве и ватрена стихија погађају становништво широм планете, човек покушава да преузме улогу природе, али јој ипак није дорастао


(http://www.novosti.rs/upload/thumbs/images/2017//07/15/06-dru-velike-sile_620x0.jpg)

НЕМА оног ко се данас не пита шта се дешава са климом. Зашто се природа мења? Из године у годину расте број временских непогода, а метеоролози, углавном, као кривца наводе глобално отопљавање. Да ли је човек дубоко дирнуо у природу, у њено срце, па зима више није зима, а лето више није лето?

Током недавних олуја у Москви и Подмосковљу погинуло је десетак људи и најмање толико их је рањено после рушења дрвећа на аутомобиле и пролазнике. Тамошњи метеоролози најављују и друге климатске промене, а мистификатори шире приче како је могуће да велике силе воде "климатски рат".

- Интензивирање суша и падавина делује парадоксално, а после великог невремена које је погодило Русију, многи су готово уверени да је могуће утицати на климатске промене - каже, за "Новости", др Владимир Ђурђевић, доцент на Институту за метеорологију Физичког факултета. - Али због сложености атмосфере и климатског система, нико досад није успео да управља климом ни на који начин. Да јесте, имао би моћ да контролише временске прилике на целој планети.

Доктор војних наука Константин Сивков, међутим, преплашио је многе кад је пре две године објавио текст о "мегаоружју Кремља" у коме тврди да се може направити гигантски цунами који може да уништи приобални део САД. Осим тога, Сивков мисли да се може активирати супервулкан Јелоустон. Текст је прво објављен у "Војноиндустријском куриру", а потом су га пренели многи листови.

- Русија се простире на евроазијском континенту и већина њеног становништва живи далеко од мора, зато јој не прети цунами. На другој страни, више од 80 одсто становника САД живи у приобалним реонима, а у тим деловима је и главна индустрија ове земље. Већ се показало какве проблеме може да направи ураган када је "Катрина" потопила Њу Орлеанс - објашњава Сивков.

(http://www.novosti.rs/upload/images/2017//07/15/06-dru-velike-sile1.jpg)


* Пожар у Грчкој

Руски научници су још крајем осамдесетих година тврдили да могу да гарантују лепо време изнад Москве док се одржава парада и други јавних скупови. Лепо време је и било током Олимпијских игара у Москви.

- Када је пре неколико година у Русији организован састанак представника најразвијенијих земаља, договорено је да се сви учесници сликају напољу. Један од њих је рекао да остану унутра јер ће пасти киша. Руски председник Владимир Путин му је одговорио да не брине, зато што су покренули "машинерију" која ће зауставити облаке. Изашли су и - сачекао их је пљусак. Ово је још једна потврда да се временске прилике не могу контролисати - уверен је др Ђурђевић.

Снага онога што ми називамо невременом стварно је огромна, а контрола над климом би, по речима нашег саговорника, била моћно разорно оружје.

- На неке елементе времена се може утицати у теорији, али не и у стварности. "Засејавањем" одређене супстанце може се изазвати да из облака из ког не би пала киша, она падне или обрнуто - објашњава он. - Али атмосфера је веома сложен систем и никад нисмо сигурни шта би требало да урадимо. Температура на планети расте због веће концентрације гасова, што изазива ефекат стаклене баште. Процеси уклањања угљен-диоксида из атмосфере су много спори. Данас је концентрација CO2 за 40 одсто већа него што је била пре 150 година. То је довело до пораста просечне температуре за један степен.


* Др Владимир Ђурђевић

Ђурђевић објашњава да пораст температуре од једног степена, иако делује као мали, статистички гледано знатно увећава екстремне вредности. Када је планета прелазила из леденог у међуледено доба, температура се повећала за три до четири степена.

- Мало померање у средњим вредностима значи велико у екстремним тачкама - истиче он. - У прошлом веку су се топлотни таласи попут овог који је сада захватио Србију дешавали једном у неколико година. Оваквих топлотних таласа је све више и много су дужи. Ако се настави са оваквим емитовањем угљен-диоксида, до краја века ћемо имати аномалију глобалне температуре за четири или пет степени.

