forum
 
*
Добродошли, Гост. Молим вас пријавите се или се региструјте. Август 03, 2020, 20:22:38


Пријавите се корисничким именом, лозинком и дужином сесије


logo

Прикључите се дискусији, изнесите своје мишљење, дaјте свој допринос борби за праве вредности! › Регистрација
Странице: [1] 2 3   Иди доле
  Штампај  
Аутор Тема: Шта се то догађа са климом на Земљи  (Прочитано 53610 пута)
Гога
Уредништво
Ветеран
****
На мрежи На мрежи

Поруке: 12555Погледај профил
« послато: Јул 10, 2011, 19:42:03 »

Из­у­зет­но ви­со­ке тем­пе­ра­ту­ре, ко­је су до­сти­за­ле и 40 сте­пен Цел­зи­ју­со­ве ска­ле, по­го­ди­ле су це­лу Ср­би­ју про­те­клог ви­кен­да, а Бе­о­град је био нај­то­пли­ји град у Евро­пи. Због ви­со­ких тем­пе­ра­ту­ра у го­то­во свим ве­ћим гра­до­ви­ма за­бе­ле­жен је по­ве­ћан број ин­тер­вен­ци­ја Хит­не по­мо­ћи, а троп­ска вре­ли­на је нај­ве­ро­ват­ни­ји узрок смр­ти 10 осо­ба у Ср­би­ји.


Од по­сле­ди­ца ве­ли­ких вру­ћи­на у Бе­о­гра­ду са­мо до по­по­днев­них ча­со­ва у не­де­љу пре­ми­ну­ле су две осо­бе. На трам­вај­ским ши­на­ма у Ули­ци Ива­на Ри­ба­ра око 10 ча­со­ва у Но­вом Бе­о­гра­ду пре­ми­нуо је 60-го­ди­шњи му­шка­рац. Сат ка­сни­је у Ули­ци Кне­за Ми­ло­ша, при­ли­ком ула­ска у згра­ду у ко­јој је жи­ве­ла, пре­ми­ну­ла је 80-го­ди­шња же­на. Са­мо до 15 са­ти Хит­на по­моћ је ин­тер­ве­ни­са­ла у 80 слу­ча­је­ва, а на јав­ним ме­сти­ма би­ло је ви­ше од 20 слу­ча­је­ва ко­ла­би­ра­ња, али се, на сре­ћу, они ни­су за­вр­ши­ли коб­но. Ле­ка­ри на­гла­ша­ва­ју да ул­тра­љу­би­ча­сто сун­че­во зра­че­ње има од­ло­же­но деј­ство, та­ко да у Хит­ној слу­жби оче­ку­ју по­ве­ћан број по­зи­ва у ве­чер­њим са­ти­ма.

Због ви­со­ких тем­пе­ра­ту­ра у Су­бо­ти­ци је би­ло 630 ин­тер­вен­ци­ја, а за­бе­ле­же­но је се­дам ср­ча­них уда­ра, са смрт­ним ис­хо­дом и две ре­а­ни­ма­ци­је, ка­ко са­зна­је­мо из Хит­не по­мо­ћи. Око 350 ин­тер­вен­ци­ја је оба­вље­но на те­ре­ну, док је у ам­бу­лан­ти су­бо­тич­ке Оп­ште бол­ни­це би­ло 280 пре­гле­да. Са­мо у пе­так еки­па Хит­не по­мо­ћи ин­тер­ве­ни­са­ла је чак 35 пу­та на те­ре­ну, док се њих 54 тог да­на ја­ви­ло у слу­жбу Хит­не по­мо­ћи.

– Еки­пе Хит­не по­мо­ћи у Но­вом Са­ду има­ле су од су­бо­те уве­че до не­де­ље у пре­по­днев­ним са­ти­ма 150 ин­тер­вен­ци­ја, што је чак тро­стру­ко ви­ше од уоби­ча­је­ног бро­ја ин­тер­вен­ци­ја, а си­ту­а­ци­ју сло­бод­но мо­же­мо ока­рак­те­ри­са­ти као ка­та­стро­фал­ну – ре­као је за „Прав­ду“ др Ми­лош Ле­вић, де­жур­ни ле­кар у овој слу­жби. У су­бо­ту је, нај­ве­ро­ват­ни­је због ве­ли­ке вру­ћи­не, пре­ми­нуо је­дан 40-го­ди­шњи му­шка­рац. Мно­го ин­тер­вен­ци­ја би­ло је на јав­ним ме­сти­ма, а по­ред троп­ских тем­пе­ра­ту­ра на то су ути­ца­ли и ал­ко­хо­ли­са­ни по­се­ти­о­ци „Ег­зи­та“, код ко­јих је до­ла­зи­ло до ко­лап­са због пре­ве­ли­ке ко­ли­чи­не ал­ко­хо­ла, али и по­вре­да услед гу­бље­на рав­но­те­же као по­сле­ди­ца пи­јан­ста­ва.

– Има­ли смо и по­ве­ћан број по­зи­ва хро­нич­них бо­ле­сни­ка, а за­бе­ле­жен је и ве­ћи број са­о­бра­ћај­них не­зго­да због де­кон­цен­тра­ци­је иза­зва­не ви­со­ким тем­пе­ра­ту­ра­ма. Све на­ше еки­пе су стал­но на те­ре­ну, а осо­бље бу­квал­но па­да с но­гу због пре­оп­те­ре­ће­но­сти. Због то­га по­но­во апе­лу­је­мо на Но­во­са­ђа­не да не из­ла­зе у вре­ме нај­ви­ших тем­пе­ра­ту­ра, а на по­се­ти­о­це „Ег­зи­та“ да не кон­зу­ми­ра­ју ал­ко­хол у ве­ли­ким ко­ли­чи­на­ма, док хро­нич­ни бо­ле­сни­ци тре­ба да се при­др­жа­ва­ју про­пи­са­не те­ра­пи­је – ка­же док­тор Ле­вић.

– Од су­бо­те у под­не до ју­че у под­не еки­пе Хит­не по­мо­ћи у Ни­шу има­ле су 114 ин­тер­вен­ци­ја, од ко­јих је го­то­во по­ло­ви­на би­ла на јав­ним ме­сти­ма због те­го­ба ко­је су гра­ђа­ни осе­ти­ли услед ви­со­ких тем­пе­ра­ту­ра – ре­кла је др Сне­жа­на Ми­тро­вић из ове ни­шке здрав­стве­не уста­но­ве. Она упо­зо­ра­ва да ви­со­ке тем­пе­ра­ту­ре сме­та­ју сва­ко­ме, али на­ро­чи­то хро­нич­ним бо­ле­сни­ци­ма, они­ма ко­ји кон­зу­ми­ра­ју ал­ко­хол, ра­де те­шке фи­зич­ке по­сло­ве и не во­де ра­чу­на о ис­хра­ни.

У де­жур­ној слу­жби ни­шког До­ма здра­вља ка­жу да су то­ком ви­кен­да има­ли ве­ћи број па­ци­је­на­та, на­ро­чи­то де­це, са сто­мач­ним те­го­ба­ма на­ста­лим кон­зу­ми­ра­њем на­мир­ни­ца ко­је су на ви­со­ким тем­пе­ра­ту­ра­ма ла­ко квар­љи­ве.

Ра­ни­јих го­ди­на па­ци­јен­ти и за­по­сле­ни у пре­сто­нич­ким здрав­стве­ним уста­но­ва­ма има­ли су про­бле­ма због ве­ли­ких вру­ћи­на. Слич­на си­ту­а­ци­ја је и ове.

У Ур­гент­ном цен­тру углав­ном су све со­бе кли­ма­ти­зо­ва­не и па­ци­јен­ти се не жа­ле на вру­ћи­ну. Слич­но је и у обли­жњем Ин­сти­ту­ту за алер­го­ло­ги­ју, ко­ји де­ли згра­ду са Ин­сти­ту­том за хе­па­то­ло­ги­ју и Ин­сти­ту­том за хе­ма­то­ло­ги­ју.

– Ни­су баш све со­бе кли­ма­ти­зо­ва­не, али ве­ћи­на је­сте. У свим со­ба­ма је при­јат­но и не мо­гу да се по­жа­лим – при­ча нам Дра­ган Јо­вић, па­ци­јент Ин­сти­ту­та за алер­го­ло­ги­ју ко­ји је иза­шао из згра­де на тре­ну­так и, ка­ко ка­же, је­два че­ка да се вра­ти уну­тра, јер је на­по­љу „па­као“.

Ме­ђу­тим, у обли­жњем Ин­сти­ту­ту за плућ­не бо­ле­сти ста­ње је сасвим дру­га­чи­је, јер па­ци­јен­ти ко­ји ле­же у тој бол­ни­ци о при­јат­ној тем­пе­ра­ту­ри мо­гу са­мо да са­ња­ју.

– Ка­ква кли­ма, не­ма је ниг­де. Че­кам кћер­ку да ми до­не­се пи­џа­му јер сам се сто пу­та пре­свла­чио ка­да се пре­зно­јим, а и ов­де у хла­до­ви­ни је при­јат­ни­је – док бри­ше зној са че­ла ка­же Бран­ко Стој­чић, па­ци­јент Ин­сти­ту­та за плућ­не бо­ле­сти.

За­што не­ма кли­ма­ти­за­ци­је у свим со­ба­ма, а не­где је не­ма уоп­ште, об­ја­сни­ла нам је др Дра­га­на Јо­ва­но­вић из ор­га­ни­за­ци­је „Док­то­ри про­тив ко­руп­ци­је“:

Рет­ко ко­ја бол­ни­ца у окви­ру Кли­нич­ког цен­тра има од­го­ва­ра­ју­ће ин­ста­ла­ци­је ко­је мо­гу да по­др­же по­ста­вља­ње кли­ма уре­ђа­ја. Кли­нич­ки цен­тар ни­је ула­гао у ре­но­ви­ра­ња и са­да се то осе­ћа. Чак и да их до­би­ју бес­плат­но, кли­ма уре­ђа­ји не мо­гу да се угра­ђу­ју.

У бол­ни­ца­ма ста­ње је углав­ном при­хва­тљи­во, али ка­ко је у во­зи­ли­ма хит­не по­мо­ћи ко­ја па­ци­јен­те до­во­зе до кли­ни­ка?

– Пре не­ко­ли­ко го­ди­на, док сам још био ди­рек­тор Хит­не по­мо­ћи, у са­рад­њи са гра­до­на­чел­ни­ком Дра­га­ном Ђи­ла­сом и град­ском упра­вом ус­пе­ли смо да у сва ста­ра во­зи­ла уве­де­мо кли­ма уре­ђа­је, а сва но­ва ку­по­ва­на су са кли­мом. Та­ко је би­ло до про­шле го­ди­не, а ве­ру­јем да је и сад – об­ја­шња­ва др Бра­ни­слав Ла­зић, ди­рек­тор Ин­сти­ту­та „Тор­лак“ и до про­шле го­ди­не ди­рек­тор Хит­не по­мо­ћи.

До­ста теч­но­сти и кач­кет на гла­ву

– Пр­ва по­моћ не­ко­ме ко ко­ла­би­ра на ули­ци тре­ба да бу­де пре­ме­шта­ње у хлад, по­ли­ва­ње хлад­ном во­дом и рас­хла­ђи­ва­ње, по­сле че­га тре­ба по­зва­ти Хит­ну по­моћ – ре­кла је др На­да Ма­цу­ра. По ње­ном са­ве­ту, да би лак­ше под­не­ли ви­со­ке тем­пе­ра­ту­ре, гра­ђа­ни тре­ба да но­се кач­кет или ше­шир, да пи­ју до­ста теч­но­сти, а ста­ри­је осо­бе и хро­нич­ни бо­ле­сни­ци не тре­ба да из­ла­зе на­по­ље од 11 до 17 ча­со­ва.

Е.П.

Е.П.Правда


*****************************************


Београд је најтоплија престоница у Европи! Како год, у последње време смо увек
по нечему први, па ..................ко преживи, чуће се!!!
« Последња измена: Август 24, 2012, 11:47:45 Гога » Сачувана

* Моје племе сном мртвијем спава *
Ratnik
Нови члан
*
Ван мреже Ван мреже

Поруке: 23Погледај профил
« Одговор #1 послато: Јул 11, 2011, 21:43:26 »

И вентилатор ми је умро од врућине...  преостале су ми сад само хладне облоге и повремени улазак у замрзивач који је празан па таман могу да станем
Сачувана

Устај ратниче, Србија зове !
Гога
Уредништво
Ветеран
****
На мрежи На мрежи

Поруке: 12555Погледај профил
« Одговор #2 послато: Јул 11, 2011, 21:47:19 »

Најстрашније је што не можеш да функционишеш ни у кући, ни на улици, ама нигде.
Сачувана

* Моје племе сном мртвијем спава *
Ekana
Ветеран
*****
Ван мреже Ван мреже

Поруке: 635


Погледај профил
« Одговор #3 послато: Август 25, 2011, 01:44:12 »


Како преживети тропске врућине

На београдском Тргу републике измерено 42 степена
ФотоБ. Гиговић | 24. 08. 2011. - 14:56 измена вести 22:10

Рекордних 42 степени ове године показао је сат на београдском Тргу републике. У 16 сати у мерној станици РХМЗ у Карађорђевој улици измерена је температура од 39,1 степен, а у 17 часова 39,2. Слично време и температуре до 38 степени очекују се до краја августа. И у септембру ће бити топло, односно температура ће се кретати од 28 до 30 степени Целзијусових.

Часлав Станојевић, метеоролог Републичког хидрометеоролошког завода каже да се високе температуре очекују у наредним данима у готово свим већим градовима у Србији, а нарочито јужније од река Саве и Дунава.

- У овим градовима температуре готово и да неће падати испод 35, а ићи ће до 39 степени Целзијусових. У централној и јужној Србији ноћне температуре падају испод 20 степени Целзијусових, што је јако добро за расхлађивање људи и опоравак природе - објашњава Станојевић.
Екипе београдске хитне помоћи су у току данашњег дана интервенисале 168 пута, од чега је 59 позива било упућено с јавног места. Агенцији Бета је у Хитној помоћи речено да је, што се тиче позива са јавних места, углавном било реч о колапсима, боловима у грудима и погоршању хроничних болести.

 Тропске врућине и температура до 40 степени Целзијусових данас је забележена и у земљама региона, тачније Хрватској и Босни и Херцеговини.


Због врућина промењено радно време полиције

У Дирекцији полиције због високих температура од данас је поново на снази наредба директора Милорада Вељовића, којом се старешинама полицијских управа широм Србије налаже прерасподела радног времена због екстремних врућина које су најављене и за наредне дане.

Вељовић је рекао Танјугу да је само активирао депешу упућену пре месец и по дана, када су у Србији, такође, владале тропске врућине. Он је напоменуо да је наредба у складу са Законом о раду и има за циљ прерасподелу рада, али не на уштрб, како је рекао, безбедности и штету грађана.

У депеши је посебно скренута пажња на бригу о запосленима - хроничним болесницима, трудницама и особама осетљивим на врућину.

Лекари саветују избегавање сунца, уношење течности и лагану исхрануЗбог великих врућина,др Нада Мацура, портпаролка Градског завода за хитну медицинску помоћ, дала је следеће препоруке:

    Избегавајте излазак напоље у периоду од 10 17 сати, а ако сте приморани, са собом увек треба да имате флашицу с водом како бисте могли да се расхладите.
    Пијте доста течности, најбоље око 2,5 литара воде.
    Уносите што више воћа, посебно лубеница, а избегавајте тешку и масна храну.
    Уколико боравите у климатизованом простору, не правите велику температурну разлику, јер ће у супротном организам изласком на сунце доживети шок. Разлика не сме да буде већа од 10 степени у односу на спољашњу температуру.
    Обуците се адекватно - носите светле нијансе и памучну одећу.

Ниш данас најтоплији град у СрбијиИ у четвртак ће бити сунчано и веома топло, најнижа температура ће бити око 24, а највиша око 38 степени. Максималне температуре у петак ће се кретати од 34 до 38 степени.

Осим Београда и у осталим градовима је јуче било 39 степени. Према подацима РХМЗ оволико је измерено у Крушевцу, Нишу и Крагујевцу и Смедеревској Паланци, а за степен мање је температура износила у Краљеву, Куршумлији, Лесковцу, Ваљеву и Великом Градишту.

У Димитровграду и Сомбору је у 16 сати било 35 степени, а "најсвежије" је било у Сјеници 33 степена, док је, када је реч о планинама, на Златибору температура износила 31, на Црном Врху 28, а на Копаонику 26 степени.

У Нишу, који је био најтоплији град, екипе Хитне помоћи имале су 40 интервенција, од чега је седам било због колапса на јавним местима.


- Људи су колабирали на јавним местима и то су углавном били због млађе популације из центра града - Обреновићеве улице и из кафића - каже др Снежана Митровић шеф дежурне екипе у нишкој Хитној помоћи.


Многи Новосађани уточиште од летње жега пронашли су на Штранду

Служба Хитне медицинске помоћи у Новом Саду је, због великих врућина, данас и претходног дана имала за око 20 одсто више интервенција него обично, изјавио је Тањугу шеф смене у Хитној помоћи др Емил Кромбхолц.


Многи Новосађани уточиште од ових летњих жега налазе на Штранду, где се дневно окупи неколико хиљада посетилаца који, осим освежења у води Дунава, имају добре услове да се на тој плажи заштите од јаких сунчевих зрака у обиљу зеленила и под сунцобранима многобројних угоститељских објеката.

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/273189/Na-beogradskom-Trgu-republike-izmereno-42-stepena
Сачувана
Ekana
Ветеран
*****
Ван мреже Ван мреже

Поруке: 635


Погледај профил
« Одговор #4 послато: Август 25, 2011, 02:14:33 »

Цитат
Због врућина промењено је радно време полиције што је у складу са Законом о раду и има за циљ прерасподелу рада...

Напокон је неко (овога пута Дирекција полиције Србије) дао до знања да поштује и примењује Закон о раду који регулише организацију рада у периоду тропских врућина, које такође потпадају под елементарне непогоде...

На жалост, многе фирме, па и државне установе, "прескачу" поменути члан закона, и дозвољавају да запослени штрапацирају по највећој врућини, и да их са улице "скупља" Хитна помоћ...Просто, не желе да се баве додатним радом на прерасподели радног времена које подразумева скраћење од 4 сата (која би се свакако надокнадила), што говори о "хуманој" црти како руководилаца, тако и државе уопште која доноси такав закон, а не примењује га...

Зашто се не угледају на медитеранске земље (Грчка, Кипар, нпр.) где је већ правило да у 12 сати престаје свака активност тамо где услови посла то дозвољавају...очигледно да им је потребнији радник који ће и сутрадан доћи на посао, а не потенцијални болесник...

Али, коме то уопште говорити када у овој земљи ништа не функционише како треба...а питање је и да ли ће икада (док су жуће на власти), с обзиром да се не обраћа пажња ни на много озбиљније проблеме који чине свакодневицу Србије! 
Сачувана
Гога
Уредништво
Ветеран
****
На мрежи На мрежи

Поруке: 12555Погледај профил
« Одговор #5 послато: Фебруар 01, 2012, 07:14:01 »

Зима оковала Србију: Ванредно стање од четвртка?

Ванредна ситуација проузрокована незапамћеним ниским температурама и снежним падавинама могла би од четвртка да се прошири на територију целе Србије! Метеоролози од четвртка најављују нове и обилне снежне падавине, а температура ће се кретати око минус десет.


Ветар и снег у комбинацији "убиће" Србију више него температуре од -20 степени

- С минималним температурама испод минус двадесет биће готово, зато што нам наилази облачно време. Али, надолазећа облачност ће нам донети много падавина с константним температурама око минус десет степени. Од четвртка нас очекује много новог снега и снежних наноса на територији целе Србије. Биће још горе него што је било, посебно у југозападним крајевима наше земље, где ће нови снежни наноси формирати слој до два метара висине. У Подунављу и понегде на планинама се очекује јак југоисточни ветар с најјачим ударима, који ће бити и до 20 метара у секунди - рекао је за “Ало!“ метеоролог Бранко Спаравало из “Метеоса“.

Начелник сектора за ванредне ситуације МУП-а Србије Предраг Марић је истакао да ће нови снег, који се најављује, само отежати ситуацију.
- Тренутни приоритет су евакуације болесних људи из свих угрожених крајева. Јуче смо морали да користимо и хеликоптер при евакуацији једне болесне особе. Мислим да ће нове падавине само погоршати ствар. Вероватно ће се појавити и проблем с несташицом нафте, која је потребна за машине које рашчишћавају терен од снега - наводи Марић за „Ало!“ и поручује да се грађани за помоћ могу јављати општинским штабовима за ванредне ситуације или најближој ватрогасној спасилачкој јединци на број 93. У 14 општина већ је на снази ванредно стање, а стотине села су такорећи одсечена од света, многе школе не раде, а најугроженија су старачка домаћинства по обронцима наших планина. Још увек није познато да ли ће у Србији, ако се овакво стање настави, бити проглашен степен катастрофе.


Основци без грејања на минус 20

Ученицима три градске школе у Чачку часови су скраћени, а настава се одржава у хладним учионицама. У време када је јуче почињао први час у првој смени, у Чачку је измерено минус 20 степени. Очекује се да се ситуација нормализује у току данашњег дана.


Нове жртве смрзавања

- Спасоје Н. (70) из села Клока код Тополе је пронађен јуче ујутро мртав недалеко од своје куће. Старац, који се дуго лечио на психијатрији, највероватније је умро од хладноће, након што је прексиноћ побегао од куће у чарапама.
- Мештани села Срезојевац крај Чачка пронашли су тело Милутина Николића, за којим су трагали још од 24. јануара. Смрзнутог комшију пронашли су захваљујући чизми која је вирила из снега у близини куће.

- Прва жртва хладноће и ниских темперетура у општини Куршумлија је Бисерка Миленковић (50) из планинског села Преветица, коју је супруг јуче на километар и по од породичне куће пронашао завејану у снегу. Бисерка је јуче преподне отишла у суседно село Орловац да помогне једном старијем болесном брачном пару у кућним пословима, а у касним поподневним часовима кренула је ка својој кући. Она није успела да стигне кући због јаког снега и олује.
- Мештанин завејаног планинског села Пасјача, удаљеног 15 километара од Прокупља, избављен је јуче из снега на температури од минус 15 степени. Љ. М. (62) пронађен је с промрзлинама и одмах пребачен у прокупачку болницу, где је после указане помоћи дошао свести и његово стање је од тада стабилно.
- МУП-овим хеликоптером у Ивањици је избављено 11 људи из завејаних села. Вукоман Коматина (59), који се повредио секиром док је цепао дрва, пребачен је у ивањички дом здравља, где је смештена и болесна Босиљка Вујовић спасена у истој акцији. Хеликоптер се враћао неколико пута на подручје Медовина како би избавио и деветоро рођака породице Вукићевић, који су пре десет дана отишли да сахране стрица и више нису могли назад.

 
Минус заледио нафту?!

Седам аутобуса „Аутопревоза“ у Горњем Милановцу јуче није радило због залеђене нафте у доводним цевима мотора, због чега ђаци и радници нису стигли на посао. Отправник Милутин Гачић је изјавио овим поводом да је у овом граду јуче ујутро измерена температура од минус 21 степен, а аутобуси нису могли да се покрену у Каменици испод Маљена и Прањанима на падинама Сувобора, затим у рудничком селу Драгољ и у гружанском крају.

 
Пештер близу рекорда!

У ноћи између понедељка и уторка температура у Карајукића Бунарима, на Пештерској висоравни, спустила се до 36. подеока испод нуле, рекла је метеоролог Данка Џоговић, а очекује се да би могла да достигне и минус 38 у наредним данима. У Сјеници је јуче ујутро измерена температура од минус 29 степени, док је минус 24 било у Ћуприји, а степен топлије у Крушевцу, Крагујевцу и Лесковцу. У Димитровграду, Краљеву, Неготину и Смедеревској Паланци температура се кретала око минус 20 степени. Нешто топлије је било на северу земље, где су температуре износиле од минус 10 до минус 15 степени. Снега и даље највише има на Копаонику - 117 сантиметара, на Црном врху - 74, а Сјеници и Златибору по 65 сантиметра.

Вести
« Последња измена: Фебруар 07, 2012, 06:30:10 Гога - 011 » Сачувана

* Моје племе сном мртвијем спава *
Гога
Уредништво
Ветеран
****
На мрежи На мрежи

Поруке: 12555Погледај профил
« Одговор #6 послато: Фебруар 01, 2012, 07:38:32 »

Ледени дани у Србији

Хладноћа и снег однели нове жртве. Уз помоћ хеликоптера МУП-а Србије у Ивањици у три лета са врхова Голије и Јавора спасено је дванаест животно угрожених људи. Наставља се потрага и за две старије особе у околини Медвеђе и Сувобора.

У 14 општина у Србији и даље је на снази ванредна ситуација, а снежна мећава однела је и нове жртве. Дванаесторо завејаних лица уз помоћ хеликоптера спасено на подручју Ивањице.

Доктор Дома здравља у Тополи Момчило Гојковић потврдио је да је у снегу пронађено тело Н.С. (72) из Клоке код Тополе. Гојковић је Бети рекао да је Н.С. био болестан, и да је његово тело пронађено смрзнуто у снегу.

Прва жртва хладноће у општини Куршумлија је 50-тогодишња Бисерка Миленковић из села Преветица, коју је супруг јутрос пронашао завејану у снегу километар и по од куће.

Мештани села Срезојеваца пронашли су тело Милутина Николића, за којим су трагали од 24. јануара.

"Тридесетак мештана данас је кренуло у потрагу и на једном месту у близини куће приметили смо чизму која је вирила из снега", рекао је за Фонет председник Месне заједнице Срезојевци Драган Вуковић.

Уз помоћ хеликоптера МУП-а Србије у Ивањици је спасено дванесторо лица која су била завејана у снежним сметовима.

Председник општине Ивањица Радомир Ристић рекао је да је Кризни штаб општине Ивањица јутрос  донео одлуку да затражи помоћ МУП-а и да евакуишу најугроженији.

"Обратили смо се директору полиције Вељовићу и веома брзо је у Ивањицу стигао специјални хеликоптер за реаговање у ванредним ситуацијама. Са Голије и Јавора успешном акцијом спасено је дванаест људи", рекао је Ристић.

Из села Смиљевца пребачена жена којој је била потребна хитна лекарска помоћ. Другим летом стигло седморо људи који су десет дана били завејани у селу Вучак. До вечери хеликоптер ће довести још једног повређеног човека из Ерчега.

Припадници одељења за ванредне ситуације Полицијске управе у Крушевцу до данас су спасли и евакуисали шест старих и болесних лица из удаљених планинских села која су била одсечена због великих снежних наноса и непроходних саобраћајница, саопштили су из Полицијске управе Крушевац.

Гостујући у Дневнику РТС-а, начелник Сектора за ванредне ситуације МУП-а Србије Предраг Марић рекао је да ће нови снег који се најављује отежати већ комликовану ситуацију.

"Сви припадници Сектора за ванредне ситуације ангажовани су на достављању помоћи болесним особама и њиховом превозу до здравствених установа и таквих акција је било више од 60 од Божића до данас", рекао је Марић.

Говорећи о потрази за двема особама које су нестале у сметовима, Марић је рекао да је потрага веома тешка зато што је неопходно помоћу механизације рашчистити снег, тако да ће и та акција потрајати и нови снег ће је учинити тешком.

Тренутно се трага за једном мушком особом у селу Врапце, у општини Медвеђа, за коју се сумња да није жива због великог мраза и ниске температуре. Друга особа нестала је на подручју Сувобора.

Марић је саветовао људима који живе у угроженим општинама, посебно старијима, да никако не напуштају своја домаћинства.

Предраг Марић је навео да се грађани за помоћ могу јављати општинским штабовима за ванредне ситуације или најближој ватрогасној спасилачкој јединици на број 93.

Сеоска домаћинства припремају се за зиму набавком хране, а увек постоји опција евакуације ако буду знатније угрожени људски животи и то је на општинским штабовима за ванредне ситуације да свакодневно процењују, рекао је Марић.

Неповољна прогноза

Метеоролози од четвртка најављују нове падавине и наставак температура испод нуле.

Данас у Србији најхладнији град је Сјеница са минус 29 степени целзијусових, а у Ћуприји и Крагујевцу измерена су минус 23 степена, Лесковцу и Пожеги минус 22 степена, Крушевцу и Зајечару минус 21, а у Краљеву, Ваљеву и Неготину 20 степени испод нуле.

Марић је упозорио да би евентуално нагло отопљавање потенцијално могло да доведе до бујичних поплава којих је у Србији било много у протеклих неколико година.

Седам аутобуса "Аутопревоза" у Горњем Милановцу јутрос није кренуло јер је заледила нафта у доводним цевима до мотора, због чега ђаци и радници нису стигли на посао, изјавио је отправник Милутин Гачић.

Он је за агенцију Бета рекао да је јутрос температура измерена од минус 21 степен, а аутобуси нису могли да се покрену у Каменици испод Маљена и Прањанима на падинама Сувобора, затим у рудничком селу Драгољ и у гружанском крају.

У селима прањанског краја возачи Микан Браловић и Бошко Петровић у току ноћи су укључивали моторе да би загрејали аутобусе како би путницима јутрос било топло, али чим су кренули заледила је нафта и они су стали.

РТС
Сачувана

* Моје племе сном мртвијем спава *
Гога
Уредништво
Ветеран
****
На мрежи На мрежи

Поруке: 12555Погледај профил
« Одговор #7 послато: Фебруар 01, 2012, 07:44:19 »

Сибир се сели у Европу

Централну и југоисточну Европу оковали снег и лед. Више од 50 људи умрло од хладноће. Наредних дана у појединим деловима Европе прогнозирају се температуре од минус 30, што се не памти годинама.

Више од 50 људи умрло је протеклих дана у централној и југоисточној Европи због ниских температура.

У Кијеву минус 15

Према извештајима агенција, сибирска зима у Украјини у последњих пет дана је однела 30 живота пошто се земља суочила са незапамћеним хладноћама, потврдили су у службама за ванредне ситуације.

Већина грађана који су страдали су били бескућници, док је око 600 особа затражило лекарску помоћ. Власти су отвориле прихватилишта за 1.600 бескућница где могу да се угреју и добију храну пошто је температура већ пала на минус 28 степени. Више од 3.000 школа је привремено затворено, док 400 хиљада ђака упућено на непланирани школски распуст.

Полиција у Пољској саопштила је да се десет особа смрзло током викенда, где се температура спустила до 27 степени испод нуле. У Чешкој је један 26-годишњи младић нађен мртав код места Опава на истоку земље, а током викенда у Литванији због хладноће умрле су најмање три особе.

Хладноћа у Бугарској однела је пет људских живота прошлог викенда. У градовима Чирпан на југу и Севлиево у централном делу земље измерено је минус 24, односно минус 23 степена Целзијусових, а према прогнозама метеоролога температуре ће наредних дана и даље падати.


Хладноћа у Бугарској

Снежно невреме је последњих дана тешко погодило и Румунију, где је до сада однело четири људска живота. Са снегом и ниским температурама суочавају се и житељи Македоније, Црне Горе и Босне и Херцеговине.

Турска већ три деценије не памти тако хладну зиму. У Истанбулу жива у термометру показала је минус десет.

Хладни талас је захватио и северну Грчку где су температуре пале испод тачке мржњења. Јаки ветар пореметио је поморски саобраћај и многи бродови из Пиреја и других лука нису могли да исплове према острвима.

Метеоролози предвиђају нове снежне падавине и даљи пад температуре тако да се у појединим деловима Европе очекује сибирска зима са температурама до 30 степени испод нуле, што се не памти годинама.РТС


Сачувана

* Моје племе сном мртвијем спава *
Гога
Уредништво
Ветеран
****
На мрежи На мрежи

Поруке: 12555Погледај профил
« Одговор #8 послато: Фебруар 02, 2012, 01:43:38 »

Европа, дан после сутра

Хладан талас широм Европе однео је неколико десетина живота. Најчешће жртве бескућници. Замрзло се и Црно море, све луке на њему затворене због ветра.

Сибирска зима заледила је Европу и однела више десетина живота. Жестоки мразеви у Пољској однели су 12 живота, а најниже температуре, 30 степени испод нуле, забележене су на југоистоку те земље.

На улицама Немачке, на минус 15, више од 22.000 бескућника чека помоћ, да им гостионице, пансиони и железничке станице отворе врата. У великим градовима "топли аутобуси" превозе их до преноћишта.

Украјинско министарство за ванредне ситуације позвало је на спасавање бескућника, јер је више од 40 људи умрло од хипотермије, а више стотина затражило медицинску помоћ због промрзлина. Власти су отвориле склоништа, а затвориле школе и вртиће.

Руске власти апеловале су на становништво да без потребе не излази напоље. У појединим деловима Сибира, температура је и до минус 50!

Екстремно ниске температуре су и у Италији: Болоњи, Фиренци и другим градовима у централном делу и на северу.

У Румунији је јак мраз однео најмање осам живота. Углавном су то старије особе и бескућници. У Букурешту је забележено минус 20 степени, а Црно море замрзло се на површини на око 30 метара од обале. Због јаког ветра затворене су све црноморске луке. У Бугарској су најниже температуре у последњих сто година, Словачка не памти тако хладну зиму.

Лука Констанца у Румунији


Турска је окована снегом, око 2.000 села је одсечено од света. У Истанбулу има пола метра снега, саобраћајни је колапс, па многи грађани нису могли да оду на посао.

У Словенији у појединим деловима, ветар достиже брзину од 160 километара на час. Прекинут је поморски саобраћај. Снежно невреме и у Хрватској. На Велебиту су наноси преко метра. За разлику од унутрашњости, где су на зиму навикли, снег је изненадио житеље острва на северном Јадрану. И Црну Гору је захватило хладно време, са олујним ветром.

РТС
Сачувана

* Моје племе сном мртвијем спава *
Гога
Уредништво
Ветеран
****
На мрежи На мрежи

Поруке: 12555Погледај профил
« Одговор #9 послато: Фебруар 02, 2012, 01:56:07 »

Зима не попушта

Обилан снег и ниске температуре широм Србије и даље отежавају саобраћај и стварају проблем у снабдевању струјом. Хладноћа је донела и нове жртве, а беживотно тело Миладина Николића, после седмодневне потраге, пронађено је на падинама Сувобора.

У целој земљи, температура је и даље испод нуле, а због снега и ниских температура и даље је на снази ванредна ситуација у многим општина. Мештани села Срезојеваца на падинама Сувобора у снежним сметовима пронашли су тело Милутина Николића несталог 24. јануара.

Председник Месне заједнице Драган Вуковић рекао је да је двадесетак мештана јуче кренуло у потрагу, држећи се за руке и газећи снег, и да су синоћ наишили на леш у снежном наносу. Он каже да је Николић пронађен око 300 метара од куће, према једном потоку, потпуно завејан снегом.

Хеликоптером у Ивањицу је из села Смиљевца пребачена жена којој је хитно био потребан лекар. Из најудаљенијих села евакуисано је још 12 људи. У многим сеоским школама широм Србије нема наставе.

"Ноћас је старија жена срчани болесник у општини Лучани у селу Тополисница која је пала у кому збринута у болници, јер су екипе успеле да се пробију до ње кроз снежне сметове", изјавио је Танјугу Горан Николић из Сектора за ванредне ситуације МУП-а Србије.

Нова Варош

Он је рекао да у Љубовији не ради шест истурених школских одељења у планинским селима, да у Бајиној Башти око 30 домаћинстава нема струју, а у Црној Трави око 50. Регионални и магистрални путеви су углавном проходни и проблема има на неким локалним путевима.

После четири дана поново је проходан пут  до полицијског пункта у копненој зони безбедности на планини Кукавици и до четири села у којима живи 450 људи. Педесетак села на Пештерској висоравни још је у снежној блокади са сметовима и до пет метара.

Штаб за вандредне ситуације у Ваљеву наложио је надлежним службама да појачају број мобилних екипа и ангажују сву расположиву механизацију, посебно у завејаним планинским селима и на Дивчибарама. Биће и строжија контрола чишћења тротоара, јер је неочишћен лед проузроковао и много прелома.

Зајечарци и становници зајечарског округа већ неколико дана живе уз хладноћу која је јутрос износила минус 18 степени, али се, према оцени Окружног штаба за ванредне ситуације у Зајечару, живот одвија нормално и све службе раде

Ивањица

Начелник зајечарског округа Душан Иванић каже да нормално раде школе, предузећа, установе, да има довољно струје, воде и намирница и да су путеви проходни.

Ситуација узрокована последицама снежног невремена још је лоша у Новој Вароши. Председник општине Нова Варош Славиша Пурић је рекао да је досад тек половина некатегорисаних путева оспособљена за саобраћај због недостатка тешке механизације и честог кварења постојеће и да зато ни хитна медицинска помоћ не може нормално да функционише, па су угрожени мештани завејаних подручја у случају да је потребна хитна лекарска интервенција.

У Бајиној Башти где је на снази ванредно стање, нормализовано је снабдевање струјом. У Косјерићу, према речима заменика шефа за инфрастуктуру Милојка Лечића, ситуација је боља, јер су сви магистрални и регионални путеви и сви општински путни правци прве и друге категорије проходни, а струја се испоручује углавном без већих проблема.

Службе у Златиборском округу брине то што се од сутра очекују нове падавине. У Подрињу где је ванредно стање у брдско-планинском подручју Љубовије, Крупња и Малог Зворника настављено је уклањање снега са преосталих деоница локалних путева.

Сјеница

Најтеже је у месним заједницама Радаљ и Велика Река где је настављено рашчишћавање локалних путева које ће бити брже помоћу тешке механизације Војске Србије чији се долазак данас очекује.

У Лозници где је јутрос у седам сати било минус 15, начелник Градског штаба за ванредне ситуације Петар Катанић је рекао Танјугу да су у Јадру сви магистрални, регионални и локални путеви проходни, а међуградски и локални сабраћај се одвија без већих тешкоћа.

"У Лозници нема поремећаја наставе у школама, а редовно се обављају све комуналне делатности и снабдевање струјом, водом, топлотном енргијом и намирницама", навео је Катанић.

Ивањица

Начелник школске управе Министарства просвете у Косовској Митровици Предраг Стојчетовић изјавио је Танјугу да су снег и мразеви на Косову отежали наставу у појединим школама и да је посебно тешка ситуација на централном Косову у општини Липљан у селима Радево, Кузмин, Преоце и Угљаре, због нерашчишћеног снега.

"У тим срединама готово да и нема превоза па више од 20 одсто ученика са тог простора не похађа наставу", рекао је он.

На северу Косова на снази су редукције и грађани без струје на по сат остају након сваког другог сата.

Помоћ Војске Србије

Поред својих редовних задатака припадници Друге бригаде Копнене војске ангажовани су и на помоћи становништву у рашчишћавању снежних наноса у југозападном делу Србије.

У општинама Ивањица, Нова Варош, Сјеница и Пријепоље ангажовано је укупно 11 инжињеријских машина са пратећим људством, од чега је девет из 2. Бригаде Копнене војске у Краљеву и две машине као испомоћ из гарнизона Пожаревац које су ангажоване у Ивањици.

До данас је укупно на подручјима свих ових општина очишћено скоро 500 километара путева.

"Због веома тешке ситуације у Ивањици, од данас смо ангажовани и на подручју те општине са укупно три инжињеријске машине. Наше екипе укључене су у рад Штаба за ванредне ситуације и ангажују се у складу са њиховим захтевима", каже официр за односе са јавношћу 2. бригаде Копнене војске поручник Иван Обреза.

Он је додао да две машине рашчишћавају завејане путеве у селу Кушићи, а једна у селу Ковиљ, као и да су услови за рад веома тешки, а додатно их, како каже, отежавају и екстремно ниске температуре.

У целој Србији јутрос су забележене изузетно ниске температуре, а најхладније је било у Сјеници где је у шест сати измерено 26 степени испод нуле. У многим сеоским школама широм Србије нема наставе. Око 800 ученика шест сеоских основних школа у Краљеву, због ниских температура и снега, до понедељка неће ићи на наставу.

РТС
Сачувана

* Моје племе сном мртвијем спава *
Гога
Уредништво
Ветеран
****
На мрежи На мрежи

Поруке: 12555Погледај профил
« Одговор #10 послато: Фебруар 03, 2012, 14:55:03 »

Снег завејава Србију

У скоро целој земљи пада снег. Ванредна ситуација проглашена у 18 општина. Завејане хиљаде домаћинстава у брдско-планининском подручју. Поподне нема наставе у школама у Београду, а у неким местима настава је отказана за целу идућу седмицу. Отежан аутобуски саобраћај.


Снег који пада у скоро свим крајевима Србије отежава данас саобраћај, снабдевање струјом и рад школа, док је ванредна ситуација проглашена у 16 општина, јавили су дописници Танјуга.

Ванредна ситуација проглашена је синоћ и у општинама Сврљиг и Ражањ, изјавио је Танјугу Горан Николић из Сектора за ванредне ситуације МУП-а Србије.

На температури од минус 10 степени у Новом Саду снег је завејао улице, главне саобраћајнице су проходне, а у споредним улицама снег је утабан.

Температуре и до минус 20 степени у свих седам општина Пчињског округа стварају нове невоље, а начелник Регионалног штаба за ванредне ситуације Дракча Станојковић казао је да је у великом броју удаљених села нестало хране, да понестаје и огревног дрвета, нафте.

Осим школе у Кривој Феји, где је снег срушио кров, све друге школе на југу Србије раде, јер су на време обезбедиле огрев, а часови су скраћени у свим градским основним школама у Врању, као и у Средњој економској и само у три сеоске школе.

На магистралним и регионалним путевима у Нишавском, Пиротском и Топличком округу саобраћај се обавља отежано са повременим застојима на регионалним правцима у вишим пределима, рекли су данас путари.

Путари очекују да магистрални и регионални путеви у потпуности буду очишћени, уколико снег поново не буде почео да пада.

У општини Алексинац су донели одлуку о прекиду наставе у школама до стабилизације временских прилика.

У планинским селима на подручју Краљева снег и веома ниске температуре максимално су отежали живот, али за сада није било људи угрожених смрзавањем или недостатком хране, речено је на конференцији за новинаре у Штабу за ванредне ситуације.

Сви главни путеви ка селима су проходни, али је на десетине заселака данима завејано. Угроженим породицама се достављају храна и лекови.

У Лозници је ово шести узастопни ледени дан, јутрос је било минус 10 степени и снег од синоћ не престаје да пада, али су сви путеви у Јадру проходни, укључујући и правце према Републици Српској, а због снега на коловозима саобраћај се обавља отежано и спорије.

Начелник Штаба за ванредне ситуације општине Крупањ Павле Живановић рекао је да је јутрос пет села остало без електричне енергије због квара, да је поправка у току и да је редовна настава у школама, али су за основце скраћени часови.

На северу Косова и Метохије снег непрекидно пада дуже од 24 сата, али су главне саобраћајнице јутрос биле проходне, а аутобуси "Косметпревоза" саобраћају на релацији Косовска Митровица - Београд без измена, док је настава у школама скраћена због снега и лошег напона струје.

Снег који у Београду пада сатима створио је проблеме и гужве у саобраћају, отежао кретање пешацима, као и возилима Хитне помоћи, а екипе Зимске службе "Београд пута" раде пуним капацитетом на рашчишћавању главних саобраћајница.

Одлуком надлежног секретаријата, данас неће бити поподневне наставе у београдским школама.

Возила јавног градског превоза возе скраћеним или измењеним трасама, а поједина аутобуска стајалишта данас су укинута.

У целој Србији јутрос су забележене изузетно ниске температуре, а најхладније је било на Златибору, где је у шест сати измерено минус 17 степени.

БАС: Отказано 25 полазака, кашњење у просеку 60 минута


Аутобуси који долазе на Београдску атуобуску станицу (БАС) у просеку касне 60 минута, а у поласицима до 20, изјавио је данас помоћинк шефа станице Драган Савић и додао да је тренуто отказано 25 полазака из главног града.

Савић је у изјави за агенцију Бета навео да су поласци отказани ка различитим дестинацијама међу којима су Сомбор, Љубовија, Краљево, Суботица, Врњачка Бања, Бездан, Игало ...

"Аутобуси у поласцима касне до 20 минута. У доласцима кашњење је нешто дуже - у просеку 60 минута, и односи на све правце", казао је Савић и додао да су, због снега и јаког ветра, у просеку највећа закашњења аутобуса који долазе из места широм Војводине.

Савић је као најдужа кашњења на БАС навео доласке аутобуса са Златибора, из Уба, Сарајева, Невесиња, Новог Сада ...

"Аутобус са Златибора је у Београд стигао 88 минута минута након предвиђеног времена, из Невесиња 86, Сарајева 105, из Оџака 92, а са Уба сат и по", казао је он.

Аутобус из Ваљева у Београд је стигао са 157 минута закашњења, казао је Савић и додао да не може да каже да ли је то због лошег времена, или због квара.

Отказани летови за Подгорицу

Снег и хладно време јутрос нису проузроковали проблеме на београдском аеродрому "Никола Тесла", а отказана су само два лета за Подгорицу, јер је тамошњи аеродром затворен због снега.

РТС
Сачувана

* Моје племе сном мртвијем спава *
Гога
Уредништво
Ветеран
****
На мрежи На мрежи

Поруке: 12555Погледај профил
« Одговор #11 послато: Фебруар 03, 2012, 14:59:37 »

Радна група за сигурност снабдевања енергијом и енергентима предложиће Влади Србије да уведе ванредне мере и затварање школа. Поподне неће бити наставе у београдским школама, одлучио Град.

.....мене брине и ово:

Цитат
"Имамо говољно гаса и мазута за рад електрана у наредних 10 до 15 дана", рекао је Васиљевић и истакао да су те количине енергената биле предвиђене за потрошњу до краја грејне сезоне.

Шокиран Превртање очима
Сачувана

* Моје племе сном мртвијем спава *
Гога
Уредништво
Ветеран
****
На мрежи На мрежи

Поруке: 12555Погледај профил
« Одговор #12 послато: Фебруар 04, 2012, 11:18:49 »

Снежне падавине оковале земљу, Влади Србије препоручено да прогласи ванредно стање

Бели Пакао!

Због хаотичног стања у земљи, изазваног снежним непогодама и ниским температурама, Радна група за сигурност снабдевања енергијом и енергентима препоручиће Влади Србије да уведе ванредне мере у целој земљи, изјавио је Петар Шкундрић, члан Радне групе.


Ванредно стање до јуче у 16 сати проглашено је у 26 општина. У школе од јуче не иде на десетине хиљаде ђака, саобраћај тече изузетно отежано, а из планинских области се врши евакуација
угроженог становништва.
- Електроенергетски систем је за сада стабилан, иако ради у ванредним условима и могућ је и додатан увоз струје уколико буде потребно - изјавио је Шкундрић, који је и саветник српског премијера. Он је истакао да су у Србији достигнути историјски максимуми у дневној потрошњи струје и гаса од око 160 милиона киловат сати и 15 милиона кубних метара гаса, због чега је апеловао на смањење потрошње струје и енергената.