Ситуација с климом је таква да у нашој земљи треба очекивати чешће појаве топлих таласа него раније.

- Најбрже промене дешавају се на Арктику, али су и Србија, југоисточна Европа и Медитеран међу екстремним тачкама - каже Ђурђевић. - Налазимо се на специфичном подручју, где се укрштају тропске и северне ваздушне масе. Овде ће последице глобалног загревања бити најупечатљивије. Једини начин да се оне ублаже јесте да престану да се користе фосилна горива и да пређемо на обновљиве изворе енергије.


"ОПЕРАЦИЈА ПОПЛАВЕ" И "ПОДМОРСКА БОМБА"

ДИРЕКТОР Института за климатолошка истраживања у Цириху Ацуму Омура тврди да Америка већ има средства за четири вида "метеоролошког ратовања". Један од њих је "Операција поплаве", која предвиђа масовну употребу невидљивих авиона који "засејавају" облаке. "Операција лед" предвиђа употребу ракете која би распршила честице које би у потпуности заклониле сунце. У "Ватреној олуји" би се усмерили ласери на пустињске пределе, а "Подморска бомба" би изазвала огромне таласе који би се свом снагом срушили на приобална подручја у пречнику од неколико стотина километара.ЕКСПЕРИМЕНТИ ЈОШ ОД 1952.

ИДЕЈА да се у рату суперсила искористи могућност да се изазове цунами није нова и њу је први пут 1952. објаснио академик Андреј Сахаров. У то време СССР није имао авионе који би "прошли" америчку противавионску одбрану, па је Сахаров предлагао да се направе супермоћна атомска торпеда која би се лансирала са моћних подморница. Експлозија таквог торпеда изазвала би таласе висине до 500 метара који би не само поплавили већ и разрушили велики број америчких градова. Повратни талас би стигао до западне Европе и такође направио хаос. Његову идеју касније је разрадио Константин Сивков, који тврди да Руси раде на још опаснијим ракетама које ће моћи да се лансирају из бунара као и са подморница.

(Б.Влаховић, Д.Матовић, НОВОСТИ) (http://www.novosti.rs/%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8/%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0/%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%B6%D0%B5.409.html:675886-Velike-sile-vec-ratuju-olujama-i-pozarima)


Наслов: Одг: Шта се то догађа са климом на Земљи
Порука од: Гога Септембар 11, 2017, 19:40:59
МЕТЕОРОЛОЗИ ОТКРИВАЈУ ЗА АЛО!
 Ово су узроци потопа широм света,
а ево шта је са Србијом!Сведоци смо јаких невремена која се неколико дана уназад, дешавају широм света. Једно од питања које нас ових дана копка је да ли и житељи Србије треба да буду забринути.

После урагана "Ирма" који је после Кубе, опустошио и Флориду, слике поплављеног Мајамија, на којима су улице личиле на реке, обишле су свет. Више од милион људи је остало без струје, а било је и жртава.


http://www.youtube.com/watch?v=_CNEdHh7pFUНа Балкану тренутно све запањују слике из Задра, који је због обилних падавина делимично потопљен. За само два сата пало је више кише него за два месеца. Куће и подруми су поплављени, поједине школе су отказале наставу, а делови Задра су и без струје.

http://www.youtube.com/watch?v=01SLn4FIu8w

Метеоролог, Ђорђе Ђурић коментарише за `Ало!` разлог оваквог невремена и наводи да узрок треба тражити у циклону који се налази изнад Јадрана, централног Медитерана.

"Разлог је циклон који се налази у  пољу ниског притиска, и он доноси снажну облачност са јаком кишом и грмљавинским олујама. У склопу тог циклона је једна снажна грмљавинска олуја погодила делове Далмације и потопила делове Задра", каже он и додаје да су "промене времена уобичајне за овај период године, нарочито у делу Јадрана где је јак утицај утиче Ђеновског циклона."

"Тај циклон тренутно утиче и на Србију, ми смо у том предњем делу, топлом, па је због тога ова два дана овако топло и сунчано. Он према нама "гура" веома топао ваздух, а око Јадрана доноси обилне падавине и захлађење", каже за Ало! Ђурић.

Његов колега, метеоролог Владимир Ђурђевић додаје за Ало! да су све ове временске непогоде условљене и променом климе.

"Клима је промењена на целој планети па и овде код нас. Шанса за појаву олуја, обилних падавина у кратком временском периоду, појава јаких тропских циклона који се дешавају у Америци, повећана фреквенција шумских пожара као што је била овог лета на Медитерану, па касније и у Калифорнији. То су све последице тога што је глобална клима промењена па је и наша цела планета топлија за један степен. Иако људима делује да један степен није пуно, потребно је чак десетак хиљада година да би се то десило. Када се прича о клими, клима је стабилнији појам од времена, а та промена од један степен је преседан."

Према његовим речима, нагле промене у климатској температури чине веће шансе за временске непогоде.

"Узор треба тражити у последњих 150 година, када је заробно друштво производило енергију из нафте, угља и гаса. Када се спаљује гориво, емитују се огромне количине угљен-диоксида који је гас "стаклене баште". Она јесте природан феномен али због повећане концентрације угљен-диоксида, ефекат "стаклене баште" је појачан. Тако на нашој планети остаје више енергије него што би остајало да нема вишка тог угљен-диоксида. Због вишка те енергије и промене су интензивније."

(https://ip.index.hr/remote/index.hr/images2/2017-09-07.jpg?maxwidth=625)

(И.Микић, Ало) (http://www.alo.rs/ovo-su-uzroci-potopa-sirom-sveta-a-evo-sta-je-sa-srbijom/122452)


Наслов: Одг: Шта се то догађа са климом на Земљи
Порука од: Гога Јун 06, 2018, 14:36:55
Алармантан пораст температуре на Западном Балкану


(http://www.novosti.rs/upload/thumbs/images/2018//06/06/Vrucine-dozet%20(1)_620x0.jpg)

Tемпература на територији Западног Балкана ће у скоријој будућности расти за 1,2 степена, а до краја века могуће и за више од пет степени, упозорено је у Студији о климатским променама на Западном Балкану коју је данас објавио Савет за регионалну сарадњу (РЦЦ).

У студији се указује да ће температура неминовно наставити да расте од 1,7 до четири степена, у зависности од резултата глобалних настојања да се смањи емисија гасова с ефектом стаклене баште.

Подаци о климатским променама у региону указују и на "напредовање суптропске климе даље на север, при чему ће приобална и јужна подручја бити веома врућа и сува током летњег периода, чије ће се трајање, према очекивањима, продужити за један до два месеца у периоду од скоре будућности до краја века".

"Анализе климатских промена у региону, генерално, потврђују да су здравље људи, сигурност и квалитет живота у великој мери осетљиви на природне непогоде и губитке услед временских прилика", саопштио је РЦЦ.

Истраживање показује да су неки од сектора у којима ће се осетити највећи утицај климатских промена пољопривреда и шумарство, у виду смањење квалитета хране, ерозија, деградације земљишта, ризика од распрострањеног пропадања шума.

Климатске промене могу да утичу и на смањење воде за пиће, а последице ће се одразити и на здравље људи, јер може изазвати већу учесталост топлотних удара, продор нових векторских заразних болести и друге последице.

У студији је изнесен низ препорука за смањење терета који је на појединачним економијама Западног Балкана у погледу решавања питања везаних за климатске промене, а посебно с обзиром на недостатак људских ресурса и других капацитета, кроз унапређење и усредсређење на регионалну сарадњу.

Као кандидати и потенцијални кандидати за приступање Европској унији, додаје се у саопштењу, све економије Западног Балкана су мотивисане да поштују Париски споразум и остваре циљеве смањења емисије штетних гасова до 2020, односно 2030. године које је поставила ЕУ, као и да повећају енергетску учинковитост и производњу електричне енергије из обновљивих извора.