После нишког и врањског округа, и Град Београд је јуче наложио прекид наставе у школама, а Министарство просвете препоручило је свим начелницима школских округа да у зависности од ситуације и процене безбедности ученика и наставника регулишу одржавање наставе. Штаб за ванредне ситуације распустио је јуче све основне и средње школе у општини Нова Варош због високог снежног покривача и вејавице, а наставе неће бити до среде.
Снежне падавине, према прогнози РХМЗ-а, трајаће с мањим прекидима до средине наредне недеље, а у наредних десет дана се очекују и још ниже температуре!
У снежним мећавама до сада је страдало шест особа, а једна из општине Медвеђа води се као нестала. Најгоре стање је у сјеничким општинама, где, како је саопштено из Сектора за ванредне ситуације МУП-а Србије, ништа не функционише - школе не раде, саобраћај је отежан или се не одвија и тешко се допрема струја.
У Црној Трави 50 домаћинстава је остало без струје и општина је апеловала да им се упути помоћ.
Деца не похађају школе у околини Љубовије и Крупњу, као ни у планинским местима у којима раде мање подружнице школа, а у Деспотовцу је јуче одлучено да до 10. фебруара нема наставе.
У Зајечару је непроходан пут према скијалишту Црни врх, где је јуче ујутру забележена најнижа температура у Србији, минус 19 степени.
Метеоролог Часлав Станојевић упозорава да ће падавине трајати до средине следеће недеље.
- У петак 3. фебруара 1962. године у Београду је забележена најгора ситуација, са око 80 центиметара снега, а у Србији и више. Може се очекивати увећање снежног покривача, пошто ће снег са мањим прекидима падати до среде или четвртка. Температуре у Београду биће од минус 12 до минус седам, а у Србији од минус 15 до минус осам - рекао је Станојевић за „Ало!“.
Аутопут Београд-Ниш јуче је због велике количине снега на коловозима био закрчен, због чега су возачи заустављали аутомобиле у зауставним тракама. Бројни путеви затворени су за шлепере и камионе.


Лавина затрпала аутобус!


Код места Крупац у Републици Српској активирала се лавина која је затрпала једно моторно возило и један аутобус са двадесетак путника.

 
Ђачки аутобус слетео с пута

Троје деце повређено је у саобраћајној незгоди која се јуче ујутру догодила када је ђачки аутобус који превози српске ученике у централном делу Косова слетео с пута у близини Доње Гуштерице, у општини Липљан. Две девојчице са тежим повредама су хоспитализоване, а треће дете пуштено је на кућно лечење.

 
Мркоњић: Извините због путара!

Милутин Мркоњић, министар за инфраструктуру и енергетику, извинио се јуче грађанима што су путеви неочишћени и што је „снег изненадио путаре у фебруару“.
- Не волим ни да се извињавам. Међутим, морам. Сад би Ивица Дачић био поносан. Путари ми објашњавају да је то гадно кад у фебруару падне снег. Извините, молим вас, до сада сам „ратовао“ са њима - рекао је он и додао како верује да ће се убрзо рашчистити сви важни путни правци. Иначе, снежна мећава омела је јуче и министре Зорана Станковића, Расима Љајића и Сулејмана Угљанина да по плану посете здравствени центар у Новом Пазару.

 
Путари: Крив је снег, боље нисмо могли!

За колапс саобраћаја јуче у Београду крив је - снег! Наиме, како је за „Ало!“ изјавио Милорад Пуцаревић, главни дежурни инжењер зимске службе „Београд пута“, јуче су на чишћењу престонице биле ангажоване све расположиве машине и људство, те да више од урађеног нису могли.
- У свих 17 београдских општина ангажовани су пуни капацитети и механизација, то јест свих 90 камиона.
На рашчишћавању путева првог приоритета ангажовано је чак и 36 специјалних малих возила, која пре свега служе за рашчишћавање мањих и споредних улица, као и 21 камион за одржавање регионалних и магистралних путева. Око 500-600 људи бави се овим проблемом. Приоритет су нам улице којим пролазе ГСП и „Ластини“ аутобуси. У петак се на улицама нашло све што је расположиво, више од тога нема - рекао је за „Ало!“ Пуцаревић. На питање које ће се акције предузети уколико стање на улицама буде још горе, Пуцаревић одговара:
- Ми чистимо нон-стоп и тако ћемо наставити. Међутим, ситуација нам не иде наруку. Како су ниске температуре, а со је ефикасна до минус седам степени, користимо скуп калцијум-хлорид. Ситуацију отежава ветар који наноси снег, па 20 минута након чишћења снега поново има, као и лед, који се налази испод снега и додатно отежава кретање машина - додаје он. Због невремена јуче је обустављена и настава у главном граду.

 
У Београду ће бити минус 24 степена!

Члан Радне групе за сигурност снабдевања енергијом и енергентима Петар Шкундрић изјавио је да се у Београду очекују екстремно ниске температуре 9, 10. и 11. фебруара, до минус 24 степена, те да се може очекивати додатно повећање потрошње енергије и енергената, али да се не размишља о увођењу рестрикција струје, као и да мазута има у довољним количинама. У главном граду је због снежног колапса повећан и број саобраћајних удеса, а грађани су свуда каснили. Једни су у возилима градског саобраћаја проводили и два-три сата, а многи су до посла пешачили четири-пет километара. Због неочишћеног снега возила Хитне помоћи тешко су стизала до грађана који су затражили помоћ лекара.

 
Колашин: Чачанин извучен испод два метра снега!

Р. Б. мушкарац из Чачка, који је био затрпан код Баковића клисуре, извађен је испод два метра снега и пребачен у Хитну помоћ у Колашину, пренели су јуче црногорски медији. Несрећа се догодила када је човек изашао из свог аутомобила. Према првим информацијама, Чачанин је прошао без тежих повреда.
Обилан снег и ниске температуре широм Црне Горе отежавају саобраћај и стварају проблем у снабдевању струјом. Бројни путеви су затворени за шлепере и камионе. Висина снежног покривача на Жабљаку јуче је већ била већа од метра, у Подгорици је премашила 30 центиметара, а на приморју је нападало око пет центиметара снега. Због снежне мећаве више сати су каснили аутобуси из Србије ка Подгорици, као и одласци из главног града Црне Горе, док су авионски летови махом отказивани или одлагани.

 
Мећава на Пештеру

Руководилац Метеоролошке станице Фадил Махмутовић изјавио је да на Пештерској висоравни има 80 центиметара снега, као и да се „не памти оваква мећава“. Завејано је тридесетак села, а најтеже је трудницама и хроничним болесницима, који не могу да се пребаце до домова здравља.

 
Арктик у Пчињском округу!

У свих седам општина Пчињског округа температуре су јуче достизале и до минус 20 степени, а у великом броју удаљених села нестало је хране, а понестаје и огревног дрвета и нафте.

 
Ваљево: Спасена 22 пацијента који су на дијализи

Из завејаног брдско-планинског подручја у ваљевском крају превезена су у седиште општине 22 пацијента којима је неопходна дијализа, а јуче је, у организацији Одељења за ванредне ситуације у Ваљеву, збринуто и неколико породиља и тешких хроничних болесника из Пецке, Сирдије, Горњег Радљева, Осладића и других места.

 
Куршумлија: Непроходно више од 80 одсто путева!

Због снега који је непрестано падао 24 часа општински штаб за ванредне ситуације прогласио је ванредно стање у овој општини. Више од 80 одсто сеоских путева је непроходно, затражена је и помоћ војске.

 
Сврљиг: Евакуисани трудница и болесник!

У општини Сврљиг спасиоци су јуче евакуисали једног становника Давидовца, док је уз помоћ комуналаца и ватрогасаца трудница из села Грбавче превезена колима у нишку болницу на порођај.


Пожаревац зависи од једне машине


И Пожаревац је јуче био потпуно затрпан снегом јер су од три машине које град поседује две упућене за испомоћ на југ Србије, а једна је остала да рашчишћава само путеве првог приоритета.


Нови Сад: Снег одлаже одношење ђубрета


Снег је завејао и Нови Сад, где је јуче било минус 10 степени. Снег је изазвао проблеме и у одношењу смећа, пошто камиони ЈКП „Чистоћа“ нису могли да уђу у поједине улице, због чега ће то ђубре бити однето чим се за то буду стекли услови.

Ало
Сачувана

* Моје племе сном мртвијем спава *
Гога
Уредништво
Ветеран
****
На мрежи На мрежи

Поруке: 12555Погледај профил
« Одговор #13 послато: Фебруар 04, 2012, 11:27:34 »
Цитат


ВОДИЧ ЗА ПРЕЖИВЉАВАЊЕ СИБИРСКЕ ЗИМЕ У СРБИЈИ"Ало!" је уз помоћ савета лекара, нутрициониста и експерата за ванредне ситуације припремио практикум за преживљавање наредних десетак дана, када ће температуре константно бити у минусу чак и испод минус 20 степени.


Повећати унос масноћа
- Повећати унос маснијег меса и панчете (сланине)
- Слободно једите и до 400 грама хлеба, по могућству црног
- Почастите се маснијим сиревима и кајмаком
- Ужину обогатити додатном наранџом или јабуком


Заборавити на алкохол
Иако у први мах алкохол повећава унутрашњу тампературу организма ширећи унутрашње крвне судове, убрзо се овај ефекат преноси на периферију тела, које се зато убрзано хлади. Зато стручњаци поред избегавања алкахолних пића препоручују и топле напитке.

Општа упутства за екстремну хладноћу
- Набавите довољне количине огрева и намирница
- Припремите транзисторе са резервним батеријама уколико дође до прекида електричне енергије
- Нека вам у кући буде топло и останите унутра уколико је то могуће
- Не пуштајте децу напоље без надзора
- Обуците се слојевито у одговарајућу одећу и обућу

Упутства за време снежне олује
- Укључите радио или ТВ пријемнике како бисте били обавештени о временским условима или хитним информацијама
- Штедите гориво и огрев

Упутства за време снежне олује уколико сте напољу
- Идите на безбедно место и не излажите се снежној олуји
- Заштитите осетљиве делове тела (лице, екстремитете)
- Нека вам одећа буде сува
- Обратите пажњу на појаву промрзлина
- Обратите пажњу на знакове хипотермије: дрхтање, исцрпљеност, поспаност, губитак памћења, дезоријентисаност и отежан говор
- Уколико је неопходно да возите, користите ланце, путујте преко дана и обавестите своју родбину/пријатеље о намераваној путањи кретања
- Избегавајте високе конструкције, високо дрвеће, ограде, телефонске каблове и електричне водове


Уколико се код особе примете симптоми хипотермије (смрзавања):
- Одведите је на топло место
- Скините јој одећу, обуците суву и увијте тело у ћебе
- Угрејте прво централни део тела
- Дајте јој да пије топле напитке
- Пружите јој прву помоћ
- У што краћем року организујте превоз до медицинске установе

Ало


.
Сачувана

* Моје племе сном мртвијем спава *
Гога
Уредништво
Ветеран
****
На мрежи На мрежи

Поруке: 12555Погледај профил
« Одговор #14 послато: Фебруар 04, 2012, 11:44:19 »Снежне падавине оковале земљу, Влади Србије препоручено да прогласи ванредно стањеСачувана

* Моје племе сном мртвијем спава *
Гога
Уредништво
Ветеран
****
На мрежи На мрежи

Поруке: 12555Погледај профил
« Одговор #15 послато: Фебруар 05, 2012, 00:03:58 »

Србија у снегу


Ванредна ситуација у 31 општини. Разматра се могућност проглашења ванредне ситуације на територији целе Србије. Хладно време однело и седму жртву. Саобраћај се одвија отежано. Снег ће наставити да пада и током викенда.

19.48 - На магистралним и регионалним путним правцима на југу Србије због ледене кише која је почела да пада предвече, ситуација крајње критична.

17.54
Ледени талас и снежно невреме однело и седму жртву - 54. годишњег бескућника кога је полиција јутрос пронашла у центру Лебана.

17.28
- Отклоњен квар у топлани "Дунав", због којег је снабдевање грејањем и топлом водом у неким деловима Београда јутрос прекинуто.

17.16
- Штаб за ванредне ситуације у Краљеву у завејана подручја послао три тоне горива које је упутила Влада Србије.

13.45
- Проглашена ванредна ситуација и на територији општине Горњи Милановац, саопштено на конференцији за медије.

12.56
- Штаб за ванредне ситуације општине Краљево прогласио ванредну ситуацију на територији целе општине, због великог снега и веома ниских температура.

12.45
- Ужи центар Београда остао без грејања и топле воде због квара на топлани "Дунав". Екипе "Београдских топлана" раде на отклањању квара.

Снег у већем делу Србије непрекидно пада од четвртка увече. Метеоролози кажу да ће, с краћим прекидима, падати и током викенда. Због снежних наноса и изузетно хладног времена у 31 општини проглашена је ванредна ситуација. Разматра се и могућност проглашења ванредне ситуације у целој Републици.

Од Божића до сада евакуисано је и спасено 147 људи, највише у петак - чак 23. Сектор МУП-а Србије за ванредне ситуације пратиће у нарединих 48 сати ситуацију у земљи због велике количине снежних падавина и затим ће, ако се утврди да је неопходно, донети одлуку о проглашењу ванредне ситуације на подручју целе земље.

На чишћењу снега ангажовано је око 400 припадника Војске Србије. Са 34 машине, Војска помаже у Сјеници, Новој Вароши, Босилеграду, Пријепољу, Бабушници, Ивањици, Малом Зворнику, Нишу, Блацу, Куршумлији, Прокупљу, Горњем Милановцу, Крушевцу, Краљеву, Панчеву, Пожаревцу и Београду.

Према речима начелника Одељења за цивилно-војну сарадњу Генералштаба Звонимира Пешића војска се укључила у чишћење Београда.

Од јутрос је на београдским улицама дупло више војске која рашчишћава снег, равноправно на снежном минусу и младићи и девојке. Подједнако храбре биле су и девојке у цивилу, које су се одазвале позиву Скупштине града. Око хиљаду и по углавном младих људи поранило је по своју лопату и дневницу од 1.600 динара, за чишћење улица и тротоара.

Због пословног имиџа и због прописа који их на то обавезују, испред радњи, власници ревносно чисте снег. У Београду је ситација далеко боља него јуче.

У многим местима и осуђеници учествују у чишћењу градских улица од снега.

У читавој Србији на рашчишћавању је ангажовано 550 тешких машина, неке од њих су због недостатка нафте стале.

Начелник Сектора за ванредне ситуације Предраг Марић рекао је да је отежан транспорт нафте у деловима Србије где због теретног саобраћаја транспорт нафте може да потраје и два до три дана.

У потрошњи струје сваки нови дан је рекордан, Дозволу Владе за интервентни увоз Електропривреда Србије увелико користи. Дневно на тај начин покрива 5 до 10 одсто потрошње. О рестрикцијама се не размишља.

"Надамо се да до њих неће доћи, ремонт је урађен квалитетно", каже Зоран Манасијевић, помоћник генералног директора ЕПС-а.


Хоће ли због снега, и званично читава Србија ући у ванредни начин живота , знаће се крајем викенда. У неколико градова општинске власти су већ донеле одлуку да ђаци од понедељка не иду у школу.

Штаб за ванредне ситуације Београда одлучиће сутра да ли ће у београдским школама од понедељка бити наставе.

Опрезна вожња


Директор Агенције за безбедност саобраћаја Стојадин Јовановић апеловао је на учеснике у саобраћају да "не седају за волан" ако немају зимску опрему да не би угрозили своје и туђе животе. Јовановић је рекао Танјугу да су у оваквим условима неопходне зимске гуме или се морају ставити ланци на летње пенуматике, ако на путу има снега и леда.

У Бајиној Башти и селима око Ваљева постоје проблеми с механизацијом. Воловска запрега негде је једини превоз, а мештанима понестаје хране. Да би дошли до хране неки становници ваљевског краја путују и по сат и по времена, а многи од њих су стари и болесни.

За борбу са снегом, Влада Србије одобрила је помоћ у енергентима за 31 општину и град, а за 15 општина новчану помоћ од 69 милиона 200 хиљада динара како би се решио и проблем механизације. Сектор за ванредне ситуације ће координирати преузимање горива од Републичке дирекције за робне резерве.

Директор Агенције за безбедност саобраћаја Стојадин Јовановић апеловао је на учеснике у саобраћају да "не седају за волан" ако немају зимску опрему да не би угрозили своје и туђе животе. Јовановић је рекао Танјугу да су у оваквим условима неопходне зимске гуме или се морају ставити ланци на летње пенуматике, ако на путу има снега и леда.

Најтежа ситуација у општинама Сјеница, Ивањица, Пријепоље, Црна Трава и Сурдулица, где је снег дубок око два метра.

Осам особа које су биле заробљене у два комбија између две лавине на магистралном путу Пријепоље - Бијело Поље, код моста преко Лима у Точилову, евакуисано је касно синоћ.

Спасилачке екипе Сектора за ванредне ситуације МУП-а евакуисале су до сада 14 путника из два комбија, три путничка и једног теретног возила на магистралном путу Пријепоље-Бијело Поље, саопштила је полиција у Пријепољу, а повређених нема.


Снег успорава саобраћај у целој Србији, због расквашеног или утабаног снега на коловозима. Из Јавног предузећа "Путеви Србије", препоручују опрезну вожњу уз употребу зимских гума или ланаца.

Обуставити рад школа

Због снежног невремена и готово 17.000 ђака основних и средњих школа није било на настави. Министар просвете и науке Жарко Обрадовић препоручио је локалним самоуправама у Србији да обуставе рад у предшколским установама, основним и средњим школама до петка 10. фебруара.

У Београду, све комуналне екипе непрекидно су на терену. На појединим саобраћајницама има угаженог снега. Колапса синоћ није било, јер је интензитет саобраћаја био мањи.

Трамваји и тролејбуси данас не возе, а замениће их аутобуси. Војници и старешине из гарнизона Београд и данас ће чистити снег у центру главног града.

Из хитне помоћи апелују на грађане да без преке потребе не излазе на улице.


И поред даноноћног рада зимских служби, на коловозима првог приоритета има угаженог или исквашеног снега. Саобраћај се одвија отежано, саопштили су из Ауто-мото савеза Србије.

Због веома хладног времена и залеђених путева возачима се препоручје изузетно опрезна вожња уз обавезну употребу зимске опреме, држање одстојања и прилагођавање вожње условима на путу.

Возови поново саобраћају на релацији Београд - Бродарево и Бијело Поље - Београд пошто су екипе "Железница Србије" успеле да очисте од снега део пруге између Врбнице и Бродарева и успоставе нормалан саобраћај.

У Железницама Србије додају да се на свим осталим железничким правцима саобраћај одвија упркос проблемима са снегом и да су екипе тог предузећа спремне да реагују у случају било каквих проблема.

РТС
Сачувана

* Моје племе сном мртвијем спава *
Гога
Уредништво
Ветеран
****
На мрежи На мрежи

Поруке: 12555Погледај профил
« Одговор #16 послато: Фебруар 05, 2012, 00:12:08 »

12.45 - Ужи центар Београда остао без грејања и топле воде због квара на топлани "Дунав". Екипе "Београдских топлана" раде на отклањању квара.


Осетила сам ово и још увек осећам иако овде пише,

17.28 - Отклоњен квар у топлани "Дунав", због којег је снабдевање грејањем и топлом водом у неким деловима Београда јутрос прекинуто.

у моју зграду још увек није стигло грејање, тако да ево цвокоћем цели дан,..ево и ноћ је увелико одмакла,..температура пада,...тренутно је минус 11 степени. Ако овако буде свих тих дана, за које се предвиђа још нижа температура,...почеће "бели медведи" да излазе из моје зграде Cheesy
Сачувана

* Моје племе сном мртвијем спава *
Гога
Уредништво
Ветеран
****
На мрежи На мрежи

Поруке: 12555Погледај профил
« Одговор #17 послато: Фебруар 05, 2012, 09:28:44 »

Драматично: Начелник Сектора МУП-а за ванредне ситуације ...

Више од 60.000 људи у Србији и даље је одсечено од света због велике количине снежних падавина, а у ноћи између петка и суботе још једна особа са територије општине Лебане умрла је од последица смрзавања, чиме се број настрадалих попео на седам!

У интервјуу за Пресс недеље, начелник Сектора МУП-а за ванредне ситуације Предраг Марић изјавио је да се једна особа и даље води као нестала, као и да ће се у току данашњег дана, а најкасније у понедељак ујутро, знати да ли је неопходно увођење ванредне ситуације на територији целе земље. Подсетимо, још раније је ванредна ситуација уведена у 29 општина, а на терену се налази више од 1.500 спасилаца и ватрогасаца, који покушавају да се изборе са највећом мећавом која је погодила нашу земљу у последње три деценије.
- Тренутно је око 60.000 људи одсечено од света, то је укупно око 25.500 домаћинстава. У 29 општина проглашена је ванредна ситуација, а још једно лице је настрадало у ноћи између петка и суботе, на територији општине Лебане. Број жртава тако се попео на седам, с тим што се још једна особа води као нестала.

Да ли ће бити проглашена ванредна ситуација на територији целе Србије?
- То ћемо знати најкасније у наредних 48 сати, када видимо ефекте мера које су већ предузете. Мислим на нафту која је обезбеђена за механизацију у најугроженијим местима, као и на новац који је у петак легао на рачун 15 општина у Србији. Тај новац је веома важан зато што он обезбеђује и ангажовање приватне механизације.


Како сада ствари стоје, да ли ће бити неопходно увођење рестрикција струје?
- За сада нема најава да ће бити рестрикција, али знате и сами да је школама дата препорука да не раде, бар у Београду, како би се приштедело на струји. Дешава се да домаћинства на југу наше земље имају повремене прекиде у доводу електричне енергије, али то за сада нису били дужи прекиди.

Да ли би се рестрикције односиле и на становништво или само на велике системе који нису неопходни у ванредним ситуацијама?
- Не може се од грађана очекивати да штеде струју док се смрзавају и док је напољу време такво какво јесте. Рестрикције би се пре свега односиле на велике системе, школе, факултете, расвету у градовима и слично, а не на становништво и домаћинства.


Помоћ најугроженијима

Како би изгледала ванредна ситуација на територији целе земље? Шта је најгори сценарио?

- У том случају сви ресурси у републици били би стављени у функцију решавања новонасталих проблема, с тим што то не би било тако једноставно урадити. Хоћу да кажем да би трошкови били огромни. Наша идеја је да пробамо да решимо проблем са нафтом и новцем, који су већ упућени најугроженијим општинама, али као што сам рекао, у наредних 48 сати биће познато да ли је неопходно прогласити ванредну ситуацију.

Како би грађани требало да се понашају док се временске прилике не поправе?
- У местима која су најтеже погођена невременом људи не би требало да излазе из куће. За све што им је потребно, било да се ради о лекарској помоћи, достави хране или лекова, треба да се обрате најближој ватрогасној јединици, да позову број 93 или контактирају локалне штабове за ванредне ситуације.

Колико људи учествује у спасавању и да ли је њихов број довољан?
- Ангажовано је око 1.500 спасилаца и ватрогасаца у најугроженијим општинама, око 550 машина и око 1.200 људи који раде у јавним комуналним предузећима.

Алекса Јовановић
Сачувана

* Моје племе сном мртвијем спава *
Гога
Уредништво
Ветеран
****
На мрежи На мрежи

Поруке: 12555Погледај профил
« Одговор #18 послато: Фебруар 06, 2012, 01:54:35 »

Ванредна ситуација у Србији

Проглашена ванредна ситуација у целој земљи, одлучила Влада Србије. У угрожене општине биће послати додатна механизација и људство из целе земље, каже министар Ивица Дачић.

Влада Србије је на телефонској седници прогласила ванредну ситуацију на територији целе земље. Ванредна ситуација би требало да остане на снази седам до 10 дана, колико ће према проценама трајати ниске температуре и снежне падавине.

Министар унутрашњих послова Ивица Дачић рекао је да ће, после проглашења ванредне ситуације, бити ангажована додатна механизација, као и људство за управљање механизацијом из целе Србије.