Према ранијем истраживању РЦЦ, Балкански барометар за 2017. годину, 73 одсто људи у региону сматра да су климатске промене проблем. Међу предузећима из региона 77 одсто су рекла да су предузела одређене мере или активности у циљу смањења штетног утицаја на околину, док је њих 21 одсто признало да не ради ништа да умањи ризик по животну средину.

(Бета) (http://www.novosti.rs/%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8/%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0/%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%B6%D0%B5.409.html:731442-%D0%90%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BD-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82-%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%83)


Наслов: Одг: Шта се то догађа са климом на Земљи
Порука од: nina Септембар 11, 2018, 18:56:31


ПАО снег у септембру
ВРЕМЕ НАЧИСТО ПОЛУДЕЛО: Завејане жирафе и слонови у Јужној Африци!Да су клима и врема подивљали доказ је и снег који је у септембру пао у Јужној Африци и све оставио у чуду.

Пад температуре и снежна вејавица усред септембра, погодила је југозападне делове Јужне Африке.

Друштвене мреже преплавиле су фотографије и снимци на којима се види како је све прекривено снегом.


(http://svisrbisveta.org/wp-content/uploads/2018/09/sneg-u-africi-.jpg)


Готово надреално делују снимци "завејаних" жирафа, слонова и осталих звери које засипају снежне пахуље.

Африка је позната по јакој суши која погађа континент, па је септембарски снег појава коју нико није очекивао.


http://www.youtube.com/watch?v=Mra8ZGLeYAM


Извор: (https://www.kurir.rs/planeta/3118751/vreme-nacisto-poludelo-zavejane-zirafe-i-slonovi-u-juznoj-africi-video) Курир


Наслов: Одг: Шта се то догађа са климом на Земљи
Порука од: nina Децембар 02, 2018, 10:02:59
Србија била хладнија чак и од Северног пола

(http://www.novosti.rs/upload/thumbs/images/2018b//12/01n/novina/hladnoca-_620x0.jpg)
Фото И. Маринковић

ПОДАТАК за чувену Риплијеву рубрику "Веровали или не" - у Србији и Грчкој је у петак увече било хладније него на Северном полу, у Лапонији и Скандинавији. Уместо великих минуса, снега и леда, на Северном полу је било чак 10 степени у плусу, док се у нашој земљи и околини, термометар "заледио" на минус 12 Целзијусових. И југ Грчке био је хладнији од севера Скандинавије.

"Кривац" за температурне шокове, према објашњењу матеоролога, била је ледена ваздушна маса из Сибира. Под утицајем веома снажног антициклона, она је продрла преко источне Европе, Панонске низије, области Карпата и нашег подручја све до јужних предела Балкана, севера Грчке и обале Црног мора, па све до бугарско-турске границе и даље до југа.

Стручњаци истичу да је истовремено снажан циклон донео веома топле ваздушне масе са Атлантика и југозапада Европе, све до западних и северних предела Скандинавије. Тако је, на пример, у Мурманску, који је од Београда удаљен 3.500 километра и налази се на крајњем северозападу Русије, на обали Баренцевог мора и залази изнад поларног круга, измерено четири степена, и то у плусу!

По најавама метеоролога, ледени талас је на измаку. Тако се у Србији већ данас очекује температурни преокрет, па нам следеће недеље неће бити потребне бунде и капе.

Извор: (http://www.novosti.rs/%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8/%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0/%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%B6%D0%B5.409.html:763593-%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B0-%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D1%85%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0-%D1%87%D0%B0%D0%BA-%D0%B8-%D0%BE%D0%B4-%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B0) Б.Б.НовостиНаслов: Одг: Шта се то догађа са климом на Земљи
Порука од: Гога Јануар 13, 2019, 04:25:55
ШТА СЕ ДЕШАВА СА КЛИМОМ?
 У Србији ДЕБЕЛИ МИНУС,
на Исланду, Скандинавији и Гренланду ПРОЛЕЋНО ВРЕМЕ

Истог дана док су се Срби смрзавали на минусу,

(https://www.espreso.rs/data/images/2019/01/02/11/488799_sneg01-beta-emil-vas_ls-s.jpg)

 грађани на истоку Исланда уживали на пролећних 18 степени Целзијусових. А, Исланд је од Београда ваздушном линијом удаљен око 3.300 километара и налази се у субполарном прстену, на крајњем северу Европе.

Уједно, ти делови острва били су прексиноћ најтоплији у Европи, а температура је виша за око 25 степени од просечне на Исланду за ово доба године.

Како кажу метеоролози, Исланд је за 17 степени био топлији од Београда, где је било око 0, али и за више од осталих крајева Србије, за 10 степени топлији од Кипра, али и Египта, Ирака, Израела и многих других места у суптропским пределима.На Исланду је већ данима 15 степени

Ђорђе Ђурић, метеоролог из "Њеатхер2Умбрелла", каже да већ данима темепратура на Исланду достиже и прелази 15 степени на северу те земље.

(http://www.novosti.rs/upload/images/2012//05/04j/tur-Rejkjavik-MALA.jpg)

 Тамо је било 18 степени, најтоплије место у Европи што је потпуно незамисливо. Толико висока темепратура незамислива је за Исланд и током летњих месеци јер се та острвска земља налази у субполарном подручју - каже тај метеоролог.

Објашњавајући шта се то окренуло нагалавачке ових дана, Ђурић истиче да је за све "крив" снажан антициклон, који се налази изнад западног дела Европе.
Антициклон је бедем

- У питању је поље високог ваздушног притиска. Антициклон као бедем спречава да топли ваздух са Антлантика продире у Европу, са севера ка југу, већ се "диже" на север Европе, доносећи тако деловима Исланда, Скандинавије и Гренланда темепратуре више за 10 до 15 степени, а дебели минус нама - каже он и додаје да је ових дана врло интересантна ситуација даје далеки север Европе топлији од предела на југу, у Србији, Медитерану и северу Африке.


На северу Алпа снег, на југу ништа

Како Ђорђе Ђурић наводи, није само занимљиво на Исланду, већ и на Алпима.

Северна страна Алпа затрпана је снегом висине преко метар, док је јужна "сува". Тако, јужни делови Немачке и запад Аустрије имају и по метар снега, док на северу Италије нема снега. Алпи су се поставили као баријера између ове занимљиве "климатске приче" - наводи он.
Аустрија, Чешка и Швајцарска у проблему

У ноћи на четвртак стотине возача је сатима било завејано на ауто-путевима на југу Немачке, а према саопштењу полиције посебне проблеме задају теретна возила која због недостатка зимске опреме блокирају саобраћај и пролазак грталица.

(http://www.vestinet.rs/wp-content/uploads/2016/12/Sneg-2-ff-e1480715110945-600x364.jpg)

У деловима Чешке, око града Јаблонец над Нисоу, проглашено је ванредно стање а затворени су и гранични прелази према Пољској у том делу земље.

У Швајцарској се у четвртак после подне на планинском прелазу Швагалп на висини од око 1.300 метара на хотел обрушила 300 метара широка лавина при чему је повређено троје људи.

http://www.youtube.com/watch?v=b399f7Qh90g

Возила и делови хотела су под снегом, објавила је полиција.

Хитне службе и даље покушавају да утврде има ли несталих.

(Србијаданас) (https://www.srbijadanas.com/vesti/drustvo/sta-se-desava-sa-klimom-u-srbiji-debeli-minus-na-islandu-skandinaviji-i-grenlandu-prolecno-vreme-2019-01-11)


Наслов: Одг: Шта се то догађа са климом на Земљи
Порука од: Гога Мај 15, 2019, 00:57:10
ВЕЈАВИЦА ИЗ БИХ СТИГЛА У СРБИЈУ:
Снег пада у Новој Вароши, на Златару и на ПештеруНевреме које је пре пар дана захватило БиХ стигло је и у Србију. Температуре не прелазе 10 степени целзијуса, а у западним деловима државе пада и снег(http://www.novosti.rs/upload/thumbs/images/2019//05/14n/0001-a_620x0.jpg)


Почело је са кишом која се потом на Пештеру, Златару и Новој Вароши претворила у снег.