Дачић је, гостујући у Дневнику РТС-а, прецизирао да ће у сваку општину бити упућено још по пет машина, да ће Влада обезбедити средства за гориво и за људство и да ће механизација бити мобилисана и из других општина, а не само из оних где је проглашена ванредна ситуација.

У спасавању је до сада учествовало око 1.500 ватрогасаца, 1.200 људи из комуналних предузећа, 300 из здравствених установа. "Од сутра ће то бити много масовније и већ у наредним данима очекујемо прве резултате", рекао је Дачић.

"Није у Србији пао снег први пут, али држава први пут делује организовано", истакао је Дачић, указавши да је ванредна ситуација у целој земљи уведена, јер није било могуће проблеме које су направиле снежне падавине решити ангажовањем локалних штабова.

Министар сматра и да се у овој ситуацији није показала солидарност на делу, јер је свака општина бринула од свом проблему.

Дачић је додао да проглашење ванредне ситуације не треба мешати са проглашењем ванредног стања. "Ванредно стање има потпуно другачије узроке и последице. Сада је реч о природној непогоди", објаснио је министар унутрашњих послова.

Начелник Сектора МУП-а за ванредне ситуације Предраг Марић прецизирао је да увођење ванредне ситуације не подразумева мобилизацију грађана и њихове имовине, већ само адекватне механизације и људства које ће њом управљати.

"За грађане не настају, практично, никакве обавезе. Неће бити мобилизације становништва, њихове имовине, аутомобила", навео је Марић у изјави Танјугу.

Неповољна временска прогноза


Штаб за ванредне ситуације раније данас је предложио Влади да прогласи ванредну ситуацију у целој земљи, зато што је ванредна ситуација проглашена у 37 општина и што је више од 70.000 људи завејано и одсечено од света. Више од 6.000 локалних и некатегорисаних путева није очишћено.


Деветоро људи је изгубило живот, а једна особа се води као нестала. У селу Крушар код Ћуприје јуче је пронађено беживотно тело М.М. (1946) у његовој кући, а лекари хитне помоћи констатовали су смрт насталу услед смрзавања.

Из Штаба за ванредне ситуације је саопштено да се у наредном периоду очекују температуре до -25 степени и још снежних падавина.

На локалном нивоу постоји попис механизације која може да се употреби у чишћењу снега. На располагању се налази и 14.000 војника, који су спремни да помогну, а сву неопходну помоћ пружиће и полиција.

Предраг Марић каже да је направљен списак свих фирми - јавних и приватних, чија ће механизација бити употребљена, да ће локални кризни штабови бити у сталној координацији са републичким, као и да ће бити уведена дежурства.

Влада је издвојила и додатних 85 милиона динара за набавку горива, прецизирао је Марић и додао да је из панчевачке рафинерије упућена нафта у угрожена подручја.

На рашчишћавању снега и помоћи људству ангажовано је више од 550 тешких машина, булдожера.

Ђаци на распусту


Министар просвете Жарко Обрадовић поновио је на седници Републичког штаба за ванредне ситуације препоруку свим локалним самоуправама да школе не раде од 6. до 10. фебрауара.

"У школе неће ићи 900.000 ђака, 120.000 запослених, а уколико укључимо и студенте тај број је далеко већи", рекао је Обрадовић, подсетивши да је препоруку издао још у петак и да ју је већина општина испоштовала.

Министар је поново препоручио и факултетима да одложе испите, а уколико то није могуће групишу у једном дану.

Иако су градске власти у Пироту и Лозници раније донеле одлуку да ће школе од понедељка радити нормално, после проглашења ванредне ситуације у целој земљи донета је одлука да школе, ипак, неће радити.

Директорка Управе за безбедност и здравље на раду Вера Божић-Трефалт рекла је да би запослени који могу да стигну до својих радних места требало да се појаве на послу и у случају проглашења ванредне ситуације.

"Рад у затвореном простору се може обављати, наравно, у зависности да ли се може доћи до радног места", рекла је Божић-Трефалт агенцији Бета и додала да није могуће издати наредбу о престанку обављања свих послова.

Трефалт је додала да послодавци, ипак, могу да одлуче и да прекину са радом, уколико, запослени не могу да стигну до радног места, или ради уштеде енергије.

Према њеним речима, у ванредној ситуацији морају се обављати и они послови на отвореном, који су од елементарне важности, а послодавац је дужан да обезбеди посебне услове за то. "Снег се мора рашчишћавати, а и јавни градски превоз треба да функционише у оквиру могућности", рекла је Божић-Трефалт.

Потрошња струје у целој земљи данима расте. Запослени у ЕПС-у већ две недеље раде у ванредним околностима, покушавајући да одрже стабилност електросистема и апелују на рационалну потрошњу. На грађане се апелује да чисте снег испред својих зграда и пословних објеката. У Хитној помоћи саветују да се без преке потребе не излази напоље.

РТС
Сачувана

* Моје племе сном мртвијем спава *
Гога
Уредништво
Ветеран
****
На мрежи На мрежи

Поруке: 12555Погледај профил
« Одговор #19 послато: Фебруар 06, 2012, 01:56:38 »

Шта је ванредна ситуација?


Цитат

Ванредна ситуација је стање када су ризици и претње или последице катастрофа, ванредних догађаја и других опасности по становништво, животну средину и материјална добра таквог обима и интензитета да њихов настанак или последице није могуће спречити или отклонити редовним деловањем надлежних органа и служби, због чега је за њихово ублажавање и отклањање неопходно употребити посебне мере, снаге и средства уз појачан режим рада.

Одлуку о проглашењу ванредне ситуације за територију Републике Србије или за њен део доноси Влада Републике Србије, на предлог Републичког штаба за ванредне ситуације.

Сачувана

* Моје племе сном мртвијем спава *
Гога
Уредништво
Ветеран
****
На мрежи На мрежи

Поруке: 12555Погледај профил
« Одговор #20 послато: Фебруар 06, 2012, 02:18:10 »

Балкан у снегу

Већина градова у Босни и Херцеговини у потпуној блокади. Снежно невреме блокирало и Црну Гору, а отежан је друмски и бродски саобраћај у Хрватској.Мостар под снегом

Обилан снег и ниске температуре широм Црне Горе и даље отежавају друмски саобраћај и стварају проблеме у снабдевању струјом, а у најтежој ситуацији је север те државе који је практично у снежној блокади.

Због снега непроходна је већина путева на северу Црне Горе, а готово сва села на том подручју су завејана. Снежно невреме однело је два живота на територији Црне Горе.

Црногорски министар просвете Славољуб Стијеповић изјавио је да је донета одлука о одлагању наставе у школама у свим општинама на северу Црне Горе у наредна три дана, због временских неприлика.

Иако на северу Црне Горе није проглашено ванредно стање, Стијеповић је рекао да је ситуација изазвана невременом још увек тешка, због чега је донета одлука да се настава у школама одложи у наредна три дана.

"Пратимо ситуацију и након истека ова три дана поново ћемо проценити шта да урадимо. У сваком случају, на првом месту биће нам безбедност и здравље ученика", рекао је министар просвете.

У Беранама се у суботу увече, под теретом снега, срушио кров спортске дворане, а у несрећи није било повређених.

Путни правац Подгорица-Колашин-Мојковац, након два дана блокаде, отворен је за саобраћај путничких возила, чиме је успостављена друмска веза између југа и севера Црне Горе.

Саобраћај на тој деоници дозвољен је само путничким возилима уз обавезну зимску опрему. Саобраћај ће се одвијати уз наизменично пропуштање једном траком на појединим деоницама пута због леда.

Влада Републике Српске није прогласила ванредно стање, док је Влада Федерације Босне и Херцеговине прогласила стање природне непогоде.

На подручју Републике Српске, у општини Скелане снег је блокирао око 100 људи, а спасилачке екипе покушавају да до њих прочисте путеве.

Сва села на подручју Скелана одесечана су од света већ 20 дана, а грађани имају проблема са несташицом хране и лекова.

На подручју Сокоца блокирано је око 70 села. Екипе за рашчишћавање су на терену, а сметови на појединим деоницама су и до три метара.

Стање у Неуму је драматично, пошто од јуче у том граду нема струје и неће је бити у наредних најмање седам дана.

Руководилац Електро Неума Марко Ловић рекао је да је у квару главни далековод који Неум снабдева струјом из смера Стона, док су се два далековода срушила услед великог снега.

Стање у Хрватској се полако стабилизује, снег је у већем делу земље престао да пада. Критично је још увек у залеђу Далмације где мећава још увек не попушта.

У пробијање снежних наноса у подручју Далмације укључила се и војска, док се на задарском подручју стање нормализује, па је саобраћај према унутрашњости поновно успостављен.

Сплитска лука

У Сплитско-далматинској жупанији још увијек одсечено од света око 200 села. Најтеже је због метарских наноса снега и изузетно ниских темпертура на подручју Имотског и Вргорца, где је проглашено ванредно стање.

На Јадрану и приобаљу додатне проблеме ће правити умерена и јака, а местимично и олујна и орканска бура.

Снег је данас после подне, после јучершњег прекида, наставио да пада у у Македонији и већ ствара проблеме у саобраћају, посебно изван градова и на планинским превојима. Температуре су ових дана од минус 13 до минус 4 степена.

Из јавног предужећа "Македонија пут", задуженог за рашчишћавање путева, најавили су даноноћна дежурства да би се спречили већи сметови. Метеоролози најављују наставак снежних падавина, а разведравање тек од среде. У јужним крајевима земље предвидја се киша.

У Осијеку се уклања лед с Драве

РТС


У Босни и Херцеговини је од хладноће умрло шест особа. Сарајево, у коме је метар снега, у потпуности је блокиран јер снег непрекидно пада од четвртка.

Сарајево


Снег и ветар и данас стварају проблеме у говото целој Хрватској, а најтеже је и даље у Далмацији где је на подручју Сплитско-далматинске жупаније проглашена ванредна ситуација.

Пут према Имотском


У источној и централној Европи од почетка хладног таласа умрло је 218 људи.
« Последња измена: Фебруар 12, 2012, 07:52:06 Гога - 011 » Сачувана

* Моје племе сном мртвијем спава *
НДанило
Администратор
Ветеран
*****
Ван мреже Ван мреже

Поруке: 1001Погледај профил
« Одговор #21 послато: Фебруар 06, 2012, 06:13:00 »

Лијепе слике поганих мјеста.
Све би их дао за романијску брезу.
Сачувана
Гога
Уредништво
Ветеран
****
На мрежи На мрежи

Поруке: 12555Погледај профил
« Одговор #22 послато: Фебруар 07, 2012, 06:14:17 »

Пукла брана у Бугарској

Најмање осам особа погинуло када је на југу Бугарске пукла брана и поплавила оближње село. Јака мећава у Хрватској. На многим путевима обустављен саобраћај. Невреме однело и пету жртву. Завејан север Црне Горе, већина села у снежној блокади. У БиХ завејани путеви и селa. Прва жртва мраза у РС. Проблеми са снегом и у Македонији.

17.40 - У поплави коју је изазвало рушење бране на југу Бугарске, погинуло најмање осморо људи, док је више од десет нестало, саопштиле власти те земље.

16.54 - За 12 путника међународног воза Београд-Истанбул, који је исклизнуо из шина у Бугарској, обезбеђен аутобуски превоз до бугарско-турске границе, саопштиле Железнице Србије.

16.26 - Висина снега у БиХ: Бјелашница 237 цм, Купрес 110, Сарајево 84, Мостар 79.

16.00 - Око 320 људи повређено за три дана невремена у Сплиту. Шеф болнице тражи да градоначелник власт преда војсци.

На југу Бугарске пукла је брана и поплавила оближње село са 700 кућа. Најмање осам особа је погинуло, док је више од десет нестало, саопштили су званичници. Званичници су раније саопштили да су пронашли тела тројице старијих мушкараца.


Поплавни талас висок 2,5 метра запљуснуо је село Бисер, у близини границе са Грчком, након што се брана урушила. Забринутост изазивају још две бране у том региону, којима прети колапс, па је становништво оближњих насеља упозорено да буде спремно на евакуацију.

У већем делу јужне Бугарске због обилних падавина проглашено је ванредно стање. Бугарска је упозорила Грчку и Турску на опасност од изливања река Арде и Марице.

Снежне падавине уз веома ниске температуре настављају да отежавају ситуацију у читавом региону.

У Хрватској, где од јутрос снег поново пада, екстремни зимски услови однели су до данас пет живота, а у појединим подручјима нема струје.

Надлежне службе се у неким деловима Далмације још боре са сметовима, који на подручју Имотског и Вргорца достижу висину и до четири метра, па је у тим крајевима блокирано око 120 села.

У Сплиту и Шибенику, где је нападало више од 20 сантиметара снега, ни данас нема наставе, али градска управа и јавне службе раде.

Због нових снежних наноса, тренутно нема слободног правца којим се могу кретати камиони из унутрашњости према Далмацији и Приморју и обрнуто. Железнички и авионски саобраћај одвија се редовно, уз одређена кашњења возова.

У Босни и Херцеговини, падавине и проблеми не престају на путевима широм земље, па се тако у близини места Мустапић у Херцеговини заглавио још један аутобус.


Припадници Горске службе спасавања на Јахорини пронашли су поред скијашке стазе 24-годишњег словеначког држављанина, који је касније преминуо у Дому здравља на Палама.

Лекари на Палама рекли су да је младић умро од срчаног застоја, додајући да ће тачан узрок смрти бити утврђен обдукцијом.

У Црној Гори, јутрос је до 10 сати због снежне мећаве био затворен подгорички аеродром Голубовци.

Из Метеоролошког завода су навели да Црну Гору очекује нови ледени талас, паћен снегом, ниским температурама и јаким ветром.

Проблеми са снегом муче и Македонију, изазвавши сметње у путничком саобраћају, па је 50-ак села одсечено, док се железнички саобраћај одвија уз мања кашњења, а авионски засад редовно.

Највише снега има у скијашком центру Кожуф, 217 сантиметара, док је у Охриду снежни покривач достигао висину од 10, а у Скопљу од пет сантиметара.

У Румунији, снег и мећаве блокирали су путеве у седам округа и саобраћај је заустављен на 47 националних путева.

Од 349 места у Румунији погођених снежном мећавом, у 181 настали су проблеми са снабдевањем струјом.

Румунско министарство образовања је саопштило да ће 2.667 школа у целој земљи бити затворено, а метеролози прогнозирају снежне падавине и ветар у појачању до среде.

РТС
Сачувана

* Моје племе сном мртвијем спава *
Гога
Уредништво
Ветеран
****
На мрежи На мрежи

Поруке: 12555Погледај профил
« Одговор #23 послато: Фебруар 07, 2012, 06:20:19 »

Природа се дефинитивно свети ЧОВЕКУ, јер је он годинама занемаривао и скоро се поптпуно одвојио од ње. И што је најстрашније, систематски је природа уништавана управо од тог истог ЧОВЕКА!
Сачувана

* Моје племе сном мртвијем спава *
Гога
Уредништво
Ветеран
****
На мрежи На мрежи

Поруке: 12555Погледај профил
« Одговор #24 послато: Фебруар 07, 2012, 06:46:53 »

Ледени дани у Србији

Повећан број механизације и људи који покушавају да допру до 70.000 завејаних грађана широм Србије. Ивица Дачић упозорио да је неопходно хитно обезбедити ледоломце, посебно у сливу Дунава, како не би дошло до поплава због леда који се ствара на рекама.

22.46 - Хитна служба зајечарске болнице покушава да се пробије до болесног детета у селу Горња Бела Река. Дечак има "напад слепог црева", ситуација је алармантна, каже командир Ватрогасно-спасилачке бригаде Бранислав Матић.

13.30 - Музичка продукција РТС-а због ванредних временских услова одложила концерт поводом прославе 75 година Симфонијског оркестра РТС-а.

13.17 - Министарство просвете донело одлуку да се обустави настава у свим основним и средњим школама у Србији до петка.

9.40 – Електроенергетска ситуација у Србији је стабилна и за сада неће бити рестрикција, рекао помоћник министра за енергетику Милутин Продановић.

После проглашења ванредне ситуације на територији целе земље, ангажовано више механизације и више људи на рашчишћавању путева ка завејаним местима.

Нови снег додатно отежава стање на терену. Ситуација је посебно тешка у брдско планинским пределима општина Пријепоље, Нова Варош, Ивањица, Брус, Куршумлија, Медвеђа, Власотинце и Црна Трава, истакао је заменик начелника Сектора за ванредне ситуације Ђорђе Бабић, гостујући у емисији ОКО.

Потпредседник Владе и министар унутрашњих послова Србије Ивица Дачић и начелник Штаба за ванредне ситуације Предраг Марић посетили су Сјеницу, у којој је стање најкритичније. Дачић је најавио да ће у року од два дана Сјеници бити упућено десет тона горива и пет машина за уклањање снега.

"Ангажовано је још око 3.000 људи на чишћењу путева широм Србије. Војска је дала још 14.000 људи, и очекујемо да на рашчишћавању близу 6.000 километара тренутно непроходних локалних путева у Србији буде ангажовано више од 100 машина", рекао је Дачић новинарима у сјеничком селу Кладница.

"Имајући у виду временску прогнозу за наредне дане, јасно је да саме општине не могу да се изборе са оваквим проблемима, па су због тога ангажовани заједнички капацитети државе", рекао је Дачић и нагласио да Влада сноси све трошкове додатног мобилисања технике и људства.

"Важно је да се на гориво неће чекати из Робних резерви, већ ће општине нафту за покретање машина узимати на локалним пумпама", рекао је Дачић.

Председник сјеничке општине Муриз Турковић рекао је да сиромашној локалној самоуправи као што је његова много значи помоћ државе. "Механизација и људство ће сутра почети да раде на пробијању путева, добили смо гориво за машине, али и лож уље за несметан рад вртића", рекао је Турковић.


Неповољна временска прогноза

Нови снег, који од синоћ пада у већем делу земље, додатно отежава живот мештанима, посебно у општинама и селима која су завејана већ више од 20 дана. Ни прогноза за наредне дане није охрабрујућа.

У Нишу се интензитет падавина појачава, а ситуацију додатно отежава ветар, јављају дописници РТС-а. Ниш функционише нормално, иако нису све улице очишћене. Такође, сви путеви у околину Ниша су проходни. Најкритичније је у местима и општинама око града, пре свега у Сврљигу.


Градски штаб за ванредне ситуације у Смедереву одвојио је пола милиона динара за набавку горива за додатно ангажовање механизације.

Краљевчанима је снег задао много невоља, посебно мештанима сеоских средина у брдским пределима. Путеви ка Полумиру, Савову и Плани још су нерашчишћени. Све расположиве екипе су на терену. Додатне невоље створио је лед на Ибру.

Због екстремних временских услова дневна производња угља на површинском копу "Дрмно" код Костолца је редукована да би се спречило преоптерећење система и хаварије. Ипак, разлога за бригу нема, јер на депонијама "Костолачких термоелектрана" има довољно угља.

Најтежа ситуација у Топличком округу је у планинским селима у општинама Блаце и Куршумлија, где је на рашчишћавању локалних путева ангажована инжењеријска јединица Војске Србије.

Ужице и поред снега и леда функционише нормално. Нешто је теже у приградским деловима и вишим деловима града. За разлику од Ужица, у Бајиној Башти и Косјерићу је завејано неколико хиљада становника. Прилази Златибиру су очишћени и нема застоја.

После пет дана захваљујући помоћи војске проходно је и до најудаљенијих домаћинстава брдско-планинских села у општини Мали Зворник.

И Крагујевац од данас функционише по посебном режиму, донето је низ мера за помоћ грађанима, посебно старим и болесним особама.

Путеви у јужном Банату су проходни, а дебљина снежног покривача на њима је до пет центиметара. Предузеће "Војводинапут" са 14 камиона чисти магистралне и регионалне путеве, док у Панчеву ради пет камиона и три грађевинске машине.

Због изузетно ниских температура на поједним рекама у Србији задржаће се постојећи лед и формирати нови, упозоравају из Републичког хидрометеоролошког завода.

"Наредних дана на Дунаву формираће се делимични ледостај, а на банатским водотоцима дебљина леда ће се повећати", наводе из Завода, и додају да се на Великој Морави очекује формирање ледостаја, а на Сави се очекује повећање густине леда са појавом делимичног ледостаја.

Лед на Сави

Јавно водопривредно предузеће "Воде Војводине" прогласило је редовну одбрану од поплава на 622 километра водотокова у Војводини услед опасности од загушења ледом.


Редовна одбрана од поплава на реци Дунав проглашена је у дужини од 218 километара, од границе са Мађарском до Сланкамена, на Тиси на целом току на територији Србије, а на реци Сави од границе са Републиком Хрватском до Београда. Одлука о проглашењу редовне одбране донета је и за цео ток Канала Бегеј и за реку Тамиш.

Помоћ војника

Око 760 припадника Војске Србије и Министарства одбране са 27 машина широм Србије данас је помагало грађанима у чишћењу снега.

По препоруци Министарства просвете, школе у Србији неће радити до 10. фебруара, осим оних у којима је организован продужени боравак.

"Железнице Србије" су саопштиле да се железнички саобраћај, упркос временским неприликама, несметано одвија у читавој земљи и да су све пруге проходне.

Фирме и јавне установе ће данас и наредних дана радити, јер, како објашњавају надлежни, систем мора да функционише.

Начелник сектора за ванредне ситуације Предраг Марић је истакао да се у наредна три до четири дана очекују ефекти мера Владе и додао да је у току дистрибуција нафте коју је Влада определила за угрожене општине.

"Дистрибуција нафте иде по убрзаном поступку уз обезбеђење саобраћајне полиције како би се она допремила што пре тамо где је потребна", рекао је Марић и додао да је ситуација најгора у оним местима у којима је ванредна ситуација на снази више од 25 дана. Он је подсетио да су то општине Сјеница, Нова Варош, Пријепоље, Црна Трава, Сурдулица, Ивањица.


Стабилно снабдевање струјом

Електроенергетска ситуација у Србији је стабилна и за сада неће бити рестрикција, рекао је помоћник минстра за енергетику Милутин Продановић и апеловао на грађане да рационално троше струју.

Према његовим речима, сви производни системи су на мрежи, а проблеми који повремено настају уклањају се у рекордном року. Проблема са напајањем има у Врању.

Због квара на десетокиловолтном каблу, од суботе се повремено из енергетског система искључује 500 до 800 домаћинстава у том граду, а рестрикције струје трају два до три сата, рекао је шеф диспечерске службе у "Електродистрибуцији Врање" Владан Вељковић.

"Екипе су на терену. Очекујемо да се тај квар отклони у току дана и да се снабдевање струјом у Врању стабилизује. Искључења струје у овим насељима није било током ноћи када је смањена потрошња струје", рекао је Вељковић.


Део Косовске Митровице без грејања

Градска топлана у Косовској Митровици остала је без мазута, због чега су од петка без грејања студентски домови, један део стамбених зграда, факултети и школске установе.

У најтежој ситуацији је неколико стотина студената Приштинског универзитета у Косовској Митровици који нису успели да пре снега оду својим кућама.


Због лошег времена превозници су редуковали број полазака из Косовске Митровице према централној Србији и обрнуто, тако да према Београду саобраћа само један аутобус "Косметпревоза".

На северу Косова сви магистрални путеви су проходни, али се саобраћај одвија успорено. Непроходан је једино алтернативни пут Лепосавић–Нови Пазар преко Тресаве. На северу Косова спроводе се једночасовне редукције


Грађани обавезни на солидарност


Према Закону о ванредним ситуацијама грађани су обавезни да буду солидарни и спремни да помогну уколико то од њих затраже одређене државне и друге институције. Уколико буде потребе, сви способни грађни могу да буду ангажовани у заштити и спасавању, а у специјализоване јединице цивилне заштите распоређени војни обвезници, прописује Закон о ванредним ситуацијама.

Могу бити "активирани" и мушкарци од 16 до 60 година, који нису војни обвезници, и жене од 16 до 55 година.