Иако снег у мају није баш непозната појава у овим крајевима ипак је нико није очекивао после температура које су прелазиле и двадесети степен целзијуса пре само два дана.

(http://www.novosti.rs/upload/images/2019//05/14n/01-jabuka.jpg)

Према најавама метеоролога лепше време очекује се тек за викенд. Дотле ћемо бити под утицајем циклона чији је центар над југом Италије.


http://www.youtube.com/watch?v=GHEhKLzaV10

(Вечерње НОВОСТИ) (http://www.novosti.rs/%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8/%D1%81%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B0.489.html:794616-%D0%92%D0%95%D0%88%D0%90%D0%92%D0%98%D0%A6%D0%90-%D0%98%D0%97-%D0%91%D0%98%D0%A5-%D0%A1%D0%A2%D0%98%D0%93%D0%9B%D0%90-%D0%A3-%D0%A1%D0%A0%D0%91%D0%98%D0%88%D0%A3-%D0%A1%D0%BD%D0%B5%D0%B3-%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%D1%83-%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%98-%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%97%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%83-%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%9F%D0%B5%D1%88%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%83-%D0%A4%D0%9E%D0%A2%D0%9E-%D0%92%D0%98%D0%94%D0%95%D0%9E)


Наслов: Одг: Шта се то догађа са климом на Земљи
Порука од: Гога Новембар 26, 2019, 19:15:22
Да ли нам прете земљотреси након катастрофе у Албанији:
 Ево која су трусна подручја у Србији


СНАЖАН земљотрес који је ноћас потресао Албанију, али и цео регион, свима нам је привукао пажњу. Питање које следи после сваког земљотреса је - да ли нам предстоји још потреса? На то питање одговорио је Бранко Драгичевић из Републичког сеизмолошког завода.

(http://www.novosti.rs/upload/thumbs/images/2019b//11/26/Depositphotos_120993180_xl-_620x0.jpg)

- То је једна закономерност да се после главног удара догађају накнадни удари. Тачно предвиђање да ли ће се земљотрес догодити не постоји. Они немају сезону, немају доба дана, могу да се догађају било кад, у било које доба, на било ком простору. Стотине милиона земљотреса догађа се на земљи сваке године. Постоји сеизмичка опасност, то је стални феномен присутан већ милионима година. Земљотрес не можете спречити нити утицати на њега.


- Постоји око 200-300 различитих предзнака земљотреса, они су различити за различита подручја. Али они не могу послужити као шаблон за предвиђање.

У даљем разговору, Бранко нам објаснио где је најчешћа грешка када је у питању страх и заштита од земљотреса.

- Концепт заштите од земљотреса није предвиђање када ће се земљотрес догодити, већ изградња објеката који ће бити отпорни на земљотресе. На тај начин се најбоље штити и имовина и живот, а не да вам неко јави када ће земљотрес да побегнете на време.


- Изградњом отпорних, јаких објеката не живите у страху да ли ће се земљотрес догодити или не. Јер, као ни киша, земљотрес се не може спречити.

-Временска прогноза може да предвиди шта ће тачно бити за сат-два...Ниједна сеизмичка активност не може тачно да се предвиди, било да се ради о тајфунима, торнадима, клизиштима, поплавама... - каже он.

На питање о томе каква је изградња стамбених јединица код нас, стара и нова, да ли она одговара безбедносним стандардима Драгичевић је одговорио да је то питање за грађевинске инжењере.


СРБИЈА СПАДА У УМЕРЕНО ТРУСНА ПОДРУЧЈА


Најјачи земљотреси који могу да се очекују су 5 или 6 јединица Рихтерове скале, што значи да не могу да сруше зграду, већ да је евентуално учине неупотребљивом за живот.