Током ванредне ситуације влада, измеђ осталог, може да нареди општу мобилизацију јединица цивилне заштите и других неопходних људских и материјалних ресурса, и надлежна је за праћење и усмеравање припрема за извршавање задатака заштите и спасавања.

У зависности од степена опасности и могућих последица, штабови за ванредне ситуације могу донети одлуку о делимичној или потпуној евакуацији становништва.

РТС
Сачувана

* Моје племе сном мртвијем спава *
Гога
Уредништво
Ветеран
****
На мрежи На мрежи

Поруке: 12555Погледај профил
« Одговор #25 послато: Фебруар 08, 2012, 10:07:46 »

У обрачун са снегом

Додатном механизацијом до завејаних. Хиљаде километара пута није могуће пронаћи. Борба с ледом на рекама. Појава леда на Дрини, Лиму и Ђердапу може да угрози и рад хидроелектрана. Историјски рекорд у потрошњи струје. ЕПС тражи могућност већег увоза.16.39 - Педесеттрогодишњи Ференц Баршоњ из Свилојева прва жртва хладноће у општини Апатин, објавила је телевизија Апатин.

16.34 - Јавно предузеће Београд воде прогласило ванредну одбрану од загушења леда на  Сави и Колубари. На Дунаву мере редовне одбране.

15.40 - У Приштини нема централног грејања због проблема у снабдевању мазутом. У Косовској електроенергетској корпорацији (КЕК) проглашена је ванредна ситуација. На целом Косову саобраћај се одвија отежано.

15.32
- Због великих снежних наноса угрожени становници осам села на регионалном путу према Сврљигу, саопштиле општинске власти Беле Паланке.

15.06
- Директор Дирекције за воде Србије Александар Продановић изјавио је да ће на већини водотокова у Србији бити проглашена ванредна одбрана од загушења ледом.

11.45 - Јуче историјски рекорд у потрошњи струје, ЕПС тражи могућност већег увоза. Русија смањила испоруке гаса Србији за 20 одсто, али снабдевеност није угрожена, каже директор "Србијагаса" Душан Бајатовић.

11.15 - Жена погинула у београдској општини Вождовац, пошто је на њу са крова пала велика количина снега и леда.

Од почетка снежних падавина од смрзавања је у Србији страдало 10 особа, а у београдском насељу Бањица данас је на лицу места погинула жена којој се на главу са крова сручила велика количина снега и леда. Око сто додатних возила и машина за рашчишћавање снега покушаће да стигне до завејаних села која су данима одсечена од света.

Додатни багери, булдожери, чистачи и грејдери најпре ће стићи до оних који су најдуже завејани, у Сјеници, Ивањици, Новој Вароши. Снег који поново пада, а посебно ветар, међутим, праве нове проблеме у планинским селима. Сметови су све виши, а хиљаде километара пута није могуће пронаћи.

"У договору са НИС-ом и Дирекцијом за робне резерве, решен је проблем транспорта нафте, коју ће све угрожене општине моћи да преузму на локалним бензиским станицама", рекао је начелник Сектора за ванредне ситуације Предраг Марић.

Снег различитог интезитета и данас пада у целој земљи. Температуре су и даље веома ниске, па потрошња струје непрестано расте. У ЕПС-у кажу да је јуче оборен рекорд свих времена у потрошњи струје и апелују на рационалну потрошњу.

Производња и досадашњи увоз нису довољни да покрију све потребе Србије у овим хладним данима, па ЕПС у региону тражи нове количине из увоза.

У Сектору за ванредне ситуације кажу да спасиоци имају списак угрожених особа и без престанка, пробијајући се метар по метар, покушавају да стигну до њих да би им помогли, било да је реч о достављању намирница и лекова или транспорта у болницу на лечење.

Лекари зајечарског Здравственог центра успели су синоћ да се пробију кроз сметове до села Горња Бела Река и помогну болесном детету које је имало напад слепог црева. Лекарска екипа је до села успела да се пробије уз помоћ Ватрогасно-спасилачке бригаде у Зајечару и механизације која је испред возила Хитне помоћи чистила сметове.

Спасилачке и екипе Дома здравља у Куршумлији евакуисале су повређену жену и њеног слабо покретног сина из села Иван Кула у куршумлијској општини. Акција је трајала од 13.30 до синоћ у 23 часа, а повређена жена смештена је у куршумлијску болницу. Спасилачке екипе евакусале су још два пацијента у општини Блаце, који су на дијализи.

Тројица припадника Ватрогасно-спасилачког одељења у Ушћу на Ибру успели су да кроз сметове стигну у заселак Главоче на обронцима планине Чемерно и однесу неопходну храну старици која живи сама.

Разбијање ледених чепова приоритет

Нови проблем, кажу у Сектору за ванредне ситуације, јесу залеђене реке, па ће приоритет бити разбијање ледених чепова. Појава леда на Дрини, Лиму и Ђердапу може да угрози и рад хидроелектрана.


Начелник Сектора за ванредне ситуације Предраг Марић каже да се направио водени чеп који потенцијално може бити опасан за плављење самог центра Краљева.

"Највероватније ће се ићи на минирање односно уситњавање леда. Проблем са Дунавом је можда и компликованији, зато што се ради о 100 километара дугој линији леда. Ангажовали смо се да се три ледоломца у наредних неколико дана укључе у ломљење леда и његово уситњавање", каже Марић.

Снег са саобраћајница првог приоритета је очишћен, па се саобраћај одвија, али отежано.

Веома ниске температуре и нове снежне падавине захтевају од свих максималну опрезност у саобраћају, употребу зимске опреме, а нарочито зимских гума.

Вожњу је неопходно прилагодити условима, на успонима је потребно користити виши степен преноса, а кочење мотором користити када год је то могуће, поручују из АМСС-а.

И градови који нису завејани муче своју муку. Снег очишћен са улица пребацује се на тротоаре, па они постају тешко проходни.

Очишћени аутомобили, обично значе затрпана аутобуска стајалишта, па се у неким градовима ангажују камиони који односе снег са градских улица.

Школе, по препоруци Министарства просвете, не раде. Због малог одзива, од сутра се у Београду укида продужени боравак у основним школама.


РТС
Сачувана

* Моје племе сном мртвијем спава *
Гога
Уредништво
Ветеран
****
На мрежи На мрежи

Поруке: 12555Погледај профил
« Одговор #26 послато: Фебруар 09, 2012, 09:36:30 »

У Београду данас -25, струје има за још 10 дана

ЛЕДЕНИ ТАЛАС У СРБИЈИ ДОСТИЖЕ ВРХУНАЦ - Због рекордне потрошње струје прети колапс електросистема, љута зима до 19. фебруара

Нерадна цела недеља Влада препоручила да се ђацима продужи распуст за још недељу дана и да предузећа повежу Дан државности са следећим викендом како би се уштедела струја

Као ледено доба ... Улаз у зграду у београдском насељу Борча није за употребу

Ледени талас у Србији тек хвата залет
! Само што је снег мало попустио, сибирски ветар је широм земље кренуо да ствара нове невоље. У Србији ће данас и сутра бити забележене најниже температуре ове зиме, а у појединим местима то ће бити и рекордни минуси за претходних неколико деценија.

Метеоролози јављају да ће јутарњи мраз у Београду температуру да спусти на чак минус 25 степени, а у Крагујевцу на невероватних 29 испод нуле.

Идемо ка шпицу леденог таласа који ће у Србији потрајати сигурно до 19. фебруара. Због рекордне потрошње струје услед ниских температура прети колапс електроенергетског система. По најавама из ЕПС-а, редовне испоруке струје могу да трају још десет дана, а онда следе искључења и рестрикције.

Влада Србије је због свега препоручила да се ђацима продужи распуст за још недељу дана и да поједина предузећа повежу Дан државности са следећим викендом како би се уштедела струја.


Ванредне препоруке Владе

- Да се до 17. фебруара обустави рад у свим образовним установама
- Да сви енергетски субјекти упуте позив потрошачима да рационализују потрошњу енергије
- Да локалне самоуправе смање јавну расвету, светлеће рекламе и паное
- Да органи државне управе, судови, привреда друштва, јавна предузећа, установе културе и спорта споје два нерадна дана за Дан државности 15. и 16. фебруар са викендом

Метеоролози за данас најављују јак мраз, а јутарње температуре ће бити у просеку минус 24 степена.


Рекордна потрошња

- Сада ће и у Београду и у Војводини жива пасти веома ниско. Највиша дневна температура ће се кретати од минус 13 до минус осам. А онда следи ново изненађење. Опет снег. У петак после подне најпре ће почети да пада у западној и југозападној Србији, а током ноћи ће се проширити и на целу земљу и падаће до понедељка. У суботу ће дувати јак југоисточни ветар. За викенд ће јутарња температура бити око минус 10, а дневна минус осам - наводе у „Ведер ту амбрела".

И то није све. Како најављују метео стручњаци, овако ледено време наставиће се током целе следеће недеље, а обилан снег се поново очекује 16. и 17. фебруара, мада ће се тада максималне дневне температуре попети и до нуле.

- Крај ледених дана можемо да очекујемо тек од 19. фебруара, када би температуре требало да пређу у плус. Свакога дана након понедељка биће мало топлије, тако да би требало да се снег топи постепено - кажу метеоролози.


Како би се уштедела струја у наредним леденим данима, Влада Србије препоручила је јуче Министарству просвете и науке да до 17. фебруара обустави рад у свим школама у Србији. Позвала је и органе државне управе, судове, привредна друштва, јавна предузећа и установе културе и спорта да размотре могућност да се два нерадна дана за Дан државности, 15. и 16. фебруар, споје са викендом, тако да и петак 17. фебруар буде нерадни дан.

- Препоручујемо ове мере на основу анализе енергетске ситуације у земљи и чињенице да изразито ниске температуре озбиљно угрожавају енергетски систем и снабдевање енергијом и енергентима у Србији - наводи се у Владином саопштењу.

Министар просвете и науке Жарко Обрадовић рекао је да ће Републички штаб за ванредне ситуације сутра одлучити да ли ће ђацима бити продужен распуст за још недељу дана. Судећи по најављеном паду температура и новим падавинама које нас очекују, извесно је да школе у Србији неће радити још недељу дана.

Због најављених изузетно ниских температура Радна група за сигурно снабдевање енергентима затражиће и да се највећи индустријски потрошачи ставе на минимум рада, јер је електроенергетски систем на ивици пуцања, а ове мере би довеле до смањења потрошње од 15 одсто. Помоћник у Министарству инфраструктуре и енергетике Милутин Продановић каже за Пресс да електроенергетски систем може да издржи овакву потрошњу још само десетак дана.

Цитат
Биланс невремена

- 11 дана траје ледени талас у Србији
- 187 људи спасено је из завејаних делова земље
- 12 људи је до сада умрло од последица ниских температура
- Најкритичнија ситуација је у местима која су завејана већ месец дана, као што су Ивањица, Сјеница, Пријепоље, Нова Варош, Црна Трава, Сурдулица, Крупањ, Мали Зворник...
- 70.000 људи је одсечено од света


- Потрошња у Србији, заједно са КиМ, је негде око 162 милиона киловат-сати, што је историјски максимум производње. Урадићемо све што морамо да не дође до рестрикција, јер ако дође до тога, приликом искључења на овако ниским температурама могло би да дође до хаварија на мрежи. Такође, предложили смо да се велики системи који много троше, попут „Ју-Ес стила" и РТБ-а „Бор", ставе на минимум производње десетак дана док не прођу ови екстремни мразеви - рекао је Продановић.

У 30 градова радијатори раде нон-стоп, док се 27 градова греје око 20 часова дневно. Милован Лечић из Удружења топлана Србије каже да мазута и гаса има довољно.

- Проблема са гасом нема уопште, а што се тиче мазута, негде има резерви за четири дана, а негде за две недеље. Али, те резерве се стално допуњују и не дозвољава се да падну испод ових минимума - каже Лечић.

Директор „Србијагаса" Душан Бајатовић истиче да је и потрошња гаса порасла на историјски максимум од 14 до 16 милиона кубика дневно.

- Вучемо осам милиона руског гаса, четири из складишта у Банатском Двору, два милиона из Мађарске и милион имамо из домаће производње. Тренутно сви купци добијају гас у захтеваним количинама и имамо га довољно да можемо да издржимо хладни талас - каже Бајатовић.

Мање криминала

И командант Републичког штаба за ванредне ситуације и министар унутрашњих послова Ивица Дачић јуче је апеловао на све грађане да рационално троше струју. Истакао је да је стање у Србији због лоших временских прилика и даље тешко, али да је сада најважније обезбедити функционисање електроенергетског система, помоћ најугроженијим домаћинствима и ломљење леда на рекама.

- Очекује се престанак падавина, али се очекује веома хладно време у наредних неколико дана, што ће изазвати проблеме са функционисањем електроенергетског система. Издата је наредба да се смање јавна расвета и светла у излозима зато што много ризикујемо да дође до распада енергетског система, што ће изазвати невиђени колапс - рекао је Дачић, и истакао да „штедња струје није само добровољна, већ је у овом тренутку обавезна".

Цитат
Препоруке Градског завода за јавно здравље за исхрану:

- Појачати оброке у односу на уобичајену исхрану јер су енергетске потребе организма веће
- Обавезни су доручак и правилна расподела хране у дневне појединачне оброке, три главна и једна до две ужине
- Важно је да исхрана буде разноврсна и да се једе сезонско воће и поврће, као што су цитруси (поморанџе, мандарине, грејпфрут), нар, киви, јабуке, брусница, бундева, купус, паприка и першун
- Треба јести рибу, јаја, млеко и житарице, зато што су богате цинком, који има важну улогу у борби против инфекција
- Препоручују се намирнице богате флавоноидима - црвени лук, шаргарепа и броколи, црвено и наранџасто воће, ораси, махуне, јабуке, крушке
- Бели лук и рен су корисни
- Уносити више калцијума и витамина Д конзумирањем млека и млечних производа
- Уносити довољно течности, најбоље сокове од свеже цеђеног воћа и топле чајеве, супе и чорбе
- Избегавати хладне, али и вреле напитке
- Умерено са уносом масти, шећера и соли


Једина добра вест у овим околностима је да је за 40 одсто смањен број кривичних дела, као и да током једног од претходних ледених дана у Србији није украден ниједан аутомобил.

Најновији трагични биланс леденог таласа који је захватио Србију показује да је дванаест особа умрло од смрзавања. Најкритичнија ситуација и даље је у општинама Сјеница, Нова Варош, Црна Трава и Сурдулица.

- Приоритети су нам допремање хране и помоћ најугроженијим и најзабаченијим домаћинствима. У Србији је коначно прорадила солидарност, пошто се сектору обраћа све више приватних фирми, спремних да пруже помоћ. Редитељ Емир Кустурица уступио је Сектору за ванредне ситуације један хеликоптер на коришћење - истиче Предраг Марић.

Екипа Пресса Београд
Сачувана

* Моје племе сном мртвијем спава *
Гога
Уредништво
Ветеран
****
На мрежи На мрежи

Поруке: 12555Погледај профил
« Одговор #27 послато: Фебруар 10, 2012, 10:21:04 »

Сибирски дани у Србији

Ледени талас до сада однео 15 живота. У најугроженије општине наставља се допремање хране. Ради се на уклањању леда са река. Влада препоручила да школе не раде следеће недеље, сутра коначна одлука.


17.15 - Пронађена 15. жртва зиме у селу Влашки Дол у близини Смедеревске Паланке.

15.15
- Влада предложила да школе не раде наредне недеље, коначну одлуку сутра доноси министар Жарко Обрадовић. Донета одлука да се у наредна 24 сата искључи струја за две хиљаде установа и предузећа која нису од виталног значаја.

14.52
- Србија се на најбољи начин суочила са ниским температурама и снегом, рекао у општини Мали Зворник председник Борис Тадић, али упозорио да би, услед отапања снега, могло доћи до клизишта и поплава.

14.47
- Мушкарац стар 64 године пронађен смрзнут у снегу у селу Трешњевак код Крагујевца. То је 14. жртва зиме у Србији.

14.46
- Влада ће издвојити додатних 150 милиона динара за помоћ подручјима најугроженијим снежним падавинама и ниским температурама, рекао у Сјеници Расим Љајић.

11.00 - Влада Србије наложила ЕПС-у да у наредна 24 сата искључи струју за више од 200 установа и предузећа чији рад није од виталног значаја.

9.20
- У Србији је до сада 13 особа умрло од смрзавања. У Панчеву пронађена мртва старија жена која се, према речима лекара, смрзла.

У Србији су забележене најниже температуре током ове зиме, а до сада је 15 особа умрло од смрзавања. Најкритичније је на Пештеру, где је ноћас измерено минус 32 степена Целзијуса. Са јутрошњих минус 29 Нови Сад је најхладнији град у земљи, у Смедеревској Палаци је било минус 28, док је у Зрењанину измерено минус 27 степени.


Према последњим мерењима од 14 часова најхладнији град је Нови Сад са -14 степени, а најтоплије је у Димитровграду -7 степени.

Начелник Сектора за ванредне ситуације Предраг Марић рекао је у Дневнику РТС-а да је до сада из угрожених подручја спасено и евакуисано 190 особа.

Спасавања су свакодневна и свакога дана их је све више, а на територији Бруса јуче је спасена беба стара само 20 дана, рекао је Марић.

Он је најавио наставак акције пружања помоћи угроженим општинама, подсетивши да је у 38 општина проглашена ванредна ситуација.

Марић је истакао да је 88 тешких машина до јуче стигло на лице места, а од тога су 53 војне, а да је ангажовано и 1.300 војника.

Ради се и на отклањању леда са река, а хидроелектарна "Ђердап" за сада није угрожена.

Дописник РТС-а из Краљева јавља да су припадници специјалне инжењерске јединице из Београда обишли две зоне на Ибру који је већ данима окован ледом. Једну четири километара низводно од Краљева и другу код Старог Јасена у централној градској зони где су критични ледени чепови.

Градоначелник Краљева Љубиша Симовић каже да су стручњаци за водотокове из јавних предузећа "Србијаводе" и "Западна Морава" са инжењерима Војске Србије закључили да лед треба механички уклонити.

Посао би требало да почне сутра ујутро и то од ушћа Ибра у Западну Мораву, па узводно.

"Тако ћемо без радикалног захвата проширити ток и омогућити да се Ибар креће својим коритом", рекао је Симовић. Дописник РТС-а јавља да су погони фабрике воде "Одмење" потпуно заледили.

Припадници Војске Србије ће, како је РТС-у потврђено у Министарству одбране, само деловати у крајњем случају, ако сутрашња акција не буде дала решење, и ако приобаље буде угрожено.

Што се тиче Дунава увелико се предузимају мере. Републичка дирекција за воде и "Србијаводе" у контакту су и са колегама из Мађарске и Румуније. Са румунске стране један ледоломац је у приправности, а на 'Ђердапу' ради један наш ледоломац.

Према речима Предрага Марића разматра се и ангажовање домаћих ледоломаца који су у приватном власништву.

Говорећи о евентуалним поплавама, Марић је рекао да ће ту тему покренути већ у петак на седници Републичког штаба за ванредне ситуације, како би се видело шта је учињено на превенцији и шта се још може учинити.

Начелник Сектора за ванредне ситуације подвукао је да се поплаве могу очекивати само уколико дође до наглог скока температуре.

Када је реч о ситуацији у осталим деловима Србије, у општинама Љубовија, Крупањ и Мали Зворник, данас је настављено рашчишћавање локалних путева, на неким местима заједно са Војском Србије.

Ангажована и горска служба спасавања

Чланови Горске службе спасавања Србије допремили су лекове старачким домаћинствима у засеоку Баћевци у рејону Александровца и укључиће се у акцију скидања леденица у Београду.
Тим Горске службе спасавања допремио је лекове старачким домаћинствима у засеоку Баћевици код Александровца

Тим од три спасиоца, пробијајући се кроз наносе висине и до метар и по, до засеока је стигао јуче у поподневним сатима, допремајући лекове и други неопходни материјал послат из кризног штаба Александровца, а пошиљку су преузели Емилија, Радмила и Драги Баћевић.

Сва домаћинства у том засеоку су старачка, па се нису адекватно припремила за овакву зиму, а недостаје им и храна за стоку.

Некима су се изворишта заледила, па топе снег, не могу да оду по лекове, кровови им попуштају под тежином снега, а већина мештана је толико стара да не могу да га очисте.

Последњи контакт са спољним светом био им је пре петнаестак дана када је туда прошао булдожер, а од тада је пут више пута завејаван.

Служба ће током показне вежбе на Старој планини за викенд однеће лекове и најнеопходнији материјал најзабаченијим селима на том подручју.

РТС
Сачувана

* Моје племе сном мртвијем спава *
Гога
Уредништво
Ветеран
****
На мрежи На мрежи

Поруке: 12555Погледај профил
« Одговор #28 послато: Фебруар 10, 2012, 14:26:45 »

Србија остаје без струје, ЕПС почео са искључењима


Електроенергетски систем пред пуцањем,

Рестрикције: У наредних 12 сати електрична енергија биће искључена у 2.000 фирми у Србији, док у домаћинствима и предузећима од виталног значаја за сада неће бити рестрикција.


Сибирска зима се населила у Србију и нема намеру да одлази. Температуре које су се јуче спуштале и испод 30. подеока у минусу довеле су електроенергетски систем у нашој земљи до самог колапса, због чега је ЕПС почео да искључује индустријске потрошаче.
У наредних 12 до 24 сата електрична енергија биће искључена у 2.000 фирми у Србији, док у домаћинствима за сада неће бити рестрикција, изјавио је директор Владине канцеларије за сарадњу са медијима Миливоје Михајловић.

ЛЕДЕНА БЛОКАДА Дунав код Ђердапа потпуно смрзао

Критично на коповима

Он је на конференцији за новинаре после седнице Владе рекао да снабдевање струјом из мреже „Електропривреде Србије" неће бити обустављено компанијама и објектима које обезбеђују виталне функције у земљи, као што су топлане, водовод, остале јавне комуналне службе, прехрамбена индустрија..

- У току су обавештавање предузећа којима се уводе рестрикције и анализа шта све може да проистекне из тога. У око 2.000 фирми у Србији ће бити искључивана струја, а списак ће бити објављен на сајту Владе када Републички штаб за ванредне ситуације и ЕПС буду имали коначан број. Сматрамо да неће бити потребе за рестрикцијом струје становништву, али поново апелујемо да рационално троше електричну енергију - навео је јуче Михајловић.
Снабдевање струјом ометају мраз и лед. На коповима Рударског басена „Колубара", који угљем снабдева највећу термоелектрану у Србији „Никола Тесла" (ТЕНТ), од јуче ујутру је критично стање. Како је објаснио помоћник генералног директора ЕПС-а за технички систем и председник Штаба за праћење електроенергетске ситуације Зоран Манасијевић, због температуре од 30 степени испод нуле замрзла се техника па је изузетно отежан превоз угља до термоелектрана.
- Апели највиших државних органа и руководства ЕПС-а нису уродили плодом јер је потрошња у среду на територији Србије са Косовом и Метохијом поново порасла и достигла ниво од 162,67 милиона киловат-часова електричне енергије - навео је Манасијевић.
Министар унутрашњих послова Ивица Дачић, који је синоћ требало да посети диспечерски центар ЕПС-а, рекао је да је електроенергетски систем близу колапса и апеловао на све да штеде струју.

Цитат
Струја неће бити искључена:

- грађанима
- установама које обезбеђују виталне услуге (топлане, болнице, водоводи, прехрамбени комбинати...)

- Довољно је угасити једну сијалицу како не би дошло до рестрикција струје које ће погодити грађане. Препорука је да се угасе декоративно осветљење, улична расвета попут Палате Србија, где је могуће смањити потрошњу струје - оценио је Дачић, и истакао да функционисање електроенергетског система омета и лед на рекама и језерима.
Ледом су потпуно покривени банатски водотокови и река Тиса, Сава је скоро у потпуности залеђена, док се покривеност ледом на Дунаву креће од 50 до 90 процената. Накритичнија ситуација и даље је на Ибру, а градоначелник Краљева Љубиша Симовић рекао је да ће данас, помоћу тешке механизације, почети разбијање леда на тој реци.

Цитат
Бројке

191 особа спасена из снежних наноса
15 жртава леденог таласа
88 машина ангажовано на уклањању снега
38 општина прогласило је ванредну ситуацију
1.400 војника и више учествује у акцијама спасавања

У пределу Конарева и Матарушке бање постоје проблематични терени, али ћемо у наредном периоду уклањати све критичне ситуације на Ибру - казао је Симовић.
Ниске температуре засад не утичу на производњу електричне енергије на Хидроелектрани „Ђердап 1", али према речима Чеде Драгишића из Службе за информисање, проблеме би могле да изазову ледене санте које стижу из горњег тока Дунава и које гомилањем могу да направе ледене чепове.

Цитат
Савети за уштеду:

- Уколико не користите просторију, искључите светло у њој
- Користите флуоресцентне сијалице уместо класичних
- Искључите или смањите уређаје за грејање када беспотребно раде
- Контролишите климатизацију помоћу термостата или тајмера
- ТА пећи акумулирајте током ноћи
- Укључите апарате само онда када их користите
- Искључите шпорет и рерну неколико минута пре краја кувања
- Користите микроталасну рерну кад год сте у могућности. Она је енергетски најефикаснија
- Грејна тела треба да буду што даље од прозора
- Проверите да ли је бојлер подешен на 40 степени Целизијуса
- Користите топлу воду штедљиво и увек проверите да ли сте добро затворили славину
- Искључујте бојлер кад год вам није потребан
- Искључите рачунаре када вам нису потребни и на крају дана Cheesy
- Искључите све апарате које не користите


Захтеви за храном

Љута зима не престаје да односи животе у Србији. Начелник Сектора за ванредне ситуације МУП-а Предраг Марић рекао је за Пресс да је до сада 14 особа умрло од последица леденог таласа, док је 191 спасена, укључујући и једну бебу у Брусу. Он истиче и да људи из угрожених подручја, који су до сада тражили новац и нафту, сада траже храну.

Цитат
Без промене: Наставља се период ледених дана
Снег и ветар за викенд, изнад нуле тек од 19.

Ледени дани у Србији задржаће се до краја следеће недеље, а температуре изнад нуле метеоролози очекују тек од 19. фебруара, кажу за Пресс у компанији „Ведер ту амбрела".
У Србији ће и данас бити веома хладно са јаким мразом. После подне снег ће почети да пада у јужним и западним, увече у централним, а током ноћи у свим пределима. Минимална температура биће од - минус 16 до 10 степени испод нуле, а максимална дневна биће од минус 11 до минус 6 степени Целзијусових.

- До сада су се тражили само новац и нафта, а сада је већ почело да стиже и доста захтева за храном. Јуче су прикупљени сви захтеви за храну, ћебад и мазут, одмах су упућени робним резервама и већ данас ће почети дистрибуција - каже Марић.
Он наводи да и МУП и Војска Србије тренутно имају довољно хеликоптера за евакуацију и допремање хране завејаним областима.
- Није проблем у недостатку хеликоптера, већ у временским условима због којих је питање да ли они могу да полете. Њима се углавном допрема храна, чак су јуче уз помоћ Управе за ветерину успели да допреме храну код Столова код Краљева једном дивном стаду дивљих коња, које је потпуно заробљено снегом - истиче Марић.

Без наставе и позоришта

Ученици основних и средњих школа највероватније ће моћи да се одмарају и целе следеће недеље јер школе неће радити, а коначну одлуку о томе данас ће донети ресорни министар Жарко Обрадовић.
Снежно невреме одлаже и позоришне представе, које се неће до даљег играти на Великој сцени у Народном позоришту у Београду. СНП из Новог Сада отказало је све представе до даљег.
Влада јуче није расправљала о предлогу заменика премијера Ивице Дачића да нерадни дани буду и наредни понедељак, уторак и петак, односно, 13. 14 и 17. фебруар.

Штаб за ванредне ситуације

Влада Србије понудиће суседним земљама формирање заједничког регионалног штаба за ванредне ситуације, рекао је шеф Владине канцеларије за сарадњу са медијима Миливоје Михаиловић.
- Предложићемо суседним земљама формирање заједничког регионалног штаба за ванредне ситуације, с обзиром на то да читавом региону прети опасност од поплава уколико дође до наглог отапања снега - рекао је он.
Србију и регион захватило је невреме праћено ниским температурама и снегом који прети да приликом отопљавања изазове велике поплаве.

Ана Влаховић, Љубинка Рачић, Пресс
Сачувана

* Моје племе сном мртвијем спава *
Гога
Уредништво
Ветеран
****
На мрежи На мрежи

Поруке: 12555Погледај профил
« Одговор #29 послато: Фебруар 10, 2012, 14:31:22 »

Која случајност ...око пола 11 сам кренула да постављам текст изнад ове поруке и НЕСТАЛО је струје  Шокиран. Није је било све до сада. Нестало је и грејање, тако да ово што пише у тексту:

Цитат
Струја неће бити искључена:

- грађанима
- установама које обезбеђују виталне услуге (топлане, болнице, водоводи, прехрамбени комбинати...)

показало се као нетачно. Није страшно, само да не нестаје струја  у болницама и осталим установама у којима то не би смело да се деси.
Сачувана

* Моје племе сном мртвијем спава *
Гога
Уредништво
Ветеран
****
На мрежи На мрежи

Поруке: 12555Погледај профил
« Одговор #30 послато: Фебруар 11, 2012, 22:11:29 »

Лавина затрпала куће на Косову

Три особе погинуле, а осам је затрпано, када се снежна лавина обрушила на куће у селу Растелици на Косову и Метохији.

Снежна лавина, у горанском селу Рестелици у општини Драгаш, на југу Косова и Метохије, затрпала је неколико кућа. Најмање троје погинулих.

До сада је испод лавине извучено три тела, рекао је координатор за сарадњу са медијима у општини Гора Мазим Мехмеди.

Према информацијама које пристижу број пострадалих је вероватно већи, јер је у кућама затрпано још осам особа.

Полиција је прецизирала да је лавина покрила између 10 и 15 кућа у овом селу од којих су само две биле насељене и у којима је живело 11 особа.

Лавина која се обрушила на куће висине је око 10 метара, а пречника 500 метара.

У Рестелици је током дана падао снег и дувао јак ветар који је умногоме отежавао рад спасилачких екипа.

На лицу места су, поред припадника полиције и грађана и екипе косовских безбедносних снага, Кфора, ватрогасци и медицинске екипе.

Кфор је данас заједно са локалном самоуправом ангажовао механизацију да прочисти завејани пут који води према Рестелици.

У селима општине Драгаш висина снега достигла је 2,5 метара.
Цитат
Хитно помоћ за Рестелицу

Министарство за Косово и Метохију затражило је од Еулекса и Кфора да хитно помогну мештанима горанског села Рестелица у којем је 11 кућа затрпано снежном лавином.

Министар Горан Богдановић је у сталном контакту са представницима Еулекса и Кфора и локалне самоуправе општине Гора, "како би се што пре и ефикасније пружила помоћ мештанима Рестелице".

Министарство ће "у најкраћем могућем року упутити сву неопходну материјалну и новчану помоћ угроженим мештанима" села Рестелица, у општини Драгаш, наведено је у саопштењу.

РТС
Сачувана

* Моје племе сном мртвијем спава *
Гога
Уредништво
Ветеран
****
На мрежи На мрежи

Поруке: 12555Погледај профил
« Одговор #31 послато: Фебруар 11, 2012, 22:27:14 »

Расте број жртава зиме

Снег веје у већем делу Србије, а снажан ветар ствара снежне наносе. Из критичних места до сада спасено 200 особа. Хладни талас однео још четири живота. Најугроженијим општинама испоручена 51 тона хране.

19.54 - Штаб за ванредне ситуације у Краљеву упутиће захтев Републичком штабу за помоћ у механизацији и гориву, јер не може сопственим снагама да се пробије до свих заселака, рекао градоначелник Љубиша Симовић.

19.30
- Спасиоци успели да стигну до завејане труднице у прибојској општини, јавља дописник РТС-а Јелена Божовић.

18.22
- Старија жена пронађена мртва у снегу у селу Станча код Краљева, потврдио градоначелник Краљева Љубиша Симовић.

14.29
- У току акција спасавања две труднице из завејених кућа у селима Булићи и Забрањица, код Прибоја, саопштено је из Штаба за ванредне ситуације те општине.

12.55 - Растислав Петровић из Београда (67) пронађен је мртав у својој кући у селу Липље, код Љига, а претпоставља се да је смрзавање узрок смрти.

12.20
- Седам путника аутобуса на линији Бор-Београд, међу којима су и двоје деце, завејани су на 25 километара од Бора у месту Лековите Воде. Путници нису угрожени.

10.53
- Мртав, неидентификован мушкарац, стар око 50 година, пронађен је у напуштеној кући у Новом Саду, а сумња се да је смрзавање узрок његове смрти.

10.32 - У селу Станча код Краљева пронађена мртва у снегу Нада Туфегџић (68), потврђено дописнику РТС-а у краљевачкој полицији.

Јак ветар и снег створили су додатне проблеме у већем делу земље. Око 50.000 људи у Србији још увек је завејано у својим кућама до којих су непроходни путеви, а чије рашчишћавање додатно успорава снег који поново пада. Данас је четири људи умрло од смрзавања.

Најмање три особе страдале су у снежној лавини на Космету, тако да је укупан број жртава невремена 23.

У селу Станча на 20-ак километара од Краљева данас је пронађена мртва Нада Туфегџић (68) која се смрзла у снегу на 500 метара од своје куће, потврдио је РТС-у начелник полицијске управе у Краљеву Богољуб Живковић. Она се враћала од комшија удаљених око један километар. Пронађене су и две смрзнуте особе, у Новом Саду и у Љигу.

Због невремена у Србији је угрожено око 70.000 људи, а помоћ је потребна за 40.000 старих и немоћних, рекао је министар рада и социјалне политике Расим Љајић.

Начелник Сектора за ванредне ситуације МУП-а Србије Предраг Марић је истакао да је током прошле седмице очишћен пут за око 20.000 људи из домаћинстава, која су била "одсечена од спољне комуникације". Из критичних места до сада спасено 200 особа.

"Овај нови снег ће свакако успорити рад механизације", рекао је Марић.

На основу одлуке Владе Србије, МУП је у сарадњи са Сектором за ванредне ситуације најугроженијим општинама испоручио 51 тону хране. Испорука ће бити настављена наредних дана по приоритетима.

Једна од најугроженијих општина је Куршумлија. Према подацима Кризног штаба у тој општини је завејано 30 села у којима живи више од 2.000 становника, а евакуисано је око 30 најугрожнијих људи и у току је достава лекова најугроженијим становницима планинских села.

Председница општине Весна Јаковљевић рекла је да у Куршумлији има много угрожених и да је тој општини хитно потребна помоћ Владе Србије, јер је неколико планинских села потпуно завејано и није познато шта је са мештанима.

Министар рада и социјалне политике Расим Љајић рекао је током посете  Сагоњеву обећао је помоћ Владе најугроженијим домаћинствима у тој општини.


Снег и лед на путевима


У планинским пределима Сјенице, Новог Пазара, Пријепоља и Ивањице, иако је проходна једна трака, не саветује се коришћење путева. На путним превојима саобраћајна полиција је забранила теретни саобраћај.

Саобраћај додатно отежава јак ветар који ствара снежне наносе, нарочито у региону Београда, Срема и већем делу источне Србије. Из "Путева Србије" упозоравају на поледицу, јер се испод новонападалог снежног покривача, услед јаког мраза, на појединим деоницама створио лед.

На аутопутевима, у брзој и зауставној траци има местимично снега до три центиметра, док на путевима првог и другог приоритета у нижим пределима има снега до пет центиметара. На регионалним путевима у планинским пределима саобраћај је отежан због снега којег на коловозу има и до 10 центиметара, упозоравају из Ауто-мото савеза Србије.

Због лоших временских услова, аутобуси "Косметпревоза" данас не саобраћају из Косовске Митровице за Београд и према другим градовима у централној Србији.

Саобраћај у Београду одвија се веома успорено и отежано. Екипе зимске службе Београда раде отежано због јаког ветра, наноса и снега који непрестано веје. Хитна помоћ Београда интервенисала је у претходна 24 часа рекордних 300 пута јер је повећан број падова због снега и поледице. Београдски аеродром отворен је за саобраћај.

На рекама у Србији не постоји опасност од формирања ледених брана и лед који се формирао на рекама не треба да плаши грађане, изјавио је Танјугу директор Републичке дирекције за воде Александар Продановић.

Он је рекао да лед који се формирао на рекама није опасан док не дође до отапања, поплавних таласа и повећања брзине протока воде која је на Дунаву, као и другим рекама, за сада веома мала. Како је навео, проблема су могући тек за 20 дана и то на сужењима и оштрим кривинама река.

Саобраћај на београдском аеродрому "Никола Тесла" функционише без потешкоћа.

Струја се штеди, али недовољно

Електропривреда Србије саопштава да се дневна потрошња електричне енергије смањила за седам милиона киловат-сати, захваљујући одлуци Владе да се искључе индустријски купци који нису од виталног значаја.

Уочавају се и први, додуше мали ефекти смањења потрошње струје у домаћинствима. Наводећи да рестрикције за грађане нису у плану, ЕПС позива на још већу штедњу и одговорно понашање.

Јака кошава која дува већ 12 сати у подручју Костолца прави велике снежне наносе посебно на Површинском копу Дрмно, али се производња упркос екстремно ниским температурама одвија редовно и термоелектранама испоручује близу 25.000 тона угља дневно.

Влада је, ради заштите електроенергетског система, наложила "Електропривреди" и "Електромрежи" да искључи више од 2.000 установа и предузећа.

Ради спречавања редукција и искључења електричне енергије грађанима, Влада Републике Србије наложила је Јавном предузећу Електромрежа Србије да све нето прекограничне преносне капацитете у смеру ка Србији ноћас од поноћи до 29. фебруара ове године стави на располагање јавном предузећу Електропривреда Србије.

Овом мером се суспендује тржиште прекограничних капацитета и омогућава да се електрична енергија из транзита усмери за потребе Србије.

Влада је донела и одлуку да петак 17. фебруар буде нерадан дан, после Дана државности који се празнује 15. и 16. фебруара.


РТС

Сачувана

* Моје племе сном мртвијем спава *
Гога
Уредништво
Ветеран
****
На мрежи На мрежи

Поруке: 12555Погледај профил
« Одговор #32 послато: Фебруар 11, 2012, 22:28:57 »

Коментар једног читаоца
Цитат

Најавили глобално отопљавање, а оно стигло ледено добо!!! Сад се види да Бог постоји и да се дешава по његовој вољи...
Cheesy
Сачувана

* Моје племе сном мртвијем спава *
Гога
Уредништво
Ветеран
****
На мрежи На мрежи

Поруке: 12555Погледај профил
« Одговор #33 послато: Фебруар 12, 2012, 07:50:53 »

Ледени талас однео више од 600 живота у Европи


Више од 600 мртвих и десетине хиљада становника и даље изолованих широм Европе, од којих неки не могу ни испред кућа да изађу, километри потпуно залеђеног Дунава и других река - најновији је биланс леденог таласа који је последњих дана погодио континент.

Лед на Дунаву у Румунији

У близини луке Силистре на северо-западу Бугарске, Дунав је дуж 11 километара потпуно залеђен што се није десило за последњих готово 25 година. Леда на остатку Дунава кроз Бугарску има између 40 и 90 одсто.

Због леда на Дунаву обустављен је речни саобраћај у Аустрији, Хрватској, Србији, Бугарској и Мађарској.

Ватрогасци у румунском селу помажу становништву

У последња 24 сата у Румунији је од последица смрзавања умрло осам људи, док је око 30.000 људи блокирано у својим домовима због великих наноса снега. У тој земљи до сада је од хладноће умрло 65 људи.

У неким селима, као што је Карлигул Миц на истоку Румуније, неке куће су затрпане снегом готово до крова, па ватрогасци и добровољци помажу становницима да се изнутра пробију ка улици.
Пси трче по снегу у Украјини


У Украјини где је до сада забележено највише жртава хладноће, власти већ неколико дана не објављују податке о умрлима. Према подацима од уторка, у тој земљи је од последица смрзавања умрло 135 људи.

Скијање у Сплиту

У Пољској су од почетка леденог таласа умрла 82 човека, а око 50 се угушило од угљендиоксида због лошег начина грејања или страдало у пожарима изазваних лошим електричним инсталацијама или дотрајалим грејалицама.

Чишћење снега у Грузији

У Русији је 46 особа изгубило живот од почетка фебруара. У таласу хладноће 24 особе умрле су у Литванији, 10 у Летонији и једна у Естонији.

Према најавама метеоролога, очекује се да на планинама у Чешкој температура опадне до минус 40 степени, а у Прагу до минус 25.

Палме у Марсеју под снегом

У тој земљи је од хладноће до сада страдало 25 људи, у суседној Словачкој пет, док се у Мађарској смрзло 16 особа.

У Бугарској је од последица хладног таласа умрло 30 људи, а у Грчкој пет особа.

Рим под снегом

У Италији где је до живот изгубило 45 људи, обилан снег пада и данас у више региона, а висина снежног покривача знатно је порасла и у Риму.

Јако ниске температуре у Аустрији ове недеље однеле су нове људске животе, а само у протеклих 12 сати смрзле су се две особе.

Аустријска војска помаже Босанцима

Три аустријска хеликоптера и 20 војника снабдело је у суботу храном завејана места Босне и Херцеговине, саопштило је суботу увече аустријско Министарство одбране.

Помоћ из ваздуха је тако стигла Купресу и Ливну, на југу БИХ. Аустријска војска је помогла на захтев босанских власти, а у оквиру мисије Европске уније ЕУФОР, саопштило је Министарство.

 Блиц

Сачувана

* Моје племе сном мртвијем спава *
Гога
Уредништво
Ветеран
****
На мрежи На мрежи

Поруке: 12555Погледај профил
« Одговор #34 послато: Фебруар 13, 2012, 06:58:09 »

Рестелица, трка с временом

Десет особа страдало у селу Рестелици у снежној лавини. Једна девојчица спасена и ван животне је опасности. Мештани упозоравају на опасност од нове лавине.

20.40 - Потрага за још једном особом за коју се сумња да је затрпана лавином прекинута због невремена и хладноће. Трагање се наставља у понедељак.

12.48 - Спасиоци су пронашли беживотно тело двадесетогодишњег младића, последњег члана породице Река, чиме је број жртава лавине повећан на десет, преноси КиМ радио.

Спасилачке екипе пронашле су тело и последњег члана породице Река који су страдали у снежној лавини у селу Рестелица, у општини Драгаш на Космету, тако да је број жртава ове катастрофе повећан на 10. Међу страдалима је било и деце, а најмлађе је имало две године.

Мештани упозоравају на опасност од нове лавине. Припадници Кфора, полиције и грађани села Рестелице и током дана су интензивно трагали за још једном особом, која је како се претпоставља затрпана у снежној лавини у том селу.

Међутим, због невремена и хладноће потрага је вечерас прекинута, али ће бити настављена сутра.

У снежној лавини која је јуче пре подне скоро сравнила са земљом десетак кућа у Рестелици, касно синоћ је пронађено седам жртава, сви из породице Река.

Спасена је петогодишња девојчица, која је због промрзлина обе шаке, пребачена у болницу у Призрену.

Потрага за несталима била је прекинута касно синоћ, а јутрос је у раним јутарњим сатима настављена. Спасилачким екипама придружило се и око 30 припадника аустријског контингента Кфора.

Мештани Рестелице и суседних села Глобочице, Враништа и Крушева ангажовани су на рашчишћавању пута који води према сеоском гробљу, како би били сахрањени страдали у трагедији.

Лавина која се обрушила на куће нанела је снег висине око 10 метара, а пречника 500 метара.


РТС
Сачувана

* Моје племе сном мртвијем спава *
Гога
Уредништво
Ветеран
****
На мрежи На мрежи

Поруке: 12555Погледај профил
« Одговор #35 послато: Фебруар 13, 2012, 07:03:40 »

Наставља се борба са снегом

Нове снежне падавине праве нове проблеме у Србији. Најтежа ситуација у Пријепољу, Прибоју, Новој Вароши и Чајетини. Од смрзавања до сада умрло 20 особа, 10 особа изгубило живот у лавини на Космету. Наставља се допремање хране најугроженијима.

17.49 - Спасиоци евакулисали Славка Павловића (74) из села Дрлупа на обронцима Гледићких планина коме је била неопходна медицинска помоћ.

16.45 - Од тежине снега на магацину за складиштење кромпира Станка Томовића у Леушићу код Горњег Милановца пропао је кров и напукли зидови. Око 150 тона кромпира пребачено је у друге магацине.

10.32 - У околини Врања у току је акција спасавања једне болесне особе, речено је Танјугу у Сектору за ванредне ситуације.

10.20 - Петнаестак удаљених села у краљевачкој општини и даље одсечено од света. Спасилачке екипе ће данас пешице покушати да мештанима тих села доставе помоћ.

Снег који поново пада у већем делу Србије, задаје нове проблеме. Хладни талас који је захватио Србију однео је 30 живот, од чега је 10 особа страдало у снежној лавини на Космету.

Деведесетогодишња старица Софија Јакшић из околине Ваљева пронађена је данас мртва у дворишту своје куће.

Најтежа ситуација је у Пријепољу, Прибоју, Новој Вароши и Чајетини, рекао је начелник Сектора за ванредне ситуације Предраг Марић.

Марић је рекао да нове снежне падавине отежавају рад механизације на чишћењу путева, али је истакао да је помоћ у храни стигла у угрожена места и да се сада дистрибуира по кућама.

Од проглашења ванредне ситуације из критичних места спасено је 235 особа. На подручјима завејаним снегом током протекла два дана очишћен је пут за око 20.000 људи. Само на југ Србије где је ситуација најтежа послато је више од 200 машина за чишћење снега.

Због лавине, затворен је пут од Пријепоља ка Црној Гори. Снег и ветар јуче су додатно успорили рад механизације.

Тешка ситуација је и у општини Куршумлија. Према подацима Кризног штаба у тој општини је завејано 30 села у којима живи више од 2.000 људи, а евакуисано је око 30 најугрожнијих.

На подручју Краљева и даље су непроходни путеви до више десетина планинских села и заселака у којима живи више од 1.000 људи.

Тако на подручју висоравни Рудно, између планина Радочело и Голија, коју насељава на 1.000 становника, половина њих нема проходан пут до центра Рудна, рекао је председник Месне заједнице Драшко Шеклер.

Спасиоци из Лесковца синоћ су у околини Лебана евакусали једног старијег болесног мушкарца и спустили га у Прокупље, где је збринут у Центру за социјални рад.

Нема опасности од ледених брана

У Дирекцији за воде кажу да на рекама у Србији не постоји опасност од формирања ледених брана.

Лед који се формирао, објашњавају, није опасан док не дође до отапања, поплавних таласа и повећања брзине протока воде која је на Дунаву и другим рекама, за сада веома мала.

Окружни штаб за ванредне ситуације саопштио је да је за допремање хране морнарима, чију су бродови оковани ледом на Дунаву код Смедерева, потребан хеликоптер.

Лед на Дунаву код Смедерева заробио је два бродска шлепа и један брод. Тоне мазута и вешташког ђубрива на њима, прете да изазову еколошку катастрофу.

"Посаде су, такође, заробљене и покушаћемо сутра да им доставимо храну из ваздуха у сарадњи са сектором за ванредне ситуације", каже градоначелник Смедерева Предраг Умичевић.