Пошто ово нису рушилачки земљотреси, од њих се штити добром градњом објеката.


Најтруснија подручја у Србији су:

- Косово и Метохија

- Врањска котлина


Умерена померања могу се очекивати у централној Србији, а најмање трусна подручја су Војводина и источна Србија. Београд није епицентрално жариште и у њему се могу очекивати потреси који су настали подстицајима који су настали из околних жаришта, као што су Маљен, Рудник, Лазаревац.

Три последња земљотреса која су се догодила ноћас у Србији су била у Пећи, Призрену и Дечанима, јачине од 2,3 до 2,9 Рихтера.

(Новости онлине) (http://www.novosti.rs/%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8/%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0/%D0%B4%D1%80%D1%83%D1%88%D1%82%D0%B2%D0%BE.395.html:832500-%D0%94%D0%B0-%D0%BB%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D0%BC-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B5-%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D1%99%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5-%D1%83-%D0%90%D0%BB%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B8-%D0%95%D0%B2%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D1%98%D0%B0-%D1%81%D1%83-%D1%82%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D1%83%D1%87%D1%98%D0%B0-%D1%83-%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B8)


***


"Снага земљотреса у Албанији једнака
експлозији 60.000 тона ТНТ-а:
Као да су бачене три атомске бомбе"
(http://www.novosti.rs/%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8/%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0.479.html:832517-%D0%A1%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D0%B0-%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D1%99%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B0-%D1%83-%D0%90%D0%BB%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B8-%D1%98%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0-%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%98%D0%B8-60-000-%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0-%D0%A2%D0%9D%D0%A2-%D0%B0-%D0%9A%D0%B0%D0%BE-%D0%B4%D0%B0-%D1%81%D1%83-%D0%B1%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B5-%D1%82%D1%80%D0%B8-%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B5-%D0%B1%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B5)(http://www.novosti.rs/upload/thumbs/images/2019b//11/26n/Depositphotos_60000759_xl-2_620x0.jpg)

***

На ову реченицу "... као ни киша, земљотрес се не може спречити", моје мишљење је да се и киша и земљотрес могу вештачки изазвати. Сви се врло добро сећамо оног земљотреса у Београду, за време НАТО бомбардовања 1999.  А онда, упознати смо са чињеницом да су НАТО авиони све оне бомбе, које нису употребили, уз пут побацали у Јадранско море и ко зна где још. Тако да, опет кажем, моје мишљење, нису случајни ови земљотреси, који су се десили рано јутрос и ко зна колико ће се још пута дешавати.
Наслов: Одг: Шта се то догађа са климом на Земљи
Порука од: Danica Март 03, 2020, 09:53:57
ОВО НИЈЕ НОРМАЛНО! Киша, па скоро 25 СТЕПЕНИ, па облаци, па ВЕТАР...


(https://www.025info.rs/slika/vesti/9871.jpg)

Данас ће у већем делу земље бити умерено облачно и суво, топло до 23 степена и ветровито.

Наоблачење са кишом које ће до средине дана захватити северне, западне и југозападне крајеве после подне ће се проширити на централне, а увече и ноћу на исток и југоисток Србије.

Ветар умерен и јак, на југу Баната и планинама повремено олујни, јужни и југоистоцни, после подне и увече у слабљењу и краткотрајном скретању на западни и југозападни.

Најнижа температура од 5 степени на истоку и југоистоку, као и по појединим котлинама до 15 степени на југу Баната.

Највиша температура од 13 у Неготинској Крајини до 23 степена у централним и јужним крајевима Србије.

У Београду ће бити ветровито и топло до 19 степени и уз постепено наоблачење које ће донети кишу.

Више падавина очекује се после подне, увече и у току ноћи.

Ветар ће бити умерен и јак, јужни и југоисточни, после подне у слабљењу и краткотрајном скретању на западни и југозападни. Температура од 14 до 19 степени.