Екипе у Краљеву настављају пробијање леда на Ибру са обале, јер из корита, због дубине воде, то више није могуће.

Упркос све јачем снегу, саобраћај у Београду одвија се без прекида. Зимске службе су на терену и чисте главне саобраћајнице.

У Србији су и јутрос у шест сати забележене веома ниске температуре, а најхладије је, са слабим снегом, било на Црном Врху минус 17 и на Златибору минус 15.

У већини места температура је била између минус 11 и минус девет степени Целзијуса, углавном са слабим снегом, а умерен снег забележен је само у Лозници, где је било минус 10 степени.

Најмање хладно било је у Сјеници минус шест и на Копаонику и у Димитровграду минус пет, где је такође падао слаб снег. Метеоролози најављују престанак падавина сутра увече.

РТС
Сачувана

* Моје племе сном мртвијем спава *
Гога
Уредништво
Ветеран
****
На мрежи На мрежи

Поруке: 12555Погледај профил
« Одговор #36 послато: Фебруар 14, 2012, 06:24:50 »

Хеликоптери допремили храну

Потрага за несталим код Перућца наставља се сутра. Приоритети: eвакуација завејаних, допремање помоћи угроженима и стабилно снабдевање струјом. Хеликоптер допремио храну морнарима на Дунаву код Смедерева. Од смрзавања до сада умрло 20 особа, 10 особа изгубило живот у лавини на Космету.

17.55 - Обустављена потрага за Момчилом Николићем, кога је лавина затрпала код Перућца. Потрага за њим наставља се сутра.

17.45
- Саобраћај на регионалном путу Врање - Власе - Лесковац прекинут је због снежне лавине код села Добрејанце, изјавио је Танјугу начелник Одељења за ванредне ситуације у Врању Дракча Станојковић.

17.01 - Око 16.30 почела акција ронилаца и Жандармерије на проналажењу Момчила Николића из Растишта, кога је јуче затрпала лавина на делу пута Перућац–Растиште.

15.36
- Хеликоптер МУП-а Србије допремио храну и лекове морнарима барже која је од прошле недеље заробљена на Дунаву код Смедерева.

15.30 - ЕПС усвојио одлуку о попусту од 30 одсто на рачун за струју за фебруар за све који су имали 15 одсто нижу потрошњу него у јануару.

14.29 - У делу Интензивне неге на Одељењу хирургије Ургентног центра почео је да прокишњава кров, због чега су пацијенти премештени у друге просторије.

13.00 - Успостављен саобраћај на путу Ђердап–Доњи Милановац, саопштили су из "Путева Србије".

12. 01 - Снежна лавина затрпала је део пута Хидроелектрана Ђердап–Доњи Милановац.

11.30 - Потрага за несталим Момчилом Н. на кога се јуче сручила лавина требало би да буде настављена данас. Екипа ронилаца стиже из Београда.

10.05
- Полиција, ватрогасци и грађани настављају потрагу у селу Рестелица за особом за коју се претпоставља да је затрпана под лавином снега.

Спасилачке екипе Жандармерије и ронилаца МУП-а Србије обуставили су потрагу за Момчилом Николићем из Растишта, кога је јуче затрпала лавина на путу Перућац-Растиште и наставиће је ујутру.

Начелница Полицијске управе Ужице Драгица Јевтовић рекла је да после сат и по потраге, рониоци у залеђеном језеру нису данас успели да пронађу Николића. Потрагу отежава лед који је дебљине до метар и по на језеру.

Спасиоци су уз помоћ механизације и мештана јуче претражили цео копнени део и снег је рашчишћен, али мушкарац није пронађен. Његова супруга и двоје деце јуче су евакуисани у Бајину Башту.

У Смедереву је успешно изведена акција допреме хране за 13 морнара на српском и украјинском броду на ледом окованом Дунаву.

Акција допремања хране хеликоптером је трајала кратко, таман толико да се доставе потрепштине двојици морнара ЈРБ-а коју су на Дунаву осам дана. Они су јуче упутили апел за помоћ и затражили да им се достави храна.

Осим двојице моранара ЈРБ-а, на Дунаву се налази и 11 украјинских морнара који су три дана заробљни на броду. Украјински морнари су секиром успели да разбију лед и малим чамцима дођу до обале где им је достављена храна.

Лед на Дунаву код Смедерева заробио је два бродска шлепа и један брод. Тоне мазута и вештачког ђубрива на њима у овако непредвидивим околностима могли би изазвати еколошку катастрофу.

Шеф Лучке капетаније Смедерево Хранислав Мирковић рекао је да су 52 пловила окована ледом на Дунаву код Смедерева и Гроцке.

Приоритети спасилаца и надлежних у Србији јесу eвакуација завејаних, допремање помоћи угроженима и стабилно снабдевање електричном енергијом. Од смрзавања до сада умрло 20 особа, 10 особа изгубило живот у лавини на Космету. Настављена је потрага за још једним несталим.

Најтежа ситуација је у Пријепољу, Прибоју, Новој Вароши и Чајетини. Из критичних подручја до сада је спасено 253 особе. Завејано је 24.600 домаћинстава са више од 70.000 становника. Непроходно је близу 9.000 километара путева.

Помоћ из Робних резерви џиповима, моторним санкама или пешке допрема се завејаним домаћинствима у 21 општину. Начелник сектора за ванредне ситуације Предраг Марић рекао је да ће се храна данас делити у Сечњу, Куршумлији, Александровцу и Блацу.


Отапање снега већ је почело да прави проблеме. У делу Интензивне неге на Одељењу хирургије Ургентног центра почео је да прокишњава кров, због чега су пацијенти премештени у друге просторије.

У Центру за плућне болести Клиничког центра у Крагујевцу такође прокишњава кров и постоји могућност да се уруши.

Радници краљевачког предузећа "Западна Морава" разбили су више од километра ледених чепова узводно од ушћа Ибра у Мораву. Посао им успорава неприступачан терен и балвани који гомилају санте леда у кориту реке.

Влада АП Војводине формирала је Координационо тело за борбу против поплава, саопштио је председник Владе Војводине Бојан Пајтић нагласивши да "у марту прети реална опасност од поплава".

Снег који од синоћ пада на Косову изазвао је много проблема и на путевима у покрајини, а најтежа ситуација је у Метохији где је снежни покривач у појединим местима достигао висину до два метра.

Петоро Срба, у селу Медреговац у општини Подујево још увек је потпуно одсечено од света.

Нека села у општини Качаник су потпуно блокирана, у блокади су и неки сеоски путеви према Брезовици, а непроходни су и путеви који север Косова преко Бањске и Тресаве повезују са Новим Пазаром и пут Пећ–Кула–Рожаје.

Отежан је саобраћај на два алтернативна путна правца који су, због барикада које нису уклоњене испред прелаза Јариње и Брњак, једина веза становништву севера Косова са централном Србијом.

На Косову су на снази редукције електричне енергије, на северу покрајине у питању су једночасовна искључења струје, док у осталим деловима Косова поједини потрошачи без струје остају по три сата и дуже.

У региону Шар-планине и у појединим планинским пределима у Метохији постоји опасност од снежних лавина.

Ни у великим градовима брзина чишћења не може да се одупре обилности снега који пада. Деца су на распусту, а среда, четвртак и петак и за остале су нерадни дани. А према ранијим најавама, данас и сутра радиће само они који морају.

Без обзира на изненадне слободне дане, у Ауто-мото савезу не саветују полазак на пут.

Потрошња струје је максимална. Иако пренапрегнут, систем издржава. Мере уштеде које се спроводе неколико дана, кажу, донеле су уштеду од свега пет одсто.

Упркос великој потрошњи струје, рестрикције за грађане, подсећају у ЕПС-у, нису у плану.

Штедња и рационалнија потрошња у домаћинствима, гашење сувишних сијалица и искључивање бар једног ребра на грејалицама и даље је неопходно.

Србија данас
Сачувана

* Моје племе сном мртвијем спава *
Гога
Уредништво
Ветеран
****
На мрежи На мрежи

Поруке: 12555Погледај профил
« Одговор #37 послато: Фебруар 15, 2012, 08:36:27 »

ЛЕДЕНА ДРАМА ДУГА ЧАК 19 ДАНА - Ова зима је најхладнија и са највише снежних падавина откако се врше мерења

Србија никад није видела више снега

Март прети: Поједини метеоролози сматрају да неће бити изненађење ако нас снег завеје и у марту. Додуше не са овако ниским температурама и никако не у овако великој количини.

Пронађи свој ауто Велики број аутомобила широм Србије потпуно затрпаних снегом

Ова зима биће забележена као најхладнија откако се врше мерења и са највећим количинама снега, већ сада оцењују стручњаци, иако је остало још месец и по дана до календарског почетка пролећа. Ледени талас и снежне падавине у Србији трају непрекидно већ 19 дана, а у појединим деловима земље достигнут је и максимални рекорд висине снежног покривача откако се мери.
Оваква ситуација није забележена још од 1984. године, када је било око 45 ледених дана. Ипак, чак ни тада није пала оволика количина снега. Наиме, снег је претходних дана завејао читаву Србију, а на планини Кукавица измерена су рекордна 162 сантиметра снега. На другој страни, Врање је место где је пало најмање снега - 33 сантиметра. У Београду је снежни покривач достигао 52 сантиметра, док је у Новом Саду његова висина била 43, а у Нишу 44 сантиметра.
Наруку нам нису ишле ни температуре које су у последњих двадесет дана ишле и до - 28,9 степени у Сјеници, док је мало виша температура измерена у Новом Саду 9. фебруара - 28,7 степени.

И Београд завејан У главном граду 52 цм снега

Лавина код Врања

- Овим вредностима превазиђени су досадашњи апсолутни минимуми. Наведене регистроване вредности минималне температуре јасно указују да је у анализираном периоду преовлађивало веома хладно и екстремно хладно време. У периоду од 27. јануара до данас, у Србији је регистрован хладни талас са одступањем од просечно минималних температура и до - 20 степени - навели су у Републичком хидрометеоролошком заводу.

Цитат
Марић: Превенција поплава

Предраг Марић, начелник Службе за ванредне ситуације МУП-а, очекује да се сада виде прави и већи ефекти ангажоване механизације, пошто је њихов рад на терену претходних дана отежавао снег и јак ветар.
- Сада се већ размишља о превенцији могућих поплава до којих ће доћи када снег почне да се топи и то ће бити једна од тема наредне седнице Кризног штаба. Такође, Сектор за ванредне ситуације је у сталном контакту са Хидрометеоролошким заводом и Дирекцијом за воде - казао је Марић.

Поједини метеоролози сматрају да неће бити изненађење ако нас снег завеје и у марту. Додуше не са овако ниским температурама и никако не у овако великој количини.
Од првог великог снега проблеми спасилаца не престају, па је тако у понедељак увече снежна лавина, која се обрушила на пут, читав Пољанички крај са око 5.000 становника одсекла од Врања. На сву срећу, екипе Предузећа за путеве из Врања оспособиле су за саобраћај регионални пут за Лесковац, који је био затрпан лавином, рекао је главни инжењер у том предузећу Љубиша Симић.
- Након 12 сати рада са тешким машинама, касно у ноћ смо успели да на три локације санирамо последице снежне лавине на овом путном правцу - рекао је Симић.
На те три локације лавина је затрпала 330 метара магистралног пута, а у уторак је са те три локације уклоњено око 1.150 кубних метара снега.

Цитат
Леденице поломиле болничке прозоре
На Дечјем одељењу Дома здравља у Прибоју у уторак се одиграла права драма. Велике леденице пале су са крова болнице и поломиле скоро педесет прозора, а пуком срећом нико од малишана и особља није повређен јер су у тренутку несреће били на доручку.
- Само што су деца отишла на доручак зачула се страшна експлозија, ломљава и пуцање прозорских стакала. Собе на дечјем одељењу биле су пуне разбијеног стакла, од кога се није могло ући. Све је то трајало неколико минута - узбуђено је испричала главна сестра тог одељења Драгица Станојевић. Д. Б.

Због високих наноса снега обустављен је аутобуски саобраћај према селима Драговац, Живица, Брежане, Касидол, Смољинац, Баре, Божевац, Кобиље и Врбница. Пошто у овим селима нема железничког саобраћаја, мештани су одсечени од Пожаревца и упућени само на сопствени превоз. Из истог разлога редуковане су бројне аутобуске линије, па сада за Београд преко дана има 12 уместо 16 полазака, док је неколико полазака укинуто према Великом Градишту, Жагубици, Петровцу на Млави, Кучеву, Кладову и Мајданпеку.
Пре два дана припадници Жандармерије интервенисали су у засеоку Виторовићи код Јасенова, где је био завејан срчани болесник Јеврем Виторовић (64). Пут до њега жандарми су пешке раскрчили од снега и одвезли га у село Мочиоци, одакле је одведен у болницу у Ивањици.

Цитат
Максимална висина снежног покривача од 27. јануара до данас (у цм)

Кукавица    162*   
Црни врх    149
Копаоник    135
Рудник        118
Власина    110
Сјеница        107*   
Златибор    100*
Краљево    63
Зајечар        57
Бечеј        55
Београд    52
Крагујевац    51
Неготин    51
Куршумлија    49
Димитровград    48
Ниш        44
Пожега        44
Нови Сад    43
Зрењанин    41
Лесковац    41
Врање        33
Велико Градиште    33

* рекорд висине снега

Ни трага од Момчила

Горан Николић из Сектора за ванредне ситуације МУП-а рекао је за Пресс да је у уторак настављена потрага за Момчилом Николићем (37), кога је у недељу по подне однела снежна лавина на путу Перућац - Растиште.

Цитат
Бројке

- 28,9 степени Целзијусових је најнижа измерена температура ове зиме
162 цм снега је максимална висина снежног покривача
33 цм снега у Врању је најмања висина снежног покривача у Србији ове зиме
255 људи је спасено из критичних подручја широм земље
24.600 домаћинстава је завејано
20 људи је настрадало
2 човека се воде као нестала
500 милиона евра су временске непогоде коштале српску привреду

- Рониоци су наставили потрагу за несрећним човеком у језеру Перућац, али акција се тешко одвија јер је језеро велико, а вода се креће. Ватрогасци и спасиоци и даље претражују приобални део у нади да можда човек ипак није завршио у води - казао је Николић.
Он наводи да је у осталим деловима Србије у уторак стање било мало боље пошто је престао да пада снег.
У Рестелици на Гори у уторак је пронађена и десета жртва снежне лавине која се у суботу обрушила на десетак кућа у том селу. Тело младића Селдина Реке пронашли су припадници полиције и ватрогасци заједно са локалним становништвом, после три дана потраге, објавио је КиМ радио. Од 11 чланова породице Река десеторо је погинуло, а преживела је само петогодишња Асмира, која је пронађена испод рушевина куће. 

Ивана Жигић, Пресс
Сачувана

* Моје племе сном мртвијем спава *
Гога
Уредништво
Ветеран
****
На мрежи На мрежи

Поруке: 12555Погледај профил
« Одговор #38 послато: Фебруар 18, 2012, 06:29:00 »

Ледени дани прошли

Најгори део зиме је прошао, ледених дана неће бити, кажу у РХМЗ-у. Лед на Дунаву код Новог Сада оштетио више понтона. Због снега 67 школа неће радити следеће недеље. До више од пет хиљада људи може се само хеликоптером. Снежно невреме до сада однело 22 живота.

16.31
- Старац погинуо када се на њега срушио кров штале у селу Ловци код Јагодине.

14.29 - Због снега и прокишњавања кровова у понедељак неће радити 67 школа.

14.12
- Лед на Дунаву код Новог Сада оштетио више понтона и угрозио већи број чамаца и других пловила.

14.10 - Због пуцања цеви у Прокупљу четвртина граћана остала без воде. Нормализација снабдевања очекује се током ноћи.

13.54 - Кров на пољопривредној згради у селу Теочин на Сувобору срушио се под теретом снега.

12.47
- Tешко повређен мушкарац у Ваљеву док је чистио лед, преноси Бета.

11.50 - Под теретом снега урушио се кров на кући Милентија Милићевића у Жичи код Краљева, јавља дoписник РТС-а.

8.38 - Повређена жена када јој је на главу пала већа количина снега коју су бацили грађани са зграде коју су чистили, рекла је портпаролка Хитне помоћи Нада Мацура.

Снег је и ноћас падао у већем делу земље. Међутим, најгори део зиме је прошао. У Републичком хидрометоролошком заводу кажу да су ледени дани иза нас.

"Најгоре је прошло. Више ледених дана неће бити, али ћемо имати и позитивне и негативне температуре што је веома битно због топљења снега", рекао је директор РХМЗ-а Милан Дацић у Дневнику РТС-а.

Он каже да РХМЗ свакодневно прави прогнозе базиране на нумеричким моделима и да у том прогностичком материјалу нема проблематичних ситуација у вези са отопљавањем.

У случају неповољног развоја, бујичне поплаве могу да се појаве на Власини, Морави, Тимоку, каже Дацић и наглашава да то можемо очекивати само у случају високих температура.

И у Дирекцији за воде кажу да у наредних 10 дана нема опасности од поплава, али упозоравају општинске власти које нису очистиле канале да то учине.

И даље је најтеже у Сјеници, а због снежних наноса, неколико хиљада мештана планинских села и даље је блокирано.

Ледоломци Сечењи и Јекторо VII код Апатина

Начелник Сектора за ванредне ситуације МУП-а Предраг Марић каже да се тренутно до 5.599 људи може доћи само хеликоптером. Највећи део тих људи, око 4.700 живи на територији општина Сјенице, Пријепоља и Нове Вароши.

"Нису сви локални путеви прочишћени, али се до осталих људи којима је помоћ потребна може доћи санкама или пешице", рекао је Марић.

На подручју Краљева још увек је завејано 160 километара планинских путева, који воде до 145 домаћинстава са укупно 257 житеља, рекао је Танјугу начелник градског Штаба за ванредне ситуације Радоица Кочовић.

Највећи број завејаних домаћинстава у планинама изнад Ушћа и Студенице, на висоравни Рудно, као и на обронцима Гоча и Гледићких планина.

Влада Србије послала је још 215 тона дизел горива и хиљаду и по тона литара безоловног бензина општинама у којима има највише проблема у рашчишћавању завејаних путева.

Дунав код Новог Сада

Због снега и прокишњавања у понедељак ће 67 школа остати затворено. Снежно невреме у Србији однело је до сада 22 живота, а за две особе се још трага.

Јутрос је настављена потрага за Момчилом Николићем из Растишта кога је у недељу на делу пута Перућац–Растиште затрпала снежна лавина и повукла са собом у језеро Перућац.

Према речима начелника Сектора МУП-а за ванредне ситуације Предрага Марића потрага ће трајати док Николић не буде пронађен.

РТС

Сачувана

* Моје племе сном мртвијем спава *
Гога
Уредништво
Ветеран
****
На мрежи На мрежи

Поруке: 12555Погледај профил
« Одговор #39 послато: Јул 09, 2012, 23:54:46 »

Шта се то догађа са климом на Земљи?

Временске непогде, узроковане променом климе, у виду загревања и захлађења, проузроковаће озбиљне проблеме на нашој планети у овом веку, а први наговештаји су видљиви свакодневно - упозоравају научници.


Шеф програма метеоролошког и енергетског Светског фонда дивље природе Русије Алексеј Кокорин наводи да ће бој временских непогода, као што су обилне падавине и топлотни таласи, бити честе појаве у будућности.

Стручњаци процењују да ће се у наредних 20 година повећати за четири пута учесталост опасних метеоролошких појава.

На пример, у овом тренутку, број таквих догађаја, у поређењу са 1960. годином, повећао се за неколико пута.

Прогноза о непрекидном загревању планете ипак се не потврђује,већ се у научном, круговима озбиљно разматра могућност да крајем века дође до озбиљних захлађења.

О томе сведоче промене на Арктику. У наредних сто година, лед Арктика ће бити дебљи или тањи, односно биће хладније или топлије, али крајем 21. века настаће опште захлађење - наводе научници.

Недавно је на дну Арктичког океана откривено велико цурење метана, који се подиже у атмосферу у области топљења леда.


Научници страхују да би због тога на подручју арктичког леда температуре могле да порасту, што би могло да утиче на глобалну климу.

Још пре две године, руски научници открили да је Источно-Сибирска арктичка област највећи извор метана. Студије су показале да се емисија метана на овим просторима може поредити са емисијом свих осталих светских океана.

И данас смо сведоци последица топлотних удара узрокованих променом климе.

У Шпанији гори на хиљаде хектара земљишта. У Валенсији су многи становници приморани да напусте своје домове. Пожар се гаси и из земље и из ваздуха.

У Аустрији већ две недеље пада киша која је изазвала клизишта у покрајинама Штајерска и Корушка - наводе агенције.

На путевима је нанесена гомила камења, а тунели су поплављени. Неколико области је одсечено од света.....

У Русији су поплаве однеле више од 170 живота, док на нашим просторима и појединим деловима САД температуре обарају рекорде.

(Мондо, Вести)

Сачувана

* Моје племе сном мртвијем спава *
Гога
Уредништво
Ветеран
****
На мрежи На мрежи

Поруке: 12555Погледај профил
« Одговор #40 послато: Јул 10, 2012, 00:16:57 »

Београд међу најврелијим градовима на свету

Са 36 степени Београд је данас међу врелијим градовима света.

Басра, у Ираку, је најтоплија са 45 степени, следи Кувајт са 44, Багдад 40 (степени), Тунис 39, Дубаи и Техеран 38, преноси агенција АП.  Иста температура као у Београду 36 је и у Исламабаду, али тамо пада киша, као и у Вашингтону где је температура 39 степени.
 
У Атини, Риму, Софији и Кијеву је 34, два степена мање него у Београду, а у Букурешту и Будимпешти, као и у Бахреину је 35, у Каиру 34, у Њујорку, Њу Делхију и Бангкоку 33, Бејруту, Јерусалиму, Кабулу и Џакарти 32, Истанбулу и Пекингу 31.

У Даблину је свега 14 степени и пада киша, кишовито је и у Амстердаму и Ослу (19), Паризу, Бриселу и Стокхолму (20). Киша пада И у Цириху, Франкфурту и Хелсинкију (24), Женеви (25), Берлину И Варшави (26), Прагу (28) и Бечу (32).

У Лондону и Копенхагену температура је је 22 степена, а у Москви 27. У Лисабону је 24, Барселони и Ници 27, Мадриду и Хавани 32 степена.  (Вести)


Ада Циганлија
Сачувана

* Моје племе сном мртвијем спава *
Гога
Уредништво
Ветеран
****
На мрежи На мрежи

Поруке: 12555Погледај профил
« Одговор #41 послато: Јул 10, 2012, 00:26:24 »

Ово су само неки од коментара:

Цитат
И климатске промене су део малтузијанског пројекта новог светског пројекта (циониста) за смањење становништва планете на три златне милијарде! Као што су у истој функцији и: светска економска криза (глад и беда изазивају болест и повећање смртности!), презадуживање држава и њихов банкрот (неспособност појединачних влада - неопходност светске владе!), одрживост развоја и тзв. зелена економија (контрола исхране света путем генетски модификованих организама и семена), СТО (Светска трговинска организација - као прва наднационална и глобална администрација нове светске владе)... Нажалост, помоћу Теслиних изума успоставили су пројекат ХАРП помоћу којег могу да контролишу климу, земљотресе, умове..

Цитат
na 200.metara od Dunava u Beogradu leva obala , preko puta Kalemegdana,danas izmerila 44 stepena u roku 5minuta ispod suncobrana u 14 casova,termometar bazdaren u Svajcarskoj,eto o istinosti merenja u Beogradu,Verovatno mere u Avalskim sumamama,na 400,metarar nadmorske visine ,..temperatura po srbiji je odavno premasila 40 stepeni u pojedinim momentima ovih dana , ali nije u interesu drzave da pravilno informishe svoje gradjane i o mnogo bitnijim stvarima , a kamoli o temperaturi Тужан tako da ...

Цитат
НЕКА НОВИНАРИ ПИТАЈУ КО ЈЕ ДОЗВОЛИО ДА СРБИЈУ НАДЛЕЋУ "НЕИДЕНТИФИКОВАНИ" АВИОНИ (нато), КОЈИ СВАКОДНЕВНО ПРСКАЈУ РАЗНОРАЗНИМ ОТРОВИМА И ТРУЈУ ОВУ ЗЕМЉУ, ЉУДЕ и ЕКОСВЕТ!!!

НЕК ПИТАЈУ ЗАШТО НЕБО ВИШЕ НАМА ОБЛАКА, ЗАШТО СЕ ПОЈАВЉУЈУ ПАУЧИНЕ И СКРАМЕ УМЕСТО ОБЛАКА и ЗАШТО СУ "ОБЛАЦИ" РЕБРАСТИ!!!

ТУ ЋЕ ПРОНАЋИ ОДГОВОР И ШТА СЕ ТО ДОГАЂА СА ПЛАНЕТОМ ЗЕМЉОМ!!!

Тесли нека је свака част, није на време увидео да ће ови његови пројекти унаказити планету Земљу.. Фала Богу још увек се нико не бави "фреквенцијом" Земље иначе би нас располутили сатанисти одавно!
Сачувана

* Моје племе сном мртвијем спава *
Гога
Уредништво
Ветеран
****
На мрежи На мрежи

Поруке: 12555Погледај профил
« Одговор #42 послато: Јул 11, 2012, 01:25:14 »

Научници упозоравају на климатске промене
БИЋЕ ГОРЕ!

Паклене врућине и њима изазвани огромни пожари, поплаве које односе на стотине живота, снежне мећаве са изузетно ниским темепратурама и друге метеоролошке непогоде којима смо сведоци последњих година само су у увод у нешто још горе, упозоравају научници.Оно што нас чека, нарочито обилне падавине и топлотни таласи, биће далеко чешћи у блиској будућности!
Иако се број временских непогода за последњих 50 година повећао неколико пута, Алексеј Кокорин, шеф програма метеоролошког и енергетског Светског фонда дивље природе Русије, сматра да ће се у наредних 20 година број екстремних метеоролошких ситуација повећати за чак четири пута у односу на данас. Крајем века нас очекује оно што научници називају „озбиљним захлађењем“, када ће паклене врућине престати, али нас тада очекује нека врста леденог доба.
О променама које нас очекују сведоче и оне које се дешавају на Арктику, чији ће лед у наредних 100 годинаће бити и дебљи и тањи, односно биће и хладније и топлије, све до краја 21. века, када се очекује опште захлађење, наводе научници.

Да климатске промене већ сада остављају озбиљне последице види се последњих дана широм света. У Шпанији горе на хиљаде хектара земљишта, у Аустрији већ две недеље пада киша, која је изазвала клизишта у покрајинама Штајерска и Корушка, у Русији су поплаве однеле више од 170 живота, а на нашим просторима и у појединим деловима САД температура обара рекорде.

(Ало)
Сачувана

* Моје племе сном мртвијем спава *
moka
Ветеран
*****
Ван мреже Ван мреже

Поруке: 906Погледај профил
« Одговор #43 послато: Јул 11, 2012, 04:12:38 »

  Од кад знам за себе,с времена на време се у медијима појави по нека анализа која се тиче климатских промена.И махом се све своди на два узрока:
 1.Сечу шума у екваторијалном појасу,без пошумљавања голети,и
 2.Испуштања угљен диоксида и фреона у атмосферу.
 Вишак угљен диоксида ствара ефекат стаклене баште а фреони узрокују стварање озонских рупа.
 И сви се позивају на имплементацију нових технологија и сађење шума,али нико не ради  ништа.И тако годинама...
Сачувана

Гога
Уредништво
Ветеран
****
На мрежи На мрежи

Поруке: 12555Погледај профил
« Одговор #44 послато: Август 24, 2012, 11:58:33 »

Гори пола Србије


У Србији је забележено 246 пожара, међу којима неколико већих, а тренутно је највећи на Чиготи на Златибору где је ватра захватила око 50 хектара борове шуме, изјавио је начелник Сектора МУП-а Србије за ванредне ситуације Предраг Марић.


Он је рекао да је најважније да се локализује пожар на Чиготи, где су ангажована 73 ватрогасца и спасиоца, људи из Сектора за ванредне ситуације, радници предузећа „Србијашуме„ и Скупштине општине, и да се очекује и укључење хеликоптера у акцију гашења. Објаснио је да се претходног дана успело у настојањима да се спречи ширење пожара на Чиготи ка насељима,  као и да се у најугроженија подручја константно шаљу додатне јединице.

– Циљ је да се пожар затвори и локализује и спречи даље ширење ка комплексима борове шуме – рекао је Марић, и додао да ће доста тога зависи и од јачине ветра и дејства авијације.


Он је истакао да су само у среду избила три велика пожара у рејонима Житорађе, Александровца и Чиготе на Златибору, од којих су до сада пожари на Александровцу и у Житорађи локализовани и угашени. Марић је рекао да дуж административне линије с Косовом и Метохијом букти већи број пожара на територији општина Бујановац и Прешево, где је гашење отежано, али да се ти пожари држе под контролом. Навео је да је забележен и један пожар на Тари, због чега су одговарајуће екипе упућене на лице места.

– Наредних дана може се очекивати можда и већи број пожара јер се високе температуре најављују до недеље, тако да све ово помало подсећа на 2007. годину када смо имали сличну ситуацију – рекао је Марић.

Он је потврдио да у свим тим пожарима није било погинулих и повређених, као ни оштећења имовине, пре свега захваљујући брзом реаговању ватрогасаца спасилаца. Додао је да су сви расположиви ресурси Сектора за ванредне ситуације практично на терену и да се на много тачака у Србији у овом тренутку обављају акције гашења пожара. Е. Д.

Евакуисано двоје стараца

У гашењу пожара на Чиготи, који се због ветра убрзано шири, јуче је учествовао и полицијски хеликоптер за гашење пожара који је стигао из Београда, док је током дана требало да му се придружи и један руски хеликоптер из нишког Центра за реаговање у ванредним ситуацијама.
По речима начелника Управе за ватрогасно-спасилачке јединице МУП-а Горана Николића, куће нису угрожене ватром, али је због велике концентрације дима евакуисано двоје стараца из номадске колибе у којој су боравили током лета водећи на испашу 15 оваца и пет крава.

Изгорело 100 хектара четинара– Пожар у Кознику код Александровца, и поред ангажовања великог броја мештана и ватрогасаца, још није локализован, али је под контролом – рекао је начелник Одељења за ванредне ситуације у Крушевцу Александар Лазаревић. По досадашњим проценама, пожар је захватио четинарску шуму површине веће од 100 хектара, а у акцију гашења, по Лазаревићевим речима, били су укључени мештани, ватрогасне јединице из Крушевца, Бруса, Александровца, Врњачке Бање, полицајци, Горанска служба и шумске секције. (Дневник)
 
Сачувана

* Моје племе сном мртвијем спава *
Гога
Уредништво
Ветеран
****
На мрежи На мрежи

Поруке: 12555Погледај профил
« Одговор #45 послато: Август 24, 2012, 12:00:24 »

Исте овако високе  температуре су биле и прошле године у ово време.

Сачувана

* Моје племе сном мртвијем спава *
Гога
Уредништво
Ветеран
****
На мрежи На мрежи

Поруке: 12555Погледај профил
« Одговор #46 послато: Август 25, 2012, 01:13:12 »

Локализован пожар на Чиготи

Пожар на Чиготи локализован. Ватра окружена са свих страна, гашње свих жаришта се очекује сутра, изјавио начелник ватрогасне Управе МУП-а Горан Николић. Велики напори да се под контролу стави ватра на подручју општине Брус, која је захватила 200 хектара.


Руски хеликоптер узима воду

Пожар на златиборском врху Чигота вечерас је локализован и ватра је под контролом, изјавио је начелник Управе ватрогасно-спасилачких јединица МУП-а Србије Горан Николић.

Николић је рекао да се сутра може очекивати и гашње свих жаришта, али је вечерас ватра "окружена са свих страна" и не прети насељима. Према његовим речима, током поподнева ватрогасци су успели да спасу две куће на Чиготи и спрече ширење пожара у пределу Међин До.

У борби против пожара ангажовано је око 115 ватрогасаца, један руски и један хеликоптер МУП-а Србије. Јак ветар претходно је разбуктао пожар на неколико угашених локација, па је ватра захватила 1.000 хектара шуме, ниског растиња, пашњака и ливада.

Командант Ватрогасно-спасилачке јединице Ужице Саша Цицварић је изјавио да је најкритичније на потезу од Чиготе према селу Гостиље, али да су најближе куће од пожара удаљене један километар. Прокопано је око 15 километара шумских путева, па је, са друге стране, пожар пресечен и заустављен.

"Морали смо да регрупишемо снаге и успели смо да ватру савладамо на одређеним границама", рекао је Цицварић, додајући да су ватрогасци гасили пожар целе прошле ноћи, али се ватра услед јаког ветра проширила.

Ватрогасци и мештани нису успели да спрече ширење пожара на западним обронцима Чиготе ка Царевом Пољу и у Медвеђем Долу, где су изгореле две мање викендице и две сточарске колибе.

Сточари су ноћас извели стада на сигурно. На потезу ка Раковици и Гостиљу, где је прошле ноћи било најризичније, спречено је ширење пожара, а током дана је проширен просек кроз шуму како би се заштитили шумски комплекси четинара и храста и зауставила ватра.

Начелник Сектора за ванредне ситуације Предраг Марић, раније данас, рекао је за РТС да очекује да данашњи дан буде одлучујући за стављање пожара на Чиготи под контролу, и навео да људи има довољно и да је одзив мештана и шумара, добровољаца, био велики.

Пожари су избили и у златиборским селима Љубиш и Трипкова, а гори и више од 50 хектара шуме на Тари.

Пожари у Расинском округу

Велики напори улажу се да се под контролу стави и ватрена стихија која је захватила 200 хектара на подручју општине Брус, након што је јуче у општини Александровац локализован пожар који је захватио 100 хектара шума и ливада.

Из густе четинарске и храстове шуме у атару села Велика Грабовница пожар се прошле ноћи проширио на подручје Криве Реке. Гаси га око 100 припадника Ватрогасно-спасилачких јединица из Крушевца, Бруса, Александровца и Трстеника, а у помоћ су им притекле и колеге из Кикинде и Сомбора.

Ветар отежава гашење и прети да ватру поново распламса. Опасности по људе и имовину нема, као ни по Национални парк Копаоник који је од места захваћеног пламеном удаљено око пет километара.

"Најтеже је гашење четинарске шуме, преко које се пожар врло брзо шири. Проблем су и високе температуре, због којих мора да се обезбеди константно дежурство", рекао је командир Ватрогасно спасилачке јединице Крушевац Владица Станковић.

У вечерњим сатима, екипама на угроженом терену у општини Брус, прикључило се и тридесетак полицијских службеника из Варварина, Ћићевца и Трстеника, и исто толико припадника војске Србије са три додатна возила. Сви се надају да ће пожар у Кривој Реци и Великој Грабовници током ноћи ипак бити локализован.

Пожар на подручју Козника у општини Александровац је локализован, али ватрогасци још увек дежурају како не би дошло до поновног паљења. У протекла три дна у Расинском округу избила су 33 пожара на отвореном.

Под контролом је и пожар који је избио и у атару села Тијовац код Сврљига, у Нишавском округу, и који је захватио више око 40 хектара шуме и ниског растиња, а ватрогасци очекују да ће током ноћи бити потпуно угашен.

Пожар је великом брзином захватио је храстову и грабову шуму, а гашење је током дана отежавао ветар и високе температуре. Ширење пожара ка магистралном путу Ниш-Зајечар је заустављено тако да је пут проходан, а интервентне јединице настоје да спрече ширење пожара ка сврљишком селу Тијовац.

Узрок пожара није утврђен, али ватрогасци претпостављају да је реч о људској непажњи или избијању пламена на јаком сунцу под комадима стакла.

(РТС)
Сачувана

* Моје племе сном мртвијем спава *
Гога
Уредништво
Ветеран
****
На мрежи На мрежи

Поруке: 12555Погледај профил
« Одговор #47 послато: Август 25, 2012, 01:33:34 »

Стиже руски небески ватрогасац

Противпожарни авион "беријев Бе-200", носивости 12 тона воде, сутра из Русије стиже у Србију као помоћ у гашењу пожара, рекао премијер Ивица Дачић. Влада Србије и званично одлучила да од Русије затражи авион за гашење пожара.21.25 - Влада Србије одлучила да Русији упути захтев да авион "беријев Бе-200" буде смештен на аеродрому у Нишу у периоду од 25. августа до 15. септембра.

20.30 - Влада Србије одржаће вечерас седницу, на којој ће бити донета одлука о доласку авиона из Русије, речено је Танјугу у Влади.

Влада Србије одлучила је да Русији упути захтев да ваздухоплов за гашење пожара - авион типа "Беријев Бе-200" у периоду од 25. августа до 15. септембра буде смештен на аеродрому у Нишу.

Ради ефикаснијег гашења пожара на више локација у републици, донета је одлука да се упути захтев Влади Руске Федерације да ваздухоплов за гашење пожара Министарства за цивилну заштиту, ванредне ситуације и отклањање последица елементарних непогода Руске Федерације буде смештен на аеродрому у Нишу у периоду од 25. августа до 15. септембра, саопштено је након седнице Владе.

Влада ће у истом захтеву затражити и да хеликоптер "камов К-32" продужи боравак на аеродрому у Нишу у периоду од 16. септембра до 1. октобра 2012. године, наводи се у саопштењу Канцеларије Владе Србије за сарадњу с медијима.

Премијер и министар унутрашњих послова Ивица Дачић раније данас је изјавио да авион типа "беријев Бе-200" из Русије сутра стиже у Србију, како би помагао у гашењу пожара. Влада је морала да донесе одлуку која омогућава долазак руског авиона у Србију.

Дачић је Танјугу рекао да је са министром за ванредне ситуације Русије Владимиром Пучковом договорио да авион помогне у гашењу пожара не само наредних дана, већ да у Србији остане до средине октобра, односно до краја летње сезоне.

Премијер Дачић оценио је да је та помоћ више него добродошла.

Иначе, носивост авиона "беријев Бе-200" је 12 тона воде, рекао је Дачић и подсетио да је та летелица већ била у Србији, прошле године, када је успешно гасила пожаре. (РТС)
Сачувана

* Моје племе сном мртвијем спава *
Гога
Уредништво
Ветеран
****
На мрежи На мрежи

Поруке: 12555Погледај профил
« Одговор #48 послато: Август 26, 2012, 00:43:49 »

Паника на Сувобору: Села у обручу ватре


Драматичност ситуације у селима око којих горе шуме на обронцима Сувобора приказује снимак данас направљен. Људи су у паници, летина је изгорела, а на снимку се види како сељаци тракторима вуку цистерне са водом и помажу у гашењу стихије која им је дошла до кућа.

Ватра дошла до села, изгорели амбари са летином

Сектор за ванредне ситуације Моравичког округа наложио је хитну евакуацију мештана из села Горња Горевница код Чачка и Срезојевици и Ковиљача код Горњег Милановца. Начелник сектора Драгиша Броћић није могао да каже колико мештана је тренутно угрожено.


На снимку се види успаничена жена која трчи и виче "Јао, не можемо изаћи! У обручу смо"!

Брочић је затражио да се руски авион који је данас слетео на нишки аеродром прво пошаље у Моравички крај јер је ту ситуација најтежа за сада.


<a href="http://www.youtube.com/watch?v=oIrU-yLw6IM" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=oIrU-yLw6IM</a>

(Вести)
Сачувана

* Моје племе сном мртвијем спава *
Гога
Уредништво
Ветеран
****
На мрежи На мрежи

Поруке: 12555Погледај профил
« Одговор #49 послато: Август 26, 2012, 21:53:12 »

Букте шуме и пашњаци на Тари

Јак ветар разбуктао пожар на Тари, који је захватио више од 300 хектара шуме. Пожаром угрожена и нека сеоска домаћинства. Локализован пожар у коме је изгорело 600 хектара шуме код Чачка, али ће ватрогасци и мештани дежурати и током ноћи. Сви се надају киши. Руски авиони за гашење пожара усмерени ка Тари.


16.05 - Букти пожар на Тари. Почиње евакуација најугроженијих, углавном старијег становништва, јавља дописник РТС-а.

15.00 - Влада Србије оценила је да је за гашење пожара неопходно укључити додатне ваздухоплове. Упућен позив руској влади да авион "иљушин 76" буде смештен на аеродрому у Нишу од 26. августа до 15. септембра, саопштено са седнице Владе.14.38 - Руски авион за гашење пожара "иљушин 76", носивости 42 тоне воде, слетео око 14.30 на аеродром "Константин Велики" у Нишу.

14.36 - После прелета руског авиона, локализован пожар код Чачка, потврђено РТС-у у Сектору за ванредне ситуације.

11.55 - Седница Владе Србије заказана за 14 часова. Очекује се да тема седнице буде помоћ становништву угроженом пожарима.

11.22 - Министар Велимир Илић затражио да се направи процена најпотребнијих ствари угроженом становништву како би Влада на ванредној седници одлучила о помоћи, јавља дописник РТС-а.

10.15 - Руски авион за гашење пожара, типа "иљушин 76", са 11 чланова посаде, слетеће данас на аеродром у Нишу, саопштено је из Бироа МУП-а Србије за сарадњу са медијима.

На више локација у Србији и данас траје борба са пожарима, углавном у планинским пределима, на Сувобору, Тари, Златибору, Црном Врху, Вршкој Чуки и у подножју Копаоника. После прелета руског авиона, пожар на Јељену је локализован, па су ватрогасни ваздухоплови сада преусмерени на Тару, где гори око 300 хектара шуме.


Јак ветар од јутрос је поново разбуктао пожар на Тари и ватра је захватила 300 хектара мешовите шуме и ниског растиња. Пожаром су угрожена и нека сеоска домаћинства и објекти, од којих су неки и на пола километра од ватре, јавља дописник РТС-а.

У тридесетак најугроженијих домаћинстава све је спремно за евакуацију. За све њих је обезбеђен смештај у Дечјем одмаралишту на Митровцу на Тари.

У заустављању пожара уз ватрогасце учествује и око 50 мештана, радници Србија шума, припадници МУП-а, а очекује се долазак Жандармерије и припадника Војске Србије.

Сви они улажу огромне напоре да зауставе напредовање ватрене стихије према засеоку Трипковићи у селу Ђурићи на Заовинама. Пожар гасе и два авиона руског министарства за ванредне ситуације "беријев 200" и "иљушин 76".

Прокопан је и пут који је требало да спречи ширење пожара, али то није дало резултате. За сада се све чини како би се спречило ширење пожара и заштитили објекти, а све је спремно уколико буде било потребе за евакуацију.

Преко кањона Белог рзава пожар се данас проширио и на мокрогорској територији, где ће ватрогасци и ренџери покушати да га зауставе.

Због јаког ветра, ситуација се из часа у час мења, па је неизвесно када ће пожар бити   поново локализован.

У дечјем одмаралишту на Миторвцу као и у туристичком центру на Калуђерским барама, туристи су безбедни, јер је тај део Таре од пожара удаљен 10, односно 30 километара.

Локализован пожар код Чачка

После прелета руског авиона, пожар на Јељену је локализован, али ће ватрогасци, Служба за ванредне ситуације, полиција, војска и жандармерија дежурати и током ноћи на подручју четири села чачанског и милановачког краја.

Ватра је током дана на неколико места поново захватила шуме, али је сада и то под контролом. Међутим, због непредвидивих услова на терену мештани дежурају у својим домаћинствима и прате развој догађаја, да не би ватра изненада дошла до кућа.

У пожару који је захватио више од 600 хектара у рејону села Горња Горевница, Миоковци, Милићевци и Срезојевци повређене су три особе и изгореле су три куће, а једна је оштећена. Десетине сеоских домаћинстава је евакуисано из угрожених подручја и обезбеђен им је смештај у селу Пријевору и 12 станова у Чачку.Пожар је гасио и авион руског Министарства за ванредне ситуације "беријев 200", који је после локализовања пожара код Чачка одлетео на Тару, где такође букте пожари.

Општинска комисија од јутрос утврђују штету, јер је држава спремна да интервентно помогне.

Министарка за локални развој и локалну самоуправу Верица Калановић рекла је да је приоритет да се из текућег буџета одвоји помоћ за превазилажење проблема. Калановићева, која је обишла угрожено подручје, најавила је да ће систематска помоћ за обнову кућа бити обезбеђена у наредним месецима.

Министар грађевине и урбанизма Велимир Илић рекао је да ће се Влада ангажовати како би што пре биле пројектоване нове куће за грађане чије су изгореле у пожару.

На нишки аеродром после 14 сати слетео је још један руски авион за гашење пожара, типа "иљушин 76", са једанаест чланова посаде и носивости 42 тоне, који се, такође, укључио у гашење пожара на Тари.

Због опасности ширења пожара који је избио на граничном прелазу Вршка Чука са Бугарском Штаб за ванредне ситуације Града Зајечара донео је одлуку о проглашењу ванредне ситуације на територији града.

Одлука је донета због пожара који је избио недалеко од Зајечара у близини села Прлита, где гори око 300 хектара шуме и ниског растиња. (РТС)

Према подацима добијеним са места пожара, у гашењу учествује 45 ватрогасаца из свих делова Србије са 12 возила, комунална полиција и сва комунална предузећа из Зајечара.

И у прокупачкој општини током поподнева избио је пожар у атару села Горња Бејашница и Миљковица који је захватио око 40 хектара листопадне шуме. Према првим информацијама куће нису угрожене, а пожар уз ватрогасце гасе и припадници полиције, војске и мештани ових села.

Пожар је избио и у атару села Горњи Дреновац и и Доње Црнатово, у општини Житорађа, где такође гори четрдесетак хектара шуме и ниског растиња. Уз ватрогасне екипе и припаднике полиције, у гашењу пожара помаже и локална самоуправа која је уступила механизацију за крчење шумских путева.

Према речима шефа ватрогасно-спасилачких јединица у Прокупљу Срђана Митровића, ти пожари, уколико не буде непредвиђених околности, требало би да буду локализовани током вечери.

Од раних преподневних часова под контролом је и пожар у Бруској општини, који је захватио око 250 хектара четинарских и листопадних шума, подно Копаоника, од Велике Грабовнице до Криве Реке.

Под контролом је и пожар који је пре два дана избио на територији општина Љубовија и Мали Зворник.

Локализовани су пожари, који су у околини села Зубетинац и Влашко Поље, на обронцима Слемена, у Општини Књажевац захватили око 280 хектара ниског растиња и шуме. Ватра која је између села Доња и Горња Каменица, у близини манастира Свете Тројице, горела на око 80 хектара јутрос је угашена.

Велики пожар који је пре три дана избио на планини Коритник, у атару села Горњи Крстач и Рапча на Гори, на крајњем југу Косова и Метохије, прети да угрози куће Горанаца у тим селима. Локалне ватрогасне јединице и грађани не успевају да угасе пожар који је захватио скоро целу планину, рекли су представници општине Гора.

А у селу Грижане у општини Звечан изгореле су две куће које су биле у власништву породице Аксентијевић.

Министарство унутрашњих послова саопштило је да је више од 1.000 људи ангажовано на гашењу седам пожара који су у Србији захватили готово 1.800 хектара. (РТС)
Сачувана

* Моје племе сном мртвијем спава *
Странице: [1] 2 3   Иди горе
  Штампај  
 
Пребаци се на:  

Покреће MySQL Покреће PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines LLC

Исправан XHTML 1.0! Исправан CSS